Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Методика викладання української мови та літератури»

Методика використання мемуарних та епістолярних матеріалів під час вивчення життєвого і творчого шляху письменника (О. Довженко)

Карточка работы:10489-2014ф
Цена:
Тема: Методика використання мемуарних та епістолярних матеріалів під час вивчення життєвого і творчого шляху письменника (О. Довженко)
Предмет:Методика викладання української мови та літератури
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Філологія / Українська мова та література
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Науково-педагогічні основи використання 5 епістолярної спадщини письменника 5 1.1. Листи та мемуари в епістолярних дослідженнях 5 1.2. Епістолярна література та мемуари як джерело вивчення особи письменника 7 1.3. Проблеми використання епістолярних та мемуарних матеріалів у педагогіці та методиці української літератури 10 Розділ 2. Система методів і прийомів використання мемуарних та епістолярних матеріалів у процесі вивчення української літератури 13 2.1. Наукове обґрунтування використання мемуарної та епістолярної спадщини в процесі вивчення української літератури 13 2.2. Використання мемуарної та епістолярної спадщини в процесі вивчення української літератури в старших класах 16 2.3. Мемуарна та епістолярна спадщина О. Довженка 18 Висновок 29 Список використаних джерел 31
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:На уроках української літератури корисно використовувати вивчення мемуарних та епістолярних матеріалів українських письменників. Під час отримання таких занять в учнів відбувається становлення національної свідомості, засвоєння основних життєвих принципів. Ознайомлення учнів з епістолярними та мемуарними матеріалами українських письменників може проводитися з використанням творів О. Довженка, адже його епістолярні роботи збереглися у великій кількості та широко репрезентовані. З огляду на викладені причини тема курсової роботи «Методика використання мемуарних та епістолярних матеріалів під час вивчення життєвого і творчого шляху письменника (О. Довженко)» є актуальною. Мета дослідження – з’ясувати особливості використання мемуарних та епістолярних матеріалів під час вивчення життєвого і творчого шляху видатної особи (на прикладі письменника О. Довженка). Матеріал дослідження: український художній та науково-дослідний текст. Об’єкт дослідження – мемуарні та епістолярні матеріали письменника О. Довженка, науково-дослідні роботи, які аналізуються в процесі виконання роботи. Предмет дослідження – граматичні, лексичні, стилістичні особливості мемуарних та епістолярних матеріалів О. Довженка. Згідно з метою та предметом були визначені наступні завдання: 1. Проаналізувати літературу та джерела з теми. 2. Прослідкувати життєвий і творчий шлях письменника О. Довженка. 3. Використати мемуарні та епістолярні матеріалів під час вивчення біографії О. Довженка. 4. Розглянути приклад методики використання мемуарних та епістолярних матеріалів під час вивчення біографії О. Довженка. Методи дослідження: аналіз мемуарної, епістолярної, науково-дослідної літератури, синтез, зпівставлення, узагальнення джерел з найважливіших змістових акцентів. Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. Список використаних джерел включає 22 найменування. Робота викладена на 28 сторінках друкованого тексту.
Объём работы:
28
Выводы:В результаті виконання курсової роботи можемо зробити наступні висновки. Використання мемуарної та епістолярної спадщини в загальноосвітній школі має велике пізнавальне та виховне значення. Будучи дзеркалом епохи та автора, лист або спогад дає змогу краще зрозуміти суспільно-політичні умови часу написання, відчути душевні переживання письменника, проникнути до його творчої лабораторії. Потенціал епістолярної спадщини в школі сьогодні використовується не повністю. Причиною цього є відсутність методичних праць, в яких письменницький епістолярій розглядався б як цілісність, аналізувалися його можливості з огляду на вікові й індивідуальні особливості школярів, давалися рекомендації щодо використання на всіх етапах вивчення художнього твору. Звернення до мемуарних та епістолярних матеріалів у процесі вивчення української літератури має підвищити ефективність навчання учнів, їхню національну свідомість. Навчання повинно проводитись в комплексі: засвоєння учнями змісту літературознавчих понять, вироблення практичних навичок роботи з листами, навчання на основі індивідуальної та групової пошукової діяльності, нерозривної єдності класної та позакласної роботи, залучення можливостей міжпредметних зв’язків), використання листів та мемуарів на всіх етапах роботи над художнім твором. Ефективність використання епістолярної спадщини в навчально-виховному процесі визначається рівнем володіння учнями теоретичними поняттями, розумінням особливостей епістолярного жанру для проникнення в творчий світ письменника та художнього твору, наявністю інтересу до проблеми, внутрішнього світу митця, його мемуарної та епістолярної спадщини. Пізнавальний і виховний потенціал епістолярної літератури закладений в самій її природі. Роздуми письменників створюють ілюзію безпосереднього спілкування, дають змогу побачити образи автора, його особистісні переживання особистість у становленні. Біографічні нотатки та роздуми українських письменників повинні сприяти розвитку національної свідомості учнів, вихованню особистості. Для використання мемуарних та епістолярних матеріалів на уроках української літератури можливо застосовувати твори Олександра Петровича Довженка – українського та радянського письменника, кінорежисера, кінодраматурга, художника та класика світового кінематографу. Порівняно з багатьма іншими українськими письменниками його епістолярні твори збереглися у великій кількості, широко представлені в літературі та є репрезентативними для середини ХХ століття – часу їхнього написання.
Вариант:нет
Литература:1. Бабишкін О. К. Перші фільми Довженка очима письменників / О. К. Бабишкін // Радянське літературознавство. – 1982. – №3. – с. 20-27 2. Бугайко Т. Ф. О педагогическом мастерстве учителя-словесника ; Т. Ф. Бугайко // Антология педагогической мысли Украинской ССР / сост. Н. П. Калениченко. – М. : Педагогика, 1988. – 640 c. 3. Галич О. А. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, генеза, перспективи : монографія / О. А. Галич. – Луганськ : Знання, 2001. – 246 с. 4. Довженко О. П. Сторінки щоденника (1941–1956) / О. П. Довженко. – К. : Вид-во гуманіст. л-ри, 2004. – 384 с. 5. Довженко О. П. Щоденникові записи, 1939–1956 / О. П. Довженко ; упор. А. П. Краснящих ; вступ. стаття В. Скуратівського – Харків : Фоліо, 2013. – 879 с. 6. Дудик П. С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення / П. С. Дудик. – К. : Наукова думка, 1973. – 288 с. 7. Егоров Б.Ф. Пути анализа литературного произведения : пос. для учителя / Под ред. Б.Ф. Егорова. – М. : Просвещение, 1981. – 222 с. 8. Жулинський М. Юрій Шевельов-Шерех, або «Позамежі можливого» / М. Жулинський // Літературна Україна. – 1999. – № 5. – С. 8. 9. Комарова С. И. Функционирование перифразы в эпистолярном стиле вт. п. ХVІІІ века : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук: 10.02.01 / С. И. Комарова. – Днепропетровск, 1990. – 17 с. 10. Коцюбинська М. «Зафіксоване і нетлінне». Роздуми про епістолярну творчість / М. Коцюбинська. – К. : Дух і літера, 2001. – 300 с. 11. Кузнецов В. О. Етико-естетична максима епістолярію Василя Стуса: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.01 «Українська література» / В. О.Кузнецов. – К, 2011. – 23 с 12. Ленець К. «Друже мій єдиний» (Початкова формула-звертання у листах Т. Шевченка) / К. Ленець // Урок української. – 2003. – № 8-9. 13. Лихачова К. М. Митець – завжди загадка і нею залишиться назавжди Електронний ресурс / К. М. Лихачова // Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM= 2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvd_2010_1_11.pdf 14. Ляхова Ж. Т. За рядками листів Тараса Шевченка / Ж. Т. Ляхова. – К. : Дніпро, 1984. – 134 с. 15. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах / Є. А. Пасічник. – К.: Ленвіт, 2000. – 384 с. 16. Петриченко Н. Лист письменника на учнівській парті / Н. Петриченко // Дивослово. – 2004. – № 4. – С. 32–37. 17. Рильський М. Т. Народний митець / М. Т. Рильський // Полум’яне життя. Спогади про Олександра Довженка. – К., 1973. – 719 c. 18. Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція / Г. Л. Токань. – К.: Міленіум, 2002. – 317 с. 19. Фокіна І. Етикетні форми в епістолярії Пантелеймона Куліша / І. Фокіна // Урок української. – 2006. – № 8-9. 20. Фролов Э. Д. Греция в эпоху древней классики (Общество. Личность. Власть) / Э. Д. Фролов. – СПб. : Издательский центр «Гуманитарная Академи», 2001. – 602 с. 21. Чирва Г. М. Безособові речення / Г. М. Чирва // Українська мова і література в школі. – 1974. – № 3. 22. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : підручник / К. Ф. Шульжук. – К. : Академія, 2004. – 408 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (25)