Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Управління персоналом / Менеджмент персоналу»

Специфіка атестації педагогів.

Карточка работы:10311-2014б
Цена:
Тема: Специфіка атестації педагогів.
Предмет:Управління персоналом / Менеджмент персоналу
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Менеджмент організацій/ Менеджмент державних установ / Адміністративний менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание: Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи атестації персоналу 5 1.1 Персонал як взаємозв’язок структур 5 1.2 Ефективна оцінка персоналу 7 1.3 Відбір та навчання персоналу 9 Розділ 2. Аналіз організації та проведення атестації 12 2.1. Нормативно-правові акти проведення атестації 12 2.2. Підготовка і проведення атестації 14 2.3 Рішення за результатами атестації педагогів 20 Висновки 29 Список використаних джерел 32 Додатки 34  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми. Рішення кадрових питань в умовах ринкових відносин здобуває особливо важливе значення, тому що змінюється суспільний статус працівника, характер його відносин до праці. У сучасних умовах зростає інтерес й увага до ролі людських ресурсів і можливість повної реалізації професійного потенціалу персоналу. Це викликано, насамперед, високим рівнем поділу праці, істотним зростанням питомої частки висококваліфікованої праці як у виробничій, так і у невиробничій сферах і обумовленим цими процесами підвищенням ролі кожного співробітника в успішній роботі організації. Не підлягає сумніву, що професійні знання, вміння та навички працівників повинні відповідати встановленим законодавством вимогам, кваліфікаційним характеристикам професії, відображених у посадових (робочих) інструкціях та інших нормативно-правових актах підприємствах. Самий поширений вид оцінювання − атестація працівників, яка дає можливість роботодавцю приймати обґрунтовані управлінські рішення, зокрема щодо подальшого удосконалення існуючих форм мотивації працівників, роботи з планування їх професійно − кваліфікаційного зростання, поліпшення існуючої системи відбору і розстановки персоналу, форм і методів навчання і т.п. Для стимулювання діяльності вчителів щодо підвищення їх професійної кваліфікації, методичної майстерності, спрямованості до якісних результатів у навчальні й вихованні школярів, починаючи з 1972 р., запроваджено їх атестацію. Завданням курсової роботи є визначення специфіки теоретичних основ атестації персоналу, а також педагогів. Предметом дослідження є Типове положення про атестацію педагогічних працівників. Об’єктом дослідження е статті Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Нормативно – законодавча база роботи складається з Типового положення про атестацію педагогічних працівників та підручників з педагогіки Волковой Н. П., Зайченко І. В. та Підкасистого П. І.
Объём работы:
29
Выводы: Атестація – це точка відліку нової якості педагогічного процесу, нової якості життя. Це момент обговорення особистості педагогічного працівника колегами, друзями та недругами, адміністрацією ПТНЗ. Найвищим результатом атестації має стати глибока самооцінка педагога. Атестаційна комісія кожного ПТНЗ щороку вирішує проблему моніторингу діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання, системи його проведення, створення технології вимірювання педагогічної майстерності, відстеження динаміки процесу їх творчого зростання, що є по суті основою методичної роботи у навчальному закладі. У процесі перебудови освіти та її демократизації змінюється система внутрішньоліцейного контролю, набувають значної ваги дані педагогічного аналізу та надання методичної і практичної допомоги тим, кого контролюють (у даному випадку тим, хто атестується). Тому атестація має стати не тільки стимулятором творчості, ініціативи педагогічних працівників, але й проявити високий рівень науково-організованого керівництва, вміння втілювати перспективні педагогічні ідеї та досвід, організовувати простір для зростання майстерності педагогічних працівників. Дані методичні рекомендації призвані допомогти творчо, незаформалізовано проводити атестацію педагогічних працівників, забезпечити максимум об’єктивності в оцінюванні праці викладача, майстра виробничого навчання. Атестація педагогічних працівників – це визначення їхньої відповідності займаній посаді, рівню кваліфікацій, залежно від якого та стажу педагогічної роботи їм встановлюються категорія та відповідний посадовий оклад (ставка заробітної плати) у межах схеми посадових окладів. Проведення атестації педагогічних працівників за новим Типовим положенням спонукатиме їх до безперервного підвищення кваліфікації, а також забезпечить проведення атестації на засадах демократизму, відкритості та колегіальності, доброзичливого ставлення до педагогічних працівників, об’єктивного вивчення їх педагогічної діяльності. У новому Типовому положенні передбачено позиції, які істотно відрізняють його від попереднього. Зокрема такі: ? запровадження норм, спрямованих на захист трудових та соціальних прав педагогічних працівників; ? заохочення педагогічних працівників до професійного зростання; ? введення норм, відповідно до яких за педагогічними працівниками можуть зберігатися присвоєні їм кваліфікаційні категорії та тарифні розряди. Порівняно з попереднім Типовим положенням кардинально змінено критерії оцінювання роботи педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, введено нові вимоги до визначення рівня їх кваліфікації. Якщо раніше присвоєння кваліфікаційної категорії у більшості випадків залежало від стажу роботи працівника на педагогічній посаді, то нині – від якості його роботи, яка визначається за результатами грунтовного аналізу професійної діяльності педагогів. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія (тарифний розряд), педагогічне звання (п. 1.2 Типового положення про атестацію). Вона є суттєвим моментом як у діяльності керівника ПТНЗ, всього педагогічного колективу, так і кожного педагогічного працівника, який прагне до самовдосконалення, до більш високого посадового статусу. При дотриманні законодавчих та нормативних вимог, об’єктивності в оцінюванні діяльності викладача чи майстра виробничого навчання, вона дозволяє комплексно оцінити професійну діяльність педагога, визначити його відповідність займаній посаді та рівневі кваліфікації. Атестація є обов’язковою. ЇЇ мета: ? стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету; ? забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
Вариант:нет
Литература: 1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОНУ від 6 жовтня 2010 року №930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1473, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за №14/20327, та наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 р. за № 1417/23949. 2. Веснін В. Р. Практичний менеджмент персоналу : посібник з кадрової роботи / В. Р. Веснін. − М. : Юристь, 2002. – 306 с. 3. Волкова Н. П. Педагогіка : навчальний посібник / Н. П. Волкова. − 2-ге видання, переробне, доповнене / Н. П. Волкова. – К., «Академвидав», 2007. – 615 с. 4. Єгоров С. М. Управління персоналом / С. М. Єгоров. − Вид. : ПГУ Пенза, 2004. – 57 с. 5. Зайченко І. В. Педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І. В. Зайченко. − 2-е вид. – К., «Освіта України», «КНТ», 2008. – 528 с. 6. Кононенко, О. Є. Атестація педагогічних працівників ? О. Є. Кононенко. − 2-е видання, перероблене. – Х. : Вид. група «Основа», 2013, − 224 с. 7. Магура М. І. Пошук і відбір персоналу / М. І. Магура. − М. : ЗАТ «Бізнес-школа» Інтел-синтез», 2001. – 272 с. 8. Малишева О. П. Нові стандарти атестації педагогічних працівників Текст / О. П. Малишева –К. : Літера ЛТД, 2012.– 240 с. 9. Малишева О. П. Зміни в атестації педагогічних працівників Текст / О. П. Малишева, коментар // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №06. – С. 6−10. 10. Малишева О. П. Підвищення кваліфікації педагога Текст / О. П. Малишева, коментар // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013. – №03. – С. 65−67. 11. Малишева О. П. Про атестацію педагогічних працівників Текст / О. П. Малишева, коментар : Інформаційний збірник та коментарі міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. − 2013. − №7/8. – С. 73−95. 12. Педагогика :учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / под. ред. П. И. Пидкасистого. – М. : Педагогическое общество России, 1998. – 640 с. 13. Центр атестації педагогічних працівників Електронний ресурс – Режим доступу: http://atesta.ucoz.ua. 14. Консультаційний пункт Центру атестації педагогічних працівників Електронний ресурс – Режим доступу: http://atesta.ucoz.ua/faq.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)