Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Екологічне право»

Проблема удосконалення міжнародно-правового співробітництва в галузі екології

Карточка работы:12433-2014ф
Цена:
Тема: Проблема удосконалення міжнародно-правового співробітництва в галузі екології
Предмет:Екологічне право
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 1. Основні екологічні проблеми людства та їх міжнародно-правове закріплення 5 2. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля 10 3. Проблемні питання міжнародного співробітництва усфері екології та шляхи їх вирішення 14 4. Проблеми та перспективи розвитку співробітництва в рамках ЄС у сфері захисту навколишнього середовища 18 5. Удосконалення рівня ефективності міжнародно-правових норм у сфері екології 22 Висновок 28 Список використаної літератури 30  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Прискорений розвиток цивілізації призвів до деградації природних екосистем. Нині доводиться констатувати, що земна біосфера й екосистеми різних рівнів мають обмежені можливості щодо забезпечення свого нормального функціонування і відтворення в умовах надмірного впливу людської діяльності. Ресурси земної біосфери мають чітко окреслені параметри, а кількість народонаселення і його матеріальні потреби зростають досить високими темпами. Водночас швидко збільшуються негативні антропогенні навантаження на природу, забруднюються внутрішні водойми, моря та площі лісів, вичерпуються мінерально-сировинні та біологічні ресурси. Глобальний характер екологічних проблем (збереження озонового шару, біорозмаїття, клімат, чисте довкілля тощо) потребують розробки та реалізації погодженої міжнародної політики, взаємоузгодження виробничої діяльності будь-якої країни з вимогами ресурсно-екологічної безпеки її існування, а також врахування потреб майбутніх поколінь у життєвих ресурсах. За таких умов на перший план виноситься питання постійного удосконалення існуючих міжнародно-правових механізмів захисту навколишнього середовища, що й обґрунтовує обрану тему дослідження. Метою даного дослідження є аналіз проблемних питань та перспектив удосконалення міжнародного-правового співробітництва у сфері екології. На виконання поставленої мети спрямовані такі завдання дослідження: ? визначити зміст основних екологічних проблем, які є предметом міжнародно-правового регулювання; ? проаналізувати місце і роль України у системі міжнародно-правового співробітництва у сфері екології; ? визначити основні проблемні питання у сфері міжнародного права щодо захисту довкілля та шляхи її вирішення; ? запропонувати систему заходів з удосконалення міжнародно-правового регулювання сфери захисту навколишнього середовища. Об’єктом цього дослідження виступають норми міжнародно-правового співробітництва у сфері екології, а предметом аналізу – проблемні питання застосування міжнародно-правових норм у сфері захисту довкілля та механізми удосконалення міжнародного співробітництва у цій сфері. Методи дослідження. У ході аналізу застосовувались загальнонаукові методи: порівняння і узагальнення, аналізу і синтезу, індукції, історичний метод, метод правової експертизи, тощо.  
Объём работы:
27
Выводы:Проведений аналіз особливостей міжнародно-правового співробітництва у сфері екології та механізмів його удосконалення дає підстави говорити про такі висновки. Міжнародне співробітництво у сфері екології – це ключовий механізм у сфері захисту навколишнього середовища в умовах глобалізованого світу, коли вже доведено неспроможність національних держав самостійно вирішувати екологічні проблеми. У міжнародному співробітництві з охорони навколишнього середовища наша держава посідає одне з вагомих місць й намагається брати активну участь у всіх міжнародних заходів з цієї тематики. Особливе місце серед завдань з удосконалення національного законодавства та його адаптації до європейських стандартів займає питання адаптації міжнародно-правових норм у сфері захисту навколишнього середовища. На відміну від багатьох інших держав, Україна не лише ратифікувала більшість конвенцій у сфері екології, але й активно застосовує норми так званого «м’якого права». Як продемонстрував аналіз, традиційні методи забезпечення дотримання міжнародних природоохоронних угод є на сьогоднішній день малопридатними та малоефективними, оскільки вони не вирішують проблеми деградації довкілля та забруднення навколишнього середовища. Конфронтаційні засоби, такі як припинення членства в міжнародній організації, призупинення права голосу, торговельні санкції тощо, не сприяють ефективній реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища. Держави мають суверенне право брати участь у багатосторонніх угодах і таке ж право припинити свою участь у них, використовуючи передбачені і дозволені процедури. Недотримання міжнародних природоохоронних договорів пов’язане не стільки з небажанням держави виконувати свої зобов’язання за ними, скільки з нездатністю робити це (відсутність коштів, науково-технічного потенціалу тощо). На нашу думку, традиційні засоби забезпечення реалізації МПНС дещо «програють» неконфронтаційним засобам.  
Вариант:нет
Литература:1. Про Концепцію реалізації положень Кіотського протоколу : Наказ Міністерства вугільної промисловості України №349 від 03.09.2007 р. 2. Аналіз досвіду Європейського співробітництва щодо формування і втілення інституцій та інструментів екологічної політики : Аналітична записка. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/840/. 3. Вовк Віктор. Розширення ЄС: вплив на екологічну політику і сталий розвиток. Електронний ресурс / В. Вовк. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n41texts/vovk.htm. 4. Гвоздик П. О. Міжнародні договори у системі джерел екологічного права України / П. О. Гвоздик // Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : ТОВ «Видавництво географічної літератури «Обрії», 2010. – 213 с. 5. Доповідь: Правові норми у сфері поводження з промисловими відходами: національний і міжнародний рівень. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://epl.org.ua/ekologija/vidkhodi/konsultaciji/ dopovidpravovi-normi-u-sferi-povodzhennja-z-promislovimi-ta-pobutovimi-vidkhodami-nacionalnii-mizhnarodnii-riven/. 6. Досвід реалізації екологічної політики ЄС країнами Центральної і Східної Європи: уроки для України Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2012_2/12pydeuu.pdf. 7. Корнєв Ю. В. Міжнародне співробітництво України в екологічній сфері / Ю. В. Корнєв, Р. В. Яцишин // Юридичний вісник 1(18). – 2011. – С. 6–9. 8. Легушс Е.Ф. Лекції з екології / Е. Ф. Легушс. – Уфа : УГАТУ, кафедра Безпеки виробництва, 2010. – 148 с. 9. Малышева Н. Екологічне право: вектори розвитку в 21 сторіччі / Н. Малышева // Юридичний журнал «Право України». – К.: «Ін Юре», 2/2011. – С. 114-123. 10. Матвеева Е. В. Экологическая политика Евросоюза / Е. В. Матвеева // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2010. – № 6. – С. 311–317. 11. Медведєва М. О. Конфронтаційні засоби реалізації норм міжнародного права навколишнього середовища / М. О. Медведєва // Вісник Запорізького національного університету Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12251-konfrontacijni-zasobi-realizaci%D1%97-norm-mizhnarodnogo-prava-navkolishnogo-seredovishha.html. 12. Міжнародне право / Матіас Гердеґен / Пер. з німецької. – К. : «К.І.С.», 2011. – 516 с. 13. Моисеев H. H. Человек и ноосфера / H. H. Моисеев. – М. : ЮНИСАМ, 1990. – 310 с. 14. Новак У. П. Участь України у міжнародному співробітництві з охорони навколишнього середовища Електронний ресурс / У. П. Новак. – Режим доступу : http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/11912/ 1/Novak.pdf. 15. Парадокси сучасного міжнародного права навколишнього середовища // Публічне право № 4 (8). – 2012. – С. 50–54. 16. Підручник з екології / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик та ін. – К. : КНЕУ, 2005. – 371 с. 17. Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. І. Федорович, М. Я. Ващишин та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2010. – 401 с. 18. Савченко В. Ф. Екологічні проблеми: світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища / В. Ф. Савченко // Науковий вісник ЧДІЕУ № 1 (9). – 2011. – С. 55–57. 19. Стан впровадження РКООНЗК і Кіотського протоколу в Україні Електронний ресурс. – Режим доступу : http://epl.org.ua/ljudina/prosvitnicka-dijalnist/konsultaciji/zmina-klimatu/stan-vprovadzhennja-rkoonzk-i-kiotskogo-protokolu-v-ukrajini/. 20. Сучасні тенденції розвитку екологічної політики і права ЄС Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Evp/2010_2/Miroshn.pdf. 21. Труба В. І. До питання про міжнародно-правові аспекти розуміння екологічних прав людини / В. І. Труба // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадського. Серия «Юридические науки». – Том 23 (62). – № 2. – 2010. – С. 177–184. 22. Цибульський Ю. Проблеми міжнародно-правового забезпечення екологічного планування / Ю. Цибульський // Вісник. Проблеми цивільного і екологічного права. – 2013. – С. 162–167. 23. Шемшученко Ю. С. Проблеми ефективності екологічного законодавства України / Ю. С. Шемшученко // Часопис Київського університету права, 2003. – № 1. – С. 5. 24. Шомпол О. Механізм імплементації міжнародних стандартів екологічних прав людини в Україні / О. Шомпол // Вісник Київського національного університету Т. Шевченка. Юридичні науки. – 92. – 2012. – С. 58–61. 25. Яремчик Р. Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у сфері надрокористування / Р. Яремчик // Кореспондент. – 22 листопада 2012 р. – С. 16. 26. Dagne T. Compulsory dispute settlement and the problems of multiple fora under International Environmental Law Electronic resource / T. W. Dagne. – Mode of access : http://ssrn. com/abstract=1460942. 27. Kiss A. Strict liability in international environmental law / A. Kiss, D. Shelton // Law of the sea, environmental law and settlement of disputes: Liber amicorum Judge Thomas A. Mensah / Tafsir Malick Ndiaye and Rudiger Wolfrum, eds. – The Netherlands : Martinus Nijhoff Publishers, 2007. – P. 1131–1151. 28. Stephens T. International courts and environmental protection / T. Stephens. – New York : Cambridge University Press, 2009. – 410 р. 29. 7th Environment Action Programme Electronic resource. – Mode of access : http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_env_013_7th _environmental_action_programme_en.pdf.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)