Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Грошова теорія в сучасній економічній науці

Карточка работы:5687б
Цена:
Тема: Грошова теорія в сучасній економічній науці
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Сучасні теоретичні підходи до теорії грошей 4 1.1. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії 4 1.2. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей 10 2. Особливості рівня грошового ринку в економіці України 14 2.1. Грошовий ринок в Україні 14 2.2. Грошова маса в обігу та її розміщення 15 3. Монетарне регулювання та його особливості в Україні 19 3.1. Особливості та цілі грошової політики в Україні 19 3.2. Інструменти грошово-кредитної політики 20 Висновки 32 Список використаної літератури 34
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах догрошового обігу обмін, як правило, ґрунтувався на одночасному використанні кількох еквівалентів, які становили фіксовану систему. З розвитком рабовласництва складовим елементом такої системи стало використання рабів. Наприклад, у стародавніх норвежців співвідносились три елементи: раби, корови, зброя. Раби як загальний еквівалент у різні часи використовувались у античних народів, на Близькому Сході, в Центральній Африці. Другий великий суспільний поділ праці — відокремлення ремесла від землеробства — супроводжувався вдосконаленням загального еквівалента. Врешті-решт, у процесі історичної еволюції товарного виробництва і товарного обміну відбувається перехід від загального товарообміну до грошової форми обміну і відповідно — від загальної форми вартості до грошової. Відмінність між загальною і грошовою формами вартості полягає не в тому, який саме товар виконує роль загального еквівалента, а в тому, чи закріпилась ця роль за одним товаром. Якщо це сталося, то відбувається перехід до грошової форми вартості. Важливе місце при вивченні грошового ринку та грошових відносин належить вивченню основних теорій грошей. Мета дослідження: вивчення сучасних теорій грошей та оцінка їх застосування на сучасному грошовому ринку. Мета дослідження визначає основні завдання курсової роботи: • вивчити сутність металістичної теорії грошей; • з’ясувати сутність номіналістичної теорії грошей; • проаналізувати основні засади кількісної теорії грошей; • вивчити практичне застосування основних теорій грошей на сучасному грошовому ринку України. Предмет дослідження: дія основних теорій грошей. Об’єкт дослідження – грошова система України.
Объём работы:
31
Выводы:Залежно від того, як прибічники кількісної теорії пояснюють механізм впливу маси грошей на сферу реальної економіки, виділяється кілька її напрямів: ? класична кількісна теорія; ? неокласична кількісна теорія; ? кейнсіанський напрям; ? сучасний монетаризм; ? кейнсіансько-монетаристський синтез. Класична кількісна теорія грошей зміну цін пояснює лише зміною кількості грошей в обігу. При цьому вплив кількості грошей на ціни є безпосереднім, прямо пропорційним і загальним, тобто однаково дійсним для всіх товарів. Сам механізм впливу кількості грошей на ціни та наслідки зміни цін у сфері виробництва ця теорія не вивчає. Сутність неокласичної кількісної теорії грошей полягає в тому, що вона, вивчаючи механізм впливу кількості грошей на ціни, а цін — на виробництво, визнає, що цей вплив не є прямо пропорційним, що він не однаковий на різних часових інтервалах, що залежить він від багатьох чинників, які повинні враховуватися при розробленні рекомендацій для практики грошово-кредитного регулювання. Кейнсіанський напрям у кількісній теорії грошей має ту особливість, що, принципово не заперечуючи значення кількісного чинника впливу на ціни і реальну економіку, зовсім по-іншому трактує механізм цього впливу і його значення. Дж. М. Кейнс виходив з того, що ринковій економіці внутрішньо властива розбалансованість та нерівномірність (циклічність) відтворювального процесу, який зумовлює низьку ефективність монетарних факторів економічного регулювання, особливо на коротких часових інтервалах, і вимагає більш прямого і потужного втручання держави в економічні процеси, зокрема через механізм фіскально-бюджетної політики. У самому механізмі впливу кількісного фактора на економіку Кейнс на перше місце ставив не зміну цін, а динаміку процентної ставки та пов’язаний з нею інвестиційний процес. Представники сучасного монетаризму відновили ключову ідею класичної теорії про здатність ринкової економіки до саморегулювання і на цій підставі в центр уваги знову поставили кількісний чинник і монетарну політику. У «передатному механізмі» впливу грошей на економіку вони повернулись до прямого зв’язку між кількістю грошей і цінами й істотно конкретизували механізм цього зв’язку через зміну попиту і пропозиції на гроші та зміну структури активів. Практичні рекомендації представників сучасного монетаризму зводяться насамперед до проведення жорсткої монетарної політики, в основу якої слід брати сформульоване М. Фрідманом «грошове правило»; максимального обмеження прямого, адміністративного втручання держави у процеси суспільного відтворення, лібералізації ринку, цін, підприємницької діяльності тощо. Загальноекономічна та грошово-кредитна політика, що проводилась в Україні в перехідний період, поступово трансформувалася від суто кейнсіанського спрямування до монетаристського та кейнсіансько-монетаристського синтезу. На першому етапі (1991—1994 рр.) у ній переважали настрої недооцінки сталості грошей та монетарної політики, пріоритетності прямого державного регулювання економіки, перебільшення значення фіскально-бюджетної політики тощо. На другому етапі (1994—2000 рр.) був проголошений курс на прискорене формування ринкового механізму, проведення жорсткої антиінфляційної політики, стимулювання розвитку підприємництва, посилення стимулюючих властивостей податкового механізму та на підвищення ролі монетарної політики в системі економічного регулювання. Подібна переорієнтація адекватна ідеям сучасного монетаризму. Проте більш-менш послідовно і повно вона була реалізована лише у сфері монетарної політики.
Вариант:нет
Литература:1. Войтук Григорій Іванович, Нагаєва Галина Олександрівна. Гроші та грошовий обіг: Навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. екон. спец. усіх форм навчання / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва — Х., 2003. — 142с. 2. Василик О.Д. Державні фінанси України. - К.: Вища школа, 1997. - 383 с. 3. Вдовиченко М.І. Про ефективність податкової системи в Україні // Фінанси України. - 2004. - № 3. - С. 99-108. 4. Габбард Р. Глен Гроші, фінансова система та економіка: Підручник:Пер. з англ. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 889с. 5. Н. Грегорі Манків. Макроекономіка.- Київ.: Основи, 2000. 6. Гальчинський. А. Стабілізація гривні: проблеми та перспективи // Дзеркало тижня. – 2002. - №17. – с. 21-25. 7. Гроші та кредит: Опорний конспект лекцій / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Наталія Мар'янівна Сушко (уклад.). — К. : Видавництво КНЕУ, 2003. — 210с. 8. Гроші та кредит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.І. Мирун, М.І.Савлук, І.М.Лазепко та ін. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 124 с. 9. Гроші та кредит: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: кнеу, 2002. — 598 с. 10. Гриньова Валентина Миколаївна, Проскура Олена Юріївна. Гроші і кредит: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. — 207с. 11. Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи, 1996. — Гл. 1. 12. Денисенко Микола Павлович. Гроші та кредит у банківській справі: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Алерта, 2004. — 478с. 13. Колодізєв Олег Миколайович, Яременко Оксана Романівна. Гроші та кредит: Навч. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "Інжек", 2006. — 156с. 14. Квачан О.С. Проблеми функціонування податкової системи України та шляхи їх вирішення // Перспективи розвитку фінансово-банківської системи України: погляд у майбутнє.- Суми: Ініціатива, 2005.- C.81-85. 15. Коренєва О.Г., Коваленко В.В. Тенденції і перспективи розвитку грошово-кредитної політики Національного банку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.5.- Суми, 2005.- С. 157-161. 16. Костюк О.В. Перспективи грошово-кредитної політики та сучасний стан первинного ринку державних цінних паперів України // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України.- Х.., 2004.- С.78-81. 17. Костюк О.В. Трансформаційні процеси у монетарній політиці центральних банків країн із перехідною економікою // Вісник Української академії банківської справи.- 2003.- № 1.- С. 20-24. 18. Лагутін Василь Дмитрович. Гроші та грошовий обіг: Навч. посіб.. — 5. вид., стер. — К. : Знання, 2003. — 200с. 19. Михайленко Валентина Степанівна. Гроші та кредит: Навч. посібник для дистанц. навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна" / Анатолій Андрійович Чухно (наук.ред.). — К. : Ун-т "Україна", 2006. — 372с. 20. Макконел К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. с англ. – К.:Хагар-Демос, 1993. – 785 с. 21. Милль Д.С. Основы политической экономии: В 3 т.: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1981. – Т.3. – 447 с. 22. Огонь Ц. Фінансова політика і податки в умовах формування ринкових відносин // Економіка України. – 2005. - №5. – С. 35-43. 99 23. Полтавець Любов Тимофіївна, Проша Світлана Федосіївна. Гроші та кредит: Конспект лекцій / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2003. — 70с. 24. Пуховкіна М. Ф., Остапішин Т. П., Білошапка В. С. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 180 с. 25. Розмарина Альбіна Леонідівна. Гроші та кредит у системі сучасних економічних відносин: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Одеський держ. екологічний ун-т. — О. : ТЭС, 2004. — 109с. 26. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка: пер. з англ. – К.: “Основи”, 1995. – 544 с. 27. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О. Макроекономіка.- Київ, Либідь, 1999. 28. Туган-Барановський М. І. Паперові гроші та метал: Наук. видання. — К.: КНЕУ, 2004. — 200 с. 29. www.bank.gov.ua 30. www.rada.gov.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (225)