Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Господарсько-процесуальне право»

Процесуальні документи відповідача у господарському судочинстві

Карточка работы:10323-2014п
Цена:
Тема: Процесуальні документи відповідача у господарському судочинстві
Предмет:Господарсько-процесуальне право
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ВІДПОВІДАЧА У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ 5 1.1. Види процесуальних документів 5 1.2. Процесуальні строки,подання та вимоги до оформлення та змісту 9 РОЗДІЛ 2. СПОСОБИ ЗАХИСТУ ТА ГАРАНТІЇ ПРАВ ВІДПОВІДАЧА НА ВСІХ СТАДІЯХ РОЗГЛЯДУ ГОСПОДАРСЬКОГО СПОРУ 16 2.1. Відзив як процесуальний спосіб захисту прав відповідача 16 2.2. Підстави,строк та вимоги до заяви про перегляд рішень ВСУ 19 РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИП ЗУСТРІЧНОСТІ В АРБІТРАЖНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 26 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Питання захисту відповідача в господарському процесі набувають все більшої актуальності в умовах розвитку держави, що гарантує рівну реалізацію прав і свобод людини незалежно від її правового і соціального статусу. У рамках правового спору, який вирішується в порядку господарського судочинства, становище відповідача є більш вразливим в порівнянні з положенням позивача. Причини для цього об’єктивні: стороною, що ініціює пред’явлення вимог, є позивач, він же виступає особою, суб’єктивне право якої передбачається порушеним; відповідач, навпаки, вбачається правопорушником, який доводить неспроможність заявленого позову. Питання забезпечення відповідачу гарантій його прав є одним з найбільш делікатних, що вимагають дотримання балансу інтересів сторін спору. Рівноправність сторін при здійсненні судочинства закріплено в Конституції основні принципи Конвенції про захист прав людини та основних свобод гарантують надання відповідачу таких можливостей по захисту, які були б рівнозначні можливостям, доступним позивачеві у процесі. Метою та завданням роботи є дослідження сучасного стану захисту прав відповідача в господарському процесі. Для досягнення даної мети маємо вирішити наступні завдання: визначити процесуальні документи відповідача на різних стадіях господарського процесу; розглянути оскарження рішень господарських судів шляхом через ВСУ; вивчити відзив на позов як спосіб захисту прав відповідача; дослідити зарубіжну практику принципу зустрічності в позовному провадженні. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються в процесі захисту прав відповідача при вирішенні господарського спору в суді. Предметом дослідження є положення чинного законодавства та теоретичні розробки з даного питання. Методологічна основа дослідження. В своїй роботі автор користувалася філософським (діалектичним), загальнонауковими та спеціально-науковими методами дослідження. Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.
Объём работы:
31
Выводы:Найважливішою гарантією дотримання суб’єктивних прав, свобод і законних інтересів є їх судовий захист, який, відповідно до Конституції гарантується кожному. Україна в даний час переживає важливий етап – час реформ, частиною яких став процес оновлення правової системи. Право відповідача на захист, поряд з правом позивача на звернення до суду, є рівнозначними елементами єдиного поняття права на судовий захист, що випливає з принципу здійснення судочинства на основі рівноправності сторін, закріпленого в Конституції, а також з принципу справедливого судового розгляду і права на ефективний засіб захисту. Перелік доступних відповідачу засобів захисту включає заперечення процесуального і матеріального характеру, зустрічний позов, дії з укладення мирової угоди, а також дії, спрямовані на захист своїх інтересів при перевірці судових рішень у вищестоящих судових інстанціях і при їх виконанні. Встановлений в науці поділ заперечень відповідача проти позову на два види – процесуальні та матеріально-правові – визначається особливостями правового конфлікту, а не природою позовної вимоги. В якості основної категорії, що визначає правову природу захисту відповідача, слід розглядати конфлікт. конфлікт може виникати у кожній із сфер суспільства, в тому числі – в правовій, що не впливає на можливість і необхідність захисту, проте, визначає її специфіку. Захист відповідача здійснюється в умовах позовного провадження, в основі якого лежить правовий конфлікт сторін, що володіє двома істотними особливостями в порівнянні з соціальним конфліктом – він виникає у сфері правових відносин і вирішується за спеціальними правилами господарського судочинства. Дані особливості визначають специфіку захисту відповідача в господарському процесі: обсяг доступних засобів захисту, використання їх в умовах стадійної, суворо регламентованої законодавством процедури вирішення конфлікту судом. Можливість здійснення діяльності відповідача по захисту в правовому конфлікті, на відміну від захисту в соціальному конфлікті, виникає за наявності спеціальних умов. Першою умовою є виникнення правового конфлікту, який вирішується судом у порядку позовного провадження. Другою умовою – законодавче закріплення за відповідачем права на здійснення діяльності щодо захисту. Таким чином, з перерахованих раніше можливостей державних судів, можна побачити, що існує маса можливостей удосконалити процедуру використання інституту зустрічного позову для вітчизняного правосуддя. Не всі вони прийнятні, але, в усякому разі, елементи, що стосуються умов його прийняття, часу та обставин його подачі, розширення прав сторін, що беруть участь у справі, звуження рамок суддівського розсуду для відділення його від суб’єктивізму, цілком можуть бути корисні і успішно застосовані. При цьому, видається, вони цілком можуть поєднуватися з принципами судового процесу. Мова, на наш погляд, йде, звичайно, більш про західноєвропейську модель застосування зустрічного позову, ніж про північноамериканську.
Вариант:нет
Литература:1. Господарський процесуальний кодекс вiд 06.11.1991 № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56. 2. Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України : Постанова Пленуму ВГСУ Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0002600-10. 3. Балюк І. А. Господарське процесуальне право : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І. А. Балюк. – К. : КНЕУ, 2002. – 248 с. 4. Господарський процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар. Станом на вересень 2012 р. / М. П. Мельник. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 364 с. 5. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / відп. ред. Б. І. Шицький. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 472 с. 6. Господарське процесуальне право України : підручник / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос, В. П. Нагребельний, Д. М. Лук’янець. – Університетська книга, 2009. – 380 с. 7. Господарське процесуальне право : підручник/ В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос (ст.), В. П. Нагребельнии, Д. М. Лук’янець ; За заг. ред. к.ю.н. В. Д. Чернадчука. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. – 378 с. 8. Господарське процесуальне право України / заг. ред. В. Д. Чернадчук. – Суми : Університетська книга, 2006. – 331 с. 9. Господарське процесуальне право / ред. О. П. Подцерковний, М. Ю. Картузов. – Х. : Одіссей, 2012. – 400 с. 10. Господарське процесуальне право України Текст : практикум / Т. С. Коваленко, С. М. Андросов ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. – 158 с. 11. Господарське процесуальне право України : навч. посіб. / Т. С. Коваленко, С. В. Єськов ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. – 229 с. 12. Господарське процесуальне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Ніколенко ; Маріуп. держ. ун-т. – О. : Фенікс, 2011. – 508 с. 13. Господарське процесуальне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Костюк та ін. ; заг. ред. В. Л. Костюк ; Національний ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : Ін Юре, 2009. – 223 с. 14. Господарське процесуальне право : навч. посібник / І. А. Балюк ; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2008. – 224 с. 15. Господарське процесуальне право. Практикум : посібник / С. Ф. Демченко, Г. М. Остапович. – К. : Преса України, 2008. – 120 c. 16. Господарське процесуальне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Д. Чернадчук и др. ; заг. ред. В. Д. Чернадчук ; Національний банк України. Українська академія банківської справи. Юридичний факультет. – Суми : Університетська книга, 2006. – 331 с. 17. Господарське процесуальне право : навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / І. А. Балюк ; Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2002. – 248 с. 18. Господарський процес: навч.-метод. комплекс для студ. Ін-ту заоч. та дистанц. навчання спец. 6.060100 «Правознавство» / уклад. В. П. Козирєва ; Національний авіаційний ун-т. – К. : НАУ, 2004. – 56 с. 19. Господарський процесуальний кодекс України у питаннях і відповідях Текст : навч. посіб. / упоряд. К. В. Манжул, Л. В. Сорока ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : б.в., 2005. – 77 с. 20. Господарський процес: метод. рекомендації до викон. курсових робіт для студ. спец. 6.060100 «Правознавство» / уклад. В. П. Козирєва ; Національний авіаційний ун-т. – К. : НАУ, 2004. – 16 с. 21. Господарський процес : навч.-метод. комплекс для студ. спец. 6.060100 «Правознавство» / уклад. В. П. Козирєва ; Національний авіаційний ун-т. – К. : НАУ, 2004. – 48 с. 22. Господарський кодекс України. – Господарський процесуальний кодекс України. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 304 с. 23. Кузнецов А. В. Рішення Верховного Суду України очима практикуючого юриста Електронний ресурс / А. В. Кузнецов. – Режим доступу: http://www.uba.ua/documents/doc/andriy_kuznetsov.pdf. 24. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / за ред. О. І. Харитонової. – К. : Істина, 2008. – 282 с. 25. Ніколенко Л. М. Визначення зустрічного позову у господарському судочинстві Електронний ресурс / Л. М. Ніколенко ; Держава і право – 2010. – Випуск 48. – Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=749. 26. Чорнооченко С. І. Цивільний процес: Вид 2-ге, перероб. та доп. : навчальний посібник / С. І. Чорнооченко. – Київ : Центр навчальної літератури,2005. – 472 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (24)