Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Кримінальний процес»

Принцип гласності у кримінальному процесі

Карточка работы:11253-2014ф
Цена:
Тема: Принцип гласності у кримінальному процесі
Предмет:Кримінальний процес
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київська Національна Академія Водного Транспорту (КНАВТ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 5 1.1. Нормативна основа принципу гласності у кримінальному процесі 5 1.2. Загальне розуміння та значення принципу гласності у кримінальному процесі 11 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ПРОЯВІВ ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 20 2.1. Відкритий судовий розгляд справи 20 2.2. Фіксування судового розгляду технічними засобами 28 2.3. Публічне проголошення судового рішення 33 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Принцип гласності на сьогодні виступає одним із ключових та найбільш важливих засад будь-якої форми судочинства (цивільного, господарського, адміністративного та кримінального). Закріплення останнього у законодавстві України стало наслідком процесів демократизації українського суспільства, приєднання, підтримки та поваги до міжнародних принципів здійснення правосуддя, принципів міжнародного права, які стали утвердженням гуманізму кожної цивілізованої демократичної держави, де людина виступає головним орієнтиром діяльності держави. Здійснення правосуддя як виду державної діяльності припускає гласність і відкритість при розгляді і вирішенні всіх правових конфліктів. Це найважливіша якість судової влади в цілому, найдавніший принцип судочинства, процесуальної діяльності, котрий має не тільки інтересну, але й несхожу і незрівняну з іншими історію свого становлення і розвитку. Окрім зазначеного, принцип гласності є широким за своїм розумінням та багатоаспектним. Все сказане й обумовлює підвищену актуальність розглядуваної проблеми. Метою роботи є проведення аналізу та характеристика проявів принципу гласності у кримінальному процесі. Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері встановлення та реалізації засад кримінального судочинства. Предметом дослідження є принцип гласності у кримінальному процесі. Відповідно до зазначеної мети визначено наступні завдання дослідження: 1) визначити міжнародно-правове та національне правове регулювання принципу гласності у кримінальному процесі; 2) коротко виокремити історико-правові аспекти розвитку відповідного принципу; 3) надати загальну характеристику та значення принципу гласності у кримінальному процесі; 4) провести аналіз окремих проявів принципу гласності у кримінальному процесі України відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України, а саме: ? питання відкритого розгляду кримінальної справи; ? питання фіксування судового розгляду технічними засобами; ? питання публічного проголошення судового рішення. При проведенні аналізу принципу гласності у кримінальному процесі автор використовував положення міжнародно-правових актів, нормативних актів чинного українського законодавства, практику Європейського Суду з прав людини та судів України, а також досягнення наукової думки у даній сфері, зокрема, таких вчених: О. О. Гаврилюка, В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, О. М. Бандурки, Є. М. Блажівського, А. О. Маляренко, В. О. Попелюшко, Г. П. Тимченко та інших. Методологія дослідження. Необхідним елементом втілення та розкриття основних положень роботи є використання методів дослідження. Серед таких автор використав: аналізу та синтезу, узагальнення, структурно-системний, формально-правовий, історико-правовий тощо. Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, які вміщують п’ять параграфів, висновків та списку використаних джерел.  
Объём работы:
35
Выводы:За наслідками проведеного дослідження щодо принципу гласності у кримінальному процесі автор прийшов до наступних висновків: 1. На сьогодні чинне українське законодавство використовує базові засади гласності кримінального процесу, які визначені Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Конвенцією про захист прав та основоположних свобод людини, намагається слідувати у даному питанні практиці Європейського Суду з прав людини; принцип гласності кримінального процесу знайшов своє відображення у Конституції України, КПК, деяких важливих законах України, серед яких «Про судоустрій та статус суддів», «Про доступ до судових рішень» тощо; у роботі автор намагався якнайширше з використанням положень чинного законодавства, практики Європейського Суду з прав людини та судів України висвітлити цю важливу засаду кримінального судочинства, показавши її багатоаспектність та широту. 2. Сам принцип гласності є одним із найважливіших принципів всіх форм судочинства в Україні, серед яких і кримінального; його можна розглядати у декількох аспектах: а) як засіб підви¬щення рівня виховного впливу судового процесу на присутніх; б) як спосіб публічно¬го контролю з боку суспільства, громадськості за судовою владою; в) як одну з гаран-тій законності, обґрунтованості та справедливості в діяльності органів правосуддя, сторін та інших учасників кримінального провадження; перше значення принципу гласності, виходячи з положень КПК, полягає у відкритому доступі до інформації про судове рішення, обставини конкретної кримінальної справи всіх учасників процесу, яка не може бути обмежена, за винятком випадків, прямо визначених у кримінально-процесуальному законі. 3. У роботі також проаналізовано деякі аспекти принципу гласності, які випливають зі ст. 27 КПК, а саме відкритий розгляд справи, фіксування судового розгляду технічними засобами, а також публічне проголошення судових рішень; що стосується відкритого розгляду справи, то мова йде про його публічність, тобто участь всіх бажаючих при слуханні справи судом, за винятком, передбачених КПК, а також якщо у процесі зачіпаються питання державної, банківської, комерційної, таємниці усиновлення тощо. 4. Важливим елементом гласності судового процесу виступає його повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, що дає змогу відтворювати хід розгляду справи, а також сприяє учасникам щодо можливості оскарження дій суду у випадку порушення приписів кримінального процесуального закону; окрім цього, передбачається право всіх учасників процесу фіксувати процес судового розгляду негроміздкими технічними засобами, якщо ж йде мова про відео трансляцію чи трансляцію на телебаченні, то потрібною є відповідна ухвала суду щодо цього; варто зауважити, що поступово в Україні відбувається так зване дистанційне судочинство за допомогою відеокоференції, при чому важливим є забезпечення прав всіх учасників процесу та чітке слідування приписам КПК. 5. Принцип публічного проголошення судового рішення випливає з Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини та полягає не лише у безпосередньому виголошенні судового рішення публічно, але й у доступі до судових рішень у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до судових рішень», що забезпечується необхідністю внесення всіх рішень судів України та функціонуванням Єдиного державного реєстру судових рішень у мережі Інтернет, яке надає змогу безперешкодного та цілодобового доступу до рішень всіх бажаючих.  
Вариант:нет
Литература:1. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zаkоn4.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/995_015. 2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 року Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zаkоn2.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/995_043. 3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zаkоn4.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/995_004. 4. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88. 6. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 № 1001-05 // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – Ст. 15. 7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст.144 8. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135. 9. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 № 2453-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529. 10. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.2005 № 3262-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128. 11. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 № 3855-XІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93. 12. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VІ // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 27. – Ст. 282. 13. Про банки і банківську діяльність: 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30 14. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.1992 № 2782-XІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – № 1. – Ст. 1. 15. Екбатані проти Швеції: Рішення Європейського Суду з прав людини від 26 травня 1988 року (витяг) Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zаkоn4.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/980_162 16. Претто та інші проти Італії: Рішення Європейського Суду з прав людини від 8 грудня 1983 року (витяг) Електронний ресурс. – Режим доступу : http://eurоpeаncоurt.ru/reshenіуа-evrоpejskоgо-sudа-nа-russkоm-уаzуke/prettо-і-drugіe-prоtіv-іtаlіі-pоstаnоvlenіe-evrоpejskоgо-sudа/ 17. Александров Р. А. Гласность уголовного судопроизводства – необходимое условие справедливого правосудия / Р. А. Александров, В. А. Горленко // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 141–145. 18. Амеліна А. С. Прояви комплексності реалізації принципу гласності цивільного судочинства / А. С. Амеліна, Р. Ю. Достатній // Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). – 2013. – Вип. 2. – С. 189–194. 19. Бахмадов Б. Д. Конституционный принцип гласности уголовного судопроизводства / Б. Д. Бахмадов // Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. – 2012. – № 6. – С. 64–66. 20. Гаврилюк О. О. Особливості застосування принципу гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України Електронний ресурс / О. О. Гаврилюк // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 147–150. – Режим доступу : http://www.nbuv.gоv.uа/ejоurnаls/FP/2011-2/11gооаcu.pdf 21. Гаврилюк О. О. Принцип гласності та відкритості у системі принципів адміністративного процесу Електронний ресурс / О. О. Гаврилюк. – Режим доступу : http://pb.unіvd.edu.uа/?cоntrоller=servіce&аctіоn=dоwnlоаd&dоwnlоаd=10555 22. Гарунова Н. М. Гласность судебной власти Российской Федерации: состояние и перспективы / Н. М. Гарунова // Юридический вестник ДГУ. – 2011. – № 3. – С. 26–31. 23. Гончаренко В. Г. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / В. Г. Гончаренко, В. Т. Нор, М. Є. Шумило. – Х. : Право, 2012. – 844 с. 24. Городовенко В. В. Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації / В. В. Городовенко // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 9. – С. 38–43. 25. Давлетов А. А. Место и роль публичности в уголовном судопроизводстве / А. А. Давлетов, А. С. Барабаш // Российский юридический журнал. – 2011. – № 4. – С. 125–136. 26. Джафарова М. В. Зміст та процесуальне значення ринципу гласності та відкритості адміністративного судочинства України / М. В. Джафарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 1. – Т. 2. – С. 99–104. 27. Дунаева М. С. Соотношение гласности и неприкосновенности частной жизни граждан в уголовном судопроизводстве Российской Федерации / М. С. Дунаева // Известия ИГЭА. Право. – 2012. – № 6. – С. 33–36. 28. Зеленський С. М. Утвердження принципів верховенства права і законності у кримінальному судочинстві України / С. М. Зеленський // Часопис НУ «Острозька академія». – 2012. – № 2. – С. 3–15. 29. Коваль П. Ю. Обов’язковість складання протоколу судового засідання у кримінальному процесі України / П. Ю. Коваль // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2007. – Том 20. – № 2. – С. 141–148. 30. Кондратенко В. М. Реалізація принципу гласності в адміністративному судочинстві України / В. М. Кондратенко // Вісник Вищої Ради юстиції. – 2011. – № 3. – С. 42–49. 31. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с. 32. Кримінальний процес України: Підручник / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 712 с. 33. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 768 с. 34. Кузьмин К. Принцип гласности в системе государственного управления: сущность и понятие / К. Кузьмин // Legeа sі vіаtа. – 2014. – № 1. – С. 50–52. 35. Лобойко Л. Право на відкрите судове засідання у контексті міжнародних стандартів / Л. Лобойко // Слово Національної школи суддів України. – 2013. – № 1. – С. 168–173. 36. Маляренко А. О. Поняття та зміст принципу гласності цивільного судочинства / А. О. Маляренко // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – № 4. – С. 3–10. 37. Маляренко А. О. Поняття і сутність прилюдного проголошення судового рішення в світлі практики Європейського Суду з прав людини / А. О. Маляренко // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – № 1. – С. 47–54. 38. Молдован А. В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США : навч. посіб. / А. В. Молдован. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 39. Овсяннікова О. О. Генезис принципу гласності судової влади / О. О. Овсяннікова // Часопис НУ «Острозька академія». – 2013. – № 2. – С. 3–13. 40. Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи : навчальний посібник / В. О. Попелюшко. – К. : Кондор, 2006. – 234 c. 41. Рихальська В. О. Використання науково-технічних засобів у кримінальному судочинстві / В. О. Рихальська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 3. – С. 307–311. 42. Тимченко Г. П. Принцип гласності і відкритості судового розгляду: теорія, історія та перспективи розвитку / Г. П. Тимченко // Держава і право: збірник наук. праць. – 2010. – Вип. 49. – С. 279-286. 43. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Отв. ред. П. А. Лупинская. – М. : Норма, 2009. – 1072 с. 44. Уголовный процесс : учебник / Отв. ред. А. В. Гриненко. – М. : Норма, 2009. – 496 с. 45. Єдиний державний реєстр судових рішень Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.reуestr.cоurt.gоv.uа/  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)