Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Демографічний вибух та його зв'язок з екологічними проблемами

Карточка работы:11872-2014б
Цена:
Тема: Демографічний вибух та його зв'язок з екологічними проблемами
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Комерційна діяльність / Товарознавство та комерційна діяльність /Товарознавство та торговельне підприємництво
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Коледж ім. Макаренко
Содержание:Вступ 3 1. Особливості демографічного вибуху 4 2. Екологічні проблеми, пов’язані із перенаселенням 7 Висновки 11 Список використаних джерел 13  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сучасний світ переживає значні демографічні трансформації – розвинені країни зазнають впливу старіння населення, у багатьох країнах, що розвиваються, спостерігається демографічний вибух і непропорційна частка молоді у віковій структурі населення, відбуваються масштабні міжнародні міграції, світ посилено урбанізується. Все це визначає відповідні особливості взаємодії людини та природи. Так, з одного боку людина намагається знайти свою нішу на земній поверхні і жити у гармонії з навколишнім світом. Однак з іншого боку бажання людини невпинно зростають з розвитком науково-технічного прогресу. Людина активно втручається у природні процеси, намагається змоделювати їх та направити у те русло, яке потрібно саме для неї, аби отримати більше вигод та задоволення. А швидкі темпи зростання чисельності населення породжують проблеми із задоволення повсякденних людських потреб у їжі, одязі, воді, транспорті, місцях прикладання праці, грошах тощо. Іншими словами, людина несе потенційну загрозу до виникнення глобальної екологічної катастрофи. Отже, розвиток сучасної науки має будуватися на засадах гармонізації відносин між людиною та природою і бути направлений на усвідомлене користування тими багатствами, які ще лишилися на Землі та побудову наукових моделей регулювання кількості населення на земній поверхні, з одного боку, або ж навпаки, наука має розробити основи для задоволення потреб населення без згубного впливу на навколишнє середовище. Таким чином, метою реферативної роботи є аналіз проблем, які спричинює демографічний вибух.  
Объём работы:
10
Выводы:Отже, демографічний вибух – явище, яке полягає у швидкому зростанні чисельності населення. Наковці відмічають, що воно є тимчасовим – з розвитком демографічного переходу порушена узгодженість типів народжуваності та смертності відновлюється, проміжний тип відтворення населення поступається місцем основному, і демографічний вибух припиняється. Однак до тих пір, поки дане явище згасне, воно призводить до виникнення негативних наслідків, які пов’язані із недостатнім забезпеченням продовольством і поширенням голоду; нестачею місць прикладання праці та породженням бідності та злиденності; порушенням екологічного балансу й унеможливленням збереження навколишнього середовища тощо. За ради уникнення поширення глобальної екологічної кризи, спричиненої демографічним вибухом, важливо також: переорієнтувати однобічні (споживацькі) взаємовідносини «людина-природа» шляхом їх коеволюції; регулювання на державному рівні росту чисельності світового населення шляхом розробки національних програм з урахуванням історичних особливостей країн; впровадження економічних важелів скорочення потреб населення шляхом мінімізації витрат на одиницю продукції і отримання максимуму додаткового продукту на одиницю ресурсу, а також зростання обсягів виробництва за сталих витрат; вирішення проблем забруднення геосфер шляхом впровадження екологічно безпечної технології виробництва та утилізації відходів; обмеження подальшого зростання антропогенного навантаження шляхом чіткого дотримання величин нормативно допустимих викидів забруднюючих речовин; розв’язування світової проблеми голоду шляхом комплексного застосування новітніх нанотехнологій у сільському господарстві, біотехнології та певних економічних і політичних заходів тощо. Отже, щоб отримати реальний шанс стабілізувати чисельність світового населення, народжуваність у країнах з надмірно високим її рівнем необхідно знизити до рівня нижче простого відтворення та підтримувати його протягом тривалого періоду. Досягти цієї мети можна лише у рамках людського розвитку, коли свобода вибору виникає не сама по собі, а як результат зростання добробуту, освітнього та культурного рівня усього населення та зокрема жінок.  
Вариант:нет
Литература:1. Башнянин Г. І. Загальна економічна теорія; Спеціальна економічна теорія : У 2-х частинах / Г. І. Башнянин, П. Ю. Лазур, В. С. Медведєв. – К. : Ніка-Центр; Ельга, 2002. – 527 с. 2. Заінчковський О. О. Підхід до вирішення проблеми перенаселення і визначення граничних рівнів населення / О. О. Заінчковський // Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці : зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих учених ЖДТУ. – 2012. – С. 263–266. 3. Мусієнко М. М. Екологія: Тлумачний словник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон. – К. : Либідь, 2004. – 376 с. 4. Населення Землі збільшилося на початок 2014 року на 80 млн. осіб Електронний ресурс. – 2014, 2 січня. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/uk/news/020114-naselennya-zemli-zbilshilosya-na-pochatok-2014-roku-na-80-mln-osib 5. Олійник Я. Б. Географія : навчальний посібник / Я. Б. Олійник, П. Г. Шищенко, А. В. Степаненко, П. О. Масляк. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2006. – 455 c. 6. Палій О. М. Взаємозв’язок демографічного та людського розвитку / О. М. Палій // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 2 (20). – С. 116–125. 7. Чинкіна Т. Б. Природничі дослідження причин та шляхів вирішення глобальної екологічної кризи в умовах академічної освіти / Т. Б. Чинкіна, Т. О. Вдовіченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2013. – Вип. 42. – С. 312–315.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)