Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Судоустрій»

Судова реформа (Естонія, Хорватія, Словаччина, Італія)

Карточка работы:12275-2014ф
Цена:
Тема: Судова реформа (Естонія, Хорватія, Словаччина, Італія)
Предмет:Судоустрій
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 1. Загальна характеристика судових реформ в країнах-членах ЄС 4 2. Судові реформи в Естонії, Хорватії та Словаччині 4 3. Особливості судової реформи в Італії 4 Висновки 4 Список використаних джерел 4  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю комплексного вивчення ознак судових систем європейських держав, виявлення загальних закономірностей їх розвитку з метою подальшого вдосконалення вітчизняної судової системи, вирішення питання на теоретичному і практичному рівнях про можливість застосування окремих їх елементів для вітчизняної судової системи, яка знаходиться в стадії реформування. Вдосконалення судової діяльності та державне будівництво в рамках судової реформи немислимі без виявлення загальних закономірностей і тенденцій розвитку зарубіжних (зокрема, європейських) судових систем, що мають великий і стійкий історичний досвід функціонування судової влади в умовах ринкової економіки і демократичної держави. Підвищення ефективності функціонування судових органів і судової влади загалом неможливо без комплексного історико-правового аналізу європейського досвіду. Подібність завдань, що стоять перед українським правосуддям і проведеними судовими реформами європейських країн, необхідність створення єдиного європейського правового простору, – все це визначає актуальність і своєчасність вивчення даної теми. Питання судової реформи в Україні розглядали такі вчені та практики, як В. Д. Бринцев, Ю. М. Грошевий, С. Л. Дегтярьов, В. В. Долежан, О. В. Колісник, Р. О. Куйбіда, І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, В. В. Сердюк, Н. В. Сібільова, М. І. Сірий, А. О. Селіванов, В. Я. Тацій, М. І. Хавронюк, С. Г. Штогун, Д. М. Чечот та інші. Але неоднозначна оцінка науковцями нового законодавства щодо структури судової системи та основних принципів її побудови обґрунтовує необхідність подальшої роботи над вивченням цієї проблематики.  
Объём работы:
12
Выводы:Проведене дослідження дозволяє дати таке визначення судової системи європейської держави – це сукупність судів (загальної юрисдикції та спеціалізованих), квазісудових органів і спеціальних органів судової влади, які цілеспрямовано здійснюють правосуддя, функціонуючи в системі в певній ієрархічності. Дане визначення характеризує структурну і функціональну складову судової системи саме європейських країн. Таким чином, у судовій системі розрізняються три суб’єктних елемента: суди, квазісуди і спеціальні органи. У переважній більшості соціально розвинутих європейських держав була створена і розвивається самостійно адміністративна юстиція. Судові системи європейських держав, до якого б типу вони не належали, засновані на спільних демократичних принципах, таких як: здійснення правосуддя судом; незалежність суддів і підпорядкування їх закону; свобода доступу до суду; колективне відправлення правосуддя – колегіальність; ведення судового процесу на мові, що розуміється сторонами, або із забезпеченням перекладача за рахунок держави; прозорість і гласність правосуддя, публічність суду (за винятком ювенальних судів); можливість оскарження і перегляду судового рішення шляхом апеляції, касації або ревізії; відповідальність держави за судову помилку, відшкодування шкоди особам у разі заподіяння шкоди помилковим судовим рішенням або неправомірним здійсненням правосуддя. Для розробки програми або концепції розвитку судової влади в Україні з урахуванням європейського досвіду недостатньо внесення локальних змін до окремих нормативних актів, які регулюють організацію й порядок діяльності судових органів. Судова реформа повинна розглядатися як частина загальнодержавної реформи, відповідати внутрішнім (економічним, соціальним, політичним) і зовнішнім (інтеграційним) пріоритетам розвитку, бути гармонійно пов’язаною із загальними цілями розвитку держави в цілому. Таким чином, враховуючи важливість приєднання України до європейських правових стандартів, важливе значення має закінчення реформи судової системи у напрямі її спрощення з урахуванням принципів єдності та ступінчастості, спеціалізації, забезпечення доступності суду для населення та незалежності суду, виправлення помилок при реалізації принципу ієрархічності та інстанційності.  
Вариант:нет
Литература:1. Конституція Італійської Республіки Електронний ресурс. – Режим доступу : www.italia-ru.it/.../konstitutsiya-italyanskoi-respubliki. 2. Бибило В. Н. Судебные системы зарубежных государств : учеб.-метод. пособие для студентов юрид. спец. БГУ / В. Н. Бибило. – Минск : БГУ, 2012. – 93 с. 3. Бородін М. М. Актуальні питання судової реформи / М. М. Бородін // Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 14 травня 2010 р. ; редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Одіссей, 2010. – С. 193–196. 4. Євроінтеграція: досвід країн Вишеградської четвірки та українські реалії Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files //publications/Books/IER_EuroInteg_final.pdf 5. Мадир Е. Новое в судебной реформе Хорватии / Е. Мадир // Право на этапе перехода. – 2011. – С. 53–59. 6. Москвич Л. М. До питання про проблеми судової реформи / Л. М. Москвич // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2009 – № 4 (59). – С. 171–179. 7. Назаров І. В. Судові системи країн Європейського Союзу та України: генезис та порівняння : монографія / І. В. Назаров. – Х. : ФІНН, 2011. – 432 с. 8. Порівняльне судове право : навч. посіб. / за ред.: І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич. – Х. : Право, 2008. – 112 с. 9. Система судоустрою Італії / Д. Куінтавалле // Збірник Міністерства юстиції України. – 2009. – № 2. 10. Шишкін В. І. Судові системи країн світу : навч. посіб: у 3-х кн. / В. І. Шишкін. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – Кн. 3. – 332 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (14)