Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Земельне право»

Обмеження та допустимість встановлення земельних сервітутів

Карточка работы:12762-2014ф
Цена:
Тема: Обмеження та допустимість встановлення земельних сервітутів
Предмет:Земельне право
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Стаття
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:
Курс:5
Реферат:У статті аналізуються основні особливості реалізації громадянами та юридичними особами правової можливості використання земель на підставі земельного сервітуту. Автор характеризує ключові етапи встановлення земельних сервітутів та підстави для їх обмеження. 
Язык:укр
Вступление:Становленню та розвитку земельних сервітутів в Україні у вітчизняній науці земельного та цивільного права завжди приділялася велика увага, незважаючи на те, що сама держава, здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, мало сприяє вирішенню цього завдання. Вчення про сервітутне право з’явилося в Стародавньому Римі. На перших порах вироблення основних правових характеристик сервітуту представляло для римських юристів певні труднощі. Для появи сервітуту, або права особи на користування чужою власністю, потрібна наявність цілого ряду умов. Ці правила в єдності з юридичними ознаками сервітутів становили правове поняття даного речового права. Воно стосувалося головним чином земельних сервітутів, оскільки саме ці сервітути були історично першими і найбільш поширеними. Актуальність заявленої теми зумовлена місцем, яке сервітути займають в сучасному українському праві і роллю, яку вони покликані відігравати у цивільному обороті. Розвинений оборот характеризує наявність різноманітних економічних зв’язків, що вимагають для свого оформлення розгалуженої системи неоднакових юридичних конструкцій. Відсутність тих чи інших об’єктивно затребуваних конструкцій буде негативно позначатися на економічній системі даного суспільства, стримуючи його назрілий розвиток.  
Объём работы:
9
Выводы:Таким чином, підсумовуючи наше дослідження, можна визначити, що земельний сервітут – це територіально та функціонально визначене обтяження однієї земельної ділянки правом обмеженого часткового використання її благ чи вигод володільцем іншої земельної ділянки, яка позбавлена таких благ та вигод, задля ефективного та раціонального використання останньої. Концептуальні положення щодо правової природи земельного сервітуту та його визначення безумовно мають стати базою для подальших наукових досліджень, спрямованих на з’ясування особливостей реалізації права земельного сервітуту, співвідношення його з правами власності й користування та розробку і закріплення відповідних положень у нормах чинного земельного законодавства України. Таким чином, правовідносини з приводу земельних сервітутів на практиці породжують значну кількість проблемних питань, як наслідок недосконалого законодавства даної сфери, тому правовий розвиток сервітуту в національному законодавстві необхідний для оптимального використання землі та іншого нерухомого майна, а сервітут – це додаткова гарантія зменшення конфліктів і суперечок під час його використання. Підводячи підсумок викладеному, можна зазначити, що земельний сервітут є «зручним» правовим інститутом для оформлення права користування земельними ділянками.  
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України : Закон України від 28. 06. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996 – № 30. – Ст. 141. 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3–4. – Ст. 27. 3. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 черв. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546. 4. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502. 5. Про охорону культурної спадщини : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333. 6. Про курорти : Закон України від 5 жовтня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 50. – Ст. 435. 7. Про Державний земельний кадастр Текст : Закон України від 7 липня 2011 року № 3613-VI Електронний ресурс. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_ doc2.nsf/link1/T113613.html. 8. Про державну реєстрацію речових прав на майно та їх обтяжень Текст: Закон України від 1 липня 2004 року № 1952- IV Електронний ресурс. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041952.html. 9. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ Текст : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 № 7 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va007700-04/page2?text=%F1%E5%F0 %E2%B3%F2#w111 10. Рішення Господарського суду Херсонської області у справі № 5024/281/2011 від 02.03.2011 Текст Електронний ресурс. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/14054956. 11. Кузнецова Л. В. Частный сервитут в российском гражданском праве: основные черты / Л. В. Кузнецова // Журнал российского права. – 2011. – № 6. – С. 50–60. 12. Марусенко Р. И. Допустимость и целесообразность установления земельных сервитутов как предпосылки эффективного использования и охраны земельных ресурсов / Р. И. Марусенко ; редкол.: Г. А. Шумак и др. // Проблемы развития законодательства и правоприменительной практики: материалы междунар. науч. конф. студентов и аспирантов. Минск, 29-30 октября 2004 г. – Мн. : БГУ, 2005. – С. 198–200. 13. Осадчий С. Ю. Особливості набуття земель трубопровідного транспорту в користування на підставі земельного сервітуту / С. Ю. Осадчий // Наше право. – 2013. – № 8. – С. 147–151. 14. Харитонова Т. Співвідношення врегулювання сервітутних відносин нормами земельного та цивільного кодексів України / Т. Харитонова // Юридичний вісник. – 2013. – № 4. – С. 110–115.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (65)