Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Методика викладання математики»

Активізація розумової діяльності учнів на уроках математики

Карточка работы:9618-2014ф
Цена:
Тема: Активізація розумової діяльності учнів на уроках математики
Предмет:Методика викладання математики
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Педагогіка /Педагогіка та методика середньої освіти/ Педагогічна психологія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ АКТИВАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 5 1.1. Зміст і сутність навчання як умови розвитку 5 1.2. Історичні методи і форми організації навчання 6 1.3. Основні типи організації навчання 12 РОЗДІЛ 2. АКТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ 18 2.1. Напрямки розвитку сучасного навчання 18 2.2. Активація пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики 21 2.3. Застосуванняінтерактивних технологій на уроках математики 288 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 41  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Завдання і проблеми сучасної освіти постійно обговорюються в нашій країні на найвищому рівні. І це не дивно, адже сьогоднішні школярі та студенти завтра будуть будувати майбутнє своєї країни, зміцнювати її престиж, підвищувати рівень життя громадян. Висловлювання канадської Королівської комісії про те, що «...за останні кілька років вимоги до школи різко зросли, та й увесь світ сильно змінився, тому якщо ми хочемо сміливо зробити крок у XXI сторіччя, нам просто необхідна радикальна реформа шкільної освіти» зумовило пошук нових шляхів реформування школи не тільки в Канаді, а й в інших країнах, в тому числі і в Україні. Якщо мета полягає тільки в тому, щоб створити кращі в світі школи, то вирішення проблеми знаходиться напрочуд просто: треба лише знайти кращі з уже працюючих ідей і визначити ті, які максимально відповідають нашим потребам. Проте, справжня революція в навчанні лежить не тільки у зміні шкільної системи. Вона полягає в навчанні тому, як вчитися, в навчанні того, як думати, у вивченні нових методів, які можна використовувати для вирішення завдань, причому в будь-якому віці. Останнім часом науковці приділяють все більше уваги підвищенню рівня пізнавальної активності учнів, який, безумовно, забезпечує раціональність мислення; готовність ставити і розв’язувати дослідницькі задачі; посилення мобільності знань. У багатьох наукових публікаціях однією з головних цілей освіти визначається не стільки вивчення засад класичних фундаментальних наук, скільки розвиток активності, самостійності у навчанні (І. Бех, М. Євтух, П. М’ясоїд, З. Слєпкань, О. Тягло та інші). Проблемам формування пізнавальної активності у різних видах навчальної діяльності присвячені дослідження Л. Артемова, В. Гнеденка, В. Скатецького, Т. Крилової, Л. Нічуговської, В. Шарко, М. Ядренка та ін. Питанням розробки методів активізації математичного навчання присвячені роботи вчених: А. Алексюка, В. Дубинчук, В. Краєвського, О. Скафи, О.Фомкіної та ін. Таким чином, метою курсової роботи є дослідження організації навчання на заняттях з математики. Відповідно до мети необхідним є виконання наступних завдань: ? визначити зміст навчання як умови розвитку; ? обґрунтувати сутність навчання; ? дослідити історичні методи і форми організації навчання; ? виявити основні типи організації навчання; ? встановити напрямки розвитку сучасного навчання; ? обґрунтувати ефективні шляхи активації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики; ? встановити застосування інтерактивних технологій на уроках математики. Об’єкт дослідження – методи, форми і типи організації навчання; напрямки розвитку сучасного навчання. Предмет дослідження – пізнавальна діяльність учнів на заняттях з математики. У курсовій роботі використовуються наступні методи дослідження: — теоретичні: індукція та дедукція, аналіз і синтез; порівняння, класифікація, абстрагування, конкретизація, систематизація; узагальнення, формалізація; — емпіричні методи: педагогічне спостереження; письмове опитування: анкетування, тестування, рейтинг; педагогічний експеримент, узагальнення незалежних характеристик, аналіз документів і продуктів діяльності, узагальнення передового педагогічного досвіду. Структура курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг курсової роботи 45сторінок, основної частини – 31сторінка. Для розкриття змісту викладених теоретичних положень та методичних аспектів роботи запропоновано 3 додатки загальним обсягом 5 сторінок.  
Объём работы:
35
Выводы:Зміни життя в сучасному світі вимагають і змін мети та призначення сучасної освіти. Знижується функціональна значущість і привабливість традиційної організації навчання, передача «готових» знань від учителя до учня перестає бути основним завданням навчального процесу. Формуються сучасні уявлення про фундаментальність освіти, отримавши яку, людина здатна самостійно працювати, вчитися і переучуватися. У першому розділі було зазначено, що пізнавальна, навчальна діяльність учнів на уроці і в позаурочний час полягає у здобутті певної суми знань і в оволодінні найраціональнішими методами навчання з огляду на їх можливість. Допомогти йому в цьому і спрямувати на правильний шлях – завдання вчителя. У контексті вибраної моделі навчання, активізація пізнавальної діяльності стає лейтмотивом організації навчальної діяльності вчителя та учнів, що знайшло своє відображення в працях та статтях багатьох вітчизняних та зарубіжних педагогів. При цьому кожен учитель має свій підхід, свій стиль подачі інформації, улюблені прийоми, свій методологічний арсенал. Система роботи вчителя в сучасних умовах повинна бути спрямована на розвиток учнів, формування їх світогляду, креативних здібностей, пізнавальної активності. Другий розділ охоплює практичні риси навчання. Навчання для всіх повинно буди цікавим, захоплюючим, що дає можливість отримувати задоволення в пошуках математичної істини. Компетентнісний підхід у навчанні змушує вчителя постійно переглядати арсенал засобів навчання і виховання, вибирати найбільш ефективні форми, розробляти їх, спираючись на свій досвід та творчість учнів. Для формування базових, предметних компетенцій варто обирати дієвий підхід у навчанні. При такому підході у дітей формуються навички самоосвіти, процес навчання базується на основі свідомого метаутворення. Використання нетрадиційних методів навчання веде до активізації пізнавальної діяльності на уроках, збагачує, систематизує і закріплює знання, сприяє до їх усвідомленого застосування. Школяр стає активним, зацікавленим, рівноправним учасником навчання. У нього відбувається відхід від стандартного мислення, стереотипу дій, що дозволяє розвинути прагнення до знань, створити мотивацію до навчання. Така робота на уроці і позаурочний час має велике освітнє, виховне, а також розвиваюче значення. При застосуванні нетрадиційних методів і прийомів навчання у дітей розвивається образне, систематичне і логічне мислення. Використання нетрадиційних підходів у викладанні географії є важливим засобом для формування особи, гуманного відношення до всього живого, творчого виховання і розвитку. Як зробити так, щоб учення проходило із захопленням, щоб важкий матеріал став зрозумілішим і доступнішим для учнів, а уроки цікавішими? Рішенню цих задач сприяло включення нетрадиційних методів і форм навчання на різних етапах уроку. Нетрадиційні, проблемно-розвиваючі, особово-орієнтовані уроки припускають швидке включення учнів в пізнавальну діяльність, активізацію їх мислення через управління, рефлексії, початком уроку. Методи активного та інтерактивного навчання мають між собою багато спільних рис, але методи інтерактивного навчання можна розглядати як найбільш сучасну форму активних методів навчання. Вчитель має пам’ятати, що він готує не математиків-професіоналів, а насамперед, всебічно розвинену особистість; урок потрібно проводити не для учнів, а разом із ними, і щоб на кожному уроці кожна дитина відчувала радість творчої праці.  
Вариант:нет
Литература:1. Баландина Н. И. Интерактивные технологии обучения Электронный ресурс : презентация / Н. И. Баландина. – Режим доступа : http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-ekhnologii/library/interaktivnye-tekhnologii-obucheniya 2. Бондарчук Е. И. Основы психологии и педагогики : курс лекций / Е. И. Бондарчук, Л. И. Бондарчук. – 3-е изд., стереотип. – К. : МАУП, 2002. – 168 с. 3. Васильєва Д. Використання мультимедійної дошки в позакласній роботі з математики / Д. Васильєва // Математика в школі. – 2011. – № 11–12. – С. 43. 4. Вища освіта України і Болонський процес : навчальний посібник / за редакцією В. Г. Кременя ; авторський колектив: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабин. – Тернопіль : Навчальна книга. – Богдан, 2004. – 384 с. 5. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – Вид. 2-ге, перераб., доп. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с. 6. Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія : навч. посібник / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : Вища шк.., 1995. – 237 с. 7. Глобін О. Компетентнісний підхід у навчанні та стандарт шкільної математичної освіти / О. Глобін // Математика в школі. – 2011. – № 11–12. – С. 2–5. 8. Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / за загальною редакцією В. І. Сипченка. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2005. – Вип. XXVII. – 185 с. 9. Звєрева Т. Ф. Методичний посібник для вчителів Електронний ресурс / Т. Ф. Звєрева. – Режим доступу : http.karkivosvita.net.ua.>files /zvereva – 56. Pdf/ 10. Золотухіна С. Проблема методів навчання у вітчизняній педагогічній теорії і практиці ХІХ століття / С. Золотухіна, А. Лоха // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – 2002.– № 3. – С. 10–20. 11. Калашніков І. І. Забезпечення компонента творчого мислення / І. Калашніков // Математика в школі. – 2003. – № 2. – С. 27. 12. Муртазин Г. М. Активные формы и методы обучения биологии / Г. М. Муртазин. – М. : Просвещение, 1989. – 124 с. 13. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навчальний посібник / В. І. Лозова, Г. В. Троцко ; ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – 2–е випр. і док. – Харків : ОВС, 1997; 2002 – 400 с. 14. Новиков А. М. Педагогика : словар системы основных понятий / А. М. Новиков. – М. : Издательский центр ИЭТ, 2013. – 268 с. 15. Панчук С. Ю. Формування ключових компетентностей на основі використання форм активного навчання і виховання Електронний ресурс/ С. Ю. Панчук. – Режим доступу : wwweduuki. uran. net.ua. 16. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики / М. Н. Скатин. – М. : Педагогика, 1980. – 96 с. 17. Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / И. Э. Унт. – М. : Педагогика, 1990. – 192 с. 18. Утеева Р. А. Групповая работа как одна из форм деятельности учащихся на уроке / Р. А. Утеева // Математика в школе. – 1985. – № 2. – С. 12–14. 19. Шамова Т. И. Активизация учения школьников / Т. И. Шамова. – М. : Педагогика, 1982. – 208 с. 20. Шаталов В. Ф. Куда и как исчезли тройки / В. Ф. Шаталов. – М. : Педагогика, 1976. – 253 с. 21. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с. 22. Шейко Г. К. Інноваційні методи роботи в початковій школі / Г. К. Шейко. – Х. : Ранок, 2008. – 87 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (8)