Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психодіагностика»

Діагностика дітей від народження до трьох років

Карточка работы:9775-2014к
Цена:
Тема: Діагностика дітей від народження до трьох років
Предмет:Психодіагностика
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Психологія / Практична психологія /Психологія праці та управління
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 3-Х РОКІВ 6 1.1. Загальна характеристика вікового періоду від народження до 1-го року 6 1.2. Особливості розвитку дитини раннього віку (1-3 років) 13 1.3. Психологічні підходи до діагностики розвитку дітей віком до 3-х років 20 Висновки до розділу 1 29 РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ПСИХОМОТОРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 31 2.1. Опис методик діагностичного дослідження психомоторних здібностей дітей раннього віку 31 2.2. Опис математичних методів обробки 35 2.3. Аналіз результатів діагностичного дослідження психомоторних здібностей дітей раннього віку 36 2.4. Математичний аналіз результатів 44 Висновки до розділу 2 46 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51 ДОДАТКИ 55
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. Проблема психологічної діагностики – одна з гострих проблем сучасної психології. Правильне вирішення цього питання має важливе значення і для психологічної теорії, і для практики ряду галузей педагогіки, медицини, права та інших сфер життя й діяльності, де часто виникає необхідність проаналізувати психічний розвиток людини. Статистика говорить нині про те, що у сучасному суспільстві збільшується кількість дітей з вадами розвитку. Спостерігається тенденція погіршення здоров’я як дорослого населення, так і здоров’я дітей раннього віку – у 70% випадків немовля народжується із наслідками перинатальної патології, у 60-75% зафіксовані порушення розвитку раннього віку. При цьому спостерігаються якісні і кількісні зміни категорій дітей, об’єднаних поняттям «діти з вадами у розвитку». Крім кількісного збільшення порушень розвитку, вони усе частіше носять множинний характер, і торкаються як фізичної, так і психічної сфер, включаючи порушення поведінки, деформуючи особистість дітей 20. Відповідно до вищевказаного значної актуальності набуває вчасна діагностика розвитку дітей, починаючи з раннього віку. Варто зауважити, що діагностика дітей від народження до трьох років – це проблемна зона вивчення психодіагностики. Проблема психічного розвитку дитини є центральною у віковій і педагогічній психології, неоднозначно розв’язувалась протягом всього періоду становлення цих галузей психології та має вирішальний вплив на стратегію побудови навчально-виховного процесу. Діти різних епох розвиваються по-різному і досягають різних рівнів розвитку. З моменту народження дитини не визначені чітко ні ті стадії, через які вона повинна пройти, ні кінцевий результат, якого вона має досягти. Разом з тим, психічний розвиток – це абсолютно особливий, відмінний від інших процес, що детермінується не знизу, а згори, тобто зумовлюється тими формами практичної і теоретичної діяльності, які існують на даному рівні розвитку суспільства. Особливістю психічного розвитку є те, що його кінцеві форми не визначені, а лише задані тими зразками, які існують в суспільстві. Психічні функції дитини розвиваються у процесі оволодіння нею суспільно-історичним досвідом. Психічна діяльність людини носить опосередкований характер, тобто досвід передається не прямо, а за допомогою знаків і мовлення. Виникнення і розвиток знаків і мовлення – це процес історичного розвитку психіки. Оволодіння знаками і мовленням – це процес індивідуального розвитку (онтогенез). Актуальність вивчення цих процесів пов’язана з тим, що в сучасному суспільстві проблемі виховання дітей наділяється велика увага (починаючи з ясел і закінчуючи навіть виховною роботою у вищому навчальному закладі), тому питанням діагностики розвитку дітей варто приділити увагу, починаючи з їх раннього віку. Особливості психофізичного розвитку дітей від народження до трьох років розкриваються у працях Л. Артемової, Н. Гавриш, О. Кононко, І. Пінчук, В. Тарасун, М. Шеремет та ін., які, крім того, розглядають проблему узгодження педагогічного процесу з сучасними суспільними вимогами до дитини у ранньому дитинстві. Лікувальну педагогіку раннього й дошкільного віку розроблюють Т. Ісаєва, Г. Багаєва та ін. Проблемою психологічної діагностики особливостей розвитку дітей з народження до трьох років займалися вчені Л. Божович, Л. Венгер, З. Гільбух, Н. Карпенко, В. Мухіна, Н. Серебрякова, О. Стребелєва та ін. Не зважаючи на це, питання діагностики недостатньо розроблені, відчувається недолік методичного матеріалу для проведення повноцінного дослідження, не вивченими залишаються науково-прикладні аспекти проблеми діагностики дітей з народження до трьох років. Відповідно до вказаного визначено актуальність теми дослідження: «Діагностика дітей від народження до трьох років». Об’єктом дослідження є динаміка розвитку дитини з народження до трьох років. Предмет – особливості діагностики розвитку дітей з народження до 3 років. Мета курсової роботи – провести діагностику дітей віком від 0 до 3 років, щоб виявити психологічні особливості розвитку дитини. Основні завдання курсової роботи: 1. Теоретично обґрунтувати особливості розвитку дітей від народження до 3 років у психологічній літературі. 2. Уточнити психологічні особливості діагностики розвитку дітей від народження до 3-х річного віку. 3. Провести емпіричне дослідження особливостей розвитку дітей раннього віку, проаналізувати результати. Гіпотеза дослідження: за результатами діагностики розвитку дітей 2-х річного та 3-х річного віку спостерігається поступальність психічного, психомоторного та сенсорномоторного розвитку дітей, що відповідає віковим характеристикам. Теоретичне значення роботи полягає в обґрунтуванні особливостей діагностики дітей від народження до 3-х років, уточненні основних особливостей проведення процедури дослідження та наведенні нових підходів до діагностики дітей раннього віку. Практична значимість роботи полягає в можливості використання результатів діагностики розвитку дітей для складання індивідуальних програм розвитку, розробки виховних заходів для них. Отримані експериментальним шляхом дані може використати в своїй роботі як вихователь, так і батьки. Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (40 найменувань), додатків. Містить 8 таблиць, 3 рисунки, 3 додатки. Основний зміст роботи викладено на 48 сторінках.
Объём работы:
48
Выводы:Під час теоретичного та практичного вивчення проблеми діагностики дітей від народження до трьох років сформовано наступні висновки відповідно до поставлених в роботі завдань: 1. У межах виконання першого завдання роботи теоретично обґрунтовано особливості розвитку дітей від народження до 3 років у психологічній літературі. Детально розглянуто психологічні особливості становлення й розвитку дітей у віці від 0 до 3 років, а також теоретичні передумови діагностики дітей даної вікової категорії. Ранній період розвитку дитини (від народження до трьох років) виділяється в онтогенезі людини як найбільш значущий етап становлення основних нервово-психічних функцій. Тому значення ранньої психолого-педагогічної діагностики дітей з особливостями психофізичного розвитку складно переоцінити. З перших днів життя дитина включається у світ соціальних взаємовідносин. Ставлення дорослих до дитини одразу після її народження будується як особистісний процес, цим самим дорослі викликають до життя ті властивості малюка, що закладають основи особистості. Провідне значення для розвитку особистості має не просто спілкування дитини з іншими людьми, а спілкування особливої якості. У такій атмосфері, коли малюк переживає свою значущість для близьких, у нього виникає позитивне самовідчуття, що стає джерелом його активності, породжує зацікавлене ставлення щодо оточуючого. У ході активності дитини у неї поступово формується позитивне ставлення до дорослих: приблизно у місяць виникає посмішка (перша соціальна емоція), після цього зростає інтерес до людей і предметів. У 3 місяці можна говорити про те, що у малюка склалося передособистісне утворення – «комплекс пожвавлення», в основі якого – комунікативна потреба. 2. Відповідно до другого завдання уточнено психологічні особливості діагностики розвитку дітей від народження до 3-х річного віку. Діагностику дітей раннього віку потрібно розглядати як загальний підхід до організації особистісно орієнтованого процесу, спрямованого на забезпечення повноцінного індивідуального розвитку кожної дитини. Діагностуючи розвиток дитини віком до трьох років, можна виявити психологічні особливості малюків і допомогти у корекції поведінки на ранній стадії розвитку. В обстеженні дітей раннього віку використовуються, як правило, нестандартизовані методики, а саме ігрові методики зі знайомими дитині предметами – пірамідками, кубиками та ін. Процес обстеження проводиться у довільній формі, провідним методом є спостереження. Отже, діагностування розвитку дитини раннього віку це – цілеспрямоване, доброзичливе спостереження за дитиною у різних видах діяльності, застосування різноманітних індивідуальних завдань. Відповідно до завдань курсової роботи розглянуто особливості діагностики дітей 1-3 річного віку, вказано новий варіант психодіагностичної діяльності, за яким діагностика здійснюється відразу за такими напрямками: діагностика розвитку спілкування з дорослим, що включає виявлення розвитку мови як засобу спілкування; діагностика рівня розвитку провідної в ранньому віці предметної діяльності (рухові здібності й рівень пізнавальної активності розглядаються як аспекти предметної діяльності). 3. У ході вирішення третього завдання роботи проведено емпіричне дослідження особливостей розвитку дітей раннього віку, проаналізовано результати. В ході емпіричного дослідження було залучено дітей 2-х річного віку та 3-х річного віку в кількості 30 осіб по 15 дітей в кожній віковій групі. Для проведення емпіричного дослідження психомоторних здібностей дітей віком до 3-х років використано: «Шкалу психомоторного розвитку дитини А. Гезелла»; «Шкалу оцінки психічного розвитку від 1 до 3 років» (за методикою В. Манової-Томової); методику «Копіювання малюнка» (діагностика рівня розвитку сенсомоторної координації дітей) (за матеріалами С. Олексенко). Після опрацювання результатів діагностичного дослідження психічного, психомоторного, сенсомоторного розвитку дітей встановлено, що: – для дітей 2-х річного віку властивий середній (достатній) рівень психічного, моторного та сенсорного розвитку. Однак від 13,3% до 33,3% дітей мають низький рівень; – серед 3-х річних дітей низький рівень властивий тільки для 13,3% за показниками психічного розвитку, основна маса мають середній рівень (близько 60%), а високий, випереджальний рівень – властивий для досить значної частини дітей – від 20% до 40% за різними показниками. Отже, спостерігаються вищі показники психічного, психомоторного та сенсомоторного розвитку серед дітей трьохрічного віку, які відповідають та випереджають вікові критерії розвитку дітей даного віку. У дітей 2-х річного віку тільки формуються навички та закладається основа для майбутнього розвитку, тому спостерігається незначне відставання від вікових показників психічного становлення, нижча зацікавленість в пропонованій діяльності. Гіпотеза дослідження доведена. Встановлено, що за результатами діагностики розвитку дітей 2-х річного та 3-х річного віку спостерігається поступальність психічного, психомоторного та сенсорномоторного розвитку дітей, що відповідає віковим характеристикам. Мета роботи досягнута, завдання виконані. Перспективним напрямком дослідження є вивчення особливостей психолого-педагогічного супроводу дітей раннього віку та діагностика ефективності проведеної психологічної роботи з ними.
Вариант:нет
Литература:1. Абраменкова В. В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре / В. В. Абраменкова. – М, 2000. – 416 с. 2. Ананьев Б. Г. Принципы и методы исследования современной психологии. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьев. – М. : 1977. – 345 с. 3. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. – Спб. : Питер, 2003. – 688 с. 4. Бодалев А. А. Общая психодиагностика / А. А. Бодалев, В. В. Столин. – СПб. : Речь, 2003. – 440 с. 5. Бреслав Г. М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: Норма и отклонения / Г. М. Бреслав. – М. : Педагогика, 1990. – 144 с. 6. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика : учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. – СПб. : Питер, 2003. – 351 с. 7. Выготский Л. С. Кризис трех лет. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. – СПб., 1997. – 236 с. 8. Детская психодиагностика и профориентация / Ред.-сост. Л. Д. Столяренко.– Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д : «Феникс», 1999. – 384 с. 9. Диагностика умственного развития дошкольников / Под ред. Л. А. Венгера и В. В. Холмовской. – М., 2001. – 298 c. 10. Дученко К. М. Детская картина мира: программа обучения и воспитания детей 2-3 лет / К. М. Дученко // Дошкольное воспитание. – 2002. – № 6. – С. 27–31. 11. Елагина М. Роль оценки взрослого в развитии детей / М. Елагина // Дошкольное воспитание. – 1988. – № 9. – С. 71–76. 12. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев. – 2-е изд., испр. и перераб. – СПб. : Питер, 2003. – 512 с. 13. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. – Спб. : Питер, 2004. – 701 с. 14. Костюк Г. С. Вікова психологія / За ред. Г. С. Костюка. – К. : Рад. школа, 1976. – 269 с. 15. Кулагин Б. В. Основы профессиональной психодиагностики / Б. В. Кулагин. – М. : Медицина, 1984. – 216 с. 16. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека : учеб пособие для студентов высших учебных заведений / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. – М. : «Юрайт», 2002. – 468 с. 17. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии / А. Р. Лурия. – М. : МГУ, 1973.; М. : Наука, 1975. – 374 с.. 18. Малхазов О. Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю : монографія / О. Р. Малхазов. – К. : Євролінія, 2002. – 320 с. 19. Микиртумов Б. Е. Клиническая психиатрия раннего детского возраста / Б. Е. Микиртумов, А. Г. Кощавцев, С. В. Гречаный. – СПб. : Питер, 2001. – 256 с. 20. Мірошнікова Н. В. Діагностика мовлення дітей раннього віку Електронний ресурс / Н. В. Мірошнікова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 10 (197), Ч. ІІ, 2010. – Режим доступу : http://www.logopedu.com.ua/article/413_Diagnostika_movlenya_ditei_rannogo_viky 21. Міронова С. Педагогічна допомога дитині раннього віку з особливостями психофізичного розвитку / С. Міронова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2011. – № 5. – С. 65–72. 22. Обухова Л. Ф. Возрастная психология : Учебн. пособие / Л. Ф. Обухова. – М., 2002. – 334 c. 23. Общая психодиагностика / А. А. Бодалев, В. В. Столин. – СПб. : Речь, 2003. – 440 с. 24. Оздоровительная и воспитательная работа в доме ребенка / Автор-состав. Э. Л. Фрухт. – М., 2002. – 282 с. 25. Олексенко С. Діагностика психомоторних здібностей у дітей раннього віку / С. Олексенко // Психолог дошкілля. – № 12 (17), грудень 2010. – С. 12–17. 26. Павелків Р. В. Вікова психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. –К. : Кондор, 2011. – 468 с. 27. Партико Т. Основні проблеми діагностики психічного розвитку людини / Т. Партико // Соціогуманітарні проблеми людини. – № 4. – 2010. – С. 200-207. 28. Психодиагностика: Учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. – СПб. : Питер, 2003. – 351 с. 29. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: уч. пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара, «Бахрах-М», 2002. – 672 с. 30. Розвиток дитини та догляд за нею від народження до трьох років. Рекомендації провідних фахівців / упор. В.В. Фадєєва. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2012. – 264 с. 31. Романова Е. Практическая психодиагностика / Е. Романова : учеб. пособ.. – СПБ, 2006. – 456 с. 32. Савчин М. В. Вікова психологія : навчальний посібник / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К. : Академвидав, 2005. – 360 с. 33. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : ООО «Речь», 2004. – 350 с. 34. Смирнова Е. О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет: Методическое пособие для практических психологов / Е. О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, Т. В. Ермолова, С. Ю. Мещерякова. – М. : АНО «ПЭБ», 2007. – 128 с. 35. Смирнова Е. О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3-х лет / Е. О. Смирнова, С. Ю. Мещерякова, Т. В. Ермолова, С. Ю. Мещерякова. – М. : Изд-во МГППУ, 2003. – 334 с. 36. Смирнова Е. О. Психологическая служба раннего возраста / Е. О. Смирнова, И. А. Орлова, И. М. Нестерова // Психологическая наука и образование. – 2005. – № 1. – С. 34–39. 37. Тирецька В. К. Особистість дитини-дошкільника / В. К. Тирецька. – К., 2000. – 198 с. 38. Фельдштейн Д. И. Психология формирования личности / Д. И. Фельдштейн. – М., 2003. – 453 с. 39. Худик В. А. Психологическая диагностика детского развития / В. А. Худик. – К., 2000. – 228 с. 40. Эльконин Д. Б. Детская психология. Развитие ребенка от рождения до 7 лет / Д. Б. Эльконин. – М., 1999. – 342 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (117)