Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Методика викладання української мови та літератури»

Самостійна робота як шлях розвитку пізнавальної активності учнів на уроках української літератури

Карточка работы:9840-2014п
Цена:
Тема: Самостійна робота як шлях розвитку пізнавальної активності учнів на уроках української літератури
Предмет:Методика викладання української мови та літератури
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Філологія / Українська мова та література
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 5 1.1. Активність і самостійність як психолого-педагогічна категорія 5 1.2. Форми організації самостійної роботи учнів 11 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ 16 2.1. Методи навчання за рівнем самостійної розумової діяльності на уроках української літератури 16 2.2. Активізація пізнавальної діяльності засобами самостійних різнобічних завдань 24 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Постійна модернізація освіти в Україні потребує впровадження нових технологій навчання, які б розвивали в учнів інтелектуальні здібності, певні уміння й навички самостійного пошуку інформації, її усвідомлення, систематизації, планування своїх дій, вирішення нестандартних завдань. Тому досить важливим для розвитку потенціалу учня є активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури. Важливими формами пізнання дійсності є наука і мистецтво, зокрема художня література. Пізнання є процесом переживання, аналізу й узагальнення вже існуючого. Сучасний стан розвитку суспільства, який характеризується соціально-економічними і політичними змінами, розвитком ринкових відносин, потребує від людини якостей, серед яких здатність людини думати, приймати рішення і діяти самостійно. Як соціально, так і особистісно ціннісними орієнтаціями молоді сьогодні є прагнення до самопізнання, самовдосконалення і самореалізації, що неможливо без розвитку такої важливій якості особистості, як самостійність. Тому зростає потреба у пошуку шляхів розвитку самостійності учнів. Це зумовлює актуальність теми роботи. У психолого-педагогічних джерелах проблема становлення особистості в періоді дитинства та генезис її самостійності як особистісного утворення розглядається в різних аспектах, а саме: розвиток особистості в онтогенезі та особливості структурування її компонентів (О. М. Леонтьєв, А. В. Петровський та ін.); становлення самосвідомості, елементарного образу-Я як умови формування самостійності, суб’єктності як прояву активності особистості на різних етапах онтогенезу (Б. Г. Ананьєв, П. Підкасистого); специфіка формування у дитини прагнення до самостійності та відповідальності, характеру їх виявів (Л. І. Божович, Д. Б. Ельконін, О. В. Запорожець); пізнавальна самостійність (П. Я. Гальперін). У Законі «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття) акцентується увага на необхідності виховання особистості, здатної висловлювати власні судження, здійснювати вибір, приймати обдумані й виважені рішення, брати на себе відповідальність, формувати стратегію власної життєдіяльності тощо. Мета дослідження – проаналізувати методичні особливості використання самостійної роботи на уроках української літератури як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів. Об’єкт дослідження – процес самостійної навчальної діяльності на уроках української літератури. Предмет дослідження – самостійні завдання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури. Для досягнення мети визначено такі завдання: 1. З’ясувати сутність понять «активність» і «самостійність» як психолого-педагогічних категорій. 2. Розглянути форми організації самостійної роботи учнів. 3. Виокремити методи навчання за рівнем самостійної розумової діяльності на уроках української літератури. 4. Навести завдання з української літератури для самостійного опрацювання учнями, спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності. Структура роботи: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел.
Объём работы:
31
Выводы:Проблема самостійності, її формування завжди цікавила педагогів. Результати проведеного дослідження дають підстави зробити висновок, що провідним критерієм сформованості пізнавальної активності є системність знань і умінь. По-перше, вона відображає єдність усіх компонентів пізнавальної активності; по-друге, поєднує різні характеристики якості знань і умінь (повнота, мобільність, усвідомленість, тривалість, якість, гнучкість тощо); по-третє, відображає динамічність знань, умінь: від відтворення до творчості; по-четверте, охоплює єдність теоретичної і практичної діяльності учня. Самостійність – це інтегрована якість особистості, що виявляється в здатності людини використовувати певні дії чи комплекс дій без сторонньої допомоги, керуючись лише власним досвідом. Її формування є складним процесом, оскільки вимагає розвиненості інших морально-вольових якостей, таких як рішучість, наполегливість, критичність, ініціативність, відповідальність тощо. Серед різновидів самостійності вирізняють: пізнавальну, організаційну, змістовну, професійну. Шляхами та методами формування та розвитку самостійності є залучення учнів до самостійної роботи індивідуальної, колективної; спільної творчої діяльності, участі у позашкільній діяльності; методи заохочення тощо. Організація самостійної роботи учнів на уроках української літератури здійснюється на всіх етапах уроку і може проводитись у різних формах: індивідуальній, груповій; у формі творчих проектів, самостійної пошукової роботи, тестовій формі тощо. До прийомів організації самостійної роботи відносять: залучення учнів до самостійного пошуку під час пояснення матеріалу; самостійна робота за підручником; творча самостійна робота, робота із словником, самостійна робота із архівними матеріалами, творами культури, текстом. Можна сформулювати наступні рекомендації щодо організації навчальної самостійної роботи на уроках української літератури: щоб самостійна робота учнів у повному обсязі ре¬алізувала свої освітні та виховні функції, вона має бути пла¬номірною, систематичною та змістовною; готуючись до уроку вчителю необхідно передбачити і проаналізувати форми проведення самостійної роботи, елементи самостійних завдань, ігрові, проблемні ситуації, що передбачають самостійну роботу як письмову, та і усну; підготувати репродукції картин, тексти, ілюстрації, портрети, дидактичні картки, питання тощо; шляхами оптимізації самостійної роботи учнів є застосування її на всіх етапах уроку, удосконалення навичок роботи з підручником та додатковим матеріалом; проблемне навчання, організація виступу, складання есе. Рекомендації для впровадження самостійних робіт: дотримання вимог: 1. Доцільність проведення самостійної роботи. 2. Посильність самостійної роботи для учнів і поступове ускладнення завдань. 3. Урізноманітнення самостійних робіт на од¬ному й тому ж уроці, а також суміжних уроках, об’єднаних спільною темою. 4. Визначення й доведення до розуміння учнів не лише мети самостійної роботи з по¬ясненням, що і як треба зробити, а й для чого. Поряд із навчальною метою завжди ставте мету духовну. 5. Регламентація часу, що відводиться на ви¬конання. 6. Оцінювання якості й швидкості вико¬нання самостійної роботи відповідним балом. Отже, для удосконалення системи навчальної діяльності школярів необхідно організовувати самостійну навчальну діяльність учнів, оптимізувати самостійну роботу, яка є тим видом навчальної діяльності, що найбільш сприяє розвиткові учнів, збагаченню елементарних знань, формуванню навичок практичних навичок та навичок творчості.
Вариант:нет
Литература:1. Про освіту : Закон від 23.05.1991 № 1060-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 34. – Ст. 451. 2. Авраменко О. М. Українська література : підручн. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / О. М. Авраменко, В. І. Пахаренко. – К. : Грамота, 2010. – 280 с. 3. Бойко Н. О. Дидактичні умови формування пізнавального інтересу у школярів : автореф. дис. ... канд. пед. Наук / Н. О. Бойко. – Х.,1999. – 154 с. 4. Висоцька Т. А. Формування навичок дослідницької діяльності на уроках української літератури в 10 класі / Т. А. Висоцька ; Таврійський вісник освіти. – 2013. – №1. – С. 224–229. 5. Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посібник / О. І. Власова. – К. : Либідь, 2005. – 400 с. 6. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с. 7. Данилов М. А. Воспитание у школьников самостоятельности и творческой активности в процессе обучения / М. А. Данилов. – М. : Педагогика. – 1961. – 208 с. 8. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения / Адольф Дистервег. – М., 1965. – 290 с. 9. Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект : монографія / Олександр Володимирович Малихін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – 307 с. 10. Міхно О. П. Розвиток дослідницьких здібностей старшокласників на уроці української літератури / О. П. Міхно // Українська мова й література в школі. – 2008. – №5. – С. 21–26. 11. Муренко М. Самостійна робота в процесі навчальної діяльності / М. Муренко // Рідна школа. – №4. – 2004. – С. 34–36. 12. Новий тлумачний словник української мови: у 3 т. – К. : Аконіт, 2008. – Т.3. – С. 238. 13. Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу у процесі викладання української мови : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. М. Лобода; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2001. – 21 с. 14. Пеньора Т. Ю. Нестандартні форми самостійної роботи учнів на уроках української мови та літератури : методичний посібник / Т. Ю. Пеньора. – Ужгород : ЗІППО, 2007. – 55 с. 15. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : навчальний посібник для магістрів і аспірантів / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченкою. – К. : Філ-студія, 2006. – 320 с. 16. Розвиток пізнавальної активності учнів 5-8 класів на уроках української літератури в процесі вивчення художніх творів історичної тематики дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Дига. – Переяслав-Хмельницький. – 2006. – 185 с. 17. Розвиток пізнавальної активності учнів як педагогічна проблема / Роман Ігнатов // Вісник Львів. ун-ту Cерія педагогічна, 2004. – №18. – С. 74–80. 18. Самостійні роботи на уроках української літератури / Л. Кравчук // Українська мова і література. – №3. – 2011. – С. 3–5. 19. Українська література : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, Р. Гром’як, Л. Вашків, Н. Плетенчук. – К. : Освіта, 2010. – 208 с. 20. Ушинский К. Д. Проблемы педагогики / К. Д. Ушинський. – М. : УРАО, 2002. – 592 с. 21. Фіцула М. М. Педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. – К. : Академія, 2000. – 542 с. 22. Фурсова А. Від літературної компетенції – до життєвої компетентності / А. Фурсова // Українська мова і література в середніх школах,гімназіях,ліцеях та колегіумах. – 2005. – №5. – С. 12–21.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (25)