Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Формування потрфеля інвестиційних проектів підприємтсва в умовах обмеженості зовнішнього інвестування у розвиток виробництва

Карточка работы:12739-2014ф
Цена:
Тема: Формування потрфеля інвестиційних проектів підприємтсва в умовах обмеженості зовнішнього інвестування у розвиток виробництва
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Сутність інвестиційних проектів 4 1.2. Класифікація інвестиційних проектів 7 1.3. Етапи інвестиційного проектування 10 РОЗДІЛ 2 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХХХХ 14 2.1. Загальна характеристика ХХХХ  14 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 17 2.3. Дослідження витрат та фінансового результату підприємства 23 2.4. Оцінка капіталу ХХХХ 27 2.5. Дослідження показників фінансового стану ХХХХ  33 2.6. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства 38 2.7. Аналіз інвестиційної діяльності ХХХХ  41 РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІПШЕННЯ ПОЛІТИКИ ІНВЕСТУВАННЯ В ХХХХ  В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА 44 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52 ДОДАТКИ 55  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У період практики необхідно самостійно виконувати завдання з практики, передбачене програмою та календарним планом практики, здійснювати збір, систематизацію, обробку і аналіз первинної економіко-управлінської інформації за завданням, регулярно вести щоденник практики із зазначенням характеру виконуваної роботи і завдань та своєчасно надавати його для контролю керівникам практики. Метою практики є дослідження виробничої діяльності підприємства. Головними завданнями практики є: – дослідити сутність інвестиційних проектів; – надати класифікацію інвестиційних проектів; – визначити етапи інвестиційного проектування; – надати загальну характеристику ХХХХ ; – провести аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства; – дослідити витрати та фінансові результати підприємства; – проаналізувати показники фінансового стану ХХХХ ; – оцінити ймовірність банкрутства підприємства; – здійснити аналіз інвестиційної діяльності ХХХХ ; – визначити перспективи поліпшення інвестування в ХХХХ . Об’єктом дослідження є господарська діяльність підприємства, а предметом дослідження є економічні відносини, які виникають в процесі організації роботи підприємства упродовж 2010–2013 рр. Методи дослідження. У роботі використано положення системного підходу сучасної теорії фінансів, менеджменту, статистичних та економіко-математичних методів.  
Объём работы:
49
Выводы:За результатами проведеного дослідження можна зробити відповідні висновки: Зазначено, що переважна більшість науковців трактує термін «інвестиційний проект» у двох визначеннях: як комплект документів, що містять формулювання мети майбутньої діяльності й визначення комплексу дій, спрямованих на її досягнення; як сам цей комплекс дій (робіт, послуг, придбань, управлінських операцій і рішень), спрямованих на досягнення сформульованої мети (тобто як документацію і як діяльність). Досліджено, що у більшості випадків проекти прийнято поділяти на тактичні і стратегічні. Стратегічні проекти представляють собою проекти, які передбачають зміну форму власності (створення орендного підприємства, спільного підприємства тощо) або практично повну зміну характеру виробництва (випуск нової продукції, зняття з виробництва застарілої продукції, експансія (розширення) свого виробництва у нові географічні зони, перехід до повної автоматизації виробництва та інше). В свою чергу, тактичні проекти пов’язані зі збільшенням (зменшенням) обсягу продукції або розширенням (звуженням) ринку послуг, підвищенням якості продукції (послуг), модернізацією обладнання (заміна застарілого обладнання як необхідний процес існування бізнесу в незмінних масштабах; заміна обладнання для зниження поточних виробничих витрат). Виявлено, що процес реалізації інвестиційного проекту повинен супроводжуватись постійним наглядом та контролем за освоєнням інвестиційних ресурсів, що складає зміст моніторингу інвестиційного проекту. Всі етапи реалізації інвестиційного проекту необхідно розглядати через призму його моніторингу. Моніторинг інвестиційних проектів здійснюється на основі статистичних даних, звітів та спеціальних досліджень, які пов’язані зі спостереженням за протіканням етапів їхнього впровадження та фінансування. Базою для проходження практики є ХХХХ  – це компанія, яка може забезпечити: ремонт ноутбуків, ПК, серверів і оперативне відновлення їх працездатності; відновлення вилученої або ушкодженої інформації з різних носіїв; навчання та консультація персоналу організації; встановлення, налаштування та внесення змін в 1С Бухгалтерію різних конфігурацій; розробку, встановлення, налаштування програмного забезпечення; підбір, доставку, налаштування комп’ютерної техніки; профілактику вже існуючої техніки (внутрішня та програмна очистка); встановлення, налаштування програм; налаштування локальних мереж, Wi-Fi, Internet, e-mail; розробку сайтів та дизайнів до них; просування та підтримку сайтів; цілодобову інформаційну та технічну підтримку, а також безкоштовну консультацію; заправку картриджів з доставкою або на місці, обмін; інформаційну безпеку; конфіденційність і відповідальність. Проаналізовано, що активи у 2013 році, порівняно з 2012 роком, збільшилися на 2820826 тис. грн. або на 43,49%, з них необоротні активи зросли на 1316258 тис. грн. або на 36,39%, а оборотні активи збільшилися на 1504525 тис. грн. або на 52,44%. Збільшення необоротних активах в 2013 році здебільшого відбулося за рахунок зростання незавершеного будівництва на 556948 тис. грн. або на 66,01% та зростання основних засобів на 626690 тис. грн. або на 24,70%. На збільшення в оборотних активах в 2013 році найбільш вплинуло зростання величини виробничих запасів на 56281 тис. грн. або на 10,53%; збільшилась дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги на 815881 тис. грн. (276,86%). Досліджено, що протягом 2010-2013 рр. відбулося зростання операційного доходу на 3285645 тис. грн. або на 195,36% – це відбулося за рахунок зростання виручки від реалізації продукції на 5209990 тис. грн. або на 128,24% та збільшення величини інших операційних доходів на 131722 тис. грн. або на 42,61%. Слід відзначити, що у 2013 р., порівняно з 2011 р., відбулося зростання собівартості реалізованої продукції на 2044332 тис. грн. або на 77,60% та збільшення ПДВ на 11735 тис. грн. або на 21,23%. Визначено, що протягом 2011–2012 рр. відбулися такі зміни у динаміці пасивів ХХХХ: збільшилася величина власного капіталу на 739635 тис. грн. або на 22,23%, що відбулося за рахунок зростання нерозподіленого прибутку на 737159 тис. грн. або на 83,83%; спостерігаємо збільшення величини забезпечення наступних витрат та платежів на 24723 тис. грн. або на 15,54%; також відбулося зростання довгострокових зобов’язань підприємства на 139385 тис. грн. або на 98,20%, що відбулося в основному за рахунок зростання довгострокових банківських кредитів на 91212 тис. грн. або на 1036,85%; слід відзначити, збільшення поточних зобов’язань підприємства на 678395 тис. грн. або на 53,18%. Зазначено, що проведена оцінка прогнозування можливого банкрутства ХХХХ  за допомогою розрахунку коефіцієнтів Бівера, Альтмана та О. Терещенко вказує на те, що підприємству властива висока ймовірність банкрутства, адже протягом досліджуваного періоду спостерігаємо збільшення величини залученого капіталу підприємства. Досліджено, що станом на 31.12.2013 р. фiнансовi iнвестицiї пiдприємства визначенi як довгостроковi, їх вартiсть складає вартiсть придбаних акцiй iнших пiдприємств, часток в статутному капiталi товариств. Вони врахованi на дату балансу по їх собівартості. Вартість довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств станом на 31.12.2013 року складає 102560 тис. грн., а також інші фінансові інвестиції складали 35973 тис. грн. Запропоновано провести удосконалення технології надання консультаційних та інформаційних послуг в ХХХХ . Відповідно до вище проведеного дослідження реалізації проекту по удосконаленню технології надання консультаційних та інформаційних послуг в ТОВ «Інформаційні технології України», плануємо отримання прибутку за всіма сценаріями розвитку.  
Вариант:нет
Литература:1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112. 2. Про інвестиційну діяльність : Закон України вiд 18 вересня 1991 року № 1560-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646. 3. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента / И. А. Бланк. – К. : Эльга. – Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с. 4. Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. / Л. М. Борщ, С. В. Герасимова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 685 с. 5. Брюховецька Н. Ю. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик / Н. Ю. Брюховецька, О. В. Хасанова // Економіка промисловості. – 2009. – № 1. – С. 110–117. 6. Валирунова Л. С. Инвестирование : учеб. для вузов / Л. С. Валирунова, О. Б. Казакова. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 448 с. 7. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. – К. : КНЕУ, 2000. – 292 с. 8. Дука А. П. Інвестування : навч.-метод.посіб. для студентів економічних спеціальностей / А. П. Дука. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 171 с. 9. Задорожна Я. Є. Підвищення інвестиційної привабливості підприємництва як напрямок залучення інвестиційних ресурсів Електронний ресурс / Я. Є. Задорожна, Л. П. Дядечко // Сьома Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасна наука в мережі інтернет». – Режим доступу : http://intkоnf.оrg/zadоrоzhna-yae-dyadeсhkо-lp...-resursiv/. 10. Калюжна Ю.П. Значення і роль інвестицій у розвитку сільськогосподарських підприємств / Ю.П. Калюжна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Випуск 104: Економічні науки. – Харків : ХНТУСГ, 2010. – 420 с. 11. Карпінський Р. Л. Сутність і класифікація інвестиційних ризиків / Р. Л. Карпінський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 8. – С. 53–57. 12. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. Кейнс. – М. : Прогресс, 1978. – 498 с. 13. Кирик Л. В. Проблеми дослідження інвестиційної привабливості регіону Електронний ресурс / Л. В. Кирик, С. Б. Катаєва // Сталий розвиток економіки. – 2010. – №1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gоv.ua/pоrtal/sос_gum/sre/2010_1/104.pdf. 14. Ковальова Н. Л. Проблеми підвищення інвестиційної привабливості підприємств / Н. Л. Ковальова // Экономика и маркетинг в XXI веке. – 2003. – № 4. – С. 3–5. 15. Кухта П. В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / П. В. Кухта. – К., 2008. – 16 с. 16. Кухта П. В. Напрями вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств / П. В. Кухта // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2012. – № 11. – С. 55–58. 17. Лаврук В. В. Інвестування інноваційних проектів у агропромисловому виробництві: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / В. В. Лаврук ; Сум. нац. аграр. ун-т. – Суми, 2011. – 40 с. – укp. 18. Петкова Л. Муніципальні інвестиції та кредити : навчальний посібник / Л. Петкова, В. Проскурін. – К., 2006. – 158 с. 19. Скорнякова Ю.Б. Окремі аспекти класифікації інвестицій / Ю.Б. Скорнякова // Вісник Запорізького національного університету: Економічні науки. – 2009. – Випуск № 1(4). – С. 196-202. 20. Улановський О. Небанківський фінансовий ринок: що нового? / О. Улановський // Консалтинг в Україні. – 2007. – № 6. – С. 6–8. 21. Федоренко В. Г. Інвестознавство : підручник / В. Г. Федоренко. – 2-ге вид., переробл. – К. : МАУП, 2002. – 408 с. 22. Цадо Г. В. Сутність та значення інноваційно-інвестиційних процесів в системі регіонального розвитку / Г. В. Цадо // Управління інноваціями: Всеукраїнський науковий журнал. ? 2011 (2). ? №21. ? С. 154. 23. Черваньов Д. М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України / Д. М. Черваньов, Л. І. Нейкова. – К. : Вид-во «Знання», 1999. – 516 с. 24. Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної ді¬яльності підприємств : навч. посіб. / Д. М. Черваньов. – К. : Знання-Прес, 2003. – 622 с. 25. Черваньов Д. М. Система інноваційного менедж¬менту: теорія і практика : підруч. / Д. М. Черваньов. – К. : ВПЦХ «Київський університет», 2012. – 1391 с. 26. Черваньова Д. М., Жилінської О. І. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. / за ред. Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської. – К. : Нічлава, 2011. – 624 с. 27. Шевченко Н. І. Напрямки регулювання інвестиційних процесів у регіоні / Н. І. Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 10–12. 28. Яскевич А. Й. Стан та перспективи розвитку сукупності методів мінімізації інвестиційних ризиків в Україні / А. Й. Яскевич // Державне управління: теорія та практика. – 2005. – № 2. 29. Офіційний сайт ТОВ «Інформаційні технології України» Електронний ресурс. – Режим доступу : http://itua.соm.ua/abоut_ua  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (554)