Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Податковий менеджмент»

Податкові пільги, їх суть, види та підходи до надання. Права та обов’язки посадових осіб податкових органів. Перевірка правильності визначення податкових зобов'язань з ПДВ. Проблемні питання при визначенні бази ПДВ.

Карточка работы:62091б
Цена:
Тема: Податкові пільги, їх суть, види та підходи до надання. Права та обов’язки посадових осіб податкових органів. Перевірка правильності визначення податкових зобов'язань з ПДВ. Проблемні питання при визначенні бази ПДВ.
Предмет:Податковий менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:Практичне завдання № 1 Сума скоригованого валового доходу платника податку за звітний період становить 90000 тис. грн. Балансова вартість груп основних фондів становить відповідно 30000, 20000, 10000, 30000 грн. Валові витрати звітного періоду склали 30 тис. грн., крім того, витрати на поліпшення основних фондів 5 тис. грн. Приріст балансової вартості запасів на складах на кінець звітного періоду склав 10 000 грн. Підприємство має філії і сплачує консолідований податок на прибуток. Сума сплаченого податку за місце розташуванням філій складає 6000 грн. У звітному періоді підприємство виплачувало дивіденди і сума сплаченого податку на дивіденди склала 5 тис грн. Крім того, підприємством сплачено вартість торгового патенту на суму 1000 грн. та суму податку на прибуток, сплаченого за кордоном з одержаних іноземних джерел доходів – 3000 грн. Практичне завдання № 2 Мале підприємство, що знаходиться на загальній системі оподаткування і є платником ПДВ, з 1 квітня 2007 року вирішило перейти на сплату єдиного податку за ставкою 10%. В березні 2007 р. ТОВ здійснює передоплату за ремонт основних засобів на суму 9 тис. (з ПДВ, податкова накладна отримана). Ремонт основних засобів планується здійснити в квітні 2007 р. На 1.04 2007 р. у ТОВ наявні залишки: - готової продукції – на 6 тис. грн.; - товарів, придбаних з ПДВ – на 12 тис. грн.; - товарів, придбаних без ПДВ (у неплатників ПДВ) – на 5 тис. грн.; - залишкова вартість основних фондів, вхідне ПДВ по яких було віднесено до податкового кредиту – на 20 тис. грн. Визначте, як вплинуть такі операції та товарні залишки на стан розрахунків з бюджетом по ПДВ в останньому періоду сплати ПДВ.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Податкові пільги, їх суть, види та підходи до надання 6 2. Права та обов’язки посадових осіб податкових органів 11 3. Перевірка правильності визначення податкових зобов'язань з ПДВ. Проблемні питання при визначенні бази ПДВ 18 Задача 1 24 Задача 2 26 ВИСНОВКИ 30 ЛІТЕРАТУРА 32
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Процес реформування економіки України вимагає перейти до раціонального управління податками через систему його функцій. В економіці основні функції менеджменту податків виконує державна податкова служба України, яка має багаторівневу ієрархічну податкову структуру, до якої входить сукупність державних органів, що організовують і контролюють надходження податків, податкових і окремих видів неподаткових платежів. Тактичні вимоги до функцій менеджменту податків здійснює організація-податкоплатник. Менеджмент податків – це система принципів, методів, засобів і форм організації податкових платежів. Функції менеджменту податків – це вияв сутності податкових платежів, специфічні способи вираження їх властивостей, реалізація суспільного призначення податків як економічної категорії. Основними функціями менеджменту податків є податкове планування і прогнозування, податкове регулювання, податкове стимулювання і податковий контроль. Податкове планування і прогнозування – це набір дій і рішень, що ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для забезпечення бюджетних завдань держави і податкових зобов’язань організації. Податкове регулювання – це система економічних заходів оперативного втручання в хід виконання податкових зобов’язань. Податкове стимулювання – це комплекс заходів і принципів, спрямованих на збільшення надходжень до бюджету і мінімізацію податкових зобов’язань. Податковий контроль – це комплекс методів перевірки надходжень до бюджету та виконання податкових зобов’язань. Основною функцією менеджера щодо управління податками – передбачати зміни податкової політики країни, законодавчої бази оподаткування і оцінювати їх з метою виявлення і використання легальних можливостей мінімізації податкових зобов’язань. Згідно з Законом України «Про державну податкову службу в Україні» до системи органів ДПС належить ДПА України, ДПА в АР Крим і областях України, ДПА міст Києва та Севастополя, ДПІ в містах (крім Києва і Севастополя), в районах областей та містах. До органів системи ДПС України також належать спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями – податкова міліція. Голова ДПА України призначається і звільняється Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України. Заступники Голови ДПА України і голови АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя призначаються і звільняються Прем’єр-міністром України за поданням Голови ДПА України. Начальники ДПІ у містах (крім Києва і Севастополя), районах областей і районах у містах Києва та Севастополя призначаються і звільняються Головою ДПА України за поданням обласних голів ДПА. Посадовим особам органів ДПС України присвоюються спеціальні звання. Посадові особи податкової міліції розподілені на чотири категорії. До структури ДПІ по районах у містах входять різноманітні підрозділи. Податкова робота – це діяльність платників і податкової служби щодо внесення податків до бюджету і контролю за платежами. Основними елементами податкової роботи є законодавча база, інструктивно-методичне забезпечення, облік платників і надходжень податків, порядок і форми розрахунків із бюджетом тощо. Законодавча база – це сукупність юридичних норм, які встановлюють види податків, порядок їх стягнення. Інструктивно-методичне забезпечення – це конкретизовані правила обчислення, нарахування і розрахунків податків. Облік платників і надходжень податків – це комплекс заходів щодо визначення складу платників та їх економічних характеристик.
Объём работы:
31
Выводы:Головним інструментом мобілізації фінансових засобів для покриття державних витрат є загальнодержавні податки і збори. Державне регулювання за допомогою податків і зборів залежить від типу податкової системи, податкових ставок, а також видів та розмірів податкових пільг. Податки в державному регулюванні економіки мають дві ролі : - головне джерело фінансування державних витрат; - інструмент регулювання. Так як у задачу державних бюджетних органів входить не тільки обкладання податком джерело прибутків, але й створення тонкого механізму впливу на господарську діяльність. В державному регулюванні економіки податкові пільги, також, відіграють значну роль у завдяки тому, система пільг є своєрідним орієнтиром для юридичних і фізичних осіб під час вибору ними сфери діяльності, форми одержання доходів, пільги зменшують податковий тиск на платників. Завданням податкових пільг є рівність в галузі оподаткування, виходячи з матеріального становища суб’єкта оподаткування. Пільги надаються на окремий податок або збір і в залежності від обставин, які визначають тип пільги - це звільнення від податку в повному обсязі або часткове. Згідно з діючим податковим законодавством України передбачені наступні форми надання податкових пільг: – встановлення мінімуму, який не оподатковується; – вилучення з оподаткування певних елементів об’єкта оподаткування; – звільнення від оподаткування окремих осіб або категорій платників податків; – зменшення податкових ставок; – застосування цільових податкових пільг, у т. ч. податкових кредитів. Крім вищезазначеної класифікації податкових пільг, існує ще наступний їх поділ на основі віднесення пільг на прибуток або витрати платника, впливу на елементи податкового механізму. Відповідно до цього пільги поділяються на три основні види: вилучення, знижка, податковий кредит.
Вариант:нет
Литература:1. Закону України «Про систему опо¬даткування» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 39, ст.510 (зі змінами і доповненнями) 2. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93 р. № 7-93. 3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20.05.93 р. № 56-93. 4. Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3.07.98 р. № 727/98. 5. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Знання, 2003. – 302 с. 6. Крисоватий А.І. Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331 с. 7. Соколов А.А. Теория налогов. – М.: ЮрИнфоР-Пресс, 2003. – 512 с. 8. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. – К.: Знання, 2004. – 454 с. 9. Фінансове право України. Загальна частина. Навч. посібник / За ред. Дмитренко В. - К., 2006
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)