Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Основні етапи розвитку теорії і практики бібліографічного опису

Карточка работы:948121
Цена:
Тема: Основні етапи розвитку теорії і практики бібліографічного опису
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Економічний Інститут Менеджменту
Содержание:Вступ 3 1. Основні етапи розвитку теорії та практики бібліографічного опису 4 2. Розвиток книгоопису в XIX ст. 8 3. Розвиток теорії та практики бібліографічного опису в XX ст. 11 Висновок 21 Список використаної літератури 23
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Бібліографічний опис — це записана за певними правилами множина бібліографічних даних, що ідентифікують документ. Бібліографічні дані є конкретними відомостями про назву, автора твору, місце і рік видання та багато інших. Таким чином, бібліографічний опис дає уявлення про зміст, вид, читацьке призначення, актуальність документа, а також дає змогу його ідентифікувати — зіставити з іншими, відрізнити від інших. Роль бібліографічного опису в різноманітних галузях наукової й культурної діяльності винятково велика, адже вся інформація про документи здійснюється саме за його допомогою. Він є основою для створення всіх бібліотечних каталогів, бібліографічних й інформаційних видань, автоматизованих банків даних про документи. Без нього неможливо написати рецензію, реферат, огляд літератури, послатися на якийсь твір у науковому, навчальному виданні тощо. Завдяки цьому бібліографічний опис широко використовується в бібліотечній, у бібліографічній і науково-інформаційній діяльності, у книговидавництві, у книжковій торгівлі, архівістиці, журналістиці, в науковій роботі тощо. Бібліографічний опис складається з бібліографічних елементів, які й містять відомості про певні ознаки документів. Одним із головних питань теорії та практики складання бібліографічного опису є питання про його перший елемент. Саме він, як правило, визначає місце певного запису в низці інших, тому за цим елементом здійснюється пошук потрібних документів. Опис починається з назви документа, але в деяких випадках доцільно поперед нього подати ім'я автора книги, тобто особи (осіб), яка створила твір самостійно або у співавторстві. Це одна з головних пошукових ознак, за якою більшість читачів розшукують книги.
Объём работы:
20
Выводы:Розвиток правил складання бібліографічних описів у другій половині XX ст. тісно пов'язаний з переходом до комп'ютерних технологій, що відбилося, як уже зазначалося, і в міжнародних стандартах. Впровадження комп'ютерних технологій вимагало створення особливого апарату для забезпечення введення до автоматизованих ІПС бібліографічних описів. При розробці правил, придатних для використання в електронних системах, слід поєднати інформаційну основу традиційних правил складання бібліографічних записів і вимоги до комп'ютерної обробки та автоматизованого інформаційного пошуку. Таку концепцію розвинуто в так званих форматах бібліографічних записів для інформаційно-бібліотечних систем. У процесі побудови формату всі зони й елементи бібліографічного запису розподіляються за "полями" й "підполями", кожне з яких має свою мітку, що встановлює місце розташування кожного елемента й забезпечує запис даних у пам'ять машини. Формат може використовуватися в межах окремої локальної пошукової системи — такий формат називається локальним. Проте електронні пошукові системи ефективніші, якщо вони об'єднані в мережі. Для використання в електронних інформаційних мережах створюють комунікативні формати бібліографічних записів. Найвідомішим у світовій практиці став формат MARC (середина 60-х років), розроблений у Бібліотеці Конгресу СІЛА на основі Англо-американських правил каталогізації з урахуванням принципів міжнародних стандартів. MARC широко використовується при створенні національних форматів (USMARC, CANMARC, RUSMARC та ін.), а також міжнародного формату UNIMARC. В Україні функціонування автоматизованих ІПС здійснюється на основі UNIMARC. У наш час національні комунікативні формати створюються на основі міжнародного формату UNIMARC, стандарту ISO та національних правил складання бібліографічних описів. Звичайно, це дещо утруднює роботу користувачів автоматизованих інформаційних мереж, створення і користування міжнародними мережами. Тому зближення правил складання, подальше вдосконалення міжнародних стандартів, пристосування до потреб автоматизованих систем залишається важливим напрямом розвитку бібліографічного опису.
Вариант:5
Литература:1. Бібліографічні ресурси України: стан, проблеми розвитку // Бібл. вісн. — 2000. — № 4. — С. 2—5. 2. Визначення та функції документа як об'єкта бібліотечно-бібліографічної діяльності // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. — Х.: ХДАК, 1999. — Вип. 1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. — С. 89—95. 3. Изучение библиографических ресурсов в курсе общего библиографоведения // Інфармацыйныя ресурсы бібліятэк і іх кадравае забеспячэнне: Матерыялы міжнар. навук.-практ. канф. (23-26 мая 2000 г., Мінск) / Беларус. ун-т культуры. — Мінск: Красіка-Прынт, 2000. — С. 199—203. 4. Классификация компьютерных библиографических ресурсов // Мир библиогр. — 2001. — № 2. — С. 14—21. 5. Комп'ютерні бібліографічні ресурси: питання класифікації // Бібл. вісн. — 2001. — № 5. — С. 13—19. 6. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К., 2000. - С. 39-42; х 7. Кушнаренко Н. М. Наука про документ: момент біфуркації // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (К., 25-26 трав. 2004 р.) / Держ акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К., 2004. - С. 9-11; 8. Павлуша І.А. Електронна бібліотека: зарубіжний досвід, розробка української концепції // Бібл. вісник. — 1999. — N3. — С.13-24.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)