Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Створення іміджу на підприємстві

Карточка работы:10297-2014п
Цена:
Тема: Створення іміджу на підприємстві
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІМІДЖУ ФІРМИ 5 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ 12 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЦІНКА ІМІДЖУ «ХХХХ» НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 22 РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ «ХХХХ» НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 33 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Стан розвитку туристичної індустрії в Україні нині знаходиться лише на початковій стадії. В порівнянні з іншими країнами активність українських громадян щодо туристичних поїздок залишається на низькому рівні у зв’язку з невисокою платоспроможністю. Туристичні організації працюють в умовах жорсткої конкурентної боротьби за клієнта. Загострення конкурентної боротьби між організаціями призводить до того, що перед кожною українською туристською фірмою постає проблема пошуку власних позицій маркетингових досліджень ринку, створення і просування привабливого продукту, підбору кваліфікованих кадрів, залучення потенційних клієнтів. Високоякісне обслуговування своїм клієнтам можуть запропонувати тільки ті фірми, які цілеспрямовано формують образ в представленні аудиторії, що виділяє певні ціннісні характеристики і покликані вчиняти психологічну дію на споживачів в цілях реклами. Позитивний образ туристичної фірми створюється основною діяльністю підприємства і рекламно-інформаційною роботою. Проблема управління іміджем підприємства в даному аспекті є досить актуальною на даний момент, так як від неї залежить успіх розвитку і популярність компанії. Головною проблемою є те, що імідж компанії впливає на все – відносини з партнерами, клієнтами, органами влади, співробітниками. Грамотно сформований імідж допомагає компанії успішніше продавати товари або послуги, залучати надійних партнерів, кваліфікованих співробітників, лобіювати свої інтереси. Отже, результати курсової роботи мають свою практичну значимість оскільки позитивний імідж підвищує конкурентоспроможність фірми, сприяє лояльності споживачів і партнерів, прискорює продажі. Питання пов’язані з формуванням іміджу підприємства певним чином висвітлені в наукових працях та публікаціях вітчизняних і зарубіжних науковців, дослідників й практиків. Серед таких можна назвати А. Демченко, О. Бойко, В. Трачук, О. Забужко, П. Толочко, М. Степико, М. Михальченко. Разом з тим потребує подальшої розробки проблема, пов’язана з удосконаленням існуючого інструментарію формування фірмового стилю туристичного підприємства з вивченням іноземного досвіду і його адаптацією до сучасних умов і ментального сприйняття українським суспільством. Метою курсової роботи є створення позитивного іміджу туристичного підприємства за допомогою розробки фірмового стилю. Виходячи з мети, були поставлені наступні завдання: висвітлити теоретичні підходи до визначення поняття іміджу фірми; визначити методичні засади формування іміджу; провести маркетинговий аналіз комунікаційної діяльності та оцінити імідж «ХХХХ» на ринку туристичних послуг; розробити маркетингові комунікаційні заходи щодо формування іміджу «ХХХХ» на ринку туристичних послуг. Об’єктом дослідження є туристична фірма «ХХХХ». Предмет дослідження становить формування позитивного іміджу фірми шляхом інструментів комунікаційної політики підприємства. Теоретичною і методологічною базою дослідження виступають праці провідних спеціалістів з питань формування іміджу фірми, публікації в спеціальних періодичних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій стосовно досліджуваної галузі. Інформаційні джерела. Під час написання курсової роботи автором було використано понад 20 джерел. Насамперед це такі праці, як: «Фирменный стиль: Принципы разработки» 4, «Маркетинг в туризме» 5, «Основы маркетинга» 9. Вони дають повну характеристику досліджуваній темі і по суті складають методологічну базу курсової роботи. Структурно курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел.
Объём работы:
38
Выводы:Підводячи підсумки дослідженню, проведеному в курсовій роботі, зауважимо, що нами було проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття іміджу фірми, де ми з’ясували, що імідж – це образ, що існує в уяві різних груп громадськості. Надалі нами було висвітлено методологічні засади формування іміджу та проблеми підтримки іміджу у кризових ситуаціях. Аналітична частина нашого дослідження була присвячена аналізу та оцінці іміджу туристичної фірми «ХХХХ» − відомого туроператора на вітчизняному ринку. Було встановлено, що основний напрямок діяльності компанії − організація автобусних турів в країни Європи (Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща, Хорватія, Болгарія, Греція, Італія, Франція, Іспанія, Нідерланди та інші), а також по Західній Україні (Львів та Львівщина, Закарпаття, Гуцульщина, Буковина). Аналізуючи маркетингову діяльність туристичної фірми «ХХХХ» ми дійшли висновку, що в цілому компанія демонструє позитивну динаміку. Що стосується стану поточного іміджу тур фірми «ХХХХ», то тут варто відзначити помірну ефективність управління поточним внутрішнім іміджем компанії. Окрім того, ми проаналізували вплив інструментів, які використовує «ХХХХ» для підтримання та покращення іміджу. Безпосередньо оцінку іміджу було проведено на основі результатів анкетування, яке проводилось співробітниками відділу маркетингу досліджуваного підприємства. Надалі нами було розроблено безпосередньо маркетингову програму, яка спрямована на покращення іміджу «ХХХХ», серед складових якої ми відзначили комунікаційну політику, цінову, товарну політики, а також політику розподілу та запропонували конкретні дії з програми маркетингу досліджуваного підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Балабанова Л. В. Маркетинг : підручник / Л. В. Балабанова. – ДонДУЕТ. – Донецьк, 2002. – 250 с. 2. Блажнов Е. А. Паблик рилейшнз: Приглашение в мир цивилизованных рыночных и общественных отношений : учебное пособие / Е. А. Блажнов. – М. : ИМА-пресс, 2004. – 190 с. 3. Джи. Б. Имидж фирмы: Планирование, формирование, продвижение / Б. Джи. – М.: Пресс, 2009. – 250 с. 4. Добробабенко Н. С. Фирменный стиль: Принципы разработки / Н. С. Добробабенко. – М. : ИНФА-М, 2009. – 267 с. 5. Дурович А. Маркетинг в туризме / А. Дурович. – Минск. : Новое издание, 2003. – 130 с. 6. Жданова Т. С. Ленивый маркетинг. Принципы пассивных продаж / Т. С. Данова. – СПб., 2008. – 340 с. 7. Зверинцев А. Б. Формирование имиджа: Коммуникационный менеджмент / А. Б. Зверинцев. – СПб., 2007. – 193 с. 8. Исмаев Д. К. Маркетинг иностранного туризма в Российской Федерации / Д. К. Исмаев. – М. : Мастерство, 2000. – 420 с. 9. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М. : Издательская группа «ПРОГРЕСС-УНИВЕРС», 1993. – 638 с. 10. Немченко А. Б. Наукові аспекти поняття «імідж» / А. Б. Немченко // Електронний ресурс http://intkonf.org/ktehnn-dots-nemchenko-ab-stud-mazheyka-vo-naukovi-aspekti-ponyattya-imidzh/. 11. Старостина А. Определение целей маркетингового исследования / А. Старостина. – К., 2003. – 450 с. 12. Шульгіна Л. М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу : монографія / Л. М. Шульгіна – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 314 с. 13. Ядин Д. Маркетинговые коммуникации. Современная креативная реклама / Д. Ядин. – М. : Фаир-Пресс, 2003. – 481 с. 14. Benoit W. L. Accounts, excuses, apologies: A theory of image restoration discourse / W. L. Benoit. – Albany : State University of New York Press, 1995. 15. Coombs T. Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding / Т. Coombs. – 3rd edition. – California : SAGE Publications, 2011. – 248 p. 16. Frandsen F. Apologizing in a globalizing world: crisis communication and apologetic ethics / F. Frandsen, W. Johansen // Corporate Communications: An International Journal. – 2010. V. 15. – Iss: 4. – Р. 350–364.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (514)