Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Ринок похідних цінних паперів Україніи

Карточка работы:12462-2014ф
Цена:
Тема: Ринок похідних цінних паперів Україніи
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 5 1.1. Характеристика ринку похідних цінних паперів 5 1.2. Сутність і види похідних цінних паперів 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ 16 2.1. Аналіз ринку похідних цінних паперів в Україні 16 2.2.. Проблеми, які стримують розвиток ринку похідних цінних паперів в Україні 20 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 24 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:На сучасному етапі розвитку економіки фінансовий ринок, на якому здійснюється розподіл коштів між учасниками економічних відносин, набуває важливого значення. Розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується істотними змінами економічного, інформаційного і правового середовища. Відповідно змінюються і ключові проблеми сучасної вітчизняної економіки, наприклад, виникають ризики в реальному і фінансовому секторах. Вирішити дану проблему дозволяє використання похідних цінних паперів, коли учасники фінансових і товарних ринків безпосередньо визначають форму і вартість обмеження ризиків, пов’язаних з операціями, які здійснюються. Похідні фінансові інструменти використаються вже більше двох тисяч років. Ще стародавні греки, вирощуючи маслини, не бажали ризикувати у випадку, якщо ціна під час збирання врожаю буде низькою, і тому укладали форвардні договори, у яких відзначалася ціна на час поставки товару. Тому похідні фінансові інструменти не можна вважати чимсь новим і невідомим у світовій практиці. Проте, незважаючи на це, і сьогодні є деякі неузгодженості у визначенні цього явища. Для ефективного застосування похідних цінних паперів необхідний чіткий механізм функціонування ринку похідних цінних паперів, насамперед, розвиток його ключової ланки – біржових інститутів, бірж похідних цінних паперів. Сучасні умови вимагають від учасників біржового ринку похідних цінних паперів нових структурних моделей і принципів організації їхньої діяльності. Вивченню фундаментальних теоретичних і методологічних основ розвитку ринку похідних фінансових інструментів на різних етапах його еволюції присвячені роботи зарубіжних вчених: В. К. Бансала, Дж. Ф. Маршалла, Дж. Р. Хікса, Л. Н. Буреніна, В. А. Галанова, Б. Б. Рубцова, Г. Соловйова, А. Б. Фельдмана. Істотні надбання в дослідженні цих питань належать таким вітчизняним вченим, як І. Бланк, Л. Примостка, О. Сохацька та ін. Метою курсової роботи є дослдіження ринку похідних цінних паперів, його особливостей та причин розвитку. Мета роботи передбачає такі завдання: 1) розглянути ринок похідних цінних паперів; 2) розглянути сутність і види похідних цінних паперів; 3) проаналізувати ринок похідних цінних паперів в Україні; 4) дослідити проблеми, які стримують розвиток ринку похідних цінних паперів в Україні; 5) запропонувати шляхи вдосконалення ринку похідних цінних паперів в Україні. Об’єктом дослідження є ринок похідних цінних паперів. Предметом дослідження є похідні цінні папери. У роботі були використані такі методи: аналізу, синтезу, порівняння, групування, статистичні методи, методи фінансового аналізу, ряди динаміки, системного аналізу, екстраполяції і аналогій, логічних, графічний, експертних оцінок. Інформаційною базою для написання курсової роботи були роботи українських і закордонних вчених нормативно-законодавча база, періодичні видання, ресурси Інтернет.  
Объём работы:
28
Выводы:На основі дослідження проведеного в курсовій роботі можна зробити наступні висновки. Сьогодні ринок похідних фінансових інструментів є слабо регульованим і перспективним сектором фінансового ринку. Інструменти, що використовуються на ринку похідних цінних паперів, покликані збільшувати швидкість обороту фінансових вкладень, страхувати відповідальність і ризики учасників. Таких цілей дуже важко досягти при довгих термінах банківських розрахунків, жорсткому контролю з боку держави над операціями учасників, високому податковому тягарі (коли податком обкладається кожна угода), значних труднощах (через тривалість строків) залучення до відповідальності учасників ринку. Без кардинальної зміни економічної і політичної ситуації в нашій країні терміновий ринок не має перспектив розвитку. До похідних (деривативів) відносяться термінові контракти і похідні цінні папери. Ринок похідних цінних паперів в Україні має коротку історію і в порівнянні із західним, розвинений недостатньо проте, його успішний розвиток можна вважати одним з факторів ефективного функціонування всього фінансового ринку і реального сектора економіки. В 2013 році до біржових списків організаторів торгівлі було включено 259 похідних цінних паперів. Це на 12,61 % більше порівняно з 2012 роком, коли було включено 230 похідних (деривативів). Аналізуючи 2013 рік, слід зазначити, що показник обсягу торгів похідними (деривативами) зменшився на 6,90 млрд. грн. порівняно з 2012 роком, проте, частка деривативів у загальному обсязі зросла і становила 1,07 %. До основних проблем застосування похідних фінансових інструментів в Україні варто віднести: ? правові і податкові проблеми, проблеми бухгалтерського обліку; ? проблеми регулювання професійної діяльності на ринку; ? недосконалість інфраструктури ринку; ? стан ринку і спектр інструментів На рівні конкретних компаній з’являються інші причини, такі, як слабке уявлення про властивості і механізм різних похідних інструментів, основах організації ведення угод, труднощі в оцінці результату хеджування, початкового і залишкового ризику і, нарешті, відсутність розуміння і схвалення керівництва. Виходячи з перерахованих вище проблем, можна запропонувати наступні заходи в напрямку забезпечення подальшого розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні, а разом з ним і фондовим ринком у цілому: 1) системне врегулювання правового статусу похідних цінних паперів в Україні на законодавчому рівні (розробка і прийняття проекту закону «Про похідні цінні папери», що уже декілька років не можуть прийняти) і взаємоузгодження суміжних правових актів (оподатковування, облік операцій з деривативами); 2) упорядкування на рівні підзаконних актів НКЦПФР порядку гарантування виконання угод на ринку і проведення клірингу та розрахунків, оскільки при здійсненні біржових торгів похідними інструментами діє інститут центрального контрагента, що виступає покупцем для продавців і продавцем для покупців деривативів і забезпечує виконання контрактів (у вигляді поставки базового активу або проведення кінцевих розрахунків); 3) стимулювання впровадження перспективних фінансових інструментів, зокрема ф’ючерсів і опціонів на валюту, золото, зерно, цукор, інші сировинні товари, у тому числі і з поставкою базових активів, що забезпечить інтеграцію термінового ринку і ринків базових активів; 4) розвиток інструментів фондового ринку, шляхом впровадження нових видів цінних паперів.  
Вариант:нет
Литература:1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13–14, 15–16, 17. – Ст. 112. 2. Про цінні папери і фондовий ринок : Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268. 3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від ЗО жовтня1996 р. № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292. 4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1. – Ст. 1. 5. Борщ Л. М. Інвестування: теорія в практика : навч. посібн. / Л. М. Борщ, С. В. Герасимова. – 2-ге вид. – К. : Вид-во «Знання», 2007. – 585 с. 6. Бурденко І. М. Правова сутність похідних фінансових інструментів / І. М. Бурденко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. –2011. – № 3 (12). – С. 154–159. 7. Гапонюк М. А. Гарантійна система біржового ринку похідних фінансових інструментів / М. А. Гапонюк, О. В. Парандій // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – № 18. – С. 61–68. 8. Гончарова Н. В. Проблеми функціонування ринку цінних паперів України / Н. В. Гончарова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5 (34). – С. 15–18. 9. Джон К. Халл. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Джон К. Халл. – 6-е изд. – М. : Вильямс, 2007. – 1056 с. 10. Дегтярьова Н. В. Проблеми розвитку українського строкового ринку / Н. В. Дегтярьова // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – № 18. – С. 68–75. 11. Драчев С. Н. Фондовые рынки США: основные понятия, механизмы, терминология / С. Н. Драчев. – М., 2001. – 184 с. 12. Звіт Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2013 рік Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.ssmsc.gov.ua. 13. Макаренко І. О. Стійкий розвиток ринку похідних фінансових інструментів України : дис. … канд. екон. наук: 08.00.08 / Макаренко Інна Олександрівна. – Суми, 2011. – 264 с. 14. Маслова С. О. Фінансовий ринок : навч. посібник / С. О. Маслова, O. A. Опалов. – К. : Каравела, 2004. – 344 с. 15. Кантур С. Ф. Классификация производных ценных бумаг / С. Ф. Кантур // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 171. – С. 140–143. 16. Карпенко Г. В. Досвід розвитку фондового ринку країн Європи та його використання в Україні / Г. В. Карпенко // Фінансовий ринок. – 2007. – № 6. – С. 90–95. 17. Науменкова С. В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури : монографія / С. В. Науменкова. – К. : Центр наукових досліджень НБУ, 2011. – 324 с. 18. Портфельне інвестування : навч. посібник / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Ураванцева. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 287. 19. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти : монографія / Л. О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2009. – 263 с. 20. Рубцов Б. Б. Современные фондове рынки / Б. Б. Рубцов. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 928 с. 21. Сохацька О. М. Ф’ючерсні ринки: глобальні тенденції та становлення в Україні : автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.05.01 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / О. М. Сохацька. – Тернопіль, 2003. – 37 с. 22. Сохацька О. М. Біржова справа: підручник / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Карт-бланш, 2008. – 632 с. 23. Смагін В. Л. Фінансовий ринок в трансформаційній економіці: закономірності формування і розвитку : автореф. дис…д-ра екон. наук / В. Л. Смагін // КНЕУ. – К., 2010. – 35 с. 24. Сунцова О. О. Вплив фінансового розвитку на економічне зростання: теоретичне визначення / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 152–159. 25. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : монографія / В. М. Шелудько. – К. : Знання, 2011. – 234 с. 26. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)