Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", 1 курс

Карточка работы:10925-2014ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємств", 1 курс
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Контрольна робота
Задание:Розкрити теоретичні питання: 1. Розрахунково-касове обслуговування і операції банків з векселями. 2. Поняття валюти і валютної системи. 3. Зміст натуралістичної теорії кредиту. Вирішити задачі: Задача № 5 Визначте середню квартальну та річну швидкість обігу грошей в Україні за такими даними: на 01.04 обсяг ВВП – 187,717 млрд. грн.; грошова маса (М3) – 416,013 млрд. грн.; на 01.07 обсяг ВВП – 421,417 млрд. грн.; грошова маса (М3) – 450,589 млрд. грн.; на 01.10 обсяг ВВП – 697,194 млрд. грн.; грошова маса (М3) – 477,659 млрд. грн.; на 31.12 обсяг ВВП – 949,864 млрд. грн.; грошова маса (М3) – 515,727 млрд. грн. Задача № 7 Вкладник відкрив депозит у розмірі 7000 грн. під 15% річних на 4 роки. Розрахуйте відсотковий прибуток вкладника, якщо по вкладу нараховуються прості і складні відсотки.
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:1. Розрахунково-касове обслуговування і операції банків з векселями 2 2. Поняття валюти і валютної системи 6 3. Зміст натуралістичної теорії кредиту 11 Задача № 5 15 Задача № 7 17 Список використаних джерел 18  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
16
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 (зі змінами і доповненнями) Електронний ресурс. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua. 2. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України» за № 358 від 03.10.2005, із змінами і доповненнями, внесеними Постановою НБУ за № 457 від 08.10.2010 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1092.1293.2&nobreak=1 3. Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затверджене постановою НБУ від 29.04.2009р. N 252. 4. Конвенція, якою запроваджено Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі від 07.06.1930 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/995_009 5. Бендиксен Ф. Про цінність грошей / Ф. Бендиксен ; пер. з анг. – К. : Академія, 2007. – 171 с. 6. Васюренко О.В. Банківські операції Текст: Навч посібн. / О.В.Васюренко. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 243 с. – (Вища освіта XXI століття) 7. Вовчак, О.Д. Кредит і банківська справа Текст : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564с. 8. Гікс Дж. Вартість і капітал / Дж. Гікс // Труди. – К. : Ніка, 2005. – 110 с. 9. Дзюблюк О.В. Банківські операції Текст: Підручн. / За ред. д.е.н., проф. О.В.Дзюблюка. – Тернопіль : Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с. 10. Кнап Г. Державна теорія грошей / Г. Кнап ; пер. з нім. ІІ Здобутки економічної теоретичної думки. – Тернопіль, 2003. – 592 с. 11. Колодізєв О. М. Гроші та кредит / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колісніченко. – К. : Знання, 2010. – 615 с. 12. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник для студ. взів / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко ; Чернігівський держ. технологіч. ун-т . – К. : Центр учбової літ., 2012 . – 427 с. 13. Савлук М. І. Гроші та кредит / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна. – К. : КНЕУ, 2001. – 602 с. 14. Світова валютна система : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. Д. Крушкін, М. М. Костючек, В. С. Ніценко та ін.; за ред. Крушкіна Є.Д.; Одес. нац. ун-т ім. І. І.Мечникова. Іллічів. ін-т. – Іллічівськ, 2007. – 185 с. 15. Теорії кредиту: натуралістична та капіталотворча // Електронний ресурс. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=53856 16. Щетинін А. І. Гроші та кредит / А. І. Щетинін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 440 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)