Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківські операції»

Касові операції банку та перспективи їх розвитку в Україні

Карточка работы:11636-2014б
Цена:
Тема: Касові операції банку та перспективи їх розвитку в Україні
Предмет:Банківські операції
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ 5 1.1. Сутність та організація касової роботи банку 5 1.2. Особливості здійснення касових операцій в банку та контроль за ними 8 Висновки до першого розділу 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ХХХХ 13 2.1. Перелік особливостей здійснення касових операцій вітчизняними комерційними банками 13 2.2. Організаційно-економічна характеристика діяльності ХХХХ 15 2.3. Порядок приймання та видачі готівки з каси 20 2.4. Оцінка ефективності проведення касових операцій в ХХХХ 22 Висновки до другого розділу 24 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ. 25 3.1. Дослідження і обґрунтування проблем і перспектив в здійсненні касових операцій в Україні 25 3.2. Організація послуг банків із розрахунково-касового обслуговування та шляхи їх поліпшення в Україні 27 3.3. Міжнародні сучасні тенденції розрахунку касових операцій 28 Висновки до третього розділу 31 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34 ДОДАТКИ 37  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Касові операції і в першу чергу операції, пов’язані з обробкою готівки, є одним з найважливіших і найбільш трудомістких видів повсякденної діяльності комерційного банку. Проблеми вдосконалення готівково-грошового обігу є пріоритетним напрямком для більшості провідних банків світу. Здійснюючи контроль касової роботи своїх клієнтів, банк відіграє важливу роль в організації контролю обігу готівки та дотримання фінансової дисципліни. На основі прогнозів касових оборотів здійснюється контроль емісійного результату в процесі використання готівки, що дозволяє судити про достатність платіжних засобів в економіці. Облік економічних аспектів касової роботи дозволяє оптимізувати діяльність касового підрозділу, збільшуючи прибуток банку і знижуючи витрати. Вдосконалення організації та управління касової роботою комерційного банку вимагають дослідження і осмислення ряду теоретико-методологічних питань, використання підходів до управління касової роботою як до процесу і розробки адекватних методів управління ним. Це визначає актуальність проведеного дослідження. Дослідженню теоретичних засад організації проведення касових операцій банками присвятили свої наукові праці такі дослідники, як: А. О. Амеліна, О. О. Іваніна, С. М. Гембич, Н. В. Глєбова, О. О. Сінотова, Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, У. О. Марчук, І. І. Данелян, В. І. Міщенко, М. А. Пятихіна, О. М. Костюк, М. В. Сабан, Т. М. Савка, Г. М. Лучик, М. В. Свєшнікова, М. О. Сулима, Н. А. Ясинська та інші. Метою курсової роботи є дослідження особливостей проведення касових операцій банками. Реалізація мети дослідження обумовила постановку та вирішення наступних завдань: - дослідити сутність та організацію касової роботи банку; - визначити особливості здійснення касових операцій в банку та контроль за ними; - надати перелік особливостей здійснення касових операцій вітчизняними комерційними банками; - дослідити організаційно-економічну характеристику діяльності ХХХХ; - обґрунтувати порядок приймання та видачі готівки з каси; - здійснити оцінку ефективності проведення касових операцій в ХХХХ; - провести дослідження і обґрунтування проблем та перспектив в здійсненні касових операцій українськими банками; - здійснити дослідження особливостей організації послуг банків із розрахунково-касового обслуговування та шляхи їх поліпшення в Україні; - дослідити міжнародні сучасні тенденції розрахунку касових операцій. Об’єктом дослідження є процес проведення касових операцій в межах ХХХХ. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання організації процесу проведення касових операцій банками. У процесі дослідження застосовані методи логічного узагальнення, експертних оцінок, статистичні методи, методи індукції та дедукції, методи абстракції та порівняння тощо. Методологічну та теоретичну основу роботи складають законодавчі та нормативно-правові акти органів державної влади, нормативні документи Національного банку України, що регулюють механізм проведення касових операцій банками, офіційні дані фінансової звітності ХХХХ, дані статистичних щорічників, інформаційно-аналітичних бюлетенів, монографічні видання та матеріали періодичних видань, ресурси Інтернет.  
Объём работы:
31
Выводы:На основі проведеного дослідження можна зробити відповідні висновки: 1. Касові операції забезпечують переважну частину потоків сукупного грошового обороту банків. Так, розрахунково-касове обслуговування клієнтів посідає одне з основних місць серед усіх банківських операцій та впливає на його конкурентоспроможність у сфері надання банківських послуг. 2. Порядок здійснення касових операцій в банківських установах регламентується Інструкцією «Про касові операції в банках України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 за №174 зі змінами та доповненнями. У ній визначається порядок здійснення банками касових операцій, інкасації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей, виконання операцій з іноземною валютою і документами в іноземній валюті, дорогоцінними металами, контролю за зберіганням цінностей і додержанням емісійно-касової дисципліни. 3. У разі отримання клієнтом готівки за довіреністю, перевіряється правильність оформлення довіреності, повноваження представника, здійснюється його ідентифікація. При проведенні клієнтом операцій з внесення і зняття готівкових коштів з використанням його рахунку / картки через касу банку понад деякої суми передбачено SMS-інформування платника та SMS-інформування одержувача на номери телефонів, які вкаже клієнт. При виконанні видаткової операції в касах банку передбачена процедура фотографування клієнта, що є обов’язковою умовою завершення операції на будь-яку суму. У всіх касах банку ведеться відеоспостереження. 4. Організаційна структура управління ХХХХє дуже гнучкою. Упродовж 2012-2013 рр. відбулося зростання загальних активів ХХХХна 39078109 тис. грн. або на 26,25%, що свідчить про те, що банк підвищив активність щодо залучення вільних коштів на грошовому ринку навіть за високого забезпечення власними коштами, що також є доказом того, що «ПриватБанк» на сьогодні залишається лідером серед комерційних банків України. У 2013 р., порівняно з 2012 р., збільшення пасивів ХХХХвідбувалося за рахунок збільшення як зобов’язань, так і власного капіталу. На основі проведеного аналізу було відзначено, що ХХХХактивізував роботу щодо одержання процентних доходів через оптимізацію свого кредитного портфеля, але водночас він не приділяв належної уваги розвитку банківських послуг, які могли б приносити доходи. 5. Зазначено, що видача готівки під звіт працівникам ХХХХдля здійснення розрахунків, пов’язаних із виробничими (господарськими) потребами, у тому числі на відрядження, проводиться безпосередньо з операційної каси. Видаються кошти з каси за видатковим касовим ордером, за грошовим чеком тощо. Кожна операція у банківській діяльності має певну схему документообігу. 6. Упродовж 2012-2013 рр. у межах ХХХХвідбулося зменшення доходів від проведення розрахунково-касових операцій на 184124 тис. грн. або на 5,16%. Натомість, упродовж 2011-2013 рр. спостерігалося зростання комісійних витрат на розрахунково-касові операції на 541199 тис. грн. або на 113,08%. Зокрема, зменшення величини комісійних доходів від проведення касових операцій свідчить про значну втрату кількості клієнтів, що обслуговуються в банку та про знецінення банківських послуг (зменшення тарифів). 7. У ході аналізу літературних джерела та практики роботи банків було виявлено, що одним із пріоритетних напрямів розрахунково-касового обслуговування банків є комплексне обслуговування клієнтів, яке складається з набору базових банківських послуг з обслуговування розрахункових (поточних) рахунків у національній та іноземній валютах, проведення платежів та операцій із готівковими коштами. Також обґрунтовано основні переваги мобільного банкінгу: здійснення переказів коштів з однієї банківської картки на іншу; самостійне блокування й розблокування картки, призупинення й відновлення її дії; замовлення інформації про баланс рахунку; замовлення інформації про останні п’ять операцій, виконаних за допомогою картки; замовлення чи відмова від послуги оперативного інформування щодо проведених з картками операцій; отримання даних про курс валют; отримання інформації про нові послуги банку тощо.  
Вариант:нет
Литература:1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144. 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356. 3. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238. 4. Про банки і банківську діяльність : Закон України №2121-II від 07.12.2000 на пiдставi 4652-17 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30. 5. Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні : Постанова Правління НБУ від 01.06.2011 № 174 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 249 (z0481-14) від 30.04.2014 р.). 6. Про затвердження Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України : Постанова Правління НБУ від 23.10.2013 № 422. 7. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 15.12.2004 № 637 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 210 (z1109-13) від 06.06.2013 р.). 8. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті : Постанова Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного № 590 (z0168-13) від 28.12.2012 р. 9. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах : Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492. 10. Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні : Постанова Правління НБУ від 01.06.2011 № 174 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 249 (z0481-14) від 30.04.2014 р.) 11. Амеліна А. О. Організація та методика аудиту касових операцій в банку Електронний ресурс / А. О. Амеліна, О. О. Іваніна. – 2014. – Режим доступу : http://www.rusnauka.соm/14_ENXXI_2014/Eсоnоmiсs/7_168989.dос.htm 12. Гембич С. М. Проблеми у використанні платіжних карток в сучасній економіці Електронний ресурс / С. М. Гембич. – 2012. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/34_VPEK_2012/Economics/1_121687.doc.htm 13. Глєбова Н. В. Організація обліку касових операцій банку / Н. В. Глєбова, О. О. Сінотова // Управління розвитком. – 2013. – № 11. – С. 107–109. 14. Гуцаленко Л. В. Внутрішньогосподарський контроль : навчальний посібник / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, У. О. Марчук. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 496 с. 15. Данелян І. І. Особливості організації та відображення обліку касових операцій у системі розрахунково-касового обслуговування клієнтів банків / І. І. Данелян // Управління розвитком. – 2013. – № 5. – С. 22–24. 16. Кравчук В. Ринок карткових платежів України: міжнародний досвід та національне регулювання / В. Кравчук, О. Прем’єрова. – К. : АДЕФ-Україна, 2012. – 60 с. 17. Міщенко В. І. Банківські операції : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська, О. Г. Коренева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 796 с. – (Вища освіта XXI століття). 18. Пилипенко Д. Теоретичні аспекти обліку касових операцій комерційного банку Електронний ресурс / Д. Пилипенко. – Режим доступу : http://оldсоnf.neasmо.оrg.ua/nоde/2568 19. Пятихіна М. А. Особливості організації послуг банку з касового обслуговування фізичних осіб Електронний ресурс / М. А. Пятихіна. – 2013. – Режим доступу : http://www.rusnauka.соm/14_ENXXI_2013/Eсоnоmiсs/ 1_137900.dос.htm 20. Пятихіна М. А. Можливості удосконалення послуг банку з розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб Електронний ресурс / М. А. Пятихіна, О. М. Костюк. – 2013. – Режим доступу : http://www.rusnauka.соm/15_NPN_2013/ Eсоnоmiсs/1_137901.dос.htm 21. Сабан М. В. Організація обліку касових операцій банку та підвищення її ефективності / М. В. Сабан, Т. М. Савка, Г. М. Лучик. – 2013. – Режим доступу : http://www.rusnauka.соm/1_NIО_2013/Eсоnоmiсs/1_125117.dос.htm 22. Свєшнікова М. В. Шляхи вдосконалення відносин клієнтів з банками з приводу розрахунково-касового обслуговування Електронний ресурс / М. В. Свєшнікова // Управління розвитком. – 2012. – № 4. – С. 102–104. 23. Сулима М. О. Організація аудиту касової роботи банку Електронний ресурс / М. О. Сулима // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 3/1. – С. 67–70. 24. Ясинська Н. А. Розвиток платіжних інструментів на грошово-кредитному ринку України / Н. А. Ясинська, Н. О. Шира // Технологический аудит и резервы производства. – 2014. – № 2 / 2 (16). – С. 15–20. 25. Oфіційний cайт ХХХХЕлектрoнний реcурc. – Режим дocтупу : 26. Oфіційна фінанcoва звітніcть ХХХХЕлектрoнний реcурc. – Режим дocтупу :  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (76)