Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Екологічне право»

Космос як об'єкт екологічного права

Карточка работы:12672-2014ф
Цена:
Тема: Космос як об'єкт екологічного права
Предмет:Екологічне право
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. КОСМОС ЯК ОБ’ЄКТ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 4 1.1. Загальна характеристика міжнародних об’єктів охорони навколишнього середовища 4 1.2. Міжнародно-правові джерела охорони космічного та навколишнього середовища в процесі освоєння космосу 5 РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ КОСМІЧНОГО ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ ОСВОЄННЯ КОСМОСУ 7 2.1. Об’єкт міжнародно-правової охорони космічного та навколишнього середовища в процесі освоєння космосу 7 2.2. Міжнародно-правове регулювання космічної діяльності в галузі забезпечення екологічної безпеки під впливом універсальних міжнародних угод 11 РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З НЕГАТИВНИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ НАСЛІДКАМИ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 14 3.1. Керівні принципи попередження утворення космічного сміття (2007 р.) 14 3.2. Відповідальність за забруднення та несприятливі зміни космічного та земного середовища космічними об’єктами 16 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Освоєння космосу є історичним досягненням у науці та техніці, яке людства здійснило у минулому столітті. Однак зіткнення і протиріччя між науково-технічним розвитком та охороною навколишнього середовища людства стають дедалі відчутнішими. Так, проблема охорони середовища в процесі освоєння космосу не обмежена межами Землі і навколишньої її атмосфери, а поширюється на весь космічний простір. Інтенсивне використання земних природних ресурсів, забруднення земного, повітряного і позаземного середовища, збільшення потреби в нових джерелах сировини та енергії поставили людство на грань серйозної кризи. Тому завдання захисту навколишнього і космічного середовища та раціонального використання земних і позаземних природних ресурсів в процесі освоєння людством космосу перетворилася на проблему глобального характеру, яка стала нагальним завданням сучасного міжнародного співтовариства. У цьому зв’язку рамки міжнародно-правового врегулювання охорони навколишнього середовища теж поширюється на космічний простір. Більше того, охорона космічного та навколишнього середовища в процесі освоєння космосу людством поступово стає центром уваги міжнародної спільноти і виступає одним з важливих принципів міжнародного космічного права. Таким чином, метою даного дослідження є аналізи охорони космічного та навколишнього середовища як об’єктів екологічного права.  
Объём работы:
17
Выводы:Ставши предметом міждержавних відносин у процесі освоєння космосу, захист навколишнього і космічного середовища знайшов певне регулювання в міжнародному праві та міжнародному космічному праві, однак, це регулювання ще не відповідає належною мірою актуальності даної проблеми. Аналіз джерел міжнародного права дає підставу вважати, що в сучасному міжнародному праві йде становлення нового принципу – принципу захисту навколишнього середовища людини, і також у міжнародному космічному праві виник принцип охорони космічного та навколишнього середовища з часу зародження міжнародного космічного права. Суттєвою складовою частиною принципу захисту навколишнього і космічного середовища є норми про запобігання забруднення навколишнього середовища і космічного простору. Велике значення для успішного вирішення проблеми запобігання забруднення космічного та навколишнього середовища має контроль з боку держав за належним виконанням норм і правил, що забороняють забруднення космічного та навколишнього середовища, а також контроль за рівнем його забруднення. Особливо важливе значення такий контроль з боку держав набуває в районах, за межами дії національної юрисдикції. Необхідність такого контролю призвела до вироблення спеціальних міжнародних угод та прийняття відповідних рішень низкою міжнародних організацій.  
Вариант:нет
Литература:1. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 42. – Ст. 546. 2. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218. 3. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела от 27 января 1967 г. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1967. – № 49. – Ст. 367. 4. Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство от 22 апреля 1968 г. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1969. – № 6. – Ст. 55. 5. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, от 29 марта 1972 г. // A/AC.105/722. – С. 15–24. 6. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, от 14 января 1975 г. // A/AC.105/722. – С. 25–29. 7. Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах від 18.12.1979 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_482. 8. Ріо-де-Жанейрська декларація по навколишньому середовищу і розвитку // Екологія і закон. – 1993. – № 1. – С. 8–12. 9. Жуков Г. П. Международное космическое право и вызовы XXI столетия / Г. П. Жуков // Космонавтика XXI века. – М. : РТСофт, 2010. – С. 397–422. 10. Золотарьова Наталія. Навколишнє природне середовище як об’єкт правоохоронного впливу / Наталія. Золотарьова // Вісник Академії управління МВС. – 2010. – № 2(14). – С. 28–36. 11. Міжнародно-правовий режим космічної безпеки: до теорії питання / О. С. Стельмах // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 522–531. 12. Мохаммад С. А. Международно-правовые аспекты борьбы с негативными экологическими последствиями космической деятельности / С. А. Мохаммад // Евразийский юридический журнал. – 2010. – № 7(26). – С. 115–119. 13. Сергеева Е. С. Международно-правовые проблемы ответственности в международном космическом праве / Е. С. Сергеева // Международно-правовые вопросы освоения космоса: материалы круглого стола X ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного международного права», посвященной памяти профессора И. П. Блищенко ; Москва, 13-14 апреля 2012 г. / отв. ред. А. Х. Абашидзе, Г. П. Жуков, А. М. Солнцев. – М. : РУДН, 2012. – С. 114–122. 14. Стельмах О. С. До питання міжнародно-правового режиму безпеки дослідження та використання космічного простору в мирних цілях / О. С. Стельмах // Повітряне і космічне право : Юридичний вісник. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – № 4 (13). – С. 7 15. Шемшученко Ю. С. Проблемы развития международного космического права Електронний ресурс / Ю. С. Шемшученко. – Режим доступу : http://law2.unl.edu/spaceandtelecomlaw/docs/slw%202006_proceedings_ cd/session%201_y.shemshuchenko_russian.pdf 16. Case Concerning the Factory at Chorzów (Claim for Indemnity) (Jurisdiction). Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.07.26_chorzow.htm.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)