Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Розробка бізнес-плану промислового підприємства (ювелірного підприємства ТОВ „Гемма”)

Карточка работы:911
Цена:
Тема: Розробка бізнес-плану промислового підприємства (ювелірного підприємства ТОВ „Гемма”)
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Технології та Дизайну (КНУТД)
Содержание:Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи бізнес-планування 6 1.1.Сутність бізнес-планування та його місце у системі планів підприємства 6 1.2.Підходи до складання бізнес-планів та методологія прогнозних розрахунків 14 1.3. Методика розрахунку показників ефективності проектних рішень 25 2. Бізнес-план виробництва ювелірних виробів 36 2.1. Резюме 36 2.2. Дослідження ринку 39 2.3. Підприємство та його продукція 43 2.4. Виробнича програма 49 2.5. Організаційний план та план з праці та персоналу 56 2.6. Фінансовий план 61 2.7. Аналіз і оцінка ризиків реалізації проектного рішення 70 2.8. Оцінка економічної стійкості виробництва та ефективності запроваджуємих рішень 73 Висновки 76 Перелік використаних джерел 83 Додатки
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:Кожна фірма, починаючи свою діяльність, зобов'язана чітко представ¬ляти потребу на перспективу у фінансових, трудових і інтелектуальних ре¬сурсах, джерела їхнього одержання, а також уміти точно розраховувати ефективність використання наявних засобів у процесі роботи своєї фірми. У ринковій економіці підприємці не можуть домогтися стабільного успі¬ху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків, положення на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості. При всьому різноманітті форм підприємництва існують ключові по¬ложення, які застосовуються практично в усіх сферах комерційної діяль¬ності і для різних фірм, необхідні для того, щоб вчасно підготуватися, обійти потенційні труднощі і небезпеки, тим самим зменшити ризик у досягненні поставлених цілей. Розробка стратегії і тактики виробничо-господарської діяльності фірми є найважливішим завданням для будь-якого бізнесу. Суть планування проявляється в конкретизації цілей розвитку всієї фірми та кожного підрозділу окремо на певний період; визначенні госпо¬дарських завдань, засобів їх досягнення, термінів та послідовності реалі¬зації; виявлення матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, які не¬обхідні для вирішення поставлених завдань. В ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом для діючих фірм, який використовують у всіх сферах підприємництва. Багато бізнесменів його недооцінюють. Вони не уявляють, наскільки наявність гарного бізнес-плану здатна допомогти новому бізнесу добути капітал, визначити плани на майбутнє, скласти аналітичні таблиці, за якими можна буде оцінювати як розвивається справа. Бізнес-план спонукає підприємця ретельно вивчити кожен елемент передбачуваного ризикового ринкового заняття. Напевно в цьому процесі виявиться безліч слабких місць, усуненню яких прийдеться приділити істотну увагу. Там, де з такого роду проблемами справитися неможливо, сам факт їхнього виявлення дозволить прийняти рішення про відмову від підприємства ще до того, як у нього будуть вкладатися кошти. Мета розробки бізнес-плану — спланувати господарську діяльність фірми на найближчий і віддалений періоди відповідно до потреб ринку і можливостей одержання необхідних ресурсів. Бізнес-план допомагає підприємцю вирішити такі основні завдання: визначити конкретні напрямки діяльності фірми, цільові ринки і місце фірми на цих ринках; сформулювати довгострокові і короткострокові цілі фірми, стратегію і тактику їхнього досягнення, визначити осіб, відповідальних за реалізацію стратегії; вибрати склад і визначити показники товарів і послуг, що будуть запропоновані фірмою споживачам, оцінити виробничі і торгові витрати на їхнє створення і реалізацію; виявити відповідність наявних кадрів фірми, умов мотивації їхньої праці, згідно з вимогами для досягнення поставлених цілей; визначити склад маркетингових заходів фірми з вивчення ринку, реклами, стимулювання продажів, ціноутворення, каналів збуту тощо; оцінити фінансове становище фірми і відповідність наявних фінансових і матеріальних ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей; передбачити труднощі, "підводні камені", що можуть перешкодити практичному виконанню бізнес-плану. Не складаючи бізнес-план, підприємець може виявитися не готовим до тих неприємностей, що чекають його на шляху до успіху. А найчастіше це закінчується жалюгідно як для нього, так і для бізнесу, яким він займається. Тому краще не пошкодувати часу і серйозно зайнятися бізнес-плануванням. Письмове оформлення бізнес-плану має дуже істотне значення для організації робіт з його виконання. Не слід зневажати складанням бізнес-плану навіть в умовах, коли ситуація на ринках змінюється досить швидко. Розкриття всіх аспектів, пов’язаних з плануванням діяльності підприємства ювелірної галузі є основною метою даної роботи. Предметом дипломної роботи є детальне вивчення комплексу управлінських заходів, що використовує підприємство для організації бізнес-планування. Об’єктом є підприємство та процес розробки бізнес-плану його розвитку, пов’язаного з освоєнням випуску ювелірних виробів. Мета дослідження полягає у підготовці бізнес-плану створення нового підприємства – виробника ювелірних виробів. Завдання дослідження: - визначити сутність, значення та функції бізнес-планування в системі управління розвитком сучасного підприємства; - узагальнити вимоги до змісту та структури бізнес-плану; - навести методику розрахунку ключових показників, що свідчать про доцільність реалізації бізнес-ідеї, яка знаходить своє відображення у бізнес-плані підприємства; - обґрунтувати доцільність реалізації розробленого бізнес-плану підприємства, що буде спеціалізуватися на випуску ювелірних виробів; - розробити бізнес-план нового підприємства та розрахувати основні показники та результати його діяльності; - сформулювати висновки щодо ефективності майбутньої діяльності підприємства в разі реалізації запропонованого бізнес-плану. Методи дослідження: узагальнення, економічного аналізу, фінансового планування, матричного аналізу, маркетингових досліджень, групувань, прогнозування, планування виробництва, статистичний, опису та інші. Структура дослідження: вступ, 2 розділи, висновки, перелік використаних джерел.
Объём работы:
80
Выводы:Сучасна теорія та практика виробництва доводить ефективність впровадження диверсифікації товарного випуску продукції підприємством. Взагалі диверсифікація є невід¢мною частиною виробничої та маркетингової стратегії підприємства в умовах ринкової економіки та конкурентної боротьби. В залежності від внутрішньої логіки, масштабів, послідовності та інших факторів, розрізняють технологічну, векторну та багатовекторну диверсифікацію. Економічна ефективність проведення політики диверсифікації визначається на основі аналізу економічних показників діяльності диверсифікованих підприємств. В основі прийняття рішення про диверсифікацію покладень комплексний аналіз стратегії розвитку певного підприємства, вивченні його можливостей щодо впровадження у виробництво нової продукції. Останнє повинне ґрунтуватися на всебічному аналізі сучасного стану та тенденцій розвитку ринку цієї продукції, дослідженні результативності діяльності інших підприємств на цих ринках, оцінка доцільності змін напрямків діяльності існуючого підприємства. Бізнес-план - це найважливіший документ, необхідний для прийняття обґрунтованих управлінських рішень керівництва компанії-Ініціатора проекту про доцільність розвитку нового або поліпшення (модернізації) існуючого напрямку бізнесу, а також для пошуку зовнішнього фінансування. У першу чергу, бізнес-план повинен відповідати на запитання про те, чи є інвестиційний проект ефективним чи ні й, відповідно, чи коштує його реалізовувати, вкладати свої кошти й т.д. або зайнятися якимсь іншим більше вигідним бізнесом (реалізовувати інший інвестиційний проект). Тому, у першу чергу, бізнес-план необхідний самої компанії-Ініціаторові проекту, а точніше, її керівництву й власникам. У тому випадку, якщо проект виявляється ефективним, необхідно продумати схему фінансування витрат по проекті. Якщо в компанії-Ініціатора проекту є необхідні інвестиційні кошти для його реалізації, то компанія може переходити до реалізації проекту. Однак, на жаль, так буває далеко не завжди. У тому випадку, якщо власних коштів не вистачає, компанія-Ініціатор проекту повинна звертатися за додатковим фінансуванням для проекту або до банок, або до співівесторів. За результатами попередніх переговорів з ними, у бізнес-плані необхідно відбити схему фінансування проекту, показати ефективність проекту для компанії й для співінвесторів з обліком конкретної виробленої схеми фінансування проекту, а також обґрунтувати можливість виплати кредитних коштів повністю й у строк. Таким чином, бізнес-план необхідно також і для одержання додаткового фінансування в банків і співінвесторів. У процесі реалізації інвестиційного проекту може надходити додаткова інформація, що, з одного боку, була невідома на етапі планування, з іншого боку, може вплинути на ефективність проекту й результати його реалізації. У цьому випадку, бізнес-план і різноманітна стратегія розвитку бізнесу, закладена в бізнес-плані, буде виступати вже як інструмент по керуванню проектом. Для прийняття адекватних управлінських рішень і правильної оцінки ринкових перспектив і параметрів проекту необхідно, насамперед, оцінити зовнішні умови для реалізації проекту, а саме проаналізувати ринок. Аналіз ринку повинен містити, насамперед, інформацію про попит, пропозицію, а також ціни на передбачуваний до випуску товар або пропоновану послугу. Оскільки проект буде реалізовуватися протягом тривалого строку, необхідна інформація не тільки про поточні ціни й поточну ситуацію на ринку, але також і прогноз поводження ринку в майбутньому. У свою чергу, такий прогноз можна дати тільки на основі детального вивчення ретроспективних даних і основних тенденцій. Крім вивчення ринку товарів і послуг, які будуть створюватися й реалізовуватися в результаті реалізації проекту, необхідно також вивчити й ринок сировини й матеріалів, які будуть використовуватися для виробництва товарів і послуг проекту. Крім того, необхідно також вивчити ринок товарів-компліментів (товари й послуги, які необхідні на додаток до пропонованого товару) і товарів-субститутів (товари й послуги, які можуть у якімсь ступені замінити пропонований товар або послугу). Необхідним елементом аналізу ринку є також вивчення основних конкурентів. Від дії конкурентів багато в чому залежить динаміка пропозиції товару, сегментація ринку, а також динаміка цін. Дуже важливо також вивчення ринку в регіональному аспекті, тобто вивчати характеристики й тенденції, як загальносвітового ринку, так і українського й регіонального ринку. Таким чином, комплексний аналіз ринку допомагає адекватно оцінити перспективи роботи компанії на ринку, прогноз продажів, виторгу, основних витрат і т.д. Мабуть, основним результатом розробки бізнес-плану є оцінка його ефективності, тобто розрахунок основних показників ефективності інвестиційного проекту й висновок про доцільність або недоцільність реалізації проекту. Виділяють два етапи оцінки ефективності інвестиційних проектів. На першому етапі оцінюється ефективність проекту в цілому. При цьому передбачається, що проект буде реалізовуватися єдиним учасником проекту за рахунок його коштів. Показники ефективності проекту в цілому характеризують саме ефективність самого проекту, тобто, говорять про те, перспективний сам чи проект ні. На жаль, дуже часто, в ініціатора проекту немає можливості самостійно профінансувати весь проект, тому треба прибігати до зовнішніх джерел фінансування (банкам, співінвесторам і т.д.), тобто, в остаточному підсумку, до інших учасників проекту. На основі попередніх домовленостей з ними виробляється проектна схема фінансування. У тому випадку, якщо проект ефективний у цілому переходять до оцінки ефективності участі компанії в проекті. При цьому фактично розраховуються показники ефективності для власних коштів компанії з урахуванням обраної схеми фінансування. Якщо проект виявляється ефективним у змісті ефективності участі в проекті, то робиться висновок про ефективність і фінансової реалізуємості проекту. Найчастіше необхідно також зрозуміти, як позначиться реалізація проекту на фінансових показниках компанії-Ініціатора проекту. У цьому випадку, необхідно скласти прогнозні грошові потоки компанії від основної діяльності й від розглянутого проекту. На підставі цих даних можна також оцінити результати роботи компанії з урахуванням розглянутого проекту. Ця інформація й висновки дають основу для прийняття відповідальних управлінських рішень. На основі аналізу грошових потоків для оцінки ефективності проекту в цілому, можна зрозуміти, які кошти потрібні для реалізації інвестиційного проекту, і змоделювати динаміку потреби у фінансуванні проекту на різних етапах реалізації проекту. Далеко не завжди компанія-Ініціатор проекту в стані сама профінансувати всі видатки проекту. Доводиться прибігати до послуг банків або шукати співінвесторів. У цьому випадку, на основі розрахованих грошових потоків проекту, будуються різні схеми можливого фінансування проекту й, на етапі оцінки ефективності участі в проекті, виявляється найбільш оптимальна схема спільного фінансування проекту. У тому випадку, якщо жодна зі схем не приводить до належної ефективності участі в проекті, проект виявляється неефективним. Вибір схеми фінансування надзвичайно важливий для компанії. Правильний вибір дозволяє заощадити колосальні кошти й істотно підвищити проектну ефективність. Будь-який реальний проект реалізується в умовах невизначеності. На жаль, завжди при плануванні ми неточно знаємо майбутні параметри проекту (обсяг виробництва, динаміку цін і т.п.) Можливість негативного відхилення параметрів проекту від планованих параметрів створює ризики проекту. При бізнес-плануванні необхідно з особливою увагою підходити до аналізу ризиків проекту, оскільки належна підготовка цього розділу допоможе адекватно оцінити сам проект і прийняти правильне рішення щодо його реалізації. Від величини ризиків проекту багато в чому залежить процентна ставка по приваблюваних банківських кредитах. На першій стадії аналізу ризиків необхідно виявити їх і зробити класифікацію. Особлива увага варто проявляти до тих ризикам, імовірність настання яких велика, а також до тих ризикам, які можуть завдати максимальної шкоди проекту. Відібравши найбільш важливі ризики, переходять до їхнього кількісного аналізу. Найважливішим елементом кількісного аналізу ризиків є аналіз чутливості. Для його здійснення необхідно прорахувати різні параметри проекту (ціни, обсяг реалізації, строк будівництва, темпи інфляції й т.д.) і подивитися, як при цьому міняються показники ефективності. При цьому виявляються найбільш критичні параметри, які можуть найбільшою мірою впливати на ефективність проекту. При цьому розраховуються границі й крапки беззбитковості, тобто фактично виявляється безліч параметрів проекту, при яких проект буде ефективним і безліч параметрів проекту, при яких він буде неефективним. Аналізується область можливих значень невизначених параметрів і, відповідно, ступінь можливості здійснення несприятливих сценаріїв розвитку проекту. У рамках кількісного аналізу ризиків провадиться також оцінка очікуваного ефекту (інтегрального показника) проекту з урахуванням кількісних характеристик невизначеності (розподілом ймовірностей, діапазоном зміни невизначених параметрів і т.п.). На основі інтегральних показників ефективності проектів з урахуванням ризиків можна приймати управлінські рішення про доцільність реалізації проектів, порівнювати проекти між собою й т.п. Після написання бізнес-плану компанія-Ініціатор проекту починає активну роботу з пошуку необхідного фінансування для проекту. Найпоширенішим джерелом додаткових фінансових коштів для проекту є банківські кредити й кошти співінвесторів. На жаль, розгляд питання про надання кредиту або участь у фінансуванні проекту може тривати кілька місяців. Співробітники кредитних відділів банків, інвестиційних компаній, що здійснюють прямі інвестиції й т.д. можуть зажадати додаткового пророблення окремих питань, які можуть їх цікавити, додаткових розрахунків і т.д., яких немає в бізнес-плані. Крім того, за час роботи з пошуку фінансування для проекту може з'явитися додаткова інформація про параметри проекту або його ризиків, що раніше була невідома. У цьому випадку розрахунки проекту, а також аналіз ризиків необхідно буде переглянути. Це відбувається на етапі супроводу бізнес-планів. Залучення розроблювачів бізнес-плану до процедури супроводу й захисту бізнес-планів значно прискорює й полегшує пошук інвестиційних ресурсів. Іноді компанії вже мають на руках бізнес-план, підготовлений компанією-Партнером, з якою планується здійснювати новий проект. У цьому випадку часто буває необхідно перевірити вірогідність результатів і висновків уже розробленого бізнес-плану. Подібна експертиза бізнес-плану припускає, у першу чергу, перевірку маркетингової інформацію, розрахунків грошових потоків і фінансових результатів, а також аналіз ризиків, що, найчастіше, ігнорується при розробці бізнес-планів, однак дуже необхідний для прийняття управлінських рішень, для визначення банком процентної ставки по кредиту й т.п. Експертиза бізнес-планів може знадобитися також некомерційним і державним організаціям для розгляду питання про участь у проекті, а також оцінки суспільної ефективності. В межах цього дослідження було розроблено бізнес-план підприємства, що спеціалізується на виробництві ювелірних виробів. Бізнес-ідея та відповідні розрахунки доцільності її реалізації базуються на ретельному дослідженні сучасного стану ринку ювелірних виробів в Україні. Аналіз довів наявність реальних можливостей створення нового підприємства-виробника. Ємність ринку дозволяє сподіватися на розширення обсягів виробництва та продажу продукції знов створеного підприємства з помірною динамікою. За результатами розрахунку планових показників діяльності нового підприємства було визначено, що для організації виробничо-господарської діяльності воно потребує зовнішніх інвестицій у розмірі 2314,9 тис. грн., які планується отримати у вигляді банківського кредиту терміном на 5 років під 20 % річних. Інвестиційні ресурси планується використати на закупівлю необхідного обладнання з його подальшою експлуатацією. Термін окупності проекту дорівнює 2,94 року, що значно менше терміну експлуатації інвестиційних ресурсів та свідчить про доцільність їх використання для фінансування потреб нового підприємства. Чисельність працівників на підприємстві запланована, виходячи з трудомісткості робіт, особливостей технології виготовлення та обробки ювелірних виробів, а також обсягів виробництва та потреб в адміністративно-управлінському персоналі. Загальна чисельність працівників підприємства становитиме 43 особи, з яких 9 – працівники АУП, 34 – промислово-виробничий персонал. Розрахунки в межах бізнес-плану довели, що протягом першого року існування підприємство може отримати чистий прибуток у розмірі 516,4 тис.грн., який у подальшому буде помітно зростати й у цілому за весь термін реалізації проекту складе 5574,1 млн.грн. Чистий дисконтований грошовий потік за проектом дорівнюватиме 6350,7 тис.грн., що свідчить про доцільність реалізації бізнес-ідеї та ефективність використання залучених інвестиційних ресурсів. У цілому, розроблений бізнес-план базується на об’єктивних розрахунках з використанням провідних методик та може бути реалізований у практичній діяльності підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану: Практикум / Л.Г.Агафонова, О.В.Рога. - 3-е вид., стер. - К.: Знання, 2001. - 158 с. 2. Білоконенко В.І. Організація виробництва: Конспект лекцій. - Х.: ХНЕУ, 2005. - 180 с. 3. Бойчук І.М., Харів Н.С., Хопчан М.І., Піга Ю.В. "Економіка підприємства", - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ-2000", 2001. 4. Буц Ю.В. Організація виробництва: Навч. посіб / Нац. гірничий ун-т. - Д.: НГУ, 2002. - 183 с. 5. Висящев В.А. Бизнес-планирование: теория и практика: Монографія. - Донецьк: "НОРД Компьютер", 2001. - 413 с. 6. Гроув Эндрю С. Высокоэффективный менеджмент / Пер. с англ. – М.: Филинъ, 1996. – 280с. 7. Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2000. – 832с. 8. Друккер Петер. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / Пер. З англ. – К.: Україна, 1994. 9. Економіка підприємства: Підручник. За ред. Акад. С.Ф. Покропивного. 2-є вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с. 10. Економічний аналіз : Навч. посіб. / За ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540с. 11. Зигель Э. Пособие Ernst & Young по составлению Бизнес-плана. - М.: МТ-ПРЕСС, 2001. - 224 с. 12. Золота Україна 2003. - К.: Золота Україна, 2003. - 229 с. 13. Золота Україна: Інформ. довід. - К.: Вид- во "Золота Україна", 2002. - 256 с. 14. Каргофф Б.С. Деловая стратегия предприятия.- М.: Дело -1994 - 512 с. 15. Карлін М.І. Правові основи підприємництва: Навчальний посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Кондор", 2006. - 368 с. 16. Климов А.Н. Организация и планирование производства на машиностроительном заводе. М.-Л., Машиностроение, 1987р., 342 с.; 17. Козик В.В. Організація виробництва: Навч. посіб. / В.В.Козик, А.С.Гавриляк. - Л.: Вид.Нац.ун-ту "Львівська політехніка", 2005. - 160 с. 18. Кроль Ю.Я. Економічний механізм процесу інвестиційного бізнес-планування: (методологія та практика). - Х.: Основа, 2002. - 176 с. 19. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией – М.:Русская деловая литература - 1998 – 768 с. 20. Лернер Ю. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности в условиях неопределенности и рисков. - Х.: Издательский дом "Фактор", 2006. - 480 с. 21. Литвак Б.Г. Упраленческие решения. – М.: Экмос, 1998. – 248с. 22. Мейтленд І. Як успішно складати бізнес-плани за тиждень. - К.: Британська Рада в Україні, 2005. - 93 с. 23. Мескон М.Х., Альберт. М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. – 702. 24. Мних М.В. Планування діяльності підприємства в сучасних економічних умовах: Навч. посіб. - К.: Знання, 2004. - 92 с. 25. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник. – К.УВПК Ексоб, 2001. – 560с. 26. Організація виробництва: Навч. посібник / В.О. Онищенко, А.С. Старовірець, О.В. Редкін, В.Я. Чевганова. - К.: Лібра, 2003. - 336 с. 27. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. - К.: Скарби, 2002. - 336 с. 28. Осовська Г.В. Основи менеджменту. Навч. Посібник. – К.: Кондор, 2003. – 556с. 29. Питер Э. Лэнд. Менеджмент – искусство управлять / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 144с. 30. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / За ред. Москалюка В.Є. – К.: КНЕУ, 2002. – 252с. 31. Планування діяльності підприємства: Навч. посібн. / За заг. ред. В.Є.Москалюка. - К.: КНЕУ, 2005. - 384 с. 32. Плоткін Я.Д., Янушкін О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. видання – Львів: Світ, 1996. – 352с. 33. Портер М. Стратегія конкуренції. – К.: Основи, 1997. – 336с. 34. Ру Д., Сульє. Управління / Пер. з франц. – К.: Основи, 1995. – 442с. 35. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 226 с. 36. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник / Г.М.Тарасюк, Л.І.Шваб. - К.: "Каравела", 2003. - 432 с. 37. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. Посіб. – К.: Каравела, 2003. 38. Твердохліб М.Г., Шарапов О.Д. Організація інформування керівників: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1997. – 180с. 39. Томпсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент – М.:ЮНИТИ - 1998 – 576 с. 40. Удалов Ф.Е., Удалов О.Ф., Алехина О.Ф. Менеджмент: американский и японский подходы. – М.: Экмос, 1999. – 153с. 41. Управління виробничою інфрастуктурою: Навч. Посібник / За ред. Бєлова М.А. – К.: КНЕУ, 1997 – 207с. 42. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 800с. 43. Хан Д. Экономика предприятия: Пер. с нем. – М.: ИНФА-М, 1999. – 928с. 44. Экономика предприятия / под ред. В.Я.Горфинкеля, В.А. Швандара – М.ЮНИТИ, 1998, 742 с. 45. Яковлев О.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / О.І.Яковлев, А.О.Устич. - Х.: Консум, 2005. - 88 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)