Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Проект реконструкції підприємства"ХХХХ"

Карточка работы:10670-2014к
Цена:
Тема: Проект реконструкції підприємства"ХХХХ"
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Екологія, охорона навколишнього середовища / Екологія та збалансоване прродокористування
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание:АНОТАЦІЯ 4 ВСТУП 5 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ 7 1.1 Загальні відомості 7 1.2 Фізико-географічні та кліматичні особливості району і майданчика розміщення підприємства 8 1.3 Коротка характеристика технології виробництва 9 2. ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА «ХХХХ» ТА ОЦІНКА ЙОГО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 17 2.1 Вплив підприємства на водне середовище 17 2.2 Вплив підприємства на ґрунти 19 2.3 Вплив підприємства на повітряне середовище 20 3 РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА КОНСТАНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «ХХХХ» З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 30 3.1 Характеристика викидів в атмосферне повітря від індукційної печі 30 3.2 Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря викидами підприємства 32 3.3 Обґрунтування технологічної схеми очистки. Розрахунок параметрів системи очистки та її ефективність 38 3.3.1 Загальна характеристика об’єкта модернізації 38 3.3.2 Аналіз та вибір очисного устаткування 38 3.3.3 Обґрунтування технологічної схеми очистки 53 3.3.4 Розрахунок циклону 55 3.3.5 Розрахунок фільтру 58 4 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНИХ РІШЕНЬ 61 4.1 Розрахунок екологічного податку 61 4.1.1 Розрахунок податку до модернізації 62 4.1.2 Розрахунок податку після модернізації 62 4.2 Розмір відшкодування збитків за наднормативний викид 62 4.3 Визначення еколого-економічного ефекту 67 5 ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 70 5.1 Небезпечні та шкідливі виробничі фактори 70 5.2 Виробнича санітарія 72 5.2.1 Мікроклімат робочої зони 72 5.2.2 Нормування освітлення 73 5.2.3 Шум. Вібрація 74 5.3 Пожежна безпека 75 5.4 Техніка безпеки 76 5.4.1 Техніка безпеки при роботі підйомного механізму 76 5.4.2 Електрозахист 81 5.4.3 Техніка безпеки від підвищених температур в зоні печі 84 ВИСНОВКИ 87 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 88 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 97 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО ВЕЩЕСТВАМ 97
Курс:4
Реферат:Дипломний проект на тему: «Проект реконструкції підприємства Константинівський завод «ХХХХ» з метою покращення екологічних показників,зі спецчастиною: «Модернізація системи очищення викидів від індукційної печі» складається з п’яти розділів. Метою дипломної роботи є розробка наукових основ і техніко-економічне обґрунтування заходів удосконалення очищення викидів від індукційної печі. У ході виконання проекту ставиться ряд задач: – оцінка існуючого стану очисного обладнання; – виявлення основних недоліків процесів очищення; – аналіз існуючих газоочисних установок; – вибір та обґрунтування оптимальної системи очищення; – аналіз економічної доцільності та безпеки обраного рішення. Об’єктом дослідження є очищення технологічних (пилових) викидів від індукційної печі з метою запобігання забруднення навколишнього природного середовища. Предметом дослідження є камера очищення і фільтрації лінії переплавки металобрухту. У роботі проаналізовано процес очищення технологічних викидів, який зараз існує на дільниці «ХХХХ», та запропоновані рекомендації щодо запобігання або зменшення утворення і виділення забруднюючих речовин, зниження енергозатрат, а також поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці.
Язык:укр
Вступление:Сьогодні в Україні промислові відходи металургії завдають серйозної шкоди оточуючому середовищу, займають величезні площі, підвищують собівартість готової продукції підприємств через значні витрати на їх транспортування, розміщення та зберігання. У той же час, вони представляють собою техногенні родовища коштовної вторинної сировини, можуть забезпечити потреби промислового виробництва в дорогій і дефіцитній для України продукції. В Україні щорічно утворюється більше мільярда тонн відходів виробництва, з яких лише 10-15% використовуються в якості вторинних матеріальних ресурсів. Під скидування відходів сьогодні відведено 160 тис. га, а їх загальний обсяг перевищує 25 млрд. т. Витрати іноді перевищують 20% собівартості продукції. Темпи накопичення шкідливих забруднювачів і рівень їх впливу на стан навколишнього середовища в Україні у десятки разів перевищують ті, які існують у розвинених країнах. У той же час, підприємства які переробляють відходи металобрухту є також забрудниками навколишнього середовища, насамперед атмосфери. Найефективнішим методом захисту повітряного басейну від забруднення шкідливими речовинами є впровадження перспективних безвідходних ресурсо- й енергозберігаючих технологічних процесів з замкнутими виробничими циклами. Такі технології дозволяють виключити або суттєво знизити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Але це не завжди технологічно можливо й економічно доцільно. Тому для більшості підприємств очищення газів є одними із заходів захисту атмосферного повітря від забруднення. Специфікою виробництва ізолюючих і будівельних матеріалів є утворення значної кількості газових викидів, які містять пил, оксиди сірки та азоту та ін. Захист атмосферного повітря є актуальною проблемою, тому що наднормативний викид цього забруднювача може спричинити перевищення гранично дозволених концентрацій не тільки на території виробництва, але й на території населеного пункту, що ставить під загрозу здоров’я людей. Вирішення актуальної проблеми – зниження забруднення атмосферного повітря за рахунок підвищення ефективності очищення технологічних газів перед викидом їх в атмосферу – можливо шляхом застосування нового ефективнішого технологічного обладнання, доцільність якого повинна бути економічно обґрунтована.
Объём работы:
84
Выводы:У дипломному проекті вирішено науково-практичну задачу розробки наукових засад очищення від пилу викидів в атмосферу дільниці виплавки металу в індукційних печах. У процесі досліджень отримані наступні результати. 1. Аналіз виробництва «ХХХХ» виявив перевищення нормативів викиду за пилом нетоксичним, який містить SiO2 в %: 70-20. Розрахунок приземних концентрацій в районі житлової забудови показав необхідність реконструкції пилоочисного обладнання для джерела номер 11. 2. Проаналізовано процес очищення технологічних викидів, який зараз існує, та запропоновані рекомендації щодо запобігання або зменшення утворення і виділення забруднюючих речовин, зниження енергозатрат, а також поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці. 3. На підставі теоретичних і розрахункових досліджень було розроблено технологічну схему очищення викиду від пилу і запропоновано використати двоступеневе очищення у циклонах ЦН-24 з подальшим доочищенням викиду у рукавному фільтрі ФРІ-360. У результаті модернізації загальна ефективність очищення складе 98,5%, в наслідок чого досягатиметься значення ГДВ і перевищення концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі не спостерігатиметься. 4. Для економічного обґрунтування проекту виконано розрахунок щорічних затрат на роботу очисного устаткування, розрахунок капіталовкладень на нововведення та визначено еколого-економічний ефект після реконструкції, який склав 280722,3 грн/рік. Термін окупності технології – 1,1 місяць. 5. З метою забезпечення безпечних умов праці в цеху, який спричиняє викид, при роботі з очисним устаткуванням були виявлені небезпечні фактори, які можуть вплинути на здоров’я персоналу та розроблені рекомендації щодо поліпшення умов праці.  
Вариант:нет
Литература:1. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України Введений 25.06.1991 із змінами 2002-2006 рр. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546. 2. Про охорону праці : Закон України від 21.11.2002 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668. 3. Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу : Наказ № 52 від 06.02.2009 Електронний ресурс // Міністерство охорони навколишнього середовища. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ z0327-09. 4. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. – Введен 01.07.82. 5. ГОСТ 12.1.004-91*ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. – Введен 01.07.92. 6. ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. – Введен 01.01.76. 7. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. Введен 01.01.76. 8. ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности» 9. ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями». 10. ГОСТ 12.3.010-82 «Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации». 11. ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. – Введен 01.07.89. 12. ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – Введен 01.01.89. 13. ГОСТ 12.1.012-2004. Вибрационная безопасность. Общие требования. – Введен 01.01.2004. 14. ДСТУ 3273-95. Безпечність промислових підприємств. Загальні положення безпеки. – Введено 01.07.96. 15. ДСТУ EN 563-2001 «Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь» 16. ДСТУ ГОСТ 12.4.221:2004 «Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний для захисту від підвищених температур, теплового випромінювання, конвективної теплоти. Загальні технічні вимоги» 17. ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов. – Введен 01.01.2008. 18. ДБН Б.1.1.-7-02. Державні будівельні норми України. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва. – Діє з 01.03.02. 19. ДБН В.2.5-28-2006. Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. – Чинний від 01.10.2006. 20. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. – К., 1999. 21. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. – К., 2000. 22. НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою : Наказ МНС від 03.12.07. №833. 23. НАПБ А.0.01-001-95. Правила пожежної безпеки в Україні. – Діє з 14.06.95 із змінами від 05.03.02. 24. НПАОП 40.1-1.32-01. Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок. – К. : Укрархстрой, 2001. 25. НПАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.08.2002 № 409. 26. НПАОП 0.00-1.03-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051. 27. НПАОП 28.5-1.02-07 Правила охорони праці при термічній обробці металів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 грудня 2007 року № 315, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 року за № 66/14757. 28. НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440. 29. НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 року за № 285/14976. 30. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий. Утверждён: 04.08.1986 Госкомгидромет 192. 31. ПУЭ-87. Правила устройства електроустановок // Энергоатомиздат. – 1987. 32. СНиП 2.04.05-91*. Строительные нормы и правила Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М. : Стройиздат, 1993. 33. СНиП II-4-79. Естественное и искуственное освещение. Нормы проектирования. – М. : Стройиздат, 1980. 34. Вальдберг А. Ю. Технология пылеулавливания / А. Ю. Вальдберг, Л. М. Исянов, Э. Я. Тарат. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1985. – 192 с. 35. Ветошкин А. Г. Защита атмосферы от газовых выбросов : учебное пособие по проектированию / А. Г. Ветошкин. – Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2004. – 271 с. 36. Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты защиты атмосферы от газовых выбросов : учебное пособие по проектированию / А. Г. Ветошкин. – Пенза : Изд-во Пенз. технол. ин-та, 2003. – 154 с. 37. Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты пылеочистки учебное пособие / А. Г. Ветошкин. – Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. – 210 с. 38. Гиргидов А. Д. Механика жидкости и газа (гидравлика) / А. Д. Гиргидов. – СПб. : СПбГПУ, 2002. – 544 с. 39. Джигирей B. C. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. / B. C. Джигирей. – 2-ге вид., стер. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2002. – 203 с. 40. Дополнение к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). – М. : НИИАТ, 1991. 41. Інженерна екологія : підручник з теорії і практики сталого розвитку / В. А. Баженов, В. М. Ісаєнко, Ю. М. Саталкін та ін. – К. : Книжне видавництво НАУ, 2006. – 492 с. 42. Ісаєнко В. М. Екологія та охорона навколишнього середовища. Дипломне проектування : навч. посіб. / В. М. Ісаєнко, В. М. Криворотько, Г. М. Франчук. – К. : Книжне видавництво НАУ, 20056. – 192 с. 43. Коузов П. А. Очистка газов и воздуха от пыли в химической промышленности / П. А. Коузов, А. Д. Мальгин, Г. М. Скрябин. – СПб. : Химия, 1993. – 320 с. 44. Лебедева Е. А. Охрана воздушного бассейна от вредных технологических и вентиляционных выбросов текст : учебное пособие / Е. А. Лебедева // Нижегород. гос. архит. – строит. ун-т. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2009. – 196 с. 45. Макаров Г. В. Охрана труда в химической промышленности / Г. В. Макаров, Н. А. Стрельчук, В. П. Кушелев, Г. Г. Орлов. – Издательство «Химия», 1977. 46. Основи екології : навчально-методичний посібник / С. П. Кривільова, О. О. Лопухіна. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2006. – 112 с. 47. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов. – Донецк : ОАО «УкрНТЕК», 1998. 48. Промислова екологія : навч. посіб. / С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, А. С. Апостолюк та ін. – К. : Знання, 2005. – 474 с. 49. Расчет выбросов загрязняющих веществ от литейных цехов: Методическое пособие по выполнению практической работы по курсу «Промышленная экология» для студентов специальности 320700 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» / Сост. Л. И. Бондалетова, В. Т. Новиков, Н. А. Алексеев. – Томск : Изд. ТПУ, 2000 – 34 с. 50. Самойленко Н. Н. экологии и природопользования : методические указания / Н. Н. Самойленко, В. Ф. Моисеев, В. Б. Байрачный. – Х. : 1999. – 27 с. 51. Тарасова В. В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище : навч. посібник / заг. ред. професора В. В. Тарасової. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 276 с. 52. Технічні засоби очищення газових викидів : навчальний посібник. / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк – Вінниця : ВНТУ – 2005 р. – 158 с. 53. Франчук Г. М. Урбоекологія і техноекологія : навчально-методичний посібник / Г. М. Франчук, В. М. Ісаєнко, О. І. Запорожець. – К. : НАУ, 2007 – 200 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)