Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Економічне моделювання»

Контрольна робота з дисципліни "Економічне моделювання", МАУП, 4 курс

Карточка работы:6714-2-2103ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Економічне моделювання", МАУП, 4 курс
Предмет:Економічне моделювання
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 1 Закон Вальраса стверджує, що коли на всіх ринках, крім одного, існує рівновага, то: а) ринок знаходиться у стані нестабільності; б) ринок знаходиться у стані часткової рівноваги; в) останній ринок знаходиться у стані рівноваги; г) останній ринок не знаходиться у стані рівноваги. Завдання 2 Виробнича функція має такий вигляд: y = к1/2, норма амортиза¬ції ? = 0,25. Розрахувати рівень капіталоозброєності, який відповідатиме «зо-лотому правилу». Завдання 3 За сітковим графіком визначити критичний шлях та ранній з можливих строків початку останньої події. Завдання 4 Підприємство виробляє продукцію двох видів А та В, викорис-товуючи сировину трьох видів: S1, S2, S3. Для виготовлення одиниці продукції А витрачається дві одиниці сировини S1, три одиниці си¬ровини S2, три одиниці сировини S3. Для виготовлення одиниці про¬дукції В витрачається чотири одиниці сировини S2, чотири одиниці сировини S3, шість одиниць сировини S3. На підприємстві є 60 оди¬ниць сировини S1, 70 одиниць сировини S2, 90 одиниць сировини S3. Прибуток підприємства від виробництва одиниці продукції А стано¬вить 1 гр. од., продукції B – 2,5 гр. од. Скласти такий план виготовлення продукції, щоб прибуток був максимальним. Розв’язати задачу лінійного програмування за побудованою мо¬деллю графічним методом. Завдання 5 Розкрити питання: Моделі економічного циклу. Завдання 6 Розкрити питання: Павукоподібна модель.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Завдання 1 3 Завдання 2 3 Завдання 3 4 Завдання 4 4 Завдання 5 7 Завдання 6 12 Список використаних джерел 14
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
6
Выводы:
Вариант:7
Литература:1. Базілінська О. Я. Мікроекономіка : навчальний посібник / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна ; за ред. Базілінської О. Я. – 3-тє вид. випр. – К. : «Центр учбової літератури», 2009. – 352 с. 2. Вечканов Г. С. Макроекономика / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. –СПб. : Питер. 2000. – 255 с. 3. Малиш Н. А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки : навч.посіб. / Н. А. Малиш. – К. : МАУП, 2004. – 120 с. 4. Наконечний С. І. Математичне програмування : навч. посіб. / С. І. Наконечний, С. С. Савіна. – К. : КНЕУ, 2003. — 452 с. 5. Справочник по математике для экономистов / Под ред. В. И. Ермакова. – М. : Высш.шк., 1987. – 336 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (38)