Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Звіт з практики з дисципліни "Маркетинг", КНЕУ, 5 курс

Карточка работы:10342-2014ф
Цена:
Тема: Звіт з практики з дисципліни "Маркетинг", КНЕУ, 5 курс
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1 Організаційна структура управління компанії 4 1.2 Фінансово-економічна діяльність компанії 9 1.3 Розвиток персоналу в компанії 17 2. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА «ХХХХ» 27 2.1 Аналіз ринку підприємства 27 2.2 Аналіз ринку споживачів 31 2.3 Аналіз конкурентів 33 3. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА «ХХХХ» 36 3.1 Аналіз товарної політики підприємства 36 3.2 Аналіз цінової політики підприємства 47 3.3 Аналіз збутової політики підприємства 48 3.4 Аналіз комунікаційної політики підприємства 52 4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ РОБОТИ КОМПАНІЇ 56 ВИСНОВОК 67 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 70 ДОДАТКИ 74  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У період практики необхідно самостійно виконувати завдання з практики, передбачене програмою та календарним планом практики, здійснювати збір, систематизацію, обробку і аналіз первинної економіко-управлінської інформації за завданням, регулярно вести щоденник практики із зазначенням характеру виконуваної роботи і завдань та своєчасно надавати його для контролю керівникам практики. Метою практики є дослідження маркетингової діяльності підприємства. Головними завданнями практики є: навести загальну характеристику «ХХХХ»; провести маркетинговий аналіз зовнішнього середовища підприємства; дослідити маркетинговий аналіз «ХХХХ» на основі аналізу маркетингового комплексу; розробити рекомендації по вдосконаленню роботи компанії. Базою для проходження практики є «ХХХХ», основним видом економічної діяльності якого є розроблення програмного забезпечення для організацій. Об’єктом дослідження є маркетингова діяльність підприємства, а предметом дослідження є економічні відносини, які виникають в процесі дослідження маркетингового комплексу підприємства. Методи дослідження. У роботі використано положення системного підходу сучасної теорії фінансів, менеджменту, статистичних та економіко-математичних методів. За результатами проходження практики заповнено щоденник, здійснено відповідні робочі записи та сформовано звіт про проходження практики.
Объём работы:
67
Выводы:За результатами написання звіту з практики можна зробити відповідні висновки: «ХХХХ»– визнаний лідер в галузі розробки програмного забезпечення в Східній Європі і надійний партнер для середніх і великих компаній, включаючи корпорації рейтингу Forbes Global 2010. Свою діяльність маркетингові служби ТОВ «Люксофт Україна» здійснюють згідно річного плану розвитку, що затверджується на щорічному засіданні ради директорів. Цей документ містить цілі, що ставляться на рік перед компанією. Проведене дослідження фінансово-економічної діяльності компанії свідчить про кризовий фінансовий стан «ХХХХ», адже фінансовий результат, отриманий підприємством у результаті проведення всіх видів діяльності є збитковим. Більшість розрахованих показників не відповідають нормативному значенню, що свідчить про погіршення фінансово-господарської діяльності підприємства. Наведені тенденції фінансово-господарської діяльності «ХХХХ» негативно впливають на формування маркетингового потенціалу підприємства. Сьогодні «ХХХХ» – це структура, що динамічно розвивається, в якій працює 2300 співробітників і яка з великою увагою та інтересом відноситься до молодих фахівців, розуміючи, як важко їм на цьому етапі визначитися зі своїм майбутнім і знайти хорошу роботу. Ось чому «ХХХХ» продовжує здійснення своєї програми, яка, з одного боку, допомагає випускникам знайти роботу в стабільній IT компанії–лідерові українського ринку та реалізувати їх найсміливіші професійні амбіції, а з іншого боку, вирішує проблему компанії по пошуку фахівців, таких необхідних у зв’язку з постійним розширенням бізнесу. Зазначено, що на ринку інфраструктурного та сполучного програмного забезпечення за даними аналізу Gartner від 2013 року, «ХХХХ» є другим за обсягами збуту постачальником з часткою в 16%, відстаючи майже в два рази від IBM (при сумарному обсязі ринку 16 млрд. дол.). Проаналізовано, що обсяг продажу підприємства «ХХХХ», протягом 2013 року по відношенню до 2011 року збільшився на 87654 тис. грн., а протягом 2012 року по відношенню до 2011 року на 16261 тис. грн. На рис. 2.5 наведемо динаміку збуту продукції «ХХХХ» за видами продукції протягом 2011-2013 рр. Відповідно до побудованої матриці БКГ для «ХХХХ», слід відмітити, що досліджуване підприємство немає жодного товару, який можна віднести до сектору «Зірки», що є негативним явищем в наявній асортиментній політиці підприємства. Більшість продукції та послуг «ХХХХ» відносяться до сектору «Собаки» (невдахи) – для таких товарів компанії притаманний обмежений обсяг збуту продукції в зрілій або галузі, що звужується, на стадії спаду, коли вихід бачиться або у відході з ринку, або в переході його на вузькоспеціалізований сегмент. До таких видів діяльності відноситься мережеве ПЗ та аудіо і відео. Операційні системи відносяться до сектору «Знаки питання». Цінова політика підприємства є виваженою. Основною метою цінової політики «ХХХХ» є орієнтація на збут, так як підприємство знаходиться на етапі зростання за етапами життєвого циклу продукції. При встановленні ціни на свою продукцію та послуги «ХХХХ» використовує стратегію глибокого проникнення на ринок, встановлюючи при цьому середні ціни та надаючи товарам високої якості. Збутова стратегія «ХХХХ» розробляється на основі загальної стратегії маркетингу підприємства з урахуванням всіх інших її компонентів (продукт, ціна, комунікації). У своїй діяльності «ХХХХ» керується дворівневими каналами збуту. Поряд із традиційними каналами розподілу у збутовій політиці «ХХХХ» набули популярності вертикальні маркетингові системи, які складаються з «ХХХХ» і оптових фірм, що займаються продажем кондитерських виробів. Протягом 2011-2013 рр. відбулося зростання бюджету на маркетингові комунікації в «ХХХХ» на 237 тис. грн. або на 16,42%. Збільшення величини бюджету було зумовлено зростанням таких складових бюджету на маркетингові комунікації: витрати на рекламу зросли на 29,4 тис. грн. або на 7,72%; витрати на зв’язки з громадськістю зросли на 111,6 тис. грн. або на 43,3%; спостерігаємо збільшення витрат на стимулювання збуту на 301,0 тис. грн. або на 92,0%. Натомість, протягом 2011-2013 рр. відбулося скорочення витрат на прямий маркетинг на 205 тис. грн. або на 43%. Для того, щоб задовольнити попит споживачів краще, аніж конкуренти, «ХХХХ» потрібно покращити маркетингову діяльність підприємства. Пропонуємо для підвищення конкурентоспроможності «ХХХХ» відкрити онлайн-магазин по продажу програмного забезпечення. Відповідно до розрахованого значення NPV, можна сказати, що реалізація проекту по відкриттю онлайн-магазину є доцільною, адже NPV > 0. Відкриття онлайн-магазину дозволить підприємству отримати більший прибуток від розширення свого бізнесу. У результаті реалізації проекту по відкриттю онлайн-магазину, термін окупності дорівнює 4 місяці – це є позитивною ситуацією для досліджуваного підприємства.  
Вариант:нет
Литература: 1. Академия рынка: маркетинг : Пер. с фр. / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар. Науч. ред. А. Г. Худокормов. – М. : Экономика, 2008. – 572 с. 2. Акулич М. В. Анализ структуры сбыта предприятий в контексте проблемы финансового планирования / М. В. Акулич // Маркетинг в России и за рубежом. – 7003. – № 1. 3. Алексунин В. А. Маркетинг : навч. посібник / В. А. Алексунин. – М. : Издательский дом «Дашков и Ко», 2009. 4. Армстронг Г. Основы маркетинга : учеб. пособие / Г. Армстронг, В. Вонг, Ф. Котлер, Д. Сандерс. – М.: Вильяме, 2008. 5. Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посібник / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О. О. Решетняк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 400 с. 6. Балабанова Л. В. Маркетинговий менеджмент : навч.посібник / Л. В. Балабанова. – К.: Знання, 2008. – 354 с. 7. Бєлявцев М. І. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / М. І. Бєлявцев, Г. Д. Леонова, А. М. Зайцева. – Донецьк : Норд-Прес, 2010. – 279 с. 8. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход / Дж. Бернет, С. Мориарти ; пер. с англ. Н. Габенов, В. Кузин. – СПб. : Питер, 2001. 9. Божко В. М. Маркетинговий потенціал : сутність, складові та взаємозв’язок з економічним потенціалом підприємства / В. М. Божко. – Луцьк : Економічний форум. – № 1. – 2012. 10. Божкова В. В. Розв’язання соціальних проблем засобами некомерційного маркетингу / В. В. Божкова // Маркетингові дослідження в Україні : ІІІ міжнар. наук.–практ. конф., 22–23 травня 2008 р. : тези доповідей – Луганськ: Вид–во СНУ ім. В.Даля, 2008. – С. 30–31. 11. Божкова В. В. Класифікація інструментарію розробки стратегічних планів маркетингових комунікацій промислових підприємств / В. В. Божкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – № 5. – Т. 3. – С. 31–34. 12. Божкова В. В. Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу / В. В. Божкова, Н. С. Ілляшенко // Механізм регулювання економіки, 2009. – № 2. – С. 117–122. 13. Божкова В. В. Передумови удосконалення управління інноваціями на малих та середніх промислових підприємствах / В. В. Божкова, О. М. Дериколенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 3. – Т. 2. – С. 225–229. 14. Божкова В. В. Удосконалення методичних підходів до визначення стратегій просування інновацій / В. В. Божкова // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : міжнар. наук.–практ. конф., 06– 07.05.2010 р. : тези доповідей / редкол. : О. В. Прокопенко та ін. – Суми : Вид–во СумДУ, 2010. – С. 34–36. 15. Божкова В. В. Визначення етапів розвитку ринку маркетингових комунікацій в Україні / В. В. Божкова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2010. – № 9 (151). – Ч. 2. – С. 196–203. 16. Божкова В. В. Дослідження категорійного апарату стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукці Електронний ресурс / В. В. Божкова // Ефективна економіка, 2010. – № 9. – Режим доступу до статті : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php. 17. Божкова В. В. Дослідження переваг та проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій / В. В. Божкова // Сучасні тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та вітчизняні реалії : Міжнар. наук.–практ. конф., 18–19.11.2010 р. : зб. наук.–метод. праць. – Херсон : Вид–во ХДУ, 2011. – 408 с. – С. 242–244. 18. Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации / Е. Н. Голубкова. – М. : Финпресс, 2000. 19. Горбатовська Н. В. Управління організаційним розвитком на основі вдосконалення організаційної структури підприємства Електроний ресурс / Н. В. Горбатовська. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2011_2/Gorbatovska_211.htm 20. Делія О. Ефективна комунікація в управлінні персоналом / О. Делія // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 1 (6). – С. 36-40. 21. Денисон Д. Учебник по рекламе / Д. Денисон, Л. Тоби ; пер. с польск. Н. В. Бабиной. – Мн. : Современное слово, 2007. – 320 с. 22. Каракай Ю. В. Маркетинг на ринку інноваційних товарів: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня д–ра екон. наук : 08.00.04 «Економіка, та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ю. В. Каракай. – Київ, 2008. – 32 с. 23. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак-Дональд. – СПб : Питер, 2000. – 320 с. 24. Нечаюк Л. І., Телеш Н. О. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : навчальний посібник / Л. І. Нечаюк, Н. О. Телеш. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с. 25. Осовська Г. В. Основи менеджменту : навчальний посібник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : «Кондор», 2006. – 664 c. 26. Палій Н. С. Маркетингова інноваційна політика : навч. посіб. / Н. С. Палій. – Донецьк, 2008. – 130 c. 27. Ромат Е. В. Реклама : учеб. пособие / Е. В. Ромат. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 544 с. 28. Сагер Л. Ю. Аналіз теоретичних основ внутрішніх комунікацій як необхідної умови ефективного управління підприємством / Л. Ю. Сагер // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 128–136. 29. Хрущ Н. Концепція розвитку стратегії компанії в сучасному динамічному середовищі / Н. Хрущ // Економіст. – 2011. – № 9. – С. 62–65. 30. Чебан З. В. Засоби маркетингових комунікації на сучасному ринку: переваги та недоліки / З. В. Чебан, Ю. Б. Чаплінський // Шоста Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Сучасний соціокультурний простір. – 2009. 31. Шлапак О. А. Концептуальні підходи до управління персоналом на засадах критеріїв ефективного комунікаційного середовища Електронний ресурс / О. А. Шлапак // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (постанова президії ВАК України № 2-05/3 від 08.07.2009 р.). – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=339 32. Янковець Т. М. Обґрунтування взаємозв’язку стратегічного управління підприємством й інноваційного його розвитку / Т. М, Янковець // Проблеми науки. – 2011. – № 6. – С. 26–32. 33. Яременко С. С. Маркетингова комунікаційна активність промислового підприємства / С. С. Яременко // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. − 2012. − № 1 (5). − Том 2. − С. 441–448.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (514)