Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Екологічне право»

Проблема використання водних ресурсів

Карточка работы:10592-1-2014п
Цена:
Тема: Проблема використання водних ресурсів
Предмет:Екологічне право
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Проблема використання водних ресурсів 4 2. Зарубіжний досвід використання водних ресурсів 8 3. Шляхи вирішення проблем використання водних ресурсів 10 Висновки 14 Список використаних джерел 15  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Протягом тривалого часу в Україні використовується екстенсивний підхід до використання водних ресурсів, що негативно відображається на ефективності водокористування в усіх сферах народного господарства. Відповідно, Україні необхідно якнайшвидше перейти від екстенсивного використання водних ресурсів до інтенсивного. Тобто, водомісткість на одиницю ВВП має знижуватись і збалансуватись на рівні достатності для економіки та безпечності для довкілля, що означає необхідність освоєння нових, ресурсозберігаючих технологій виробництва; адекватну вартість на воду (як на забір, так і на скид), яка, по-перше, фінансово забезпечить виконання водоохоронних заходів, а, по-друге, буде стимулювати ощадливе використання водних ресурсів. Проблема екологічного стану є актуальною для всіх водних об’єктів України. Розробка проблем права водокористування має місце в працях таких вчених, як: А. П. Гетьмана, М. І. Малишка, В. К. Матвійчука, В. М. Присяжного, К. А. Рябець та ін. Зазначені вчені розглядають питання використання водних ресурсів у еколого-, кримінально-правовому та іншому спрямуванні.
Объём работы:
12
Выводы:Отже, проблема використання водних ресурсів надзвичайно актуальна на сучасному етапі розвитку. Однією з найбільш важливих проблем у сфері використання водотоків є зміни клімату та, відповідно, гідрологічного режиму водотоків. Для різних держав характерний різний рівень розробки та впровадження стратегій адаптації до зміни клімату. У той час, як зусилля з планування та оцінки варіантів адаптації на національному рівні здійснюються у більшості держав, подібні програми реалізуються тільки в декількох транскордонних басейнах Європи. В Україні управління водними ресурсами розглядається як один із найважливіших чинників сталого розвитку суспільства. Перспективним шляхом скоординованого розвитку водних ресурсів, що сприятиме досягненню максимального соціально-економічного благополуччя на справедливій основі без заподіяння шкоди стійкості життєво-важливих екосистем.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Водний кодекс України (зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 7 грудня 2000 р. №2120-ІІІ) // ВВР. – 2001. – №2. – Ст. 1. 3. Про приєднання України до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер : Закон України від 01.07.1999 № 801-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 34. – Ст. 282. 4. Про ратифікацію Конвенції щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай : Закон України (Конвенція про охорону ріки Дунай) від 17.01.2002 № 2997-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №21–22. – Ст. 143. 5. Итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио-де-Жайнейро, 2012) «Будущее, которого мы хотим» // Организация Объединенных Наций – 2012. – 66 с. 6. Гавриленко О. П. Екогеографія України Текст : навч. посіб. / О. П. Гавриленко. – К. : Знання, 2008. – 646 с. 7. Інтегроване управління водними ресурсами // Глобальне Водне Партнерство-Україна – Базові публікації TДК.– 2011. – № 4. – 40 с. 8. Кулько А. В. Інтегроване управління водними ресурсами міжнародних водотоків: проблеми та перспективи механізмів міжнародно-правової регламентації / А. В. Кулько // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 4. – С. 107–111. 9. Методичні рекомендації з питань інтегрованого управління водними ресурсами, збереження водно-болотного різноманіття, створення екомережі та органічного землеробства. – Київ : Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2011. – 120 с. 10. Оценка состояния трансграничных вод в регионе ЕЭК ООН: оценка трансграничных рек, озер и подземных вод в Восточной и Северной Европе. Выводы второй Оценки трансграничных рек, озер и подземных вод в регионе Европейской Экономической Комиссии // Европейская экономическая комиссия, Совещание Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. – 2011. – 36 с. 11. Про Проект Європейського Союзу «Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій» Електронний ресурс // Регіональний інформаційний центр «Карпати». – Режим доступу : http://carpaty.net/?p=13354&lang=uk. 12. Руководство по интегрированному управлению водными ресурсами в бассейнах // Global Water Partnership, International Network for Basin Organizations. – 2012. – 111 p. 13. Управление трансграничными водными ресурсами в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. Роль НКО в продвижении интегрированного управления водными ресурсами // Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера. – 2011. – 40 с. 14. Яцик А. В. Водогосподарська екологія: У 4 т., 7 кн. / А. В. Яцик. – К. : Генеза, 2004. – Т. 2, кн. 3-4. – С. 228. 15. Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable use of the Danube River (Danube River Protection Convention), signed on June 29 1994 // International Commission on Danube River Protection ICDPR. – 1998. – 22 p. 16. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy // Official Journal. – 22.12.2000. – № 237.– Pp. 1–73. 17. Governance for Sustainable Development: Outcomes from Johannesburg / R. Gardiner // WHAT Governance Programme. – 2002. – 7 р. 18. Guidance on Water and Adaptation to Climate Change // UN Economic Commission for Europe,Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes. – 2009. – 144 p. 19. The Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes 1992 // United Nations Treaty Series. – 2000. – Vol. 2105.– Р. 457. 20. The United Nations World Water Development Report: Managing Water Under Uncertainty and Risk // UNESCO. – 2012. – 380 р.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)