Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Статистичне вивчення виробництва озимої пшениці

Карточка работы:11857-2014ф
Цена:
Тема: Статистичне вивчення виробництва озимої пшениці
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Предмет, завдання і система показників статистики рослинництва 5 1.1. Предмет і завдання статистики рослинництва 5 1.2. Система показників статистики рослинництва 7 Розділ 2. Статистична оцінка варіації та аналіз форми розподілу 11 2.1. Ряди розподілу вибіркової сукупності, характеристика центру розподілу 11 2.2. Статистичне вивчення варіації та форми розподілу 29 2.3. Перевірка статистичної гіпотези про відповідність емпіричного розподілу нормальному 34 Розділ 3. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків в рослинництві 39 3.1. Аналітичне групування 39 3.2. Проста кореляція 43 3.3. Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз 48 3.4. Непараметричні показники щільності зв’язку 54 Висновки 59 Список використаної літератури 63 Додатки 65
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Сільське господарство є однією з найважливіших і провідних галузей народного господарства України. Саме в аграрному секторі виробляються продукти харчування для населення країни, сировина для переробної промисловості, забезпечуються інші потреби суспільства. Від розвитку сільського господарства багато в чому залежить життєвий рівень і добробут населення: розмір і структура харчування, середньодушовий дохід, рівень споживання товарів і послуг, соціальні умови життя. Сільське господарство України являє собою складний і різноманітний об’єкт, що визначається сукупністю природних, технічних і суспільних чинників та вивчається різноманітними науками. Серед суспільних наук важлива роль у вивченні сільського господарства надається статистиці – науці, що вивчає кількісну та якісну сторони масових соціально-економічних явищ і процесів, досліджує кількісне визначення закономірностей їх розвитку, співвідношення і взаємозв’язки між ними в конкретних умовах місця і часу. Оскільки статистична наука вивчає різні сторони соціально-економічного життя суспільства, тому є наукою багатогалузевою, яка залежно від предмета дослідження та поставлених завдань включає чотири самостійні, але тісно пов’язані між собою частини: теорію статистики, економічну статистику, галузеві статистики і соціальну статистику. Стан і розвиток окремих галузей народного господарства – промисловості, сільського господарства, фінансів тощо – вивчається відповідними галузевими статистиками з урахуванням особливостей кожної галузі. Статистика сільського господарства – одна з основних галузевих статистик, яка розробляє зміст і методи обчислення та аналізу статистичних показників, що характеризують стан і розвиток сільського господарства. Об’єктом її вивчення є сільське господарство як галузь матеріального виробництва, в якій праця людини спрямована на вирощування рослин і тварин, а також на використання життєдіяльності рослин і тварин для одержання продукції. Тому при статистичному вивченні сільського господарства слід чітко визначити його істотні ознаки та характерні риси, що дають змогу виокремити сільськогосподарське виробництво від інших видів економічної діяльності. Наукове і практичне значення статистики сільського господарства дедалі зростає сьогодні, коли в сільському господарстві України відбуваються докорінні зміни в економічних відносинах, триває аграрна реформа, з’являються нові організаційно-правові форми виробництва і реалізації продукції. За умов ринкової економіки статистика сільського господарства є не тільки джерелом даних про найважливіші процеси, що відбуваються в сільському господарстві країни, про його стан і розвиток, але й важливим знаряддям успішного та ефективного управління сільськогосподарським виробництвом. Об’єктом дослідження є галузь виробництва озимої пшениці, а предметом – дослідження взаємозв’язку якості льонотрестів із урожайністю озимої пшениці та витратами праці на 1 ц трести. Метою даної курсової роботи є статистичне дослідження виробництва озимої пшениці по Україні. Виходячи з цього, виокремимо наступні завдання: 1) визначити предмет і завдання статистики рослинництва; 2) розглянути систему показників статистики рослинництва; 3) розглянути ряди розподілу вибіркової сукупності, їх характеристику та графічне зображення; 4) здійснити статистичне вивчення варіації та форми розподілу; 5) здійснити перевірку статистичної гіпотези про відповідність емпіричного розподілу нормальному; 6) здійснити аналітичне групування; 7) дослідити парну (просту) кореляцію; 8) здійснити багатофакторний кореляційно-регресивний аналіз; 9) визначити непараметричні показники щільності зв’язку.  
Объём работы:
60
Выводы:На основі викладеного матеріалу можна зробити наступні висновки: 1. Рослинництво – це певна сукупність видів економічної діяльності і послуг, в результаті яких виробляється продукція рослинного походження. Завдання статистики рослинництва наступні: всебічна характеристика стану і розвитку рослинництва; вивчення масових явищ і процесів, що відбуваються в цій галузі сільського господарства; виявлення і дослідження впливу факторів, що визначають її стан і розвиток; встановлення невикористаних резервів збільшення обсягів продукції рослинництва та підвищення її якості; характеристика місця і значення рослинництва в аграрному секторі і в народному господарстві країни. Для характеристики стану і розвитку рослинництва статистика використовує систему взаємопов’язаних показників, що характеризує: розміри, структуру, динаміку посівних площ сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень; обсяги і структуру валового збору сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень, рівень їх врожайності, а також зміну цих показників у часі та просторі; обсяги, строки та якість проведення різних агротехнічних заходів. 2. В другому розділі розраховувались характеристики центру розподілу. На основі проведених розрахунків можна зазначити, що середня урожайність озимої пшениці становить 39,4 ц/га; найбільш поширене значення озимої пшениці дорівнює 40,3 ц/га; урожайність озимої пшениці половини с/г підприємств більша ніж 39,2 ц/га, а половини – менша, кожне четверте с/г підприємство має урожайність озимої пшениці більше ніж 41,8 ц/га, а кожне десяте більше ніж 42,9 ц/га; середні Внесено органічних добрив, т/га становлять 4,78 т/га; найбільш поширене значення – 4,41 т/га; середня кількість внесених органічних добрив становлять 6,9 т/га; найбільш поширене значення кількості внесених органічних добрив дорівнює 5,6 т/га; кількість внесених органічних добрив половини с/г підприємств більше ніж 7,14 т/га, а половини – менша; середній рівень якості ґрунту становить 79; найбільш поширене значення рівня якості ґрунту дорівнює 83; якість ґрунту половини с/г підприємств більше ніж 81, а половини – менше. 3. Розрахунок показників варіації показав, що максимальна урожайність озимої пшениці відрізняється від мінімальної на 11,1 ц/га; урожайність озимої пшениці відрізняється від свого середнього значення на 1,46 ц/га за лінійним відхиленням та на 2,7 ц/га за квадратичним; асиметрія розподілу середня, а сам розподіл – гостровершинний; урожайність озимої пшениці відрізняється від свого середнього значення на 3,7 % за лінійним коефіцієнтом варіації та на 6,9 % за квадратичним; максимальні внесені органічні добрива відрізняються від мінімальних на 3,3 т/га; кількість внесених органічних добрив відрізняються від свого середнього значення на 0,5 т/га за лінійним відхиленням та на 1,1 т/га за квадратичним; асиметрія розподілу середня, а сам розподіл – гостровершинний; внесена кількість органічних добрив, т/га відрізняються від свого середнього значення на 7,1 % за лінійним коефіцієнтом варіації та на 15,7 % за квадратичним; максимальна якість ґрунту відрізняється від мінімальної на 20; якість ґрунту відрізняється від свого середнього значення на 2,9 за лінійним відхиленням та на 6 за квадратичним; асиметрія розподілу середня, а сам розподіл – гостровершинний; якість ґрунту відрізняється від свого середнього значення на 3,7 % за лінійним коефіцієнтом варіації та на 7,6 % за квадратичним. Перевірка статистичної гіпотези про відповідність емпіричного розподілу нормальному показала, що розподіл с/г підприємств за ознакою урожайність озимої пшениці є нормальним (з ймовірністю 0,997), розподіл с/г підприємств за ознакою внесення органічних добрив є нормальним (з ймовірністю 0,27), розподіл с/г підприємств за ознакою якості ґрунту є нормальним (з ймовірністю 0,997). 4. Побудоване аналітичне групування та розраховані значення емпіричних кореляційних відношень показали, що між якістю ґрунту та урожайністю озимої пшениці існує доволі слабкий зв’язок. 5. Рівняння лінійної залежності між якістю ґрунту та урожайністю озимої пшениці має вид: Y = 42,65 – 0,036x. Значення параметру а = 42,65 показує урожайності озимої пшениці при нульовій якості ґрунту (х = 0). Значення параметру b = -0,036 показує, що при збільшенні якості ґрунту на 1 бал урожайність озимої пшениці зменшуватиметься на 0,036 ц/га. Розрахований коефіцієнт кореляції показав обернений слабкий зв’язок між якістю ґрунту та урожайністю озимої пшениці. Рівняння лінійної залежності між урожайністю озимої пшениці та внесеними органічними добривами має вид Y = 37,44 – 0,333x. Значення параметру а = 37,44 показує урожайність озимої пшениці при нульових внесеннях органічних добривах (х = 0). Значення параметру b = -0,333 показує, що при збільшенні внесення органічних добрив на 1 т/га урожайність озимої пшениці зменшуватиметься на 0,333 ц/га. Розрахований коефіцієнт кореляції показав дуже слабкий зворотній зв’язок між урожайністю озимої пшениці та внесеними органічними добривами. 6. Рівняння залежності урожайності озимої пшениці від двох факторів має вид: . Вплив на результативну ознаку – урожайність озимої пшениці обох факторів не є однаковим. Так при збільшенні як внесення органічних добрив, так і якості ґрунту урожайність озимої пшениці зменшується. Збільшення внесення органічних добрив на 1 т/га, за умов, що якість ґрунту залишається незмінною, урожайність озимої пшениці зменшується на 0,293 ц/га. Збільшення якості ґрунту на 1 бал, за умов незмінного обсягу внесених органічних добрив, призведе до зменшення урожайності озимої пшениці на 0,021 т/га. Окремо слід зазначити про суттєвість впливу урожайності озимої пшениці на якість ґрунту та несуттєвість впливу внесення органічних добрив та якості ґрунту на урожайність озимої пшениці. варіація урожайності озимої пшениці на 0,04 % обумовлена варіацією внесених органічних добрив і на 0,011 % – варіацією якості ґрунту; на основі F-критерію Фішера доведена несуттєвість множинного коефіцієнта детермінації. Висновки на основі розрахованих часткових коефіцієнтів еластичності: зі збільшенням внесення органічних добрив на 1 % урожайність озимої пшениці може знизитись на 0,05 %; зі збільшенням якості ґрунту на 1 % урожайність озимої пшениці може знизитись на 0,042 %. 7. Коефіцієнт Спірмена і Фехнера показує, що між урожайністю озимої пшениці та кількістю внесених добрив, так само як і якістю ґрунту, існує дуже слабкий обернений зв’язок.  
Вариант:17
Литература:1. Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» прийнятий наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 375 2. Ковалевський Г. В. Статистика / Г. В. Ковалевський. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 313 с. 3. Ковтун Н. В. Загальна теорія статистики : курс лекцій / Н. В. Ковтун, Г. С. Столяров. – К. : Четверта хвиля, 2004. – 144 с. 4. Курс лекцій з дисципліни «Статистика». Частина 1. Теорія статистики / В. П. Сторожук, О. В. Кустовська, Є. І. Ткач, І. М. Шост та ін. ; за ред. Є. І. Ткача – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 224 с. 5. Сніжко С. В. Конспект лекцій з курсу «Статистика» / Авт.: С. В. Сніжко ; Харк. Нац. акад.. міськ. Госп-ва – Х. : ХНАМГ, 2010 – 196 с. 6. Статистика : підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 467 с. 7. Статистика сельского хазяйства : учеб. пособие для студентов специальности «Статистика» / Сост. М. Н. Толмачев, Д. И. Милованов, И. М. Глухова. – Саратов : Саратовский государственный социально-экономический университет, 2008. – 157 с. 8. Теорія статистики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. Б. Захожай, В. С. Федорченко. – К. : МАУП, 2006 – 736 с. 9. Уманець Т. В. Загальна теорія статистики : навч. посіб. / Т. В. Уманець. – К. : Знання, 2006. – 239 с. 10. Чалий А. А. Економіка сільського господарства : навчальний посібник / А. А. Чалий, В. Мацибора, В. К. Збарський. – К. : Каравелла, 2009 – 264 с. 11. Чекотовський Е. В. Основи статистики сільського господарства : навч. посіб¬ник / Е. В. Чекотовський. – К. : КНЕУ, 2001. – 432 с. 12. Ясинский В. Л. Статистика : учебное пособие / В. Л. Ясинский. – Одесса : ОРИГУ НАГУ, 2006. – 224 с. 13. Офіційний сайт Державного комітету статистики Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ 14. Офіційний сайт міністерства аграрної політики України Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.minagro.gov.ua/  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (309)