Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Сутність, цілі та особливості формування цінової політики підприємств

Карточка работы:94982
Цена:
Тема: Сутність, цілі та особливості формування цінової політики підприємств
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Менеджмент підприємств
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ. 3 1. Сутність і цілі цінової політики підприємства. 4 2. Методи встановлення цінової політики підприємства. 11 3. Вибір і реалізація цінової стратегії. 14 Висновок. 17 Список використаних літературних джерел. 19
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:За ринкових умов господарювання ключовим економічним важелем, що активно впливає на розвиток суспільного виробництва та рівень життя населення, є ціна. Ціна — це грошовий вираз вартості товару (продукції, послуги). Вона завжди коливається навколо ціни виробництва (перетвореної форми вартості одиниці товару, що дорівнює сумі витрат виробництва й середнього прибутку) та відображає рівень суспільне необхідних витрат праці. В умовах ринку превалює децентралізоване ціноутворення, яке функціонує на базі взаємодії попиту і пропозиції. В цьому випадку повністю відсутнє директивне сквозне планування, а ціноутворення являє собою багатогранний процес, який підкоряється впливу багатьох факторів. Основним регулятором являється ринок, затвердження цін відсутнє, базою цін стають світові ціни. Формування цін здійснюється на рівні підприємства-виготовника, а узгодження їх з замовником (споживачем) здійснюється в момент укладання з ним прямого договору чи в момент акту купівлі-продажу. При вільних цінах надлишок доходів спочатку відображається на рівні цін, відбувається перерозподіл доходів, змінюється напрямок інвестицій і, таким чином, встановлюється рівновага в економіці. Цінова політика представляє собою важливий елемент загальної стратегії підприємства, і безпосередньо входить у такий великий її розділ, як ринкова стратегія. Вона з’єднує в собі як стратегічні, так і тактичні аспекти і в найбільш загальному вигляді може бути визначена як діяльність керівництва підприємства по встановленню, підтримці і змінені цін на продукцію, яка здійснюється в руслі загальної стратегії підприємства і спрямована на досягнення його цілей і задач.
Объём работы:
16
Выводы:Ціна – це єдиний елемент традиційного маркетингу, який забезпечує продавцю реальний дохід. Вона знаходиться в тісному взаємозв’язку з усіма складовими маркетингу і діяльності фірми в цілому. Саме тому розробці цінової стратегії і цін приділяється максимум уваги з боку керівництва кожного підприємства, якщо за цілі було поставлено ефективну і довгострокову діяльність на ринку. Важливою складовою частиною ведення справи є формування цінової політики стосовно товарів, що просуваються на ринок, і послугам. Кожен підприємець самостійно встановлює ціну за свій товар. Є два підходи до ринкового ціноутворення: встановлення індивідуальних цін або єдиних цін. Перша формується на договірній основі в результаті переговорів між покупцем і продавцем, що забезпечують узгодження інтересів сторін. Друга характерна тим, що всі покупці купують товар за однаковою ціною. Першорядна увага в останні роки приділяється питанням установлення ціни на нову продукцію і прогнозування цінової політики в розрахунку на всі стадії життєвого циклу товару на внутрішньому і світовому ринках. Визначення ціни на товари ринкової новизни - складне і відповідальне завдання, оскільки торгова марка таких товарів ще невідома покупцям, як і їхні споживчі властивості і технічні характеристики. У зв'язку з цим важливо створити попит на нові товари з боку споживачів, що зажадає істотних витрат. Ще при проектуванні нового товару в рамках наукових досліджень і розробок фірма здійснює великі інвестиції з метою досягнення високого ринкового ефекту від подальших продажів. Націлені на майбутнє капіталовкладення будуть тим більше, чим конструктивно новішим буде створюваний товар, маркетологам тому надзвичайно важливо домогтися швидкої окупності товару і повернення коштів вкладених у нього до виходу товару на ринок і на стадії впровадження. Тут відомі два види товарної політики: “зняття вершків” і “прорив на ринок”. Перший метод припускає установлення високих цін на нову продукцію і розрахований на забезпечені шари споживачів. На стадії впровадження нового товару на ринок на ньому відсутні чи конкуренти їх дуже мало. Фірма, що впроваджує новий товар на ринок, має монопольне становище, що дозволяє проводити політику високих цін. З погляду споживача ціна часто використовується, як показник вартості. Відповідно до цього вартість може визначатися як пропорція прийнятної якості і ціни. Тому зниження цін, яке диктується тією чи іншою маркетинговою ситуацією не завжди збільшує обсяги збуту. Низькі ціни споживачам здаються наслідком низької якості, а тому вони відмовляються від придбання таких товарів. До того ж маркетингові маневрування під час прийняття рішень щодо цін часто обмежуються умовами, існуючими у каналах збуту, а також нормами і правилами встановленими чинним законодавством. У результаті маркетингова цінова політика стає тільки одним з багатьох інструментів маркетингу.
Вариант:нет
Литература:7. Економіка підприємств: Підручник / За заг.ред. С.Ф. Покропивного.- К.: КНЕУ, 2000 – 528 с. 8. Економіка підприємства / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін.-К.:КНЕУ, 2000. - 248 с. 9. Кириленко В., Кириленко Л. Теорія ціни та сучасне ціноутворення в україні // Економіка України, 2002. - №8. - с.- 56-62. 10. Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учеб. Пособие для вузов / С.Б. Авдашева, В.А. Аронин, И.К. Ахполов и др.; под ред. А.Г. Цыганкова. – М.: Логос, 1999. – 239 с. 11. Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2001. — 257с. 12. Маpкетинг: стан і основні напpями pозвитку/ Редкол.: О. П. Коpольчук та ін.. — К., 1997. — 188 с. 13. Маpкетинговая товаpная политика/ Отв. pед. А. В. Оpехов. — К.:МАУП, 1998. — 83 с. 14. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11-го изд. К.: ХарГар, 1998.–785 с. 15. Маркетингове ціноутворення на підприємстві: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / В.Л. Корінєв; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 31 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)