Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Роль податку на додану вартість у утворенні доданої вартості в аграрній сфері

Карточка работы:9684-2014п
Цена:
Тема: Роль податку на додану вартість у утворенні доданої вартості в аграрній сфері
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Економічна теорія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ДОДАНА ВАРТІСТЬ В АГРАРНІЙ СФЕРІ: ЗАКОНОМІРНОСТІ УТВОРЕННЯ, РОЗПОДІЛУ І ВИКОРИСТАННЯ 5 1.1. Теорія закономірностей формування і функціонування аграрного сектору економіки і специфіка їх дослідження 5 1.2. Специфіка функціонування основного капіталу в аграрному секторі економіки 7 1.3. Особливості створення доданої вартості в аграрній сфері 10 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІЙ УКРАЇНІ 13 2.1. Основні тенденції розвитку та недоліки нормативно-правового регулювання виробництва зерна в Україні 13 2.2. Умови та чинники створення ПДВ у зерновій галузі 16 2.3. Шляхи вдосконалення системи інститутів що регулюють товарне зернові виробництво, та розподіл ПДВ в аграрній сфері 19 РОЗДІЛ 3. ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 23 3.1. Системи відносин власності на землю як засаднича умова формування структури і розвитку підприємництва в аграрній сфері 23 3.2. Можливості та перспективи зернової галузі України щодо задоволення внутрішніх та експортних потреб країни 26 3.3. Структура організаційних форм виробництва у зерновій галузі, та вплив її окремих елементів на можливості сталого розвитку в зерновій галузі 29 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. Процес сталого розвитку сільського господарства в умовах ринкової економіки визначається на основі тісної взаємодії систем планування, обліку і контролю інноваційної та інвестиційної діяльності, ефективність яких більшою мірою залежить від використовуваного механізму управління. Однією з найважливіших управлінських завдань для підприємств агропромислового комплексу є їх додана вартість і здатність своєчасно реагувати на зміну ринкових умов різним чином: впровадженням нових технологій виробництва, розробкою нових або удосконаленням старих видів продукції, реструктуризацією, інтеграцією, вдосконаленням внутрішньофірмового управління, розробкою та впровадженням нових маркетингових стратегій. Питанням дослідження ролі податку на додану вартість в утворенні доданої вартості в аграрній сфері приділяється велика увага в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів: М. А. Ананьєва, І. М. Буробкін, К. Ю. Воронов, А. П. Градів, В. Б. Дасський, Г. А. Єфімова, В. В. Ковальов, В. М. Лівшиць, Р. М. Нижегородцев та інші. Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні та розробці методологічною підходів і практичних рекомендацій з визначення ролі податку на додану вартість в утворенні доданої вартості в аграрній сфері. Досягнення зазначеної мети вимагало постановки та вирішення таких основних завдань дослідження: – визначити теорію закономірностей формування і функціонування аграрного сектору економіки і специфіка їх дослідження; – дослідити специфіку функціонування основного капіталу в аграрному секторі економіки; – виявити особливості створення доданої вартості в аграрній сфері; – окреслити основні тенденції розвитку та недоліки нормативно-правового регулювання виробництва зерна в Україні; – визначити умови та чинники створення ПДВ у зерновій галузі; – дослідити шляхи удосконалення системи інститутів що регулюють товарне зернові виробництво, та розподіл ПДВ в аграрній сфері; – провести дослідження системи відносин власності на землю як засадничої умови формування структури і розвитку підприємництва в аграрній сфері; – виявити можливості та перспективи зернової галузі України щодо задоволення внутрішніх та експортних потреб країни; – дослідити структуру організаційних форм виробництва у зерновій галузі, та вплив її окремих елементів на можливості сталого розвитку у зерновій галузі. Предметом дослідження є сукупність нормативно-правових та організаційно-економічних відносин, що виникають у процесі формування податку на додану вартість у утворенні доданої вартості в аграрній сфері. Об’єктом дослідження є ПДВ в утворенні доданої вартості в аграрній сфері. У ході дослідження застосовувалися як загальнонаукові підходи (аналітичний, графічний, метод експертних оцінок, системний підхід та ін.), так і специфічні методи економічного аналізу (економіко-статистичний, інноваційно-інвестиційний аналіз). Інформаційна база дослідження. У роботі були використані праці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії управління інвестиційними проектами, матеріали Міністерства аграрної політики та продовольства України, діючі законодавчі та нормативно-правові акти України, матеріали періодичної преси, річні звіти сільськогосподарського підприємства, матеріали конференцій, а також дані, опубліковані в засобах масової інформації.
Объём работы:
31
Выводы:За результатами написання курсової роботи слід зробити відповідні висновки: Сільськогосподарське виробництво, з позиції теорії управління, передбачає наявність всіх факторів, які приймають координаційний вплив збоку управлінців – ресурси, капітал, технології, люди, інформація. Виконуючи управлінські функції, керівник координує виконання певної технології, яка своїм результатом (продуктом) забезпечує відтворення бізнесу підприємства. Виконавці технології – працівники підприємства, які очікують мотивації з боку керівництва. Позитивний мотиваційний ефект підсилюється, якщо працівник може забезпечити власне середовище існування у територіальному соціумі. Основною проблемою фінансування АПК на сучасному етапі є відсутність ефективного та адаптованого до умов перехідного періоду методики складання та оцінювання ефективності інвестиційних проектів в сільському господарстві. Системний підхід до процесу створення й оновлення агропромислового виробництва на основі реалізації його інвестиційного потенціалу обґрунтовує економічну доцільність формування ефективного механізму реалізації інвестиційного потенціалу підприємств з метою доведення агропромислового виробництва до світового рівня. Додана вартість трактується як різниця між вартістю вироблених товарів і вартістю матеріалів та сировини, що використані для їх виробництва. Додана вартість складається із заробітної плати, відсотка та прибутку, що додаються до продукту підприємством чи галуззю. Таке ж визначення дає і Великий енциклопедичний словник, вказуючи, що даний показник використовується для оцінки обсягу виробництва підприємств та фірм. Основними законами, які регламентують державну підтримку розвитку сільського господарства, є такі: Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-ІV; Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» 18.10.2005 р. № 2982-IV. У розвиток вищезазначених та інших законів Кабінет Міністрів України постановою від 19.09.2007 р. № 1158 затвердив Державну цільову програму розвитку українського села на період до 2015 року. Ринок зерна являє собою систему товарно-грошових відносин, що виникають між його суб’єктами у процесі виробництва, зберігання, торгівлі та використання зерна, на засадах вільної конкуренції, вільного вибору напрямів реалізації зерна та визначенні цін, а також державного контролю за його якістю та зберіганням. Суб’єктами ринку зерна є виробники зерна, підприємства по зберіганню зерна, установи державного регулювання ринку зерна, суб’єкти заставних закупок, акредитовані біржі та інші. В Україні нарощування виробництва зерна має стратегічне значення для підвищення ефективності АПК, успішного його розвитку та подолання кризового стану в суміжних (тваринницьких) галузях. Однак протягом останніх років обсяги виробництва постійно скорочувались. Підвищення рівня ефективності виробництва зерна є найважливішим завданням, від вирішення якого залежить забезпечення конкурентоспроможності зернового підкомплексу і продовольчої безпеки країни. Розв’язання цієї проблеми повинно здійснюватися не тільки на державному, а й на регіональному рівнях, де вирішуються питання забезпечення населення продуктами харчування. Успішне функціонування нової системи сільськогосподарського землекористування має здійснюватися в такій послідовності: планування – організація – регулювання – координація – контроль. На стадії планування обов’язково передбачається прогнозування наслідків землекористування. Стадія організації покликана створити найбільш сприятливі для економічно та екологічно ефективного сільськогосподарського землекористування умови. А на стадії координації необхідно забезпечити ефективний зв’язок між усіма землекористувачами. Прискорений розвиток світового ринку зернових культур потребує аналізу й дослідження кон’юнктури, що в умовах глобалізації та глобальної зміни клімату є дуже важливим. Стрімка глобалізація світової економіки, зумовлена регіональним поділом праці, досягненнями НТП, демографічними процесами, а також негативним впливом окремих економічних та кліматичних чинників, все більше загострює проблеми продовольчого забезпечення багатьох країн світу. Зернова галузь виступає базою та джерелом сталого розвитку більшості галузей агропромислового комплексу. Нарощування обсягів виробництва зерна та підвищення його якості нерозривно пов’язано з впровадженням організаційних заходів, спрямованих на підвищення технічного, технологічного рівня зерновиробництва, використання якісного насіння, поряд з цим ще й забезпечення сучасними методиками та приладами визначення якісних показників зерна, підвищення вимог до збереження зерна та продуктів його переробки, посилення відповідальності на хлібоприймальних, заготівельних та зернопереробних підприємствах, а також вдосконалення діючої нормативно-технічної документації.
Вариант:нет
Литература:1. Бюджетний кодекс України № 2456-17 від 01.10.2011 на пiдставi 3668-17 // Відомості Верховної Ради України, 2010. – № 50–51. – Ст. 572. 2. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13. – Ст. 112. 3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо ставок окремих податків та податкових пільг) № 3757-1 від 17.12.2013 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=49342. 4. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р. : Закон України від 18.10.2005 // Голос України. – 2005. – № 217. – 16 лист. 5. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 р. : Постанова Кабінету Міністрів України // Офіційний Вісник України. – 2007 р. – № 73. – С. 7. – Ст. 2715. – 8 жовт. 6. Про сільське господарство : Закон України від 12 грудня 2011 р. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.uniflor.biz/law/zakon-ukrajiny-pro-silske-hospodarstvo.html. 7. Антоненко В. М. Прогресія та регресія в оподаткуванні: переваги та недоліки в контексті удосконалення податкового регулювання / В. М. Антоненко // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів : Зб. матеріалів наук.-практ. конф., 28 жовтня 2011р. – ДПС України, Національний університет ДПС України, Науково-дослідницький центр з проблем оподаткування. – Ірпінь, 2011. – С. 23–26. 8. Будзяк В. М. Економіко-екологічні основи ефективного сільськогосподарського землекористування: теорія, методологія, практика. – Рукопис : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06. – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / В. М. Будзяк // Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – К., 2008. 9. Бурлака Н. І. Україна як світовий експортер зерна / Н. І. Бурлака // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. – № 3 (69). – С. 36–41. 10. Воробйов Ю. М. прогнозування податкових надходжень в контексті податкового кодексу України / Ю. М. Воробйов, Л. З. Сітшаєва // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2010. – № 4. – С. 13–23. 11. Гармонізація податкового законодавства: українські реалії : монографія / Г. М. Білецька, М. В. Кармаліта, М. О. Куц та ін.. – К. : Алерта, 2012. – 222 с. 12. Гріненко А. Ю. Оптимізація податкової політики суб’єктів господарювання / А. Ю. Гріненко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 3(9). – С. 20–22. 13. Дорош Й. М. Окремі аспекти вдосконалення земельної політики в Україні щодо адміністрування земельних відносин та системи землекористування Електронний ресурс / Й. М. Дорош. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=815. 14. Дудар Т. Проблеми формування та розвитку вертикально інтегрованих структур у сільському господарстві / Т. Дудар // Вісн. ТНЕУ, 2012. – № 1. – С. 126–136. 15. Жук В. М. Стан та розвиток спеціальних режимів оподаткування аграрного бізнесу / В. М. Жук // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 33–42. 16. Єфименко Т. І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 3–11. 17. Кабанова І. С. Зерновиробництво в Україні : основні тенденції та перспективи Електронний ресурс / І. С. Кабанова. – Режим доступу : http://intkonf.org/kabanova-is-zernovirobnitstvo-v-ukrayini-osnovni-tendentsiyi-ta-perspektivi/. 18. Карпук О. Основний капітал підприємств: суть та джерела фінансування Електронний ресурс / О. Карпук. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Economics/76336.doc.htm. 19. Кафлевська С. Г. Стан та проблеми розвитку ринку зерна в Україні Електронний ресурс / С. Г. Кафлевська, Н. О. Козяр. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1928. 20. Кравчук І. Теоретико-методологічні засади функціонування механізму управління соціально-економічним розвитком аграрного сектора / І. Кравчук // Management theory and studies for rural business and infrastructure Development. – 2010. – № 21 (2). – Режим доступу : http://vadyba.asu.lt/21/63.pdf. 21. Куц Л. Л. Форми і ступені вертикальної інтеграції підприємств / Л. Л. Куц // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 42–46. 22. Лопатинський Ю. М. Інституціональна трансформація аграрного сектора : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Ю. М. Лопатинський // Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2007. 23. Марченко С. Тенденції та перспективи законодавчого регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні / С. Марченко // Юридичні науки. – 2010. – № 84. – С. 49–51. 24. Мороз О. О. Діяльність інтегрованих сільськогосподарських підприємств / О. О. Мороз // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 96–103. 25. Нікітішин А. О. Адміністрування податків в умовах фінансово-економічної кризи / А. О. Нікітішин // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 38–45. 26. Нікшина О. В. Інтегрований зерновий ринок у структурі національної економіки : категоріальний аналіз і місія / О. Нікшина // Економіка харчової промисловості. – 2013. – № 2(18). – С. 39–48. 27. Перетворення сільського господарства України на рушійну силу економічного зростання Стратегія розвитку сектору зернових та олійних культур // На замовлення Американської торгівельної палати в Україні (Палата) та Європейської бізнес асоціації (ЄБА) Електронний ресурс. – 2012. – Режим доступу : http://www.eba.com.ua/sites/default/files/files/ comm_files/grain/EBA_Grain_Strategy_230112.pdf. 28. Проценко Н. Б. Методичні аспекти удосконалення механізму управління податковими платежами підприємств / Н. Б. Проценко, Б. А. Писаренко // Міжнародний збірник наукових праць. – 2010. – № 1(16). – С. 235–243. 29. Сабодаш Л. Ю. Перспективи реформування доходно-майнового оподаткування у контексті стимулювання розвитку підприємництва в Україні / Л. Ю. Сабодаш // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.11. – С. 211–218. 30. Світовий О. М. Додана вартість та її роль у розвитку агропромислового комплексу України Електронний ресурс / О. М. Світовий. – Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/ nppdaa/6.2/264.pdf. 31. Сененко Т. Експерти розповіли про перспективи відшкодування ПДВ при операціях із зерном Електронний ресурс / Т. Сененко. – 28 лютого 2014. – Режим доступу : http://www.unn.com.ua/uk/news/1310542-eksperti-rozpovili-pro-perspektivi-vidshkoduvannya-pdv-pri-operatsiyakh-iz-zernom. 32. Собкевич О. Аналітична записка «Щодо державної політики підтримки розвитку аграрних кластерів в Україні» Електронний ресурс / О. Собкевич, В. Русан, А. Юрченко. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/760/. 33. Стецюк С. С. Формування доданої вартості продукції підприємств м’ясопереробної галузі в умовах вертикальної інтеграції / С. С. Стецюк // ВІСНИК ЖДТУ. – 2013. – № 1 (63). – С. 330–332. – Серія : Економічні науки. 34. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки (на період до 2020 року) (з внесеними змінами і доповненнями НААН) Електронний ресурс // МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ. – К., 2012. – Режим доступу : http://www.uaan.gov.ua/sites/default/ files/strateg_do_2020r.pdf. 35. Ярошенко Ф. О. Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу (коментарі до пропозицій Міністерства фінансів України) / Ф. О. Ярошенко // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 3–21. 36. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України Електронний ресурс. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)