Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психодіагностика»

Діагностика батьківсько-дитячих стосунків

Карточка работы:11913-2014ф
Цена:
Тема: Діагностика батьківсько-дитячих стосунків
Предмет:Психодіагностика
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Психологія / Практична психологія /Психологія праці та управління
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ СТОСУНКІВ 6 1.1. Особливості батьківсько-дитячих стосунків та їх вплив на дітей дошкільного віку 6 1.2. Стиль сімейного виховання та його вплив на батьківсько-дитячі стосунки 10 1.3. Особливості психодіагностики батьківсько-дитячих відносин 18 Висновки до 1 розділу 22 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ СТОСУНКІВ 24 2.1. Організація дослідження 24 2.2. Підбір психодіагностичних методик, обґрунтування їх застосування 25 2.3. Методи математичної статистики 28 Висновки до 2 розділу 29 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ СТОСУНКІВ 31 3.1. Результати емпіричного дослідження особливостей батьківсько-дитячих відносин 31 3.2. Мат-статистичний аналіз психологічних показників батьківсько-дитячих стосунків 36 Висновки до 3 розділу 38 РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ГАРМОНІЗАЦІЇ СТОСУНКІВ БАТЬКІВ З ДІТЬМИ 40 Висновки до 4 розділу 44 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49 ДОДАТКИ 54  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми роботи. Сім’я – один з найважливіших виховних інститутів, роль і значення якого у формуванні особистості важко переоцінити. Саме в сім’ї тісно сплетені подружні, батьківські та дитячі взаємини. Діти гостро реагують на всі зміни в сім’ї. Вони особливо сенситивні до оцінки дорослого, його позиції по відношенню до себе, до станів матері і батька, зміни стереотипів повсякденному житті і т.д. Найбільш гостро діти переживають порушення контакту з батьками в результаті розлучення, тривалої відсутності одного або обох батьків, внутрішньосімейного конфлікту, відсутності батьківського тепла, відмови від дитини та ін. Тому позитивне спілкування з батьками – найважливіший фактор нормального психологічного розвитку дитини 31. Проблем сімейного виховання торкалися Т. Алєксєєва, Н. Волкова, В. Катасонов, П. Поветьев та ін. У працях таких вітчизняних науковців, як М. Алексєєва, Г. Бевз, В. Васютинський, Л. Виготський, І. Дубровіна, Т. Карабін, З. Кісарчук, С. Ковальов, М. Лісіна, В. Мухіна, В. Семиченко, В. Титаренко та ін. активно приділялась належна увага питанням, присвяченим проблемам дитячо-батьківських відносин, де вони підкреслювали, що розвиток особистості зумовлено ставленням до неї з боку батьків. Сучасні дослідники, серед яких Г. Варга, Т. Говорун, І. Добряков, О. Захарова, С. Ковальов, О. Насонова, О. Шарган, Л. Шіпіціна та ін. в своїх роботах переконливо представляють залежність психічного розвитку та формування особистості дитини від батьківського ставлення до неї, стилю виховання, батьківської позицій, стратегій і стилів сімейної комунікації взаємодій. Вивченням та класифікацією типів, стилів батьківського ставлення до дитини займалися вчені: І.Кон, В.Дружинін, Е.Ейдеміллер. В останні роки ця тематика викликає зацікавленість і в колі вітчизняних науковців, таких як Г.Бевз, В.Семиченко, Л.Орбан-Лембрик, Г.Федоришин, С.Литвин-Кіндратюк, Т.Титаренко та ін. Разом з тим питання діагностики батьківсько-дитячих стосунків залишається недостатньо розглянутим. Вищевказане обґрунтовує актуальність вибору теми дослідження: «Діагностика батьківсько-дитячих стосунків». Об’єкт – батьківсько-дитячі стосунки. Предмет роботи – особливості діагностики батьківсько-дитячих стосунків. Мета роботи – теоретично проаналізувати і практично дослідити особливості діагностики батьківсько-дитячих стосунків між батьками та дітьми дошкільного віку. Гіпотеза дослідження полягає у припущенні прояву відмінностей у батьківсько-дитячих стосунках батьків та матерів з дітьми дошкільного віку. Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання дослідження: 1. Теоретично проаналізувати особливості взаємовідносин батьків та дітей, розкрити вплив батьківсько-дитячих стосунків на розвиток особистості дитини; 2. З’ясувати особливості діагностики батьківсько-дитячих стосунків, підготувати та провести емпіричне дослідження; 3. В ході якісного та кількісного аналізу встановити особливості батьківсько-дитячих стосунків серед батьків та їх дітей-дошкільників; 4. Уточнити психологічні рекомендації для гармонізації відносин батьків та дітей дошкільного віку. В ході написання курсової роботи використано наступні методи дослідження: а) теоретичні: аналіз психологічної та науково-методичної літератури з проблеми дослідження, узагальнення та систематизація; б) емпіричні – опитування, аналіз результатів, мат-статистичні методи обробки даних. В ході проведення дослідження було використано такі психодіагностичні методики: «Аналіз сімейних відносин» (АСВ) (Е. Ейдеміллер, В. Юстіцкіс (Додаток А); «Опитувальник емоційних відносин у сім’ї» (Є. Захарова) (Додаток Б); «Стратегії сімейного виховання» (С. Степанов) (Додаток В). Наукова новизна і теоретичне значення роботи полягають у тому, що досліджено особливості взаємовідносин батьків та дітей дошкільного віку, уточнено специфіку діагностики батьківсько-дитячих стосуків. Практичне значення роботи полягає в тому, що емпірично визначено характерні особливості батьківсько-дитячих стосунків з дітьми дошкільного віку, уточнено рекомендації для гармонізації стосунків батьків з дітьми. Структура курсової роботи обумовлена логікою побудови дослідження. Досягнення поставленої мети і виконання завдань реалізуються у таких структурних частинах роботи, як: вступ, чотири розділи, висновки до кожного розділу, загальні висновки, список використаних джерел, додатки. Робота містить 5 таблиць, 2 рисунки, 5 додатків, і написана на 67 сторінках загального обсягу.  
Объём работы:
46
Выводы:Теоретичний і практичний аналіз батьківсько-дитячих стосунків, вивчення особливостей їх діагностики дозволили сформувати наступні висновки відповідно до поставлених в роботі завдань: 1. У межах реалізації першого завдання теоретично проаналізовано особливості взаємовідносин батьків та дітей, розкрито вплив батьківсько-дитячих стосунків на розвиток особистості дитини. Зазначено, що сім’я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереженню і передання культурних цінностей. З перших днів появи дитини на світ сім’я покликана готувати її до життя та практичної діяльності, в домашніх умовах забезпечити розумну організацію її життя, допомогти засвоїти позитивний досвід старших поколінь, набути власного досвіду поведінки й діяльності. Вплив сім’ї на дитину має особливе значення на ранньому етапі її життя. Саме в цей час закладаються морально-етичні ідеали дитини, культура поведінки та спілкування, норми поведінки, ціннісні орієнтації. Формується життєва позиція та громадська свідомість. Уточнено, що велике значення на оптимальність розвитку особистості дитини має стиль батьківського виховання, який за різними класифікаціями може бути: демократичним, авторитарним, гармонійним, хаотичним, або ж строгим, пояснювальним, автономним, компромісним, сприяючим, потураючим, ситуативним та ін. Кожному із вказаних стилів притаманна сукупність властивостей, що позначаються як на змісті сімейного виховання, так і на формуванні й розвитку дитини. Разом з тим часто батьки обирають не оптимальний для повноцінного розвитку дитини стиль сімейного спілкування з нею, що характеризує такі найбільш поширені помилки у вихованні дітей, як: «надмірне очікування»; «критиканство»; «перенесення неприязні»; «невмотивована дратівливість»; «неусвідомлене пригнічення» тощо. 2. Відповідно до другого завдання роботи з’ясовано особливості діагностики батьківсько-дитячих стосунків, підготовлено та проведено емпіричне дослідження. Встановлено, що важливим питанням психологічної діагностики є вивчення особливостей батьківсько-дитячих відносин, в ході чого установлюються характеристики показники ставлення батьків до дитини і життя в родині; порушення виховного процесу в сім’ї; причини відхилень у сімейному вихованні; типи виховання; рівень батьківської компетентності і т. п. Ці аспекти взаємин батьків і дітей досліджуються за допомогою спеціальних методик, призначений як для роботи психолога з батьками, так і з дітьми. Існують й методики, які можна проводити із батьками та із дітьми, що дозволяє отримати комплексну картину порушень сімейної взаємодії. Для опитування батьків дошкільників було застосовано такі методики: «Аналіз сімейних відносин» (Е. Ейдеміллер, В. Юстіцкіс (Додаток А); Опитувальник емоційних відносин у сім’ї Є. Захарової (Додаток Б); «Стратегії сімейного виховання» (С. Степанов) (Додаток В). 3. Відповідно до третього завдання роботи в ході якісного та кількісного аналізу встановлено особливості батьківсько-дитячих стосунків серед батьків та їх дітей-дошкільників. Під час аналізу результатів опитування 20 батьків та 20 матерів (віком від 28 до 35 років), які виховують дітей дошкільного віку, було встановлено наступні дані: 1. За даними методики Е. Ейдеміллера, В. Юстіцкіса серед матерів переважає гіперпротекція, а серед батьків – ігнорування, недостатність вимог. При цьому досить значна частина як батьків, так і матерів мають сполучення різних відхилень у вихованні дітей. 2. За методикою Є. Захарової помічаємо вищі показники чутливості до дитини, емоційного прийняття дитини та адекватного прийняття себе як матері, поведінкових проявів емоційної взаємодії з дітьми саме серед матерів дошкільників. Батьки ж мають переважно посередні прояви досліджуваних показників емоційного ставлення до дітей. 3. За методикою С. Степанова досить значна частина батьків і матерів (майже половина кожної з груп опитуваних) приділяють увагу гармонійному – авторитетному стилю виховання дошкільників. Однак досить значна частина батьків і матерів користуються авторитарним стилем виховання дітей (третина батьків та майже половина матерів). Ліберальному, попустительському стилю виховання дітей приділяють увагу мало опитуваних, а індиферентний (байдужий) майже не проявляється у матерів, і незначно проявляється у батьків. Таким чином, у ставленні батьків та матерів до їх дітей-дошкільників спостерігаються певні відмінності, що вказують на тісні, емоційні відносини між матерями та дітьми. Батьки частіше за все обирають авторитарний стиль сімейного виховання, проявляють ігнорування потреб дитини, або ж висловлюють недостатність вимог до неї. Проведена математична обробка результатів дослідження за допомогою U-критерію Мана Уітні. Оцінка різниці у стосунках батька та матері із дошкільником показала, що статистично значущим є результат по шкалі «Блок емоційного прийняття». Тобто, можна із достовірністю 0,95 стверджувати, що почуття батька і матері, які виникають в процесі взаємодії з дитиною різні (безумовне прийняття; ставлення до себе як до батька чи матері; переважаючий емоційний фон взаємодії). 4. Відповідно до четвертого завдання роботи уточнено психологічні рекомендації для гармонізації відносин батьків та дітей дошкільного віку. Вказано психологічні умови та принципи батьківського ставлення до дітей, наголошено на важливості дотримання основних умов оптимального розвитку дошкільника. Також розглянуто особливості групової роботи психолога з батьками для вирішення їх проблем із застосуванням адекватних стилів сімейного виховання, використання відповідних засобів сприятливого спілкування з дитиною, створення атмосфери безпеки і захисту в родині. Наведено приклади вправ для роботи з батьками в ході групових тренінгів. А також надано рекомендації батькам щодо залучення дітей до ігор, спілкування з однолітками, розширення позитивного досвіду дитини, безумовного прийняття, що забезпечить гармонійність її розвитку та особистісного становлення. Мета роботи досягнута. Завдання виконані. Перспективним напрямом роботи є вивчення батьківсько-дитячих стосунків у родинах, які виховують молодшим школярів та порівняння характеристик батьківського ставлення до дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.  
Вариант:нет
Литература:1. Андреева Г. М. Социальная психология : учеб. для вузов / Г. М. Андреева. – М. : Аспект-Пресс, 2000. – 373 с. 2. Безлюдний О. Роль сім’ї у особистісному розвитку дитини / О. Безлюдний // Порівняльно-педагогічні студії. – 2011. – № 1. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2011/2011_1_6.pdf 3. Бондарчук О. І. Психологія сім’ї : курс лекцій / О. І. Бондарчук. – К.: МАУП,. 2001. – 96 с. 4. Бондарчук О. Сім’я, як осередок соціалізації дитини // Проблеми соціальної захищеності дітей в ринкових умовах / О. Бондарчук. – К.: АЛД, 2008. – 186 с. 5. Варга А. Я. Системная семейная психотерапия. Курс лекций / А. Я. Варга. – СПб.: Речь, 2001. – 237 с. 6. Венгер А. Л. На что жалуетесь? Выявление и коррекция неблагоприятных вариантов развития личности детей и подростков / А. Л. Венгер. – М. – Рига: Эксперимент, 2000. – 184 с. 7. Гринчук О. І. Аналіз зумовленості особистісного розвитку дитини типом батьківського ставлення в сім’ї / О. І. Гринчук // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Вип. 15. – Ч. 2. – Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 55–64. 8. Даринская В. М. Радость семейного общения / В. М. Даринская. – Воронеж, 2000. – 128 с. 9. Джуряк Г. Чотири стилі батьківського виховання / Г. Джуряк // Психолог. – 2011. – Вип. 20 (452), травень. – С. 26–33. 10. Діагалевич А. Психологічний комфорт як запорука розвитку дитини / А.Діагалевич // Психолог дошкілля. – 2011. – № 3 (20). – С. 41–44. 11. Доманецкая Л. В. Психология семьи и семейного воспитания: учебное пособие / Л. В. Доманецкая. – Красноярск, 2013. – 212 с. 12. Желдак И. М. Коррекция семейного воспитания / И. М. Желдак // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 7. – С. 19. 13. Захарова Е.И. Особенности принятия родительской позиции / Е. И. Захарова, А. И. Строгалина // Психологическая диагностика. – 2005. – No 4. – С. 134–139. 14. Корнієнко А. Не сотвори собі кумира. Про найпоширеніші помилки у вихованні дітей та способи їх виправлення / А. Корнієнко // Ваше здоров’я. Медична газета України. – 2004. – Вип. 829. – С. 4–5. 15. Корнілова В. В. Стилі батьківського виховання як чинник морального розвитку дошкільника / В. В. Корнілова // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – 2012. – Вип. 21. – С. 41-45. 16. Косарєва О. І. Педагогічні умови формування гармонійних взаємин батьків з дітьми старшого дошкільного віку : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / О. І. Косарєва. – Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2006. – 25 с. 17. Кравченко Т. В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи: монографія / Т. В. Кравченко. – К. : Фенікс, 2009. – 416 с. 18. Кравченко Т. Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах / В. Кравченко // Український соціум. – 2005. – № 1 (6). – С. 232. 19. Леонова І. М. Аналіз дитячо-батьківських стосунків підлітків школи-інтернат / І. М. Леонова // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2012. – Вип. 16. – С. 133–141. 20. Лидерс А. Г. Психологическое обследование семьи: Учебное пособие-практикум для студентов / А. Г. Лидерс. – М.: Академия, 2007. – 432 с. 21. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 794 с. 22. Марковская И. М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми / И. М. Марковская. – СПб.: Речь, 2005. – 150 с. 23. Олифирович Н. И. Психология семейных кризисов / Н. И. Олифирович, Т.А. Зинкевич-Куземкина, Т.Ф. Велента. – СПб.: Речь, 2006. – 346 с. 24. Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия (ОДРЭВ; Е.И. Захарова) / О. П. Макушина, В.А. Тенькова // Методы психодиагностической и психотерапевтической работы с семьей: Учебное пособие для вузов. – Воронеж : Изд.-полиграф. центр Воронежского государственного университета, 2008. – С. 34–37. 25. Оржеховська В. М. Превентивна педагогіка : навч. посіб. / В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2007. – 284 с. 26. Педагогічний словник для молодих батьків. – К. : ДЦССМ, перевидання 2003. – С. 292–294. 27. Пихтіна Н. П. Особливості формування негативних проявів у поведінці дошкільників, що зумовлені неправильними типами сімейного виховання / Н. П. Пихтіна // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. – 2012. – № 6. – (Сер.: Психолого-педагогічні науки) 28. Пихтіна Н. П. Профілактика та соціально-педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки : навч.- метод. посіб. / Н. П. Пихтіна, Р. Г. Новгородський. – Ніжин, 2007. – 240 с. 29. Повалій Л. В. Специфіка батьківсько-дитячих взаємин у сучасній сім’ї / Л. В. Повалій // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 16, кн. 1. – С. 233-240. 30. Райгородский Д. Я. Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика детей / Д. Я. Райгородский. – Самара: изд. дом «Бахрах-М», 2008. – 624 с. 31. Сафронова С. А. Диагностика детско-родительских отношений (обзор материалов) / С. А. Сафронова // Материалы III Международного Конгресса «Молодое поколение ХХI века». – Режим доступа : www.acpp.ru/files/III_Kongress.pdf 32. Сидоренко Е. В. Метод математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб.: ОО «Речь», 2000. – 350 с. 33. Скрипченко О. В. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.– К.: Каравела, 2009. – 400 с. 34. Смирнова Е.О. Структура родительского отношения и его динамика в онтогенезе ребёнка. Родители и дети: психология взаимоотношений / Е.О.Смирнова, М.Б.Быкова (Соколова). – М, Когито-Центр, 2003. – с. 35. Соколова М.В. Метод диагностики родительского отношения / М. В. Соколова (Быкова), Е. О. Смирнова // http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10340.php 36. Соляник М.Г. Роль сімейного виховання у повноцінному розвитку дитини / М.Г. Соляник // Педагогічні науки. – 2010. – Вип. 15. – С. 126–129. 37. Старостина Ю. А. Особенности эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия в условиях форсирования детского развития / Ю. А. Старостина // Теория и практика общестенного развития. – 2013. – № 10. – С. 169–172. 38. Старостина Ю.А. Материнские представления о развитии ребенка как основа стремления к его форсированию / Ю. А. Старостина // Вестник Московского государственного областного университета. – 2012. – № 4. – С. 40–43. – (Серия «Психологические науки») 39. Старостина Ю. А. Форсирование ребенка дошкольного возраста / Ю. А. Старостина // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. – 2012. – No 3. – С. 204–207. 40. Степанов С. Стратегии семейного воспитания / С. Степанов // Школьный психолог. – 2000. – Вып. 05/08. – Режим доступа : http://psylist.net/praktikum/00303.htm 41. Сутчук В. Вплив сім’ї на формування особистості підлітка: Виступ на батьківських зборах / В. Сутчук // Психолог. – 2013. – Вип. 18 (522), вересень. – С. 19–23. 42. Томашевська С. О. Стилі сімейного виховання / С. О. Томашевська // Режим доступу : http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Pedagogica/ 3_133061.doc.htm 43. Эйдемиллер Э. Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. Методическое пособие / Э. Г. Эйдемиллер // Психодиагностика: педагогу, врачу, психологу / Под общей редакцией д.м.н; проф. Л. И. Вассермана. – Вып. 1. – М. : «Фолиум», 1996. – 48 с. 44. Эйдемиллер Э. Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия / Э. Г. Эйдемиллер, И.В. Добряков, И.М. Никольская. – СПб.: Речь, 2003. – 336 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (116)