Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Економіка та фінанси охорони здоров’я – теорія і практика

Карточка работы:61452б
Цена:
Тема: Економіка та фінанси охорони здоров’я – теорія і практика
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Медичний та фармацевтичний менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 1. Теоретичний розділ 5 - Аналіз стану медичного ринку в Україні. Оцінка ресурсного та фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні 5 - Нормативно-правова база фінансування охорони здоров’я 19 2. Практичний розділ 23 - Визначення необхідних обсягів та обґрунтування моделі фінансування кардіологічної допомоги із залученням додаткових джерел фінансування 23 - Заходи поліпшення фінансування закладів охорони здоров’я 29 ВИСНОВОК 32 Список використаної літератури 33
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Економічна результативність інвестицій у сферу охорони здоров’я суттєво впливає на загальний економічний розвиток держави. Формування “людського капіталу” узагальнює важливий напрям національної політики на етапі ринкових перетворень в Україні. Стан здоров’я громадян якісно характеризує трудоресурсний потенціал держави, визначає рівень продуктивності праці у суспільстві. Фізично і духовно здорове населення здатне забезпечити реалізацію складних програм сталого економічного зростання у всіх сферах суспільного розвитку, покращити загальну демографічну ситуацію в Україні. Перспективи соціально-економічного розвитку, орієнтація на високорозвинуті держави світу безпосередньо залежать від рівня фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я. Важливі функції у цьому процесі виконує Державний бюджет, тому проблема фінансового забезпечення бюджетних установ і, зокрема, державних установ охорони здоров’я є предметом активного обговорення. Але брак коштів, які виділяються з бюджету, в даний час унеможливлює реалізацію програм розвитку закладів охорони здоров’я. За цих обставин потребують вирішення комплекс питань, пов’язаних із багатоканальною системою фінансування бюджетних установ. Сукупність ефективних способів і методів її організації дозволить по-новому підійти до фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, зокрема закладів охорони здоров’я. Водночас такі зміни зумовлюють необхідність в опрацюванні та аналізі великого обсягу інформації системного характеру, переважна частина якої формується завдяки поцедурі бухгалтерського обліку. За цих умов практика обліку та аналізу бюджетних установ потребує ефективних методик, нових облікових інструментів, використання яких забезпечує високий рівень контролю за повнотою надходження доходів та цільовим використанням коштів, отриманих через багатоканальну систему фінансування. Проблемами бюджетного обліку і аналізу активно займалися відомі вітчизняні та зарубіжні економісти, зокрема С.М. Альошин, І.А. Андрєєв, А.М. Бєлов, Ф.Ф. Бутинець, П.Т. Ворончук, Є.П. Дєдков, 3.У. Жутова, А.Г. Звєрєв, Д.О. Панков, В.І. Самборський. За останні роки вийшли праці П.Й. Атамаса, Р.Т. Джоги, С.Я. Зубілевич, В. Матвєєвої, П.Г. Петрашка, Т.М. Писаренко, Л.Д. Сафонової, С.В. Свірко, Н.І. Сушко, О.О. Чечуліної, І.Д. Фаріона. У переважній більшості цих робіт облік і аналіз у бюджетних установах розглядається як інструмент забезпечення централізованого управління діяльністю цих установ та організацій. Однак, в жодній роботі не досліджується комплексно питання обліку (в т. ч. управлінського) та аналізу фінансового забезпечення бюджетних установ в умовах їх казначейського обслуговування та багатоканольної системи фінансування. Недостатність наукових розробок з проблем обліку та аналізу фінансового забезпечення підтверджує актуальність проведеного дослідження і його загальноекономічне значення.
Объём работы:
32
Выводы:На вітчизняному медичному просторі водночас з утворенням ринку розпочалося його диференціювання за такими напрямками, як медичної освіти, фармацевтичної продукції, продуктів харчового лікування, а також оздоровчо-профілактичних, санітарно-гігієнічних та науко-во-дослідницьких послуг з утворенням відповідного банку інноваційних технологій та ін. Формування медичного ринку активізувало необхідність підвищення якості та рівня відповідальності медичних працівників, стимулювало освоєння та впровадження в клінічну практику новітніх методів діагностики та лікування. Перехід до медичного ринку висвітлив гострі проблеми, які стримують здійснення радикальних реформ в охороні здоров’я (недосконалий характер законодавчої бази, недостатній розвиток профілактичних технологій та інфраструктури індустрії здоров’я, необхідність налагодження реабілітаційної мережі з виробництвом відповідних послуг). Передумовою нормального розвитку медичного ринку є проведення комплексних маркетингових досліджень щодо наукового обгрунтування довгострокових програм організації вітчизняного ринку. Означений курс створить реальні можливості для успішного розв’язання проблем, що накопичилися в охороні здоров’я, і дозволить медицині подолати кризу і зайняти належне місце на вершині соціальної піраміди для захисту національного інтересу, пов’язаного з відтворенням та збереженням здоров’я окремого громадянина і населення загалом.
Вариант:1
Литература:1. Євсеев В.І. Реформування механізму фінансування охорони здоров’я //Лікарська справа.-2001.- №6.- С.157-158. 2. Коваленко В.М., Корнацький В.М. Хвороби системи кровообігу i стан здоров’я населення України: Стат. довідник. – К.: Віпол, 2002. – 32 с. 3. Лившиц С.А. К вопросу о финансовой деятельности негосударственных медицинских организаций // Пробл. соц. гигиены, здравоохранения и истории медицины.- 2001.- №4.- С.29-31. 4. Нормативи надання медичної допомоги дорослому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів (I частина). – К.: МВЦ “Медінформ”, 2003. – С. 440. 5. Основні показники діяльності кардіологічної та ревматологічної служб лікувально-профілактичних закладів України за 2001–2006 роки. – К., 2007. – С. 157. 6. Петрова Н.Г., Железня Е.С., Блохина С.А. Мнение пациентов, обращавшихся в государственные и негосударственные лечебно-профилактические учреждения о платных услугах в здравоохранении // Здравоохранение Росийской Федерации.- 2003.- №3.- С.20-23. 7. Підаєв А.В. Пріоритетні напрямки розвитку системи охорони здоров’я в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2002.- №4.- С.3-8. 8. Прудиус П.Г. Реформування охорони здоров’я на державному та регіональному рівнях (мініогляд) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Україні. – 2001.- №2.-С.66-70.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)