Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Проблеми екології: сутність та програми розвязання

Карточка работы:9791-2014б
Цена:
Тема: Проблеми екології: сутність та програми розвязання
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Логістика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ 5 1.1. Поняття та види екологічних проблем 5 1.2. Причини виникнення екологічних проблем 9 1.3. Економіка природокористування 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ 14 2.1. Аналіз основних екологічних проблем та джерел їх використання в Україні 14 2.2. Тенденції екологічних проблем 22 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ 30 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 39  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Забезпечення конституційного права громадян України на сприятливе навколишнє середовище стає найважливішим завданням держави, органів місцевого самоврядування, усього суспільства в цілому. В умовах розвитку ринкової економіки зростає роль регулювання природно-ресурсного потенціалу й контролю за станом навколишнього середовища. Пріоритет територіального підходу в управлінні природокористуванням дозволяє більш повно враховувати особливості кожного регіону. Державна екологічна політика як чинник відмінності певних умов функціонування територій з усім комплексом життєвих процесів, певними особливостями історичних, природних, соціальних, економічних засад в останні роки набуває значної актуальності. Характерним для кожного процесу є специфічність впливу на навколишнє середовище. Екологічна ситуація в Автономній Республіці Крим вирізняється за характером територіальної належності як з точки зору гостроти проблем, так і можливостей їх практичного вирішення. Це потребує регіональної диференціації управлінських рішень та практичних дій, спрямованих на стабілізацію і покращання екологічної ситуації. Науковці Ю. Д. Бойчук, О. В. Бугай, Е. М. Солоненко досліджували досягнення гармонізації співіснування суспільства і природи 5. Структуру природокористування та розміщення продуктивних сил досліджував Б. М. Данилишин 6; екологічні аспекти в державному управлінні − О. Г. Мордвінов, І. Д. Якушик та ін. 7; 8. Метою дослідження є визначення напрямків вирішення регіональних екологічних проблем. Завданнями дослідження є: ? узагальнення теоретичних основ виникнення екологічних проблем; ? оцінка можливості виникнення екологічних проблем; ? аналіз стану виникнення екологічних проблем в Україні; ? виділення тенденцій вирішення екологічних проблем в Україні; ? визначення перспектив розвитку екологічної політики для оптимізації рівня екологічних проблем в Україні. Об’єктом дослідження є екологічна політика. Предметом дослідження є наукові підходи до регіональної екологічної політики. В ході дослідження було використано загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, систематизації, групування, табличний, графічний та інші.  
Объём работы:
34
Выводы: Підсумовуючи матеріал, викладений у роботі, необхідно зазначити, що з огляду на кризовий стан екологічної ситуації в Україні, її нерівномірний розподіл по території, доцільно більш чітко дотримуватись завдань зміцнення екологічної безпеки, які викладені у Стратегії соціального та економічного розвитку України до 2015 р., у напрямах: розвитку і вдосконалення відповідно до стандартів ЄС, законодавчої бази, застосування дієвих економічних інструментів для відтворення і раціонального використання природних ресурсів. Не менш важливим завданням є налагодження чітких процедур екологічної регламентації здійснюваних приватизаційних процесів. Насамперед, це стосується встановлення взаємоприйнятних правил розподілу відповідальності між державними органами і приватизованими підприємствами за уже завдані збитки. Екологічний чинник має знайти своє відображення у вартості майна об’єктів, які приватизуються. При приватизації екологонебезпечних підприємств їх вартість доцільно знижувати, одночасно встановити суворі регламенти для нових власників щодо здійснення необхідних природоохоронних заходів. Також вже давно назріла необхідність відпрацювати механізм відповідальності за екологічні порушення минулих років та розподілу зобов’язань щодо їх ліквідації та відшкодування завданих збитків. Оскільки держава перебуває у важкому фінансовому стані, то не тільки в моральному, а й у політичному плані була б виправданою добровільна ініціатива підприємницьких і ділових кіл визнати частку своєї відповідальності за стан довкілля та взяти на себе зобов’язання дотримуватись принципів екологічно сталого розвитку у діяльності суб’єктів підприємництва. Реальним підтвердженням таких намірів було б створення Національної ради підприємців зі сталого розвитку з відповідними регіональними структурами. Важливою формою активізації екологічної політики мають стати регіональні екологічні програми, спрямовані на вирішення найбільш гострих природоохоронних проблем. Свого часу було розроблено п’ять проектів державних програм соціально-економічного розвитку регіонів України, в яких чільне місце займали питання екологічної безпеки. Жодну із них так і не було затверджено. Тому доцільними є легітимізація статусу екологічних програм, визначення місця держави в їх реалізації, передбачення у бюджетах різних рівнів витрат на їх фінансування. Екологічна складова – чинник інноваційної якості людських ресурсів, який за ноосферною парадигмою відображає ментальні й управлінські аспекти не тільки збереження, але й відтворення людиною навколишнього середовища. Екологічно чиста інноваційна діяльність має базуватись на вдосконалених сучасних екологічно чистих, енерго- та ресурсозберігаючих технологіях, формувати соціально-економічні умови для екологічно чистого розширеного відтворення. Крім того, результати інноваційної діяльності людини у лісовій галузі визначають не тільки рівень розвитку лісового господарства, але й мають безпосередній вплив на стан суспільного здоров’я. У розрізі цих показників спостерігається істотна диференціація регіонів України. За часткою впроваджених маловідходних ресурсозберігаючих безвідходних технологічних процесів у загальній кількості існує 11-кратний розрив між областями України – Івано-Франківська (88 %) і Волинська (7,9 %). Важливою складовою національного багатства країни є її лісові ресурси. Особливості їх територіального розміщення визначає не тільки рівень розвитку лісового господарства країни, регіонів, але й результати інноваційної діяльності людини у цій специфічній галузі. Через систему причинно-наслідкових зв’язків результати діяльності визначатимуть стан суспільного здоров’я, розвиток рекреаційної індустрії. Відтворення лісового фонду за питомими показниками лісовідновлювальних робіт та посадки і посіву лісу регіони України різняться 34-кратно. Особливу проблему становить неконтрольоване вирубування лісу, переважно у гірських районах Карпат, яка може призвести, і вже призводить до катастрофічних екологічних наслідків (повені, зсуви тощо). У гірських районах створено багато спільних підприємств у сфері лісозаготівлі. А кількість лісопилень (від 100 до 200 на кожен район) перевищує всі допустимі межі. Для прикладу, у Коломийському районі Івано-Франківської області працює 150 лісопилень, стільки ж їх є у Старосамбірському районі Львівської області. Прикладом дбайливого ставлення до своїх лісових ресурсів може бути Німеччина. У цій країні лісом вкрито 29 %, а лісозаготівля практично не відбувається. Лісопереробні підприємства купують ліс за кордоном, в тому числі й в Україні. Показник використання забруднених зворотних вод (без очищення і недостатньо очищених) у загальному обсязі скиданих зворотних вод може слугувати індикатором здійснення інноваційного типу господарювання, зокрема, через залучення технологій очистки водних ресурсів. Існує 36-кратна розбіжність цього показника по лінії Севастополь (79 %) і Київська область (2 %).
Вариант:нет
Литература: 1. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. − 1991. − № 41. − Ст. 546. 2. Багров Н. В. Устойчиво-ноосферное развитие региона / Н. В. Багров // Проблемы. Решения Симферополь, 2009. – 208 с. 3. Бойчук Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солоненко, О. В. Бугай. − Суми : ВТД «Унів. книга», 2002. − 284 с. 4. Борщук Є. М., Загорський В. С. Концепція сталого розвитку і проблеми оптимізації еколого-економічних систем / Є. М. Борщук, В. С. Загорський // Регіональна економіка, 2005. − № 3. – С. 23−28. 5. Врублевська О. В. Небезпеки ринкової трансформації сфери природокористування / О. В. Врублевська ; Наук. вісник НЛТУУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУУ. – 2005, вип. 15.4. – С. 203−207. 6. Данилишин Б. М. Сталий розвиток України: реалії і проблеми / Б. М. Данилишин // Проблеми сталого розвитку України. − К. : БМТ, 2000. − С. 133−150. 7. Мордвінов О. Г. Управління аграрним природокористуванням в умовах ринкової трансформації / О. Г. Мордвінов. − К. : Вид-во УАДУ, 2000. − 344 с. 8. Національна концепція впровадження та розвитку екологічно чистого виробництва в Україні. Проект. – Одеса : Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – 2005. – 24 с. 9. Рассуждай Л. М. Методологія формування економічної стратегії розвитку вуглевидобувного підприємства / Л. М. Рассуждай, Є. М. Братков // Економіка промисловості, 2005. − № 3 (29). – С. 136−142. 10. Розвиток сільських територій України. − К. : ІВЦ Держкомстату України, 2006. − 751 с. 11. Статистичний щорічник України за 2005 р. / За ред. О. Г. Осауленка. − К. : Вид-во «Консультант», 2006. − 575 с. 12. Якушик І. Д. Економіко-екологічні проблеми удосконалення природокористування в агропромисловому комплексі України / І. Д. Якушик. − К., 2007. − 300 с. 13. Экология Крыма : справочное пособие / под ред. Н. В.Багрова и В. А. Бокова. − Симф. Крым. учеб.-пед. гос. изд-во, 2003. − 360 с. 14. Державна служба статистики України Електронний ресурс / Держстат України. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua. 15. Міністерство екології та природних ресурсів України Електронний ресурс / Міністерство екології та природних ресурсів України. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (223)