Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Глобальна економіка»

Проблема глобальної фінансової стабільності

Карточка работы:10220-2014п
Цена:
Тема: Проблема глобальної фінансової стабільності
Предмет:Глобальна економіка
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом / Міжнародна економіка / Менеджмент ЗЕД / Міжнародні економічні відносини
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Суть та загальна характеристика глобальної фінансової стабільності 5 2. Аналіз та оцінка глобальної фінансової стабільності 10 3. Перспективи та шляхи розвитку глобальної фінансової стабільності 14 Висновки 20 Список використаних джерел 22  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Багато сучасних дослідників відзначають той факт, що раніше і до теперішнього часу у світі все частіше почали виникати фінансово-економічні кризи. Так, за оцінками аналітиків, відтоді і до середини 1990-х років вони мали місце у 80 країнах. у наступні роки відбулися східноазійська фінансова криза 1997 р., європейська валютна криза 1992 р., мексиканська облігаційна криза 1994 р., російська криза 1998 р. (що поширилася і на сусідні країни, зокрема на Україну), фінансова криза в Аргентині 2002 р., глобальне охолодження економіки 2001-2002 рр. і, нарешті, найбільш глибока з усіх перелічених – глобальна фінансово-економічна криза, що розпочалася у США в 2007 р., перекинулася на Європу й охопила у 2008-2009 рр. всі інші країни світу. Такі частота і нерівномірність виникнення фінансових криз роблять їх принципово відмінними від описаних ученими циклічних коливань і нестабільності, притаманних нормальному розвиткові світової фінансово-економічної системи 1, с. 17. на особливу увагу фінансові кризи заслуговують також через їх згубні системні наслідки для реальної економіки, а саме: економічну рецесію, масові банкрутства й безробіття, зростання інфляції, падіння доходів, платоспроможного попиту, відплив інвестицій, зниження рівня життя населення, істотне підвищення соціальної напруженості у суспільстві 3, с. 17. Дослідженням проблем фінансової стабільності та розроблення організаційно-економічних механізмів її забезпечення приділили увагу такі зарубіжні вчені і практики-економісти як: Н. Веллінк, Н. Вовченко, В. Дуйзенберг, П. Каллаур, Е. Крокет, Е. Лярж, Ф. Мишкін, Х. Мінскі, Дж. Соларж, Р. Фергюсон, М. Фут, Дж. Чант, А. Шварц, Дж. Шиназі та ін. Однак їхні теоретичні обґрунтування і прикладні розробки розраховані на країни з розвинутою ринковою системою господарювання не повною мірою відповідають умовам розвитку вітчизняної економіки. Адаптація зарубіжних розробок до вітчизняних умов і специфіки фінансових відносин в Україні становить значний науковий і практичний інтерес і потребує спеціальних досліджень. Заслуговують на увагу результати досліджень вітчизняних науковців у сфері забезпечення фінансової стабільності,зокрема: О. Барановського, В. Геєця, А. Гриценка, О. Дзюблюка, В. Міщенка, С. Науменкової, , Я. Белінської та ін. Метою роботи є комплексне дослідження проблеми глобальної фінансової стабільності. Відповідно до мети, завданнями дослідження є: визначити суть та надати загальну характеристику глобальної фінансової стабільності; провести аналіз та зробити оцінку глобальної фінансової стабільності; визначити перспективи та шляхи розвитку глобальної фінансової стабільності. Об’єкт дослідження – явище глобальної фінансової стабільності. Предмет дослідження складають особливості розв’язання проблеми забезпечення глобальної фінансової стабільності.
Объём работы:
19
Выводы: Таким чином, підсумовуючи результати проведеного дослідження, можемо зробити висновки, що зміст поняття глобальної фінансової стабільності розкривають такі ключові характеристики: системний характер (вона виникає як синергетичний результат взаємодії фінансових установ, фінансових ринків та інфраструктури, а також фінансових відносин, які виникають у сфері реальної економіки); множинність можливих станів (фінансова стабільність – не єдиний зафіксований стан, а діапазон можливих значень, кожному з яких характерний певний «запас міцності» фінансової системи); відносний характер (оскільки завжди існує теоретична ймовірність настання фінансової дестабілізацій навіть у найбільш стійких фінансових системах); динамічний аспект (при наявності фінансової стабільності у поточний період часу t1 існуючі ризики визначені і оцінені належним чином. Правильна оцінка ризиків, які можуть проявити себе у майбутньому, дає змогу забезпечити фінансову стабільність в періодах t2 і t3 і т.д., якщо не виникають неочікувані та/або суттєві негативні макроекономічні чи фінансові шоки); базування на довірі до фінансової системи (без довіри до фінансових установ, ринків, інструментів, фінансової інфраструктури не може бути фінансової стабільності); здатність повністю абсорбувати негативні шоки всередині фінансової системи (відсутність негативного впливу на реальну економіку зі сторони фінансової системи в стані фінансової стабільності). Врахування зазначених вище ознак дає змогу сформулювати власне визначення глобальної фінансової стабільності таким чином: глобальна фінансова стабільність – це стійкий стан глобальної фінансової системи, що дає змогу забезпечити безперебійне здійснення розрахунків в світовій економіці, високий рівень довіри до фінансово-кредитних установ, відсутність надмірної волатильності фінансових ринків, ефективний розподіл фінансовий ресурсів та можливість управління фінансовими ризиками, а також запас міцності у глобальній фінансовій системі, що дає змогу на світовому рівні протистояти негативним економічним шокам в окремих країнах у майбутньому та запобігати їх негативному впливу на світову економіку.
Вариант:нет
Литература:1. Артьомов Т. I. Методологічна анатомія глобальної фінансово-економічної кризи / Т. I. Артьомов // Економічна теорія. – 2011. – № 2. – С. 16–33 2. Белінська Я. В. Фінансова стабільність: сутність та напрями забезпечення / Я. В. Белінська, В. П. Биховченко // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 4 (17). – С. 57–67. 3. Бураковський I. В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України / I. В. Бураковський, О. В. Плотніков. – Х. : Фоліо, 2009. – 304 с. 4. Бурлачков В. Теоретичні основи грошово-кредитної політики та світова фінансова криза / В. Бурлачков // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 49–59. 5. Варваренко Г. О. До питання визначення поняття «фінансова стабільність» Текст / Г.О. Варваренко, В. В. Сінельник // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - №1. – 2009. – С. 52–61. 6. Вовченко Н. Г. Влияние процессов финансовой глобализации на трансформацию финансовой системы России: дис… д-ра экон. наук / Н. Г. Вовченко. – Ростов на Дону, 2006. – 35 с. 7. Козюк В. В. Монетарні засади глобальної фінансової стабільності / В. В. Козюк. – Тернопіль, ТНЕУ, «Економічна думка». – 2009. – 728 с. 8. Козюк В. Позиції резервних валют: теоретичний вимір та посткризові зрушення / В. Козюк // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 55–69. 9. Красавина Л. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Л. Н. Красавина. – М., Финансы и статистика 2000. – 608 с. 10. Науменкова С. В. Обгрунтування методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи Текст: Інформаційно-аналітичні матеріали / С. В. Науменкова, Р. С. Лисенко, Д. С. Попов та інші. – К. : НБУ. Центр наукових досліджень. – 2006. – Вип.6. – С. 53–95. 11. Петрик О. Якою має бути організаційна структура банківського нагляду в Україні? / О. Петрик // Вісник НБУ. – 2009. – № 11. – С. 3–7. 12. Подкуйко М. С. Финансовая стабильность стран в условиях глобализации / М. С. Подкуйко // Финансовые исследования. – 2007. – № 15. – С. 17–26. 13. Попов І. В. Методичні підходи до визначення стабільності фінансової системи / І. В. Попов // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1177. 14. Пшик Б. І. Фінансова стабільність: сутність та особливості прояву / Б. І. Пшик // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 138. – С. 91–96. 15. Шемет Т. С. Теорія і практика валютного курсу / Т. С. Шемет. – К., 2006. – 358 с. 16. Шинази Г. Дж. Сохранение финансовой стабильности / Г. Дж. Шинази // Вопросы экономики (МВФ). – 2005. – № 36. – 26 c. 17. Crockett A. The Theory and Practice of Financial Stability / A. Crockett // GEI Newsletter Issue. Global Economic Institutions. – 1997. – № 6. Electronic resource. – Mode of access: http://www.cepr.org/gei/6rep2.htm. 18. Foot M. What is financial stability and how do we get it? Текст / M. Foot // Speech on Meeting of the Financial Services Authority and ACI (UK). – 2007. – 122 p. 19. Mishkin F.S. Global Financial Instability: Framework, Events, Issues / F.S. Mishkin // Journal of Economic Perspectives. – 1999. – Vol. 13. – № 4. Electronic resource. – Mode of access: http: //www0.gsb.columbia.edu/faculty/fmishkin/PDFpapers/jep99.pdf. 20. Rebalancing the Global Economy: A Primer for Policymaking. (Edited by S. Claessens, S. Evenett, B. Hoekman). CEPR: A VoxEU.org publication, 2010, – 215 p. 21. Reserve Accumulation and International Monetary Stability; Strengthening the International Monetary System: Taking Stock and Looking Ahead. «IMF». – 2011.– Р. 1–32. 22. Schinasi G. J. Defining Financial Stability / G. J. Schinasi // IMF Working Paper. International Monetary Fund. – 2004. – № 187. – P. 18. 23. Schinasi G.J. Safeguarding financial stability: theory and practice / G. J. Schinasi. – Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2005. – 89 p. 24. Stiglitz J. Interpreting the Causes of the Great Recession of 2008. Financial System and Macroeconomic Resilience: Revisited. «BIS Papers». –№ 53. – 2010. – Р. 4–19.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (20)