Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Основні характеристики поведінки споживачів

Карточка работы:10701-2014б
Цена:
Тема: Основні характеристики поведінки споживачів
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание: Вступ 3 1. Еволюція дослідження поняття поведінки споживачів 5 2. Поняття,форми та моделі поведінки споживачів 8 3. Взаємозв’язок еволюції маркетингу та поведінки споживачів 11 Висновок 14 Список використаних джерел 15 Додатки 18  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Соціально-економічна трансформація в українському суспільстві змінює економічну поведінку, створює велику кількість її різновидів, а ра¬зом з тим і багато моделей споживацької поведінки. Підходи до розуміння споживацької поведінки мають досить глибоке історичне коріння і пройшли у своєму розвитку кілька етапів. Дослідження спожи¬вацької поведінки виділилось в окрему галузь в 60-х р. завдяки працям, таких вчених, як Дж. Катон, Б. Ньюмен, Р. Фербер, Дж. Говард і Дж. Енджелл. У цей період фахівців з маркетингу цікавило питання про стимулювання рішення про покупку через оновлення продукції і масових комунікацій. Методологія вивчення поведінки споживачів заснована на загальнонаукових методах і прийомах, більшою мірою запозичених зі сфери психології, соці¬ології та маркетингу. Треба зазначити, що основою поведінки споживачів як процесу є психофізіологія, доповнена генетикою (ряд мотивів формується ви¬ходячи з інстинктивних (первинних) потреб). Історія, соціологія, етика й есте¬тика сприяли становленню поведінки споживачів як комплексу потреб і моти¬вів, що історично виникли та сформувалися під впливом основних етапів розвитку суспільства. Узагальнюючи сучасне розуміння досліджуваного поняття можна зазначити, що споживацька поведінка − це активність, що виявляється людьми при виборі, оплаті товарів і послуг та припиняється при задоволенні людських потреб і бажань. Аналіз наукової літератури в Україні з питань поведінки споживачів засвідчує, що дана тема висвітлена в працях дослідників недостатньо. Одним із перших приділив увагу вивченню соціології споживання В. І. Тарасенко. Проблема споживання знайшла відображення також у працях сучасних українських науковців Б. Буркинського, М. Бутка, А. Войчака, В. Геєця, І. Гут, В. Захарченка, О. Зозульова, В. Ільчука, В. Кардаша, Л. Пан, Т. Пепи, Д. Райка, А. Старостіної, А. Федорченка, Л. Чернюк, О. Шафалюка, С. Шкарлета, а також російських – В. Алешиної, Л. Ростовцевої, М. Таракановскої, E. Порецкіної, О. Нархова та ін. Метою роботи є розгляд поняття «споживацька поведінка» різними вченим, а також визначення його основних характеристик.
Объём работы:
12
Выводы: Споживач по праву вважається центральною фігурою усіх ринкових процесів, а його рішення – визначальними для успіху виробничих і торговельних підприємств. В умовах посилення конкуренції швидких темпів впровадження та розповсюдження інновацій, розширення інформаційного простору та глобалізаційних процесів суб’єктивна оцінка споживачами якості та рівня диференціації товару спричиняє все більший вплив на зміни конкурентних позицій підприємств на більшості ринків товарів і послуг. Виникнення поведінки споживачів як науки є закономірним, оскільки ускладнення цілеспрямованої діяльності привело до того, що людина (споживач) у процесі своєї життєдіяльності схильна до зміни психічного стану, фор¬муючи позитивні і негативні емоції, які і є основою поведінки людини. Крім то¬го, як передумову формування науки слід зазначити динамічний розвиток сус¬пільних наук, що зумовило виникнення наукового напрямку з поведінки спо¬живачів як симбіозу психології, соціології, маркетингу, менеджменту, економі¬ки. Відповідно до цього слід відзначити складність цієї науки, високий рівень системності та комплексності, заснованих більшою мірою на експерименті й моделюванні, ніж на гіпотетичних теоріях. У суспільстві, де зберігається соціальна й майнова нерівність, поведінка індивіда у сфері споживання дає йому можливість показати оточуючим свою належність до відповідної соціальної підструктури суспільства. Споживання є не лише критерієм соціального статусу. Поведінка споживача дає змогу забезпечити ідентифікацію себе з певною системою культурних цінностей і свою приналежність до певної соціальної групи.
Вариант:нет
Литература: 1. Байбардина Т. Н. Поведение потреби теля : практикум: пособие / Т. Н. Байбардина, Л. М. Титкова, Г. Н. Кожухова. − Мн. : Новое знание, 2002. − 123 с. 2. Балук Н. Р. Систематизація моделей поведінки споживачів як засіб пошуку напрямів їх удосконалення / Н. Р. Балук, Н. Ф. Басій : Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РРВ НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.04. – С. 370−377. 3. Бурдье П. Структура, Габитус, Практика Электронный ресурс / П. Бурдье // Журнал социологии и социальной антропологи. − Выпуск 2. − 1998. − Режим доступа к журн: http://www.jourssa.ru/1998/2/4bourd.html. 4. Веблен Т. Теория праздного класса / пер. с англ., вступ. статья к. ек. н. С.Г.Сорокина. – Москва : Прогрес, 1984. − 87c. 5. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3. / Ред. кол. : …С. В. Мочерний (відпов. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 213 c. 6. Єременко В. Соціальна економіка / В. Єременко. − Вид. друге. Адаптоване й доповнене. – К. : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату, 2003. – 143c. 7. Завгородняя А. А. Маркетинговое планирование / А. А. Завгородняя, Д. О. Ям-польская. − СПб. : Питер, 2002. − 352 с. 8. Захарченко М. В. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) / М. В. Захарченко, О. І. Погорілий. − К. : Либідь, 1993. − 336 с. 9. Зиммель Г. Избранное. Созерцание жизни : пер. с нем. / состав. С. Левит, Л. Скворцов. − Том 2. – Москва : Юристь. − 1996. – 221 c. 10. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер; перевод с англ. под ред. О. А. Третьяка, Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. − СПб. : Питер, 1999. − 896 с. 11. Кучма І. З. Еволюція дослідження споживацької поведінки: соціологічний підхід / І. З. Кучма // Соціальні технології. – Запоріжжя. – 2012. − №53. – С. 53−55. 12. Кучма І. З. Мотивація споживацької поведінки / І. З. Кучма // Наукові праці. Соціологія. – Вип. 165. Том 177. – С. 96−100. 13. Ложкін Г. В. Споживацька поведінка / Г. В. Ложкін, В. Л. Комаровська // Прак¬тична психологія та соціальна робота : науково-практичний освітньо-методичний жур¬нал. − 2009. − № 4. − С. 1−10. 14. Максименко А. Споживча поведінка: концептуалізація поняття та чинники, що її детермінують / А. Максименко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та ін.; редкол.: Скідін О. Л. (голов. ред.) та ін.. − Запоріжжя : КПУ − Вип. 44. − 2010. – C. 47−56. 15. Набруско І. Стилі споживання та проблеми статусної нерівності в контексті сучасної України / І. Набруско // Розвиток демократії і демократична освіта в Україні: IV міжнародна конференція, м. Ялта 28 − 30 вересня 2006 р. / НПУ ім. М.П. Драгоманова, Харківський нац. ун-т внутр. справ, Ін-т вищої освіти АПН України, Українсько-канадський проект «Розбудова демократії» ; редкол. В.П. Андрущенко (голова) та ін.. − Київ: НПУ, 2007. – C. 39−45 16. О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Дж. О’Шонесси; перевод с англ. под ред. Д.О. Ямпольской. − СПб. : Питер, 2001. −864 с. 17. Приймак Т. Маркетингові дослідження української ментальності, або хто та¬кий українець / Т. Приймак // Маркетинг в Україні. − 2009. − № 5. − С. 41−48. 18. Радкевич Л. А. Формування поведінки споживача в маркетингово-орієнтованій структурі управління підприємства / Л. А. Радкевич, І. А. Луговська // Торгівля і ринок України. – К. : 2012. – Вип.34. – С. 59−65. 19. Реймон А. Етапи розвитку соціологічної думки / А. Реймон ; пер. з фр. Г. Філіпчука. − К. : Юніверс, 2004. − 688 с. 20. Сюсель Ю. В. Споживацька поведінка як засіб формування соціокультурної ідентичності у сучасному суспільстві / Ю. В. Сюсель // Міжнародний науковий форму: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – 2010. − №4. − С. 136−144. 21. Тарасенко В. І. Соціологія споживання: методологічні проблеми. – К. : Наукова думка, 1994. – 412c. 22. Тоффлер Е. Третя Хвиля ; пер. з англ. А. Євса. – Київ : Вид. дім «Всесвіт», 2000. – 321c. 23. Черевко Ю. Альтернативні моделі споживання та їх прояви в споживчих практиках української молоді / Ю. Черевко // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наукових праць. -Випуск 16. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна. − 2010. – C. 21−24.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (515)