Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Генетика»

Організація культури та її основні елементи

Карточка работы:62611
Цена:
Тема: Організація культури та її основні елементи
Предмет:Генетика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Адміністративний менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 5 1.1. Понятійний тезаурус проблеми 5 1.2. Рівні організаційної культури 16 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 18 2.1. Методика проведення дослідження 18 2.2. Результати дослідження 20 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми курсової роботи. В останні роки в психології зростає інтерес до вивчення організаційної культури, її складових елементів 1-6. Проведені дослідження свідчать, що організаційна культура впливає на успішність діючої організації (процвітаючі організації відзначаються високим рівнем культури) та має важливі наслідки: визначає поведінку й рівень компетентності членів організації в широкому колі соціальних ситуацій. Актуальність дослідження пов’язана з необхідністю удосконалити управління підприємствами в контексті економічних реформ, ґрунтуючись на психологічних технологіях, та сприяти швидкому реагуванню організацій на зміни у потребах суспільства, демократизації та гуманізації суспільних відносин, активності та самостійності управлінців нового покоління, формування престижу управлінської діяльності, створення позитивного іміджу підприємства. Одним з підходів щодо оптимізації управлінської діяльності є підхід, що базується на врахуванні психологічних особливостей організаційної культури підприємства. Аналіз психолого-управлінської літератури свідчить, що проблема організаційної культури знайшла досить широке відображення в роботах, присвячених сутності організаційної культури (Т.Діл, А.Кеннеді, У.Оучі, Т.Пітерс, В.Сате, Р.Уотерман, Е.Шейн, К.Шольц та ін.), її ролі в діяльності організацій (А.Агеєв, Т.Базаров, Б.Гаєвський, М.Грачов, Дж.Грейсон, В.Кнорінг, М.Мескон, Я.Радченко, Р.Рютінгер, В.Томілов, Л.Фаткін та ін.), методам її діагностики та формування (Р.Ален, Р.Гласер, К.Камерон, Р.Кілман, Р.Куінн, К.Лаферті, Г.Марасанов, М.Сакстон, П.Харіс, Дж.Хофштеде та ін). Особливості організаційної культури вивчали А.Моісеєв, М.Поташнік, С.Рус, К.Ушаков, Р.Хувейк та ін. Разом з тим, потреба розробки та впровадження в діяльність підприємств сучасних механізмів управління ними, що базуються на гуманістичних принципах, свідчить про те, що проблему організаційної культури слід розглядати як актуальний напрямок психологічного дослідження. Також, нові суспільні умови вимагають розробки нових підходів у підготовці керівників підприємств в галузі психології управління організацією, зокрема, формування організаційної культури підприємства. Таким чином, актуальність і недостатня розробленість проблеми організаційної культури організації зумовили вибір теми курсового дослідження: „Організаційна культура, її основні елементи”. Об’єкт дослідження - організаційна культура організації. Предмет дослідження - психологічні чинники та умови формування організаційної культури підприємства. Метою курсової роботи було дослідження організаційної культури великого промислового підприємства та виявлення факторів, що впливають на її сприйняття працівниками. При проведенні експериментального дослідження ми виходили з того, що існує організаційна культура, спільна для підприємства в цілому. На її сприйняття впливають особливості працівника, його мікрооточення, характер роботи, ступінь інформованості про роботу підприємства. Теоретико-методологічною основою дослідження стали загальні принципи психологічної науки (детермінізму, активності, розвитку, системно-структурного підходу та ін.). Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань були використані теоретичні (аналіз проблеми на базі психологічної та управлінської літератури); емпіричні методи.
Объём работы:
36
Выводы:Отже, можна зробити наступні висновки та узагальнення із проведеного дослідження: В останні роки в психології зростає інтерес до вивчення організаційної культури, її складових елементів. Єдиного підходу щодо визначення організаційної культури у дослідників немає, однак її існування не заперечується. Дослідження організаційної культури є актуальною і не до кінця вирішеною проблемою для фахівців з управління персоналом організацій. В сучасній літературі існує досить багато визначень поняття “організаційної культури”. Джерелами вивчення організації як культурного феномена є традиції М. Вебера, Т. Парсонса, К. Левіна та інших вчених. Однак саме введення терміну “організаційна культура” і його детальна розробка датована кінцем 70-х – початком 80-х років ХХ століття. Відтоді й визначилися розбіжності в підході до дослідження організаційної культури. Аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновок, що організаційна культура розглядалася з позицій різних наукових дисциплін. Експериментальне дослідження проводилося на підприємстві, розташованому в Придніпровському регіоні, з загальною чисельністю співробітників понад 4 тисячі осіб. Проведене дослідження показало, що організаційна культура має подвійну природу. З одного боку, вона впливає на працівників, а з іншого – формується за рахунок їх активності, і те, як працівники сприймають свою організацію, впливає на їхнє ставлення до підприємства, керівництва, до самої праці та свого місця у виробничому процесі. В залежності від ступеня неоднорідності в сприйнятті працівниками організаційної культури змінюється її “сила”, ефективність управління персоналом та виробничим процесом в цілому. Отже, на основі проведеного понятійного аналізу можна зробити висновок, що організаційна культура - це інтегральне поняття, що містить набір уявлень про способи діяльності та норми поведінки, звичок, визначених (писаних та неписаних) правил, свідомо чи несвідомо прийнятих членами організацій.
Вариант:нет
Литература:1. Бишоп С., Тэйлор Д. Тренинг изменений в организации – СПб.: Питер, 2002. - С. 82 – 89. 2. Джуэл Л. Индустриально-организационная психология. – СПб.: Питер, 2001. – 720 с. 3. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб: Питер, 2001. – 320 с. 4. Кочеткова А. И. Введение в организационное поведение. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. – 512 c. 5. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистика в науке и бизнесе. – К.: МОРИОН, 2002. – С. 118, 152-154. 6. Липатов С. А. Организационная культура: концептуальные модели и методы диагностики. “Вестник Моск. Ун-та” Сер. 14. Психология. – 1997. – №4. – С. 55 – 65. 7. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. – СПб: «Питер», 2001. – 336 с. 8. Модели и методы управления персоналом. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001. – 464 с. 9. Организационная психология – СПб.: «Питер», 2000. – 512 с. 10. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология. – СПб.: Изд-во «Речь», 2002. – 298 с. 11. Рощин С.К. Об исследованиях социально-психологического климата в США //Социально-психологический климат коллектива: Теория и методы изучения. – М.: Наука, 1979. – С. 103-116. 12. Стюарт Дж. Тренинг организационных изменений. – СПб: Питер, 2001. – 256 с. 13. Липатов С.А. Организационная культура: концептуальные модели и методы диагностики // Вестник Московского университета.– Сер. 14. Психология. – 1997. – № 4. – С. 55–65. 14. Великий тлумачний словник сучасної української мови/ Уклад. і голов. ред. В. Г. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТ “Перун”, 2001. – 1440 с. 15. Гончаров В. В. В поисках совершенства управления: Руководство для высшего управленческого персонала: Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран Западной Европы М.: МНИИПУ, 1996.– 752 с.: ил. 16. Зайчикова Т. В. Особливості прояву та детермінанти синдрому “професійного вигоряння” у педагогічних працівників // Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. – К.: Міленіум, 2003. – Ч.9. – 156 с. – С. 103 – 108. 17. Карамушка Л. М. Дослідження актуальних проблем психології управління та організаційної психології у період трансформаційних процесів в Україні (До 10–річчя лабораторії психології управління) // Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. – К.: Міленіум, 2003. – Ч. 9. – 156 с. – С. 91 – 100. 18. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Введение в психометрическое проектирование: Пер. с англ.–К.: ПАН ЛТД, 1994.–284 с. 19. Кулик С. М. Дослідження психологічних особливостей професійної адаптації вчителів //Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. – К.: Міленіум, 2003. – Ч.9. – 156 с. – С. 108 – 110. 20. Маркарян Э. С. Локальные особенности культуры и экологическая адаптация – Вестник АНСССР.– 1981.– №1.– С. 111 – 117. 21. Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию. – М.: Изд–во МГИК, 1994. – 346 с. 22. Оучи В. Теория “Z”. Методы организации производства. Японский и американский подходы: Пер. с англ.– М.: Экономика, 1984.– 183 с. 23. Паньковець В. Л. Проблема професійного стресу менеджерів освітніх організацій // Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. – К.: Міленіум, 2003. – Ч.9. – 156 с. – С. 126 – 130. 24. Рюттингер Р. Культура предпринимательства.– М.: Дело, 1992.– 178с. 25. Серкіс Ж. В. Організаційна культура школи: методика діагностики // Актуальні проблеми психології: Т.1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – Київ: Ін–т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2001, випуск 1. – С. 240 – 245. 26. Серкіс Ж. В. Про організаційну культуру закладу освіти // Практична психологія та соціальна робота. – № 9 – 10. – 2002. – С. 4 – 9. 27. Серкіс Ж. В. Проблеми управління організаційною культурою // Теоретико–методологические проблемы совершенствования психологической подготовки менеджеров. Сб. научных трудов. Приложение к научному журналу «Персонал», №1 (55) – Киев, 2000. – С. 190 – 192. 28. Серкіс Ж. В. Технологія формування і розвитку організаційної культури закладу середньої освіти // Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – Київ: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2002, частина 6.– 304 с. – С. 140. 29. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.– 423 с. 30. Філь О. А. Конкурентноздатна управлінська команда освітньої організації: розуміння практичними психологами сутності феномену, структури, принципів взаємодії // Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. – К.: Міленіум, 2003. – Ч.9. – 156 с. – С. 136 – 140.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (129)