Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Цивільне право»

Поняття, ознаки та види зобов’язань

Карточка работы:56921б
Цена:
Тема: Поняття, ознаки та види зобов’язань
Предмет:Цивільне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика зобов'язальних правовідносин 5 1.1.Поняття та склад зобов'язання 5 1.2. Ознаки зобов'язань 6 1.3. Види зобов'язань 9 1.4. Суб'єкти зобов'язання 11 Розділ 2. Поняття та принципи виконання зобов'язань 13 2.1. Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання 13 2.2. Особливості виконання часткового та солідарного зобов'язання 16 Розділ 3. Способи забезпечення виконання зобов'язань 18 3.1.Зміст способів виконання зобов'язань 18 3.2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань 20 3.3. Неустойка, штраф, пеня, застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань 25 Висновок 42 Список використаних джерел 43
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми зобов'язання — це цивільні правовідносини Елементи зобов'язання. Оскільки будь-яке зобов'язання є цивільними правовідносинами, зобов'язання складаються з тих самих елементів, що формують будь-які інші цивільні правовідносини. Разом з тим ці елементи мають певні особливості, які відображають специфіку самих зобов'язань. У зарубіжному цивільному законодавстві, зокрема у Французькому цивільному кодексі, поняття зобов'язання іноді застосовується як синонім поняття договору. зобов'язання з сплатної реалізації майна (купівля-продаж, поставка, контрактація, міна, довічне утримання);зобов'язання з безоплатної передачі майна в користування (майновий найом, найом жилого приміщення); зобов'язання з безоплатної передачі майна у власність або користування (дарування, позичка); зобов'язання з виконання робіт (підряд, підряд на капітальне будівництво);зобов'язання з надання послуг (доручення, комісія, схов, експедиція); зобов'язання з перевезень (залізничних, морських, річкових, повітряних, автомобільних, морським та річковим буксируванням); зобов'язання з кредитних розрахунків (позика, банківське кредитування, розрахунковий та поточний рахунки, розрахункові правовідносини, чек, вексель); зобов'язання зі страхування (майнове та особисте страхування); зобов'язання за спільною діяльністю (спільна діяльність громадян, спільна діяльність організацій); зобов'язання, що виникають з односторонніх правомірних дій (публічна обіцянка винагороди, ведення чужих справ без доручення); охоронні зобов'язання (зобов'язання, які виникають внаслідок заподіяння шкоди, рятування майна, безпідставного придбання або збереження майна). Мета дослідити поняття, ознаки та види зобов'язань. Суб'єктами зобов'язання, як і будь-яких цивільних правовідносин, можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Правомочна сторона у зобов'язальних правовідносинах дістала назву кредитора, а зобов'язана — боржника. Об'єкти зобов'язання. Юридичним об'єктом зобов'язання, як і будь-яких цивільних правовідносин, визнається певна поведінка зобов'язаної особи. Однак характерною рисою зобов'язання є те, що на перший план у зобов'язанні виступають позитивні дії боржника, а чисто негативна поведінка (утримання від вчинення певних дій), як правило, виступає лише доповненням або наслідком активної функції, яку виконує боржник. Темою дослідження даної курсової роботи є поняття, ознаки та види зобов'язань.
Объём работы:
40
Выводы:Оскільки зобов'язання є правовідносинами майнового характеру, то і зміст їх становлять суб'єктивні права та обов'язки також майнового характеру. Однак, як відзначається у літературі, зміст зобов'язання не завжди вичерпується правом вимагати вчинення виключно дій майнового характеру (або утримання від вчинення таких дій). Кредитор має право також вимагати вчинення і дій немайнового характеру. Строк виконання зобов'язання. Відповідно до ст. 161 ЦК України належним визнається такий строк виконання, який встановлений законом, договором або випливає із суті зобов'язання. Строк виконання зобов'язання може бути визначений календарною датою або закінченням відповідного періоду часу, а також вказівкою на відповідну подію, яка обов'язково має настати. Спосіб виконання. Спосіб виконання зобов'язання перебуває у прямій залежності від предмета виконання. Якщо предмет зобов'язання пов'язаний з якоюсь єдиною річчю, що за своєю природою неподільна, виконання не може бути проведене інакше, як шляхом передачі цієї речі боржником кредиторові відразу і в цілому Належне виконання зобов'язань стимулює зміцнення майнового становища учасників цих відносин, формування у них впевненості в реалізації поставлених завдань і, зрештою, стабілізує в цілому комерційний оборот. Саме меті належного виконання зобов'язання підпорядковані різні способи забезпечення, які розглядаються в юридичній літературі як у широкому, так і вузькому розумінні Що стосується додаткових способів забезпечення, які сторони можуть передбачати в самому договорі, то до них належать і випадки виконання боржником зобов'язання, пов'язаного із внесенням певної грошової суми на депозит третьої особи, а також використання в договорі можливостей, що закладені диспозитивними нормами ЦК України.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України 2. Бабаскін Анатолій Юрійович, Боднар Тетяна Валеріївна, Бошицький Юрій Ладиславович, Венецька Марина Віталіївна, Дзера Олександр Васильович. Цивільне право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.:У 2 т. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ярослава Миколаївна Шевченко (заг.ред.) — 2.вид., доп. і перероб. — К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2006. 3. Варфоломеєва Т. В., Кузнєцова Н. С., Дзера О. В., Довгерт А. С., Ромовська З. В. Цивільне право : Навч. посіб. / Академія адвокатури України. Центр суддівських студій. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 256с. 4. Доліненко Людмила Олексіївна, Доліненко Вадим Олександрович, Сарновська Світлана Олександрівна. Цивільне право України: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Кондор, 2006. — 356с. 5. Харитонов Є. О. Вступ до цивільного права України: Навч. посіб.. — К. : Істина, 2006. — 288с 6. Чубоха Надія Федорівна, Старчук Оксана Володимирівна. Цивільне право України (загальна частина): Навч. прогр. / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Юридичний факультет. Кафедра цивільного права і процесу. — Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. — 40с. 7. Берестова Ірина Ерівна, Бичкова Світлана Сергіївна, Бірюков Іван Андрійович, Бобрик В. І., Братель О. Г. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання: Навч. посібник / Національна академія внутрішніх справ України / Світлана Сергіївна Бичкова (заг.ред.). — К., 2005. — 348с 8. Доліненко Людмила Олексіївна, Сарновська Світлана Олександрівна. Цивільне право України: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2005. — 384с. 9. Заіка Ю. О. Українське цивільне право: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Істина, 2005. — 312с 10. Харитонов Євген Олегович, Саніахметова Ніна Олексіївна. Цивільне право України: Підручник. — К. : Істина, 2005. — 776с 11. Білоусов Ю. В., Лозінська С. В., Русу С. Д., Стефанчук Р. О., Ватрас В. А. Цивільне право України: Навч. посіб. / Р.О. Стефанчук (ред.). — К. : Наукова думка, 2004. — 452с. — (Юридична бібліотека). — Бібліогр.: с. 440-445. 12. Бориславська Марина В'ячеславівна. Цивільне право України: Метод. матеріали та плани семінарських занять для студ. ІІ-ІІІ курсів ф-ту правничих наук / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Факультет правничих наук. Кафедра правознавства. — Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2004. — 236с 13. Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова І. В., Ігнатенко В. М., Коробцова Н. В. Цивільне право України: Підруч.:У 2 т. / В.І. Борисова (заг.ред.) — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 480с. Великанова Марина Миколаївна, Дудченко Оксана Сергіївна. Цивільне і сімейне право України: Навч.-метод. посібник / Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2004. — 237с. 14. Дзера О. В., Боброва Д. В., Довгерт А. С., Радченко Л. І., Паламарчук С. М. Цивільне право України: Підручник:У 2 кн. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / О.В. Дзера (ред.), Н.С. Кузнєцова (ред.). — 2.вид., доп. і перероб. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 640с. 15. Мацегорін О. І. Цивільне право України (частина друга): Програма навч. курсу для студ. Київського ун-ту права / Київський ун-т права. Кафедра цивільного та трудового права. — К. : Вид-во Київського ун-ту права, 2004. — 53с. 16. Бондарєв Е. М., Бугай В. В., Васильченко В. В., Гудименко В. Г., Телегей Н. І. Цивільне та сімейне право України: Навч. посібник для підготовки до іспитів / МВС України; Юридична академія / Віталій Васильович Васильченко (ред.). — Д., 2003. — 300с. 17. Пиляева Валентина Владимировна. Цивильное право: Энциклопедический словарь. — М. : ЗАО "Издательство "Экономика", 2003. — 622с. 18. Харитонов Євген Олегович, Саніахметова Ніна Олексіївна. Цивільне право України: Підручник. — К. : Істина, 2003. — 773с. 19. Боброва Д. В., Дзера О. В., Довгерт А. С., Коссак В. М., Кузнєцова Н. С. Цивільне право України: Підручник:У 2 кн. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / О.В. Дзера (ред.), Н.С. Кузнєцова (ред.). — 2.вид., стер. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 861с. 20. Бондаренко Микола Олексійович, Савченко Леся Анатоліївна. Цивільне та сімейне право. Загальна частина: (Конспект лекцій) / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2001. — 74с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (445)