Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Становлення та розвиток податкової системи України

Карточка работы:10030-2014ф
Цена:
Тема: Становлення та розвиток податкової системи України
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ, СКЛАДОВІ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 5 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 11 2.1. Формування засад функціонування податкової системи у період 1991-2000 рр. 11 2.2. Податкова система України у 2000-2013 рр.: ефективність функціонування та напрями розвитку 15 3. ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 18 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30 ДОДАТКИ 34  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Податки – обов’язковий елемент фінансової системи у всі часи й у всіх державах незалежно від того, яку модель економічного розвитку вона обирає. Відсутність податків паралізує фінансову систему загалом, роблячи її недієздатною, а в остаточному підсумку – позбавленою будь-якого сенсу. У сучасних умовах нестабільності та кризових явищ постає потреба у створенні ефективної системи оподаткування, що спонукає поглянути у минуле, щоб не допустити низки помилок сьогодні. Податкова система будь-якої країни є однією з базових підвалин її економічної системи, основою її макроекономічної стабільності, а податки – одним із найефективніших важелів забезпечення розвитку економіки. За їх допомогою відбувається розподіл і перерозподіл значної частини виробленої вартості в країні, вони впливають на результати економічної діяльності платників, забезпечують державу необхідними ресурсами для фінансування суспільно-необхідних витрат. Ефективне поєднання складових податкової політики є запорукою фінансової стабільності держави. Дієвість суб’єктів оподаткування щодо об’єктів оподаткування створює передумови для швидкого економічного розвитку країни. Важливими складовими такої стабільності є якісна стратегія і тактика. Останні передбачають використання визначених і законодавчо закріплених податкових платежів, справляння й надходження яких регулюють та контролюють уповноважені органи, наділені правами й обов’язками у сфері правового регламентування, встановлення і сплати податків. При проведенні податкової політики важливо дотримуватися того рівня податкового навантаження, який дасть змогу задовольнити потреби соціально-економічного розвитку. Поєднання інструментів податкової політики, а також раціональне управління у сфері податків є основою ефективного розвитку державних фінансів. Зазначимо, що податкове навантаження не є однотипним показником, він формується шляхом поєднання показників податкового навантаження окремих податків. Дослідження цього процесу є умовою для податкових реформ, розвитку векторів впливу податків, виявлення сфер, де цей вплив надлишковий, а де недостатній. З огляду на вищезазначене необхідно з’ясувати, які податки створюють більше навантаження на економіку, а де рівень оподаткування податкової бази є недостатнім. Серед науковців що розглядали проблеми податкового навантаження варто виділити праці В. Андрущенка, Е. Балацького, М. Білика, В. Буряковського, В. Захожая, І. Золотько, Ю. Іванова, А. Крисоватого, Я. Литвиненка, І. Майбурова, П. Мельника, О. Найденка, С. Паранчука, В. Пушкарьової, В. Савченка, А. Соколовської, Л. Тарангул, С. Юрія та ін. Метою курсової роботи є дослідження становлення та розвитку податкової системи України. Мета роботи передбачає такі завдання: визначити поняття, складові та принципи побудови податкової системи; розглянути формування засад функціонування податкової системи у період 1991-2000 рр.; проаналізувати податкову систему України у 2000-2013 рр.: ефективність функціонування та напрями розвитку; запропонувати шляхи подальшого реформування національної податкової системи. Об’єктом дослідження є податкова система. Предметом дослідження є процес забезпечення податкової політики. У процесі написання курсової роботи використовувались такі методи дослідження: діалектичний метод пізнання, системний, комплексний та структурно-функціональний підхід, експертних оцінок, кількісний аналіз, методи дедукції та індукції, аналізу та синтезу, а також порівняльний та ін. Інформаційною базою для написання курсової роботи є нормативно-законодавча база, праці українських та зарубіжних науковців, періодичні видання, ресурси Інтернет.
Объём работы:
27
Выводы:На основі проведеного дослідження в курсовій роботі можна зробити наступні висновки. Податкова система України є одним із ключових чинників впливу на економічний розвиток держави. Надмірна фіскальна орієнтація податкової політики є одним із чинників охолодження ділової активності в Україні, що здійснює додатковий негативний тиск на динаміку ВВП, промислового виробництва та інвестицій. Податки є не тільки основним елементом формування дохідної частини Зведеного та Державного бюджетів, а й одним із найефективніших важелів забезпечення розвитку економіки. Для сприяння сталого розвитку національної економіки та забезпечення зростання добробуту громадян, податкова система повинна перебувати в процесі трансформації з урахуванням вітчизняного та світового досвіду, вимог часу та розвитку національної економіки. Перші кроки до створення сучасної податкової служби було зроблено у 1990 році, коли підприємництво в державі тільки-но почало зароджуватися. У той час на базі відділів державних доходів у фінансових органах було створено податкові інспекції, які підпорядковувалися Міністерству фінансів України. Фактично розвиток вітчизняної податкової системи умовно можна поділити на чотири етапи: 1 етап – 1991–1993 рр., 2 етап – 1994–1999 рр., 3 етап – 2000–2009 рр., 4 етап – 2010 – наш час. Перший етап пов’язаний із формуванням власної системи оподаткування. У 1991 році набирає чинності Закон Української РСР «Про систему оподаткування», в якому закріплено принципи оподаткування, права та обов’язки платників податків, а також перелік загальнореспубліканських зборів та обов’язкових платежів. На другому етапі розвитку податкової системи України здійснено заходи щодо оптимізації оподаткування та зменшення податкового навантаження на підприємства. Постійна заміна переліку основних податків свідчить про активний пошук їх ефективного співвідношення, але натомість застосування різних податків з відносно невисокими ставками дає державі досить мало, переобтяжує населення і створює гальмівний ефект в розвитку національного господарства. В основу концепції реформування було покладено курс на зменшення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 28% до 20%, а в 1997 році щодо окремих товарів запроваджена нульова ставка; податок на прибуток встановлено на рівні 30%. На третьому етапі становлення відбувається вдосконалення податкової системи України на основі набутого досвіду реформування податків шляхом зменшення податкового навантаження на підприємства і запровадження стабільних форм оподаткування для фізичних осіб. Зменшення ставок податків на прибуток підприємств до 25%, на доходи фізичних осіб до 13%, а потім до 15% відбувалось з метою підвищення зацікавленості населення в добровільній сплаті податків, що повинно було дати позитивний результат у формуванні державного бюджету. Четвертим етапом є прийняття Податкового кодексу України, який є початком нового етапу реформування вітчизняної податкової системи. За відсутності достатніх фінансових та матеріальних ресурсів в Україні неприйнятними є фінансові інтервенції, тому найбільш впливовим інструментом економічної політики в такій ситуації є податки. В Україні назріла необхідність комплексної корекції економіки, мета якої – не просто економічний розвиток, а набуття нею інноваційної природи як основи стійкого економічного прогресу. Одним з найефективніших засобів державної підтримки інноваційної діяльності підприємств є застосування податкових важелів регулювання. Ступінь розвиненості та ефективності таких підприємств можна розглядати як конкурентну перевагу національної податкової системи. До таких механізмів відносимо: 1) надання спеціальних інвестиційних пільг: зокрема у вигляді інвестиційно-інноваційного податкового кредиту, пільг для будівельної галузі, галузей легкої промисловості (крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині) та підприємств суднобудівної та літакобудівної промисловості; пільги з енергозбереження (як для виробників, так і для споживачів); 2) спрощення бухгалтерського обліку операцій для малого та середнього бізнесу. 3) удосконалення амортизаційної політики шляхом розширення класифікації груп основних засобів, введення пооб’єктного обліку, застосування прискореної амортизації, розширення класифікації нематеріальних активів.
Вариант:нет
Литература:1. Податковий кодекс України від 02.12.10 № 2755-VI Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIY Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=996-14 3. Амосов О. Ю. Податкова політика та податкова система : навч. посіб. / О. Ю. Амосов, А. О. Дєгтяр, Т. В. Меркулова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр.. – Х. : Магістр, 2010. – 140 с. 4. Андрущенко В. Л. Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування / В. Л. Андрущенко // Фінанси України. – №1. – 2005. – С. 36. 5. Буряк П. Ю. Податковий контроль в Україні : монографія / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька. – Л. : Простір-М, 2007. 6. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за 2012 рік / В. В. Зубенко, І. В. Самчинська, А. Ю. Рудик та ін. ; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження», USAID. – К., 2013. – 73 c. 7. Вишневский В. П. Методологические основы совершенствования налогообложения предприятий : дис. … доктора экон. наук : 08.06.01 / Валентин Павлович Вишневский. – Донецк, 1998. – 410 с. 8. Данилишин Б. М. Державна підтримка та податкове регулювання підприємницької діяльності в Україні: монографія / Б. М. Данилишин, О. М. Кондрашов ; НАН України, рада по вивч. продукт. сил України. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 295 с. 9. Дмитренко Г. В. Державне управління процесами адаптації податкової системи України до вимог Європейського Союзу / Г. В. Дмитренко ; Національна академія держ. управління при Президентові України – К., 2008, С. 25–36. 10. Ільяшенко В. А. Формування державної податкової політики в Україні : монографія / В. А. Ільяшенко, О. В. Покатаєва ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – 196 с. 11. Калінеску Т. В. Моніторинг податкових ризиків : навч. посіб. / Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, В. С. Альошкін ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 240 с. 12. Магопець О. А. Фінансовий аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освітньо-проф. прогр. магістра за спец. «Облік і аудіт» / О. А. Магопець, І. Г. Давидов, А. І. Сорокіна, Н. Ю. Головченко; Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КОД, 2010. – 279 с. 13. Мединська Т. В. Податкова система : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни студ. ден. форми навчання усіх напрямів підготов. / Т. В. Мединська, Н. І. Власюк, М. І. Мельник ; Львівська комерційна академія – Л. : Видавництво ЛКА, 2009. – 216 с. 14. Мельник П. В. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій, Д. В. Кушнарець, Є. А. Харлан ; Державна податкова адміністрація України ; Національний ун-т держ. податкової служби України. Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. – К. : Знання України, 2008. – 675 c. 15. Мельник П. В. Податковий потенціал регіонів України: теорія, методологія, оцінка: монографія / П. В. Мельник, З. С. Варналій, Л. Л. Тарангул ; Державна податкова адміністрація України; Національний ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2008. – 234 с. 16. Мірчев О. В. Проблеми і шляхи нарощування податкового потенціалу у світлі реалізації окремих принципів податкового кодексу України / О. В. Мірчев // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 2 (14). – С. 134–138. 17. Налоговые реформы. Теория и практика Текст : монография / И. А. Майбуров и др. ; под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 441 18. Олійник О. В. Податкова система : навчальний посібник / О. В. Олійник, І. В. Філон. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с. 19. Паранчук С. В. Податковий менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освіт.-проф. програмою спеціаліста, магістра зі спец. «Фінанси» / С. В. Паранчук, Є. М. Романів, О. С. Червінська ; Національний ун-т «Львівська політехніка» – 3-є вид, доп. і перероб. – Л. : Вид-во Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – 288с. 20. Педь І. В. Податкова конкуренція : монографія / І. В. Педь. – К. : Експерт-Консалтинг, 2009. – 416 с. 21. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов : учеб. пособие / В. М. Пушкарева. – М. : ИНФРА-М,1996. – 191 с. 22. Соколовська А. М. Основи теорії податків : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / А. М. Соколовська. – К. : Кондор, 2010. – 326 с. 23. Степанюк Н. А. Трансформаційні процеси у податковій системі України / Н. А. Степанюк // Фінансова система України. Наук. записи. – 2011. – № 16. – С. 77–81. – (Серія Економіка). 24. Тимошенко Ю. Концепція реформування системи оподаткування в Україні: Проект / О. М. Тимошенко, О. Турчинов, О. Єльяшкевич, О. Білорус. – Київ, 2008. – 56 с. 25. Тимченко О. М. Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент: монографія / О. М. Тимченко; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 228 с. 26. Цимбалюк О. І. Сучасний стан податкової системи України та перспективи її розвитку / О. І. Цимбалюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі України. – 2010. – № 5. – С. 103–106. 27. Чернякова Т. М. Інструменти бюджетно-податкового регулювання розвитку регіонів : монографія / Т. М. Чернякова ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2009. – 368 с. 28. Шевчук О. В. Податковий менеджмент : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. зі спец. «Фінанси» / О. В. Шевчук, Н. М. Чеботарьова, Н. О. Телічко ; Державний заклад «Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка». Кафедра фінансів – Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Т.Шевченка», 2009. – 206 с. 29. Юхименко П. І. Теорія фінансів : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лазебник ; за ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : ЦУЛ, 2010. – 576 с. 30. Янжул І. І. Основні початку фінансової науки. Вчення про державні доходи / І. І. Янжул. – 4-е вид. – СПб. : М.М. Стасюлевича, 1904. – 397 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)