Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Керування документаційними процесами - складова управління інформаційними ресурсами організації

Карточка работы:8277-2013ф
Цена:
Тема: Керування документаційними процесами - складова управління інформаційними ресурсами організації
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Документознавство та інформаційна діяльність
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание:ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 6 1.1. Сутність документаційного процесу 6 1.2. Етапи розвитку документаційного процесу 10 1.3. Документування як основна складова інформаційних ресурсів 14 Висновки до розділу 1 20 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ 21 2.1. Організація управління документаційними процесами на підприємстві 21 2.2. Законодавча база у сфері управління документаційними процесами в Україні 26 Висновки до розділу 2 30 3. АВТОМАТИЗАЦІЯ ЯК НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 31 Висновки до розділу 3 39 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Основною відмінністю сучасного етапу розвитку людства, який отримав назву «інформаційне суспільство», є широке використання інформаційних та комунікаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності людини. Виходячи з цього, кожна особа, яка належить до інформаційного суспільства, динамічно формує власну інформаційну культуру, використовуючи інформаційні технології, при невпинному зростанні обсягів та якості споживання інформації, інтенсивно накопичує і постійно оновлює знання та навички. Лише оптимальне використання складових інформатизації дозволяє людині набувати професіоналізму та конкурентоспроможності у сучасному світі. Інформація належить до основних ресурсів, які використовує підприємство поряд з людськими ресурсами, матеріалами та технологіями. В усіх країнах з високим рівнем розвитку економіки значна увага приділяється розробленню методів керування документованою інформацією з огляду на зростання її соціальної значущості. Як наслідок, актуальними є дослідження вчених та експерименти практиків у сфері керування документацією, спрямовані на перегляд технологій традиційного діловодства і перехід до створення високоефективних систем керування усім комплексом документаційних ресурсів. Безумовно, що інтенсивне використання інформації потребує сучасних комунікацій, однією з форм її участі у комунікативному процесі все частіше виступає документ. Слід зазначити, що тільки у документованому вигляді інформація набуває необхідних якостей: достовірності, доказовості, дієвості і може бути переданою у просторі і часі. Документація є необхідним джерелом інформації для прийняття управлінських рішень. В Україні у сфері керування документацією існує велика кількість невирішених проблем науково-технічного, соціально-економічного, правового, техніко-технологічного, соціального, кадрового, етичного характеру. Необхідність удосконалення процесів створення та функціонування службової документації в Україні в умовах входження українського суспільства в глобальне інформаційне середовище суттєво посилюється, воно стає можливим за рахунок розроблення теоретичного підґрунтя керування документацією у різних сферах людської діяльності. Керування документацією є невід’ємною складовою загальної системи управління установою. Вимоги до його систем мають базуватися на сучасних досягненнях науки, техніки та інформаційних технологіях, на міжнародних та національних стандартах, рекомендаціях міжнародних організацій, а також враховувати умови документування і документообігу в Україні. Питанням організації документування присвячені праці зарубіжних та вітчизняних дослідників. Серед них, П. Отле, С. Г. Кулешов, Г. М. Швецова-Водка, Н. С. Ларьков, В. В. Бездрабко та багато інших. У працях П. Отле викладені фундаментальні основи документознавства. Основні етапи розвитку документознавства та його історії розкрито у працях І. О. Бєлоусової, Г. М. Швецової-Водки, В. В. Бездрабко та С. Г. Кулешова. Предмет і об’єкт сучасного документознавства в Україні вивчався І. Б. Матяш. Думки щодо структури документознавства було викладено у працях Г. М. Швецової-Водки, Н. М. Кушнаренко та інших науковців. Метою курсової роботи є дослідження керування документаційними процесами як складової управління інформаційними ресурсами організації. Головними завданнями курсової роботи є: визначити сутність документаційного процесу та етапи його розвитку; проаналізувати процес документування як основну складову інформаційних ресурсів підприємства; дослідити організацію управління документаційними процесами на підприємстві; проаналізувати законодавчу базу у сфері управління документаційними процесами в Україні; дослідити атоматизацію як напрямок удосконалення управління документаційними процесами. Об’єктом курсової роботи є дослідження управління документаційними процесами. Предметом курсової роботи є теоретико-методологічні та організаційно-правові засади щодо керування документаційними процесами а також шляхи вдосконалення керування доументаційними процесами. Методами дослідження є: системний аналіз, дослідження операцій, екстраполяції та аналогій, абстрактно-логічні, дедукції та індукції, експертних оцінок. Інформаційною базою для написання курсової роботи стали нормативно-законодавча база, праці українських та зарубіжних науковців, періодичні видання, Інтернет-ресурси.  
Объём работы:
40
Выводы:На основі проведеного у курсовій роботі дослідження можна зробити наступні висновки. Керування документацією, як об’єкт управління, відображає склад і обсяг документації, кількісний і якісний стан фінансових, кадрових і матеріальних ресурсів. Профіль також визначає сильні та слабкі сторони системи, відображає минулий і прогнозує майбутній стан організації діяльності з керування документацією. Термін керування документаційними процесами з 2007 р. використовується як стандартизоване в Україні поняття і позначає галузь керування, яка відповідає за ефективний та систематичний контроль за створенням, прийманням, зберіганням, використанням, передаванням до архіву та вилученням для знищення службових документів, охоплюючи процеси відбирання та зберігання в документальній формі свідчень та інформації про ділову діяльність. Організація роботи з документами, іншими словами управління документацією, вирішує питання організації документообігу підприємства, побудови інформаційно-пошукової системи документів, контролю за виконанням документів та підготовки й передачі документів у відомчий архів на зберігання. У свою чергу, документообіг – це рух документів в організації з моменту їх отримання або створення до завершення виконання або відправлення. Інформаційні ресурси підприємства – це будь-яка зафіксована на традиційних паперових чи електронних носіях інформація, придатна для збереження, накопичення і використання, зокрема: документи бухгалтерського призначення та необлікові; повнотекстові бази даних; довідково-технічна документація; фактографічні бази даних;оперативно-аналітична управлінська звітність; послуги, пропоновані на інформаційному ринку; комп’ютерні мережі зв’язку; програмні засоби, що забезпечують створення інформаційних систем і розвиток телекомунікаційних мереж. Кожна установа, підприємство, організація функціонує на основі цілісної системи документних ресурсів, серед яких важливе місце посідають бухгалтерські первинні документи як беззаперечні носії фактичного виконання операцій та їх юридичного підтвердження. Вчені дійшли висновку, що близько 70% інформаційних ресурсів підприємства продукується системою бухгалтерського обліку, яка включає контрольно-аналітичні документи. Документообіг здійснюється у виді потоку документів між трьома основними рівнями на підприємстві: пунктами технічного опрацювання документів на підприємстві (секретар керівника, канцелярія, експедиція архів); рівнем, на якому здійснюють розгляд і затвердження документів (керівники підприємства та підрозділів); рівнем, на якому здійснюють аналіз інформації (спеціалісти та кваліфіковані працівники). Зовнішній контур проходження документа – це схема проходження вхідних документів, які надходять на підприємство із зовнішнього середовища. Це можуть бути розпорядження вищих органів, накази, постанови, листи від партнерів і замовників та ін. Одержані документи реєструються і надходять на виконання. Внутрішній контур проходження документа – це схема проходження документів, які створюється всередині організації. Саме на внутрішньому контурі проходження документа часто виникає його «версійність» – існування документа у різних версіях. Нормативно-правову базу управління документаційними процесами в Україні можна поділити таким чином: 1) закони, які регламентують загальні засади політики держави в галузі інформатизації в цілому та діловодства; 2) акти діловодства, що мають міжвідомчий характер; 3) різноманітні типові та примірні інструкції з діловодства конкретних органів законодавчої й виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; 4) нормативні акти, що регламентують спеціальне діловодство. На сучасному етапі інтенсивного розвитку інформаційного суспільства для поліпшення організації і прискорення опрацювання документів застосовують уніфіковані системи управлінської документації, які розрізняються за функціональним призначенням. Паперовий же документообіг втрачає свою актуальність, оскільки необхідність вручну формувати документи, постійно контролювати їх переміщення між окремими підрозділами, відшуковувати прогалини в інформаційному наповненні та вручну їх виправляти істотно збільшують трудовитрати установ.
Вариант:нет
Литература:1. Антоненко І. Є. Керування документаційними процесами за кордоном: історія, законодавство, теоретичні основи та технології / І. Є. Антоненко. – Дис... канд. історичних наук. – К., 2005. – 172 с. 2. Асєєв Г. Г. Методологія підходів до автоматизації документообігу: системи / Г. Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – № 6. – 2004. – С. 17–19. 3. Бездрабко В. В. Управлінське документознавство / В. В. Бездрабко. – К., 2006. – 207 с. 4. Бездрабко В. В. Поль Отле і наука про документ / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – № 4. – 2007. – С. 6–24. 5. Бездрабко В. В. Мітяєв і становлення документознавства / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – № 1. – К., 2008. – С. 8–21. 6. Бездрабко В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток / В. Бездрабко. – К., 2009. – 716 с. 7. Бєлоусова І. О. Основні етапи розвитку документознавства / І. О. Бєлоусова // Актуальні питання документознавства: історія та сьогодення ; матеріали І регіональної науково-практичної конференції. – Луганськ : Альма-матер. – 2008. – С. 10–13. 8. Беспянська Г. В. Раціоналізація документообігу на підприємстві / Г. В. Беспянська // Секретар-референт. – № 10. – К., 2007. – С. 21–25. 9. Гуйда Л. Як правильно налагодити документообіг на підприємстві / Л. Гуйда // Дебет-Кредит. – № 41. – 2000. – С. 10–12. 10. Діловодство й архівна справа: терміни та визначення понять : ДСТУ 2732: 2004 / О. Загорецька, Л. Драгомірова, Л. Кузнєцова та ін. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с. 11. Джонсон М. Цикл документа в учреждении: создание, хранение, установление срока хранения, передача на хранение или уничтожение / М. Джонсон, Н. Кзллаус // Документоведение и архивное дело за рубежом. – 1972. – № 2 (18). – С. 52–89. 12. Іванова Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування : підручник / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. – К., 2007. – 415 с. 13. Загорецька О. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX – на початку XXI ст. : автореф. ... канд. іст. наук / О. Загорецька. – К., 2005. – 16 с. 14. Котдієва Я. І. Документообіг: організація та ведення / Я. І. Котдієва. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х. : Фактді, 2002. – 163 с. 15. Кулешов С. Г. Управління документацією: підготовка фахівців у вищих школах за рубежем / С. Г. Кулешов, І. П. Прокопенко // Архіви України. – 2003. – № 1-3. 16. Національний стандарт України ДСТУ 2732 : 2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять» від 01.07.2005. – К. : Держспоживстандарт, 2005. – 32 с. 17. Нілова І. Документознавство як наукова дисципліна / І. Нілова // Вісник Книжкової палати. – № 4. – 2005. – С. 27–30. 18. Отле П. Труды по библиотековедению. Руководство для общественных библиотек. Организация умственного труда. Руководство к администрированию : практическое пособие / П. Отле. – М. : Либерия, 2002. – 232 с. 19. Палеха Ю. І. Культура діловодства в сучасних установах України: становлення, технологія, організація, керування : автореф. ...канд. іст. наук / Ю. І. Палеха. – К, 2005. – 18 с. 20. Птіцина Л. А. Оптимізація документообігу підприємств для прийняття управлінських рішень / Л. А. Птіцина // Економічний простір. – № 37. – 2010. – С. 241–247. 21. Перехрест Г. Впровадження електронного документообігу: огляд вітчизняних систем / Г. Перехрест // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – № 6. – 2007. – С. 38–44. 22. Сморжанюк Т. П. Документаційне забезпечення управління / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, Ф. Б. Рогальський ; за ред. Ф. Б. Рогальського. – К. : Вища школа, 2007. – 254 с. 23. Сокова А. Н. Деловая документация в сфере управления / А. Н. Сокова. – М. : Знание, 1985. – 64 с. 24. Храмцовская Н. А. Международньїе стандартьі, информационная безопасность и управление документацией / Н. А. Храмцовская // Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 2005. – № 3. – С. 30–36. 25. Чепуренко Я. Інтернет-ресурси органів державної влади України: формування, структура, наповнення / Я. Чепуренко // Студії з архівної справи та документознавства. – 2003. – Т. 10. – С. 91–95. 26. Якіменко А. В. Основи документообігу та документознавства: виробниче видання / А. В. Якіменко. – М. : Экзамен, 2003. – 192 c. 27. Савицький В. Т. Документ як базове поняття документаційного забезпечення управління Електронний ресурс / В. Т. Савицький // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4(16). – С. 313–318. – Режим доступу : http://www.univer.km.ua/visnyk/920.pdf 28. Шустрова К. В. Нормативно-правове регулювання термінів діловодства в діяльності суб’єктів господарювання / К. В. Шустрова // Право і державне управління. – № 1. – 2011. – С. 16–20.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)