Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»Системи технологій»

Галузеві особливості технологічного розвитку України

Карточка работы:56902б
Цена:
Тема: Галузеві особливості технологічного розвитку України
Предмет:Системи технологій
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент ЗЕД
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 1.концептуальні основи науково-технічного розвитку вітчизняних підприємств 4 2.сучасні тенденції технологічного розвитку вітчизняних підприємств, та методи їх державного регулювання 15 Висновки 27 Список літератури 29
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Діяльність будь-якого підприємства спрямована на отримання визначених результатів. Але одні підприємства впевнено досягають поставленої мети, цілей та завдань своєї діяльності, а інші – працюють менш успішно. Багато хто успіх діяльності підприємства пов’язує із правильним вибором виду діяльності, наявністю достатніх ресурсів та вмінням зорієнтуватися у бурхливому потоці ринкової економіки. Успіх діяльності підприємства без сумніву залежить від правильної початкової орієнтації та сприятливих вихідних умов його діяльності, забезпеченості матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами. Але значну роль відіграє й те, як підприємство вміє орієнтуватися у неспокійному вирі господарських несподіванок, інфляційних сюрпризів, жорсткої конкуренції. Управління у повному розумінні як складний соціально-економічний процес означає вплив на процеси, об’єкти, систему для зберігання їх стійкості або переходу із одного стану в інший у відповідності із заданою метою. Управління у вузькому понятті являє собою конкретні способи (методи) впливу на об’єкт управління для досягнення конкретної поставленої мети, яке здійснюється на основі різноманітних форм та методів впливу. Аналіз діяльності господарюючого суб’єкту є одним із найбільш дієвих методів управління, основним елементом обґрунтованості керівних рішень. В умовах ринкових відносин він має за мету забезпечити розвиток прибуткового, конкурентоспроможного виробництва і включає різноманітні напрямки – правове, економічне, виробниче, фінансове і т.д. Аналіз та діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства передбачають всебічне вивчення технічного рівня виробництва, якості та конкурентоспроможності пропонованої продукції, забезпеченості виробництва матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами, ефективності їх використання.
Объём работы:
26
Выводы:Підприємства для виживання на ринку та збереження конкурентоспроможності повинні вносити зміни у свою господарську діяльність. Більше того, потреби у змінах стали виникати так часто, що їх вплив на життєвий цикл підприємства вже не розглядається як виняткове явище. Тому особливу актуальність зараз набувають проблеми ефективного використання маркетингу як концепції управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства. Необхідність і важливість використання маркетингового підходу до прийняття управлінських рішень зумовлено високим ступенем наукової обґрунтованості методів дослідження запитів споживачів, планування на основі визначених споживчих вимог усіх аспектів господарської діяльності підприємства і наступного формування та стимулювання ринкового попиту на товари. Необхідною умовою розвитку кожного підприємства є його висока інвестиційна активність. Наслідком цього фактору є те, що досягнення мети – стабільного розвитку підприємства – потребує нарощування інвестиційних ресурсів, їх послідовного збільшення, поліпшення структури інвестиційних джерел та оптимізації напрямів їх вкладення. Проте однією з основних проблем в інвестиційній сфері для великої кількості українських підприємств залишається недостатність фінансових ресурсів та незначні можливості їх залучення. Додатковою перешкодою для розвитку інвестиційних процесів на цьому підприємстві є також багатоваріантність можливих напрямків розвитку виробничо-збутової діяльності, оскільки наявність великої кількості можливостей для інвестування в умовах обмеженості наявних фінансових ресурсів суттєво утруднює визначення пріоритетних об’єктів для інвестицій. Але раціональний цілеспрямований вибір напрямків інвестиційної діяльності підприємства має забезпечувати повну реалізацію наявних ринкових можливостей для отримання високого прибутку від випуску та реалізації конкурентоспроможної продукції. Конкурентоспроможність та ефективність діяльності підприємства можна забезпечити правильною організацією управління підприємством, рухом фінансових ресурсів та фінансово-економічними відносинами. Згідно з основними положеннями теорії систем будь-який об'єкт, явище чи процес (включаючи підприємство) можна розглядати як систему. Під системою розуміють сукупність взаємозв'язаних в одне ціле елементів. Елемент системи — це частина цілого, яка в процесі аналізу не підлягає поділу на складові. Отже, будь-яка система: по-перше, складається з двох або більшої кількості елементів; по-друге, кожний елемент системи має властиві лише йому якості; по-третє, між елементами системи існують зв'язки, за допомогою яких вони впливають один на одного; по-четверте, система не може існувати поза часом і простором. система має часову сутність (її склад може бути визначений у кожний даний момент), а також свої межі та навколишнє середовище.
Вариант:нет
Литература:1. “Про інвестиційну діяльність”. Закон України від 18.19.91 р. 2. Закон України „Про інноваційну діяльність” Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 36, ст.266 3. “Про інвестиційні фонди і інвестиційні компанії”. Наказ президента України від 11.05. 94 р. 4. “Про оподаткування прибутку підприємств”. Закон України від 04.11.97 р. 5. Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів №549, затв.КМУ від 22 травня 1996 року. 6. Алимов О.М. Гончарова Н.П., Дражан М.Г., Черваньов Д.М. Управління інноваційним циклом. – К.: Наукова думка, 1993 7. Бpигхем, Юджин, Гапенски, Луис. Финансовый менеджмент: Полн. куpс: В 2 т. / Ин-т „Откpытое о-во”; Пеp. с англ. под pед. В. В. Ковалева; Пеp. с англ. В. А. Буpовцева и дp.. — Спб.: Экон. шк.: Санкт-Петеpбуpг. ун-т экономики и финансов: Высш. шк. экономики, 1998. 8. Балабанов И. Т. Инновационній менеджмент.-СПб: Издательство "Питер", 2000. - 208 с. 9. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как упpавлять капиталом?. — М.: Финансы и статистика, 1995. — с. 382 10. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1998. 11. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. – М., 1997. 12. Бланк И.А. Инвестиционній менеджмент. – К.: МП “Итем” ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 1995 13. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент : Учеб. курс. – К., 2001. 14. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. - К.:Ника-Центр, 1999. - 592 с. 15. Бондаренко С., В. Бокій. Про механізм формування конкурентоспроможності продукції промислового підприємства/ Економіст № 9/2001, с. 58-59. 16. Буpяковский В. В. и др. Финансы пpедпpиятий: Учеб. пособие / Буpяковский В. В., Каpмазин В. Я., Каламбет С. В.; Под pед. В. В. Буpяковского. — Дніпpопетpовск: Поpоги, 1998. — с. 245 17. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инноваций. – М.: ИИД “Вилинь”, 1997 18. Валюша И.А. Инновации в производстве. – К.: Наукова думка, 1992 19. Ван Хоpн Дж. К. Основы упpавления финансами: Пеp. с англ.. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 799 с. 20. Веремеев А.П. Современное финансовое планирование. Теория и практика. - М.:Финансы и кредит, 2001. - 286 с. : ил., табл. 21. Г. І. Калитич, В. Я. Рубан Творчість стратегічна парадигма інноваційного розвитку/ Науково-технічна інформація №5/2005 с. 29-33. 22. Г. Скударь, В. Панков Шляхи виходу підприємств машинобудівного комплексу на зовнішній ринок за рахунок підвищення інноваційної активності та розширення діапазону інвестиційної діяльності/ Економіст № 12/2006 с. 40-50. 23. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки. – Львів: Українські технології. – 1999. 24. Морозов Ю. П. Управление технологическими инновациями в условиях рыночной экономики: монография/ Ю. П. Морозов; Нижегородский коммерческий институт. - Нижний Новгород: издательство университета, 1998.-174 с. 25. Організаційні аспекти технологічної модернізації у машинобудуванні/ Економіка України, №12/2006 , с. 80-82.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (29)