Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Туризм і туристичний бізнес»

Оцінка туристичних ресурсів Волинської області України

Карточка работы:11502-2014ф
Цена:
Тема: Оцінка туристичних ресурсів Волинської області України
Предмет:Туризм і туристичний бізнес
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Туризм
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:Вступ 3 1. Назва області, час її утворення, доменне ім’я 4 2. Географічне та геополітичне положення та його вплив на розвиток туризму 4 3. Геолого-геоморфологічні особливості поверхні, їх використання в туризмі 5 4. Кліматичні особливості області та туризм 6 5. Основні водні об’єкти та їх використання в туризмі 8 6. Унікальні ландшафти та природні об’єкти як туристичні дестинації 11 7. Фоновий (титульний) тип архітектурно-історичних туристичних ресурсів, найвизначніші об’єкти 13 8. Оцінка забезпеченості області туристичними ресурсами (ресурсозбалансована, ресурсодефіцитна чи ресурсонадлишкова) 15 9. Особливості туристичної інфраструктури 15 10. Види туризму (актуальні та потенційні для даної території) 19 11. Туристичний цикл (сезонний чи цілорічний) 19 12. Екологічний стан території 20 13. Проблеми і перспективи розвитку туризму, створення нового турпродукту 26 14. Інтегральна оцінка туристичних ресурсів (загальний бал ресурсного рейтингу області) 29 Висновки 31 Список використаних джерел 33 Додатки 35  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сьогодні суспільство розвивається напрочуд швидкими темпами, виступаючи головним рушієм змін, які відбуваються у світі. Людина постала ключовим елементом науково-технічного прогресу, вона є осередком і генератором ідей та головним суб’єктом їх втілення на практиці. Поруч з цим для відновлення та всебічного розвитку її життєвих сил зростає роль організації відпочинку. За останні десятки років туристично-рекреаційна сфера набула особливого розмаху, статусу пріоритетної галузі, яка визначає рівень розвитку найбільш високорозвинених країн світу. Україна також має значний досвід в організації туристичної діяльності, однак її потенціал та можливості у даній сфері використовуються на сьогодні недостатньо, що свідчить про ще несформованість туристичного ринку послуг в нашій державі. Перебуваючи у постійному стані реформування «зверху», необхідним є активне залучення регіонів до даного процесу. Так, в умовах інтеграції посилюється значимість ефективної регіональної політики саме в сфері розвитку туризму та безпосередньо в сфері використання туристичного потенціалу територій. Тому оцінка туристичного потенціалу та рівня його використання в регіонах є важливою опорною точкою для подальшого розвитку економіки регіонів, що власне визначає хід подальших досліджень та їх актуальність. До перспективних регіонів України з розвитку туристично-рекреаційної галузі належить Волинська область, яка є багатою на пам’ятки архітектури та містобудування, має унікальний лікувальний мікроклімат, самобутнє мистецтво та природні особливості тощо. Саме тому метою контрольної роботи є аналіз туристичних ресурсів Волинської області та перспектив їх використання.  
Объём работы:
30
Выводы:Отже, поведений аналіз в ході написання контрольної роботи дає підстави для наступних висновків. Волинська область має вигідне географічне розташування, сприятливі природно-кліматичні умови, велику історико-культурну спадщину, природні рекреаційні та лікувальні ресурси. Область належить до перспективних регіонів України з розвитку туристичної галузі. На жаль, використовується цей потенціал поки що недостатньо. Вплив доходів від туризму ще незначний: мабуть, він адекватний внеску держави в розвиток цієї галузі та гальмується, в основному, відсутністю реальних інвестицій, нерозвиненою туристичною інфраструктурою, низьким рівнем готельного сервісу, недостатньою кількістю готельних місць та дефіцитом кваліфікованих кадрів. Проте необхідно зазначити, що територія області має унікальні передумови формування на ринкових засадах туристичного комплексу. Це, насамперед, комплекс фізико-географічних, гідрологічних, структурно-геологічних та інших параметрів, що й зумовило формування значної кількості багатьох видів природних туристичних ресурсів, а також велику кількість культурно-історичних об’єктів. Туризм Волинської області має стати вагомою структурною складовою економіки України загалом та регіону зокрема, для розвитку якого існують необхідні природні умови, історико-культурні, матеріальні та трудові ресурси. Для подолання проблем туристсько-рекреаційної галузі Волинської області необхідно вирішити такі першочергові завдання у розвитку туризму: проведення наукових досліджень щодо виявлення й оцінки рекреаційних ресурсів і перспективного рекреаційного фонду, реконструкція та модернізація існуючої інфраструктури туризму, залучення як внутрішніх, так і іноземних інвесторів до розбудови туристично-рекреаційного комплексу Волині, утворення інфраструктури туризму в зонах міжнародних і внутрішніх транспортних коридорів на території області, створення туристично-рекреаційної системи сервісу на рівні європейських стандартів у Шацькому національному природному парку, створення порайонного кадастру рекреаційних ресурсів з оцінкою їх значення і розробкою генерального плану використання природних рекреаційних ресурсів району, формування сучасної системи інформаційно-рекламного забезпечення туристично-рекреаційного бізнесу Волині, створення центру розвитку туризму з метою підготовки кадрів наукових, економічних, соціальних і маркетингових досліджень в інтересах регіону та держави, розвиток співпраці в галузі туризму в рамках транскордонного об’єднання «Єврорегіон Буг».
Вариант:нет
Литература:1. Відкрий для себе Волинь : туристичний довідник / підготовлено на замовлення Волинської обласної державної адміністрації. – Луцьк, 2012. – 36 с. 2. Волинь – лідер за кількістю місць в ресторанах Електронний ресурс // ВолиньPost. – 26 липня 2012 року. – Режим доступу : http://www.volynpost.com/news/6071-volyn-lider-za-kilkistyu-misc-v-restoranah 3. Геренчук К. І. Природа Волинської області / К. І. Геренчук. – Львів : Каменяр, 1975. – 146 с. 4. Демчук Н. І. Інвестиційна привабливість туристичної сфери Волині (на прикладі «Шацького національного природного парку») / Н. І. Демчук, Р. О. Мірошник // 69-та студентська науково-технічна конференція: секція «Економіка і менеджмент» : збірник тез доповідей / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 262–266. 5. Дубович І. А. Особливості та перспективи розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва у галузі туризму / І. А. Дубович, Т. П. Василенко, О. В. Вичка // Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2005. – Вип. 15.7. – С. 274–278. 6. Екологічний паспорт Волинської області / Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації. – Луцьк, 2014. – 96 с. 7. Жданова О. М. Організація та методика оздоровчої фізичної культури і рекреаційного туризму / О. М. Жданова, А. М. Тучак, В. І. Поляковський, І. В. Котова – Луцьк, 2000. – 190 с. 8. Зузук Ф. В. Природні ресурси Волинської області / Ф. В. Зузук, С. С. Кутовий, Л. В Ільїн, Л. К. Колошко, І. М. Нетробчук, О. В. Міщенко, М. Химин // Вісник Львівського університету : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 37. – С. 29–42. 9. Інвестиційний паспорт Волинської області / Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, Волинська державна адміністрація, Волинський регіональний центр з інвестицій та розвитку. – Київ, 2013. – 32 с. 10. Любіцева О. О. Туристичні ресурси України : навчальний посібник / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук – К. : Альтерпрес, 2007. – 369 с. 11. Масляк П. О. Рекреаційна географія : навч.посіб. / П. О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с. 12. Мельнійчук М. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної та рекреаційної діяльності Волинської області / Михайло Мельнійчук, Сергій Уєвич, Віталій Чернець, Леся Гладич, Тарас Безсмертнюк // Наукові записки. – 2013. – № 1. – С. 101–116. 13. Цьось А. Рекреаційно-туристичний потенціал Волинської області / Анатолій Цьось, Тетяна Овчаренко, Світлана Калитка // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. – 2011. – № 4(16). – С. 52–56. 14. Офіційний сайт Волинської обласної державної адміністрації Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.voladm.gov.ua 15. Офіційний сайт Головного управління статистики у Волинській області Державної служби статистики України Електронний ресурс. – режим доступу : http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)