Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Адміністративна відповідальність: поняття, види адміністративних покарань

Карточка работы:13026-2015ф
Цена:
Тема: Адміністративна відповідальність: поняття, види адміністративних покарань
Предмет:Право
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Туризм
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:Вступ 3 1. Поняття адміністративної відповідальності та підстави для її настання в сфері туризму 4 2. Види адміністративних покарань за порушення у сфері туризму. 8 Висновки 12 Список використаних джерел 13  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Застосування юридичної відповідальності, будь то цивільно-правової, адміністративної або кримінальної, є засобом превенції правопорушень, злочинів, забезпечення правомірної поведінки суб’єктів у будь-якій сфері суспільних відносин, зокрема і у сфері туризму, а також засобом підвищення рівня безпеки, у тому числі при загрозах виникнення надзвичайних ситуацій. В усіх випадках попит на послуги в області туризму, як в одній з найважливіших сфер діяльності сучасної економіки, націленої на задоволення потреб людей і підвищення якості життя населення, значною мірою залежить від рівня забезпечення безпеки з боку відповідних організацій і органів, включаючи заходи по зниженню ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Адміністративно-правове регулювання відносин в області безпеки туризму покликане сприяти охороні життя, здоров’я і майна громадян, раціональному використанню довкілля, збереження матеріальних і духовних цінностей суспільства, зміцненню законності і правопорядку на туристичному ринку, зниженню числа правових конфліктів, а також неухильному дотриманню усіма суб’єктами права своїх юридичних обов’язків. Заходи адміністративного примусу є найважливішим елементом адміністративно-правового забезпечення безпеки туризму. Тому нині все більшу актуальність набуває питання про точне і однакове застосування заходів адміністративної відповідальності до правопорушників, що зазіхають на об’єкти безпеки туризму, а також до громадян і організацій, які неналежним чином виконують або не виконують обов’язкові вимоги, правила і норми, встановлені в цій сфері суспільних відносин. Метою дослідження є розгляд питань адміністративно-правової відповідальності за порушення законодавства у сфері туризму.  
Объём работы:
10
Выводы:Адміністративна відповідальність за порушення законодавства України про туризм визначає, що адміністративна відповідальність за правопорушення в туристичній галузі – це застосування до осіб‚ які вчинили проступки в туристичній сфері, адміністративних санкцій, що спричиняють для цих осіб обтяжливі наслідки майнового та організаційного (правообмежувального) характеру. Їх застосовують спеціально уповноважені публічні органи та їхні посадові особи, які регулюють туристичну діяльність, на підставах і в порядку, встановленому нормами адміністративного права. Система заходів відповідальності за порушення правопорушення в туристичній галузі характеризується множинністю складів правопорушень, за вчинення яких передбачено складну систему відповідальності. Адміністративна відповідальність у галузі туризму встановлена Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про туризм» та нормативно-правовими актами. На противагу Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення, що діяв до здобуття Україною незалежності, суб’єктами адміністративної відповідальності сьогодні у нашій державі є не тільки фізичні особи, а також юридичні особи. Проте у галузі туризму, згідно з чинним законодавством України, юридичні особи не є суб’єктами адміністративної відповідальності. Найчастіше адміністративним стягненням, що застосовують до порушників у галузі туризму, є різні штрафи (зрідка – попередження або конфіскація), і застосовують їх переважно не до посадової особи, а до особи, яка здійснює розрахункові операції.  
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446. 3. Про туризм : Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241. 4. Авер’янов В. Б. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. – У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Аверянов (голова). – К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. – 584 с. 5. Гриценко І. Формування наукових поглядів щодо інституту адміністративної відпоідальності / І. Гриценко // Вісник Національної академії прокуратури України: Наукове фахове видання. – 2008. – № 1. – С. 45–50. 6. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: монографія / В. К. Колпаков ; Національна академія внутрішніх справ України. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 528 с. 7. Коломієць Т. О. Структура адміністративної відповідальності: сучасний доктринальний погляд / Т. О. Коломієць // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 4. – С. 65–66.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)