Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Глобальна економіка»

Проблема економічної безпеки в умовах глобалізації

Карточка работы:10270-2014п
Цена:
Тема: Проблема економічної безпеки в умовах глобалізації
Предмет:Глобальна економіка
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом / Міжнародна економіка / Менеджмент ЗЕД / Міжнародні економічні відносини
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Дослідження сутності поняття «економічна безпека» 5 2. Основні проблеми, які перешкоджають формуванню ефективної економічної безпеки в умовах глобалізації 15 3. Напрями забезпечення економічної безпеки в сучасних умовах 23 Висновки 31 Список використаних джерел 34  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: На сьогоднішній день проблема економічної безпеки України є визначальною в контексті існування і розвитку України як суверенної держави, що актуалізує потребу відповідних наукових досліджень і нових міждисциплінарних напрямів. Актуальність проблематики обумовлена низкою причин: поняття «безпеки» є універсальним ключовим зв’язуючим елементом у системі взаємовідносин категорій «економіка і безпека»; усі сфери життєдіяльності людини можна охарактеризувати певними індикаторами, що вказують на можливі небезпеки, які необхідно враховувати при визначенні та реалізації цілей висунутих суспільством, корпораціями та особистістю; внаслідок зростання багатоваріантності та альтернативності місії (бачення) та способів реалізації цілей актуалізується значення категорії «безпека»; на сьогодні система ключових понять людської діяльності базується на провідному значенні безпеки (а не лише у філософських, економічних, соціологічних та політичних аспектах) і особливо чітко проявляється у війнах, кризах, терористичних актах, техногенних катастрофах 6, с. 12. Метою даної роботи є дослідження основних проблем економічної безпеки України, а також можливих шляхів подолання цих проблем. Необхідно зробити акцент на таких глобальних на сьогоднішній день для нашої країни проблемах, як доларизація економіки та розвиток тіньової сфери бізнесу. Для досягнення цієї мети було поставлено і вирішено наступні завдання: визначити економічну сутність поняття «економічна безпека»; дослідити основні проблеми економічної безпеки в умовах глобалізації; виявити напрями вдосконалення економічної безпеки. Об’єкт дослідження – система проблем економічної безпеки України в умовах глобалізації. Предмет дослідження – теоретико-методологічні та прикладні проблеми гарантування економічної безпеки в умовах глобалізації. Інформаційну базу дослідження складали діючі нормативно-правові акти України з питань регулювання економічної безпеки, наукові праці вітчизняних та зарубіжних економістів з питань організації процесу фінансової роботи на підприємстві, фінансова звітність підприємства. Методи дослідження. У процесі дослідження використані такі методи: метод порівняльного аналізу, структурно-логічні та структурно-функціональні методи, метод логічного узагальнення (для визначення ефективності застосування запропонованих заходів щодо підвищення економічної безпеки в Україні).
Объём работы:
31
Выводы: За результатами проведеного дослідження варто зробити відповідні висновки: Визначено, що економічна безпека – це такий стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний задовольняти потреби особи, сім’ї, суспільства та держави. Більшість дослідників економічної безпеки доходять висновку, що основними структурними елементами економічної безпеки, які необхідно застосувати при її аналізі на рівні держави, є такі: сировинно-ресурсна безпека; енергетична безпека; фінансова безпека; соціальна безпека; інноваційно-технологічна безпека; продовольча безпека; зовнішньоекономічна безпека. Політика економічної безпеки визначається на основі певних принципів, які створюють політичну і правову базу для оцінки зовнішніх і внутрішніх загроз, формування національних економічних інтересів і стратегії економічної безпеки. До основних принципів забезпечення економічної безпеки України можна віднести: верховенство закону при забезпеченні економічної безпеки; додержання балансу економічних інтересів особи, сім’ї, суспільства, держави; взаємна відповідальність особи, сім’ї, суспільства, держави щодо забезпечення економічної безпеки; своєчасність і адекватність заходів, пов’язаних із відверненням загроз і захистом національних економічних інтересів; пріоритет договірних (мирних) заходів у вирішенні як внутрішніх, так і зовнішніх конфліктів економічного характеру; інтеграція національної економічної безпеки з міжнародною економічною безпекою. Зазначено, що проблему економічної безпеки необхідно розглядати у власне економічній сфері, включаючи внутрішні економічні та зовнішньоекономічні проблеми, а також у галузях перетинання економічної сфери із суміжними неекономічними сферами, до яких належать: воєнно-економічна сфера; сфера захисту науково-технічного та інтелектуального потенціалу країни; сфера забезпечення суспільної безпеки (проблеми тіньової економіки, організованої злочинності, корупції тощо); сфера взаємодії економіки і природи та ін. Слід відзначити, що основними проблемами економічної безпеки України є: розвиток тіньової економіки, яка охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. З кожним роком виникають нові шляхи, методи, схеми накопичення тіньового капіталу; тенденція зростання доларизації економіки, яка говорить про високу залежність монетарної складової економіки країни від коливання валютних курсів на світових фінансових ринках та економічної ситуації країни ЄС та США, що безперечно призводить до загрози фінансової безпеки країни; відсутність експертної ради, яка б оцінювала проекти з точки зору їх корисності для держави і забезпечення економічної безпеки України; зростання зовнішньої та внутрішньої заборгованості держави; збільшення диференціації доходів населення, приховування та вивезення значних обсягів капіталів за кордон; відсутність на державному рівні розробленої концепції та системи економічної безпеки; високий рівень корупції у державно-управлінській сфері; відмивання «брудних» грошей; залежність забезпечення України від імпорту продовольчих товарів, товарів повсякденного попиту, технологічної продукції стратегічного значення; скуповування іноземними фірмами підприємств України з метою усунення їх як з зовнішніх, так і внутрішніх ринків збуту. Досліджено напрямки забезпечення належної економічної безпеки України: створення самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально спрямованої, потужної національної економіки; здійснення державою протекціоністських заходів, спрямованих на підтримку національного товаровиробника; істотне зменшення енергомісткості і матеріаломісткості ВВП; створення замкнених циклів виробництва стратегічно важливої продукції, зокрема, військової техніки та озброєння; пошук і освоєння родовищ нафти, газу, вугілля, золота, алмазів тощо; створення достатніх запасів державних золотовалютних резервів; здійснення реформи агропромислового комплексу, відродження села; залучення внутрішніх інвестиційних ресурсів до розвитку національної економіки; проведення рішучої боротьби з «тіньовою» економікою; підтримка вітчизняних експортерів, сприяння виробникам імпорто-замінної продукції, особливо критичного імпорту; забезпечення максимальної конвертованості національної валюти, з метою зменшення тиску від доларизації економіки. Отже, для того щоб забезпечити економічну безпеку країни в умовах світової економічної кризи, необхідно вжити невідкладних заходів зі зміцнення економічної системи країни, основними з яких повинні бути наступні: колосальні інвестиції в модернізацію економіки, які багаторазово перевищують її можливості нагромадження; кредитування реального сектора економіки і інфраструктурних проектів; пряме кредитування Нацбанком стратегічних підприємств: атомних електростанцій, підприємств металургійної, нафтохімічної і вугільної промисловості; обґрунтування збалансованості програми не одиничних, а системних рішень по подоланню джерел слабкості української економіки; розумна реструктуризація економіки; розумні рамки дефіциту державного бюджету; реалістичність в плануванні пенсій, допомоги і стипендій; створення дієвих механізмів реалізації цієї програми, визначення механізмів контролю і відповідальності.
Вариант:нет
Литература:1. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-ІV із змінами, внесеними згідно із Законом від 15.12.2005 № 3200-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 14. – Ст. 116. 2. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007. – № 60. 3. Бесчастний А. В. Економічна безпека України у контексті світової економічної кризи / А. В. Бесчастний // Економіка і держава. – 2009. – № 15. – С. 67–69. 4. Бойко Т. В. Актуальні проблеми економічної безпеки України Електронний ресурс / Т. В. Бойко. – Режим доступу : http://library.kr.ua/orhus/bojko.pdf. 5. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія / Т. Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 384 с. 6. Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О. С. Власюк. – К. : Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при РНБО України, 2008. – 48 с. 7. Глобак Д. В. Проблеми економічної безпеки України та шляхи їх вирішення Електронний ресурс / Д. В. Глобак, О. І. Господінова. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Economics/9_99112.doc.htm. 8. Горбулін В. П. Пріоритетність національних інтересів у світлі стратегії національної безпеки України / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський // Стратегічна панорама. – 2005. – №3. – С. 11–18. 9. Дікарєв О. Деякі проблеми теорії та практики економічної безпеки України / О. Дікарєв // Регіональні студії. – 2012. – Випуск 1. – С. 34–38. 10. Дмитриченко Л. И. Государственное регулирование экономики: методология и теория : монография. – Донецк : УкрИТЭК, 2008. – 330 с. 11. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько : монографія. – К. : НІСД, 1997. – 144 с. 12. Економічна безпека : навч. посіб. / О. Є. Користін, О. I. Барановський, Л. В. Герасименко та ін.; за ред. О. М. Джужі. – К. : Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2010. – 368 с. 13. Економічна безпека / З. С. Варналій, П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул та ін.; за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с. 14. Економічна безпека / О. Є. Користін, О. І. Барановський, Л. В. Герасименко та ін. ; за ред. О. М. Джужі. – К. : Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2010. – 368 с. 15. Зацеркляний М. М. Основи економічної безпеки : навч. посіб. / М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников. – К. : КНТ, 2009. – 337 с. 16. Кириченко О. А. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : монографія / О. А. Кириченко, В. С. Сідак, С. М. Лаптєв та ін. – К. : УЕП «Крок», 2008. – 401 с. 17. Криленко В. І. Економічна безпека регіону як складова забезпечення національної економічної безпеки Електронний ресурс / В. І. Криленко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (постанова президії ВАК України № 2-05/3 від 08.07.2009 р.). – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1779. 18. Лекарь С. І. Фінансова безпека України як підґрунтя національної безпеки держави Електронний ресурс / С. І. Лекарь // АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави», м. Харків, 21 лютого 2014 року. – Режим доступу : http://univd.edu.ua/general/publishing/konf/finbezpeka/03_lekar.pdf. 19. Ліпкан В. А. Теоретико-методологічні засади управління у сфері національної безпеки України / В. А. Ліпкан. – К. : Текст, 2005. – 350 с. 20. Мірошниченко О. В. Визначальні функції системи національної економічної безпеки / О. В. Мірошниченко. – Науковий вісник Волинського державного університету. Економічні науки. №12. – Луцьк: ВДУ ім. Л. Українки, 2007. – C. 8–11. 21. Мірошниченко О. В. Теоретичні аспекти дослідження питання національної економічної безпеки / О. В. Мірошниченко // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 2(12). – C. 110–115. 22. Мірошниченко О.В. Економічна безпека як складова комплексної системи національної безпеки України / О.В. Мірошниченко. – Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ, 2010. – №12(154). – C. 125–132. 23. Мірошниченко О. Економічна безпека України: стан і дослідження питання (погляд скрізь 20-річчя незалежності) Електронний ресурс / О. Мірошниченко. – Режим доступу : https://news.pn/ru/public/79872. 24. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова та ін. ; за ред. В. М. Гейця. – Х. : ВД «Інжек», 2006. – 240 с. 25. Предборський В. А. Економічна безпека держави / В. А. Предборський. – К. : Кондор, 2005.– 391 с. 26. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Г. О. Пухтаєвич. – К. : КНЕУ, 2003. – 148 с. 27. Філіпенко Т. В. Економічна безпека в системі національної безпеки держави Електронний ресурс / Т. В. Філіпенко. – Режим доступу : http://www.hozpravo.com.ua/conferences/arhiv/uchastnik.php?ELEMENT_ID=566&ID=584. 28. Яремко І. І. Економічна безпека як складова національної безпеки держави Електронний ресурс / І. І. Яремко. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22426/1/43-Yaremko-74-75.pdf.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (20)