Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Структура доходів домогосподарств

Карточка работы:8690-2014к
Цена:
Тема: Структура доходів домогосподарств
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Університет Ринкових Відносин (КУРВ)
Содержание: Вступ 3 1. Доходи домогосподарств в фінансовій системі України 4 2. Поняття і складові доходів домогосподарств 5 3. Аналіз структури доходів домогосподарств в Україні 9 Висновки 15 Список використаних джерел 17 Додатки 19
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление: В умовах ринкової економіки функціонує безліч господарських одиниць, кожна з яких має свої економічні цілі. З усієї сукупності учасників економічної діяльності виділяють три їх основних типи: домашні господарства, підприємства та держава. Домашнє господарство є однією з найменш вивчених економічних одиниць. Частково це пояснюється тим, що економічні стосунки на цьому рівні тісно пов’язані з соціальними стосунками, істотно залежать від психологічних, історичних та інших чинників, що визначають економічну діяльність людей. Основна характеристика сектору домогосподарств в умовах ринкової економіки полягає в тому, що він є головним споживачем ринкових та неринкових продуктів і послуг, а також власником факторів виробництва (земля, праця, капітал, підприємницький хист). Він формує пропозицію робочої сили і попит на матеріальні блага та послуги, в обмін отримує дохід, одна частина якого споживається, а інша зберігається у формі заощаджень або може бути використана як інвестиції. Вагомий внесок у розвиток теорії домогосподарств зробили представники різних течій та шкіл економічної та фінансової науки, зокрема Г. Беккер, Дж.М. Кейнс, Ф. Кене, Т. Мальтус, А. Маслоу, П. Самуельсон, Ж.Б. Сей, та інші. В Україні дослідження різних аспектів економічної поведінки домогосподарств проводять С. Юрій, Т. Кізима, В. Вітлінський, В. Опарін, Е. Шубна, М. Карлін та інші. Однак сфера фінансів домогосподарств залишається малодослідженою. Немає єдиного визначення загальної класифікації фінансів домогосподарств, відсутня характеристика фінансових рішень домашніх господарств в умовах ринкової трансформації економіки України. Метою роботи є дослідження структури доходів домогосподарств.
Объём работы:
14
Выводы: Фінанси домашнього господарства, забезпечуючи безперервність відтворення робочої сили та будучи потенційним джерелом інвестиційних ресурсів, створюють одну з основ для поступального розвитку національних економічних систем. Матеріальним вираженням фінансових відносин, у які домашні господарства вступають у процесі своєї економічної діяльності є доходи й витрати. Грошові доходи домогосподарств формуються з трьох основних джерел (заробітна плата; доходи від підприємницької діяльності і фінансово-кредитних операцій; соціальні трансферти). Основну частку доходів населення складає заробітна плата, її частка коливається в межах 40,8-44,8%. Доходи від власності – первинні доходи, які одержують власники фінансових та інших активів (землі, майнових прав) від надання їх у користування іншим інституційним одиницям. Питома вага прибутку та змішаного доходу має стійку тенденцію до зменшення. Частка соціальних допомог та інших поточних трансфертів у доходах домогосподарств складає в середньому 38% Проведений аналіз показав, що середньомісячні доходи та витрати мають тенденцію до зростання, при цьому доходи не набагато перевищують витрати, що свідчить про низьку здатність населення до заощадження коштів. Таким чином, на сьогодні заощадження домогосподарств в Україні відіграють мізерну роль у формуванні інвестиційного капіталу. Домогосподарства становлять значний сектор фінансових відносин, бо формує більшість грошових накопичень у суспільстві. За умов ринкових відносин заощадження мають чіткий економічний зміст у вигляді інвестиційного капіталу. Проте населення, яке зберігає цінності в національній та іноземній валюті поза фінансово-кредитною системою і не вкладає їх в економіку, не бере участі в інвестиційному процесі. На сьогодні у розрізі національної економіки досить нагальним є перетворення фінансів домогосподарств у потужний інвестиційний ресурс. Домогосподарств отримують поточний дохід, витрачаючи його на споживання і заощаджуючи залишок через вплив ощадних мотивів. Домогосподарства заощаджують доходу у двох формах: 1) неорганізовані заощадження (готівка); 2) організовані (інші форми заощадження – банківські депозити, покупка акцій тощо).
Вариант:нет
Литература: 1. Гончаренко Н. Г. Динаміка доходів і витрат населення – в контексті стабілізації рівня заробітної плати / Н. Г. Гончаренко // Держава і регіони. – 2010. – № 3. – С. 47–51. 2. Дмитренко Д. М. Роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі України в контексті глобалізації / Д. М. Дмитренко // Вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 1 – С. 18 – 22 3. Доходи та витрати населення Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.ck.ukrstat.gov.ua/shchoric12/Pdf/18.pdf. 4. Клімова С. Розвиток наукової думки щодо сутності фінансів / С. Клімова // Держава і ринок. – № 1. – 2010. – С. 112–119. 5. Кудряшов В. П. Фінанси : навчальний посібник / В. П. Кудряшов. – Херсон, 2002. – С. 15. 6. Лісовий A. B. Економічний аналіз доходів населення: стан, структура, динаміка / A. B. Лісовий, І. І. Чуницька // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 5. – С. 18–22. 7. Офіційний сайт Державного комітету статистики Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 8. Парфенюк Ю. В. Сутність фінансової системи України та структура / Ю. В. Парфенюк // Науковий вісник УДЛУ. Збірник науково-технічних праць – Вип. 15.1. – 2005. – С. 197–202. 9. Семеног А. Ю. Моделі фінансових систем у розвинутих країнах: переваги та недоліки : Текст / А. Ю. Семеног // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4, T. 1. – C. 129–133. 10. Федоренко В. Г. Політична економія : підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський та ін. ; за науковою ред. доктора економ. наук проф. В. Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 487 с. 11. Юрчишин І. І. Рівень доходів населення України: регіональний аспект / І. І. Юрчишин // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 37–41.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)