Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Розміщення продуктивних сил/ РПС»

Природно-ресурсна забезпеченість країн СНД: сучасні проблеми та суперечності

Карточка работы:5693б
Цена:
Тема: Природно-ресурсна забезпеченість країн СНД: сучасні проблеми та суперечності
Предмет:Розміщення продуктивних сил/ РПС
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіст-міжнародник, перекладач
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський університет Туризму, Економіки і Права (КУТЕП)
Содержание:Вступ 3 1. Аналіз природних ресурсів країн СНД 4 1.1. Сутність природно-ресурсного потенціалу країн СНД та його структура 4 1.2. Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів та природних умов країн СНД 10 2. Аналітичне дослідження природних ресурсів та ефективності їх використання 18 2.1. Класифікація ресурсів і їх характеристика 18 2.2. Функції природних ресурсів 20 2.3.Напрямки оптимізації використання природних ресурсів країн СНД 23 3. Розвиток природно-ресурсного потенціалу країн СНД 29 3.1. Природно-ресурсний потенціал України 29 3.2. Основні шляхи та резерви підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу 35 Висновок 42 Список використаної літератури 44
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Природно-ресурсний потенціал — важливий фактор розміщення продуктивних сил, який включає природні ресурси і природні умови. Відповідно до найбільш поширеного трактування під природними ресурсами розуміють тіла й сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства. Природні умови — це тіла й сили природи, які мають істотне значення для життя і діяльності суспільства, але не беруть безпосередньої участі у виробничій і невиробничій діяльності людей. Такий поділ є до певної міри умовним, оскільки окремі компоненти можуть виступати і як ресурси, і як умови. До основних характеристик природно-ресурсного потенціалу відносять: географічне положення, кліматичні умови, особливості рельєфу та розміщення ресурсного потенціалу. Метою дослідження є визначення особливостей розміщення елементів природно-ресурсного потенціалу країн СНД та їх впливу на територіальну організації продуктивних сил й рівень розвитку регіонів. Предметом дослідження є природно-ресурсний потенціал країн СНД. Об’єктом дослідження є просторова організація природних ресурсів країн СНД. Методи дослідження: аналізу, опису, синтезу, пошуку, графічного унаочнення. В ході дослідження було використано численні фактичні матеріали, які характеризують природно-ресурсний потенціал Росії, результати наукових та прикладних досліджень в галузі використання природних ресурсів та розвитку окремих територій Російської Федерації.
Объём работы:
41
Выводы:СНД - це об'єднання суверенних держав з метою збереження економічного простору, для координації дій у валютно-фінансовій та зовнішньоекономічній сферах розв'язання національних проблем, у тому числі розвитку національних меншин. Економічна політика в колишньому Радянському Союзі була націлена на вузьку спеціалізацію регіонів. Тому підприємства, особливо із загальносоюзною спеціалізацією, мали дуже розгалужені зв'язки, які охоплювали всю територію колишнього СРСР і навіть країни, що входили до Ради Економічної Взаємодопомоги (нині де країни Центральної Європи). Перебудова командної економіки на ринкову - нагальна справа урядів усіх держав - членів СНД. З різним станом розвитку господарства та економічного потенціалу увійшли вони в перебудову, тому й шляхи до світового співтовариства в державах СНД різні. Утворення СНД - це спроба інтеграції в світову економіку через створення регіонального ринку. Передумовою для цього є максимальне використання спеціалізації господарства, координація зусиль на шляху перебудови політичної й соціально-економічної системи з урахування природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалу кожної країни. Країни - члени СНД належать до країн з перехідним типом економіки, характерною ознакою якої є створення ринкових відносин та відповідної інфраструктури. З цим етапом пов'язана економічна криза, що охопила держави Східної Європи, Північної та Центральної Азії. Вона характеризується падінням темпів виробництва, зростанням інфляції і як наслідок - зниженням рівня життя населення. Водночас країни СНД мають великий потенціал для розвитку господарства. Тут проводяться реформи, різні за змістом та темпами, що віддзеркалюється на рівні розвитку економіки окремих країн. Великий природно-ресурсний потенціал регіону є основою розвитку економіки країн СНД. Різноманітні природні умови, наявні мінерально-сировинні, гідроенергетичні, агрокліматичні, рослинні і тваринні ресурси, трудові навички населення та його етнокультурний потенціал сприяють розвитку господарства країн регіону. Паливно-енергетичні ресурси представлені кам'яним і бурим вугіллям, нафтою, газом, торфом, горючими сланцями, ураном. Найкраще забезпечені ними Росія, Україна та Казахстан. Решта країн СНД добувають окремі види ресурсів: вугілля - Грузія і Киргизька Республіка, нафту і газ - Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан. Рудами чорних металів (залізна, марганцева, хромітова) багаті Росія, Україна та Казахстан. Руди кольорових металів представлені покладами міді, поліметалів, олова, нікелю, алюмінієвої сировини, ртуті, сурми, молібдену, золота, срібла тощо, їх запаси є в Росії, Казахстані, в країнах Закавказзя. На ртуть і сурму багата Киргизька Республіка. Серед нерудних корисних копалин найціннішими є гірничо-хімічна сировина, будівельні матеріали та гідроресурси. Гірничо-хімічна сировина представлена самородною сіркою, сірчистим колчеданом, сіллю (калійною, кухонною, глауберовою), апатитами, фосфоритами. Найбільше цих корисних копалин має Росія. Сірка та сіль є в Туркменістані, сіль і фосфорити - в Казахстані, сіль - у Білорусі, Вірменії, Таджикистані. Гідроресурсами найбагатша Росія, де знаходяться найбільші річки та озера Європи і Азії. Потенційні гідроресурси є в країнах Закавказзя і Центральної Азії. На розвиток і спеціалізацію сільського господарства, а також на деякі переробні галузі промисловості впливають агрокліматичні умови. Так, природні умови лісової Зони, в межах якої знаходиться значна частина території Росії і Білорусі, зумовили наявність тут запасів деревини, особливо цінних хвойних порід, хутрових звірів Та розвиток відповідних галузей господарства.
Вариант:нет
Литература:1. Безуглий В.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник / В.В.Безуглий, С.В.Козинець. - К.: "Академія", 2003. - 688 с. 2. Бучкин Н.М. Системная концепция ценности и управления природными ресурсами // Использование и охрана природных ресурсов в России: Инф.-аналит. бюл. - 2004. - N 4. - С.15-23. 3. Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география России. Азиатская часть. Изд. 4-е. – М.: Высшая школа, 1997, 448 с. 4. Географія: світи, регіони, концепти: Підруч. / Г. де Блій, П. Муллер, О. Шаблій. - К.: Либідь, 2004. - 738 с. 5. ГоликовА. П., Олійник Я. Б., СтепаненкоА. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. — К.: Либідь, 1997. — 320 с. 6. Гольденберг И.А. Оценка стоимости природных ресурсов в системе национальных счетов: проблемы и опыт статистических расчетов // Пробл. прогнозирования. - 2006. - N 5. - С.33-46. 7. Гордеева З.И., Петрушина М.Н. Физическая география России. М.: Изд-во МГОПУ, 2005. 158 с. 8. Думнов А.Д. Проблемы системного учета и комплексной инвентаризации природно-ресурсного потенциала Российской Федерации / Думнов А.Д., Рыбальский Н.Г. // Использование и охрана природных ресурсов в России. - 2003. - N 1. - С.39-55. 9. Зятькова Л.К. Дистанционные исследования природных ресурсов и основы природопользования / Сиб. гос. геодез. акад. - Новосибирск: СГГА, 2002. - 355с. 10. Любимов И.М. Общая политическая, экономическая и социальная география: Учеб.пособие. - М.: Гелиос АРВ, 2001. - 336 с. 11. Макунина А.А. Физическая география России. – М.: Изд-во МГУ, 2005. 12. Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география России. Ч. 1 – М.: Высшая школа, 1996, 376 с. 13. Природные ресурсы // Рос. газета. - 2006. - 16 февр. (Тематический выпуск). - С.19-47. 14. Природные ресурсы России: территориальная локализация, экономические оценки/ Под ред. К. К. Вальтуха, В. М. Соколова. -Новосибирск: Изд-во СО РАН – 2004 г.- 28,5 п. л. 15. Рациональное природопользование и охрана природы России. – М.: Изд-во МГУ, 1999. 16. Социально - экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вольского. - М.: Крон-Пресс, 1998. - 592 с. 17. Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья: Пособ. / М.П. Под ред. М.П. Ратановой. - М.: Дрофа, 2004. - 576 с. 18. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: Учебн. / Под ред. С.Б.Лаврова, Н.В.Каледина. - М.: Гарданики, 2002. - 928 с. 19. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: Учебн. / Под ред. С.Б.Лаврова, Н.В.Каледина. - М.: Гарданики, 2002. - 928 с. 20. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія: Зарубіжні країни: Підручник. - 2-е вид. - К.: Либідь, 2001. - 416 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (74)