Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Готельно-ресторанний бізнес»Організація готельного господарства»

Організація рекреаційних послуг у підприємствах готельного господарства (на прикладі ХХХХ)

Карточка работы:13236-2015ф
Цена:
Тема: Організація рекреаційних послуг у підприємствах готельного господарства (на прикладі ХХХХ)
Предмет:Організація готельного господарства
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Готельно-ресторанна справа / Готельне господарство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 5 1.1. Сутність рекреаційних послуг у структурі послуг підприємств готельного господарства 5 1.2. Класифікація рекреаційних послуг та їх організація в готелі 10 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛІГ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛІ ХХХХ 18 2.1. Структура рекреаційних послуг готелю ХХХХ 18 2.2. Організація надання рекреаційних послуг у літній сезон 21 2.3. Організація надання рекреаційних послуг взимку 28 РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ГОТЕЛІ 31 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Динамічний розвиток туристичної індустрії, зростання його ролі серед інших галузей економіки обумовлює виникнення і вдосконалення супутніх йому сфер діяльності. Чи не першочерговим викликом, спричиненим зростанням кількості туристичних потоків, є розвиток готельного господарства. Сьогодні світовий готельний бізнес зазнає впливу процесів інтеграції, транснаціоналізації, інтернаціоналізації праці та активізації руху робочої сили на базі запровадження уніфікованих технологій обслуговування, удосконалення форм управління у зв’язку зі зростаючою конкуренцією, що знайшло своє відображення у формуванні й функціонуванні готельних мереж, комплексів та різноманітних видів готелів. Сучасне готельне господарство надає клієнтам не лише основні послуги з проживання та харчування, а й доволі широкий спектр додаткових видів, які мають спортивно-розважальний, лікувальний, оздоровчий, пізнавальний характер тощо. Виникають сафарі-готелі, арт-готелі, SPA-готелі, спорт-готелі, парк-готелі, клубні, рекреаційні готелі тощо. Більше того, іноді навіть важко визначити за наявності організації значного спектру послуг, що ж є основним напрямком спеціалізації готельного підприємства. Але насправді, дані особливості викликані реаліями сьогодення, коли турист стомився від цивілізації і бажає відпочинку поза межами урбанізованого міста, концентрації різних видів послуг на невеликій території, відповідних умов для сімейного дозвілля та просто спілкування з природою. Варто відзначити, що організаційним, економічним, територіальним аспектам діяльності готельних господарств присвячено достатнього багато напрацювань як вітчизняних, так і закордонних фахівців, положення яких і стали теоретико-методологічною базою дослідження. Зокрема, використовувалися праці А. Ю. Александрової, І. Б. Андренко, О. М. Кравець, В. К. Бабарицької, С. І. Байлик, В. Г. Герасименко, Д. І. Елканової, Г. Я. Круль, М. П. Мальської, Г. Б. Муніна, М. М. Поколодної, Т. Г. Сокол, В. І. Стафійчука та інших. Окремо хотілося виокремити роботи російської дослідниці О. В. Савкіної, в яких розкрито сутність, передумови формування та основні характеристики готелів, що надають рекреаційні послуги. Актуальність обраної теми та її сучасний стан розробки визначили мету дослідження, яка полягає в узагальненні теоретичних напрацювань та характеристиці діяльності готельного господарства, в межах якого надаються рекреаційні послуги. За для реалізації мети дослідження необхідним є виконання наступних завдань: 1. Розкрити зміст рекреаційних послуг та виявити їх місце серед послуг підприємств готельного господарства. 2. Визначити основні класифікаційні ознаки та види рекреаційних послуг. 3. Охарактеризувати передумови організації рекреаційних послуг в готелях. 4. Дослідити структуру рекреаційних послуг готелю ХХХХ та їх організацію у літній та зимовий сезони. 5. Навести пропозиції щодо удосконалення організації рекреаційних послуг в готелі ХХХХ. Об’єктом дослідження є заклад готельного господарства ХХХХ. Предметом дослідження є організаційні аспекти надання рекреаційних послуг на прикладі обраного готелю. Досліджування здійснювалося із використанням системного підходу та системно-структурного аналізу, що дозволило визначити сутність, класифікаційні ознаки та значення рекреаційних послуг, а також методичну основу склали методи аналізу та синтезу, узагальнення, порівняння тощо. Під час виконання роботи використані публікації монографічного характеру, статті у періодичних наукових та аналітичних фахових виданнях, нормативно-правові документи та дані обраного для дослідження підприємства.  
Объём работы:
35
Выводы:Отже, на основі викладеного матеріалу можемо зробити наступні висновки: 1. За сучасних умов розвитку туристичної сфери зростає значення готельної індустрії. Не дивлячись на динамічний розвиток та збільшення кількості закладів готельного господарства, законодавством України до цього часу не розроблено чіткого визначення готельного господарства, поняття «готель», «рекреаційна послуга» тощо, а ті, які наведені у нормативно-правових актах, вже далеко не відповідають реаліям сьогодення. 2. Орієнтуючись на широкий підхід у трактуванні готельних послуг, було визначено, що це комплекс дій, сукупність встановлених чи передбачуваних заходів готельної організації щодо задоволення потреб та бажань відвідувачів, які набувають як уречевленої, так і неуречевленої форм, та мають споживчу вартість. 3. Комплексний характер готельних послуг було підтверджено існуванням різноманітних підходів до їх класифікації, що також стало основою для висновку про наявність вузької та широкої їх типології. Так, у найбільш загальному вигляді, заклади готельного господарства надають як основні, так і додаткові послуги. Останні привертають значний інтерес науковців та менеджерів готелів, що пов’язано із необхідністю їх розширення за для максимального задоволення потреб сучасних туристів та боротьби на конкурентному ринку готельних послуг. 4. У процесі дослідження було виявлено, що існують різні підходи до визначення переліку додаткових послуг, які надають та можуть організовувати готельні підприємства. Так, це і побутові, медичні, інформаційно-довідкові, розважальні, спортивно-оздоровчі тощо. У силу суттєвого підвищення значення рекреації за сучасних умов було обґрунтовано доцільність виділення окремої групи додаткових послуг – рекреаційних. 5. У ході аналізу наукових праць, було виявлено, що між трактуваннями рекреаційних послуг різними фахівцями є певні спільні риси, однак існують і окремі відмінності, що пов’язані з різним розумінням суб’єктів, об’єктів та цільових установок державної політики у сфері рекреаційної діяльності. Узагальнивши наукові підходи фахівців, було запропоновано власне бачення рекреаційних послуг як матеріалізованих природно-кліматичними і соціально-економічними умовами послуги, які отримує рекреант та які сприяють відновленню і розвитку фізичних, психічних, духовних та інтелектуальних сил людини поза місцем її постійного проживання й у вільний від роботи час. 6. У ході дослідження було визначено, що рекреаційні послуги класифікують відповідно до видів діяльності рекреантів і часового обмеження на їх здійснення; за місцем організації; за функціональним призначенням, залежно від за діяння у рекреаційній та інших сферах господарства; за фінансовими витратами тощо. Особливу увагу було приділено класифікації за функціональним призначенням, яка найбільш репрезентує характер та особливості рекреаційних послуг. За даною ознакою прийнято виділяти курортно-лікувальні та профілактично-оздоровчі, культурно-пізнавальні та культурно-розважальні, культурно-освітні та розвиваючі, спортивно-оздоровчі, розважальні, організації професійно-ділової рекреації, промисельної рекреації, зеленого туризму тощо. 7. Значення рекреаційних послуг у структурі готельних сьогодні зростає. Науковці висувають гіпотези щодо виділення окремої групи рекреаційних готелів, визначають їх передумови розвитку, основні характеристики та види. Так, у публікаціях наголошується, що для формування типового комплексу рекреаційних послуг в межах готельних господарств необхідно враховувати їх віддаленість від міста, розмір та характер території, номерний фонд, цільову аудиторію, природні умови та ресурси та можливість їх використання тощо. 8. Аналіз наукових праць дав змогу виділити основні форми рекреаційних готелів, до яких відносять парк-готелі, SPA-готелі, спорт-готелі, сафарі-готелі, арт-готелі, клубні, заміські готелі тощо. 9. Для аналізу організації рекреаційних послуг було обрано передовий досвід українського готелю ХХХХ. Це один із небагатьох закладів, який крім тимчасового житла надає цілий спектр рекреаційних послуг, незалежно від пори року. Так, у літній період це активні види відпочинку: пішохідні прогулянками по горах (трекінг), спуск по річці на невеликих вертких суднах (рафтинг), катання на велосипедах по крутих гірських схилах, верхова їзда, полювання, рибалка, пікніки, метання ножів, стрільба з лука, а також із пневматичної гвинтівки. Влітку організовуються джип-тури, відпочинок у кемпінгах, а також поширений аграрний туризм. Щодо зимового періоду, то було виявлено, що спектр послуг є значно меншим, але доступними є катання на сноутюбах та лижах, російська баня, очищення у фіто-бочці, різноманітні масажі тощо. 10. Враховуючи особливості організації рекреаційних послуг в межах готелю ХХХХ, було запропоновано основні заходи удосконалення процесу обслуговування та забезпечення цілорічного потоку відвідувачів. Зокрема, було запропоновано розширити спектр рекреаційних послуг у зимовий період, спорудивши фінську сауну та додаткову російську лазню, організація сноубордингу, поїздок на снігоходах, катання на ковзанах, екскурсійних турів до відомих гірськолижних курортів, розвиток повітряних видів рекреаційної діяльності (політ на параплані, дельтаплані, повітряних кулях, стрибки з парашутом) тощо. Доречним видається спорудження тренажерного залу, організації апітерапії, анімаційно-рекреаційної діяльності тощо. Також було запропоновано розширити можливості для дитячого відпочинку у вигляді будівництва літнього майданчику, окремих ігрових залів, дитячих доріжок для катання на лижах та санках тощо. У загальному хотілося б наголосити на тому, що організації рекреаційних послуг в межах готелів присвячено напрочуд мало наукових розробок вітчизняних фахівців, що робить дану проблему недостатньо вивченою. У перспективі доцільно запровадити систематичні дослідження даного напрямку за для побудови узагальненої моделі організації рекреаційних послуг на українських готелях, які мають всі передумови для цього.  
Вариант:нет
Литература:1. Про туризм : Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР (поточна редакція від 11.02.2015, підстава 124-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241. 2. Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фону України : Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.06.2009 № 330. 3. Александрова А. Ю. Международный туризм : учебник / А. Ю. Александрова. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 463 с. 4. Андренко І. Б. Менеджмент готельно-ресторанного господарства : підручник / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 431 с. 5. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навчальний посібник / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. – К. : Альтерпрес, 2004. – 288 с. 6. Байлик С. И. Гостиничное хазяйство : учебник / С. И. Байлик. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Дакор, 2009. – 368 с. 7. Бобирєва О. В. Економічна природа та сутність рекреаційної діяльності / О. В. Бобирєва // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 55. – Т. 3. – С. 75–78. 8. Божук Т. І. Інноваційні підходи до організації анімації в рекреаційно-туристичній діяльності / Т. І. Божук // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2008. – № 628. – С. 406–410. 9. Бойцова М. Усе про облік та організацію готельного бізнесу / М. Бойцова, О. Піроженко, В. Кузнєцов, Я. Клиженко. – 3-тє вид., пер. і доп. – Х. : Фактор, 2007. – 272 с. 10. Величко В. В. Організація рекреаційних послуг : навч. посібник / В. В. Величко ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 202 с. 11. Герасименко В. Г. Основы туристического бизнеса : учебн. пособие / В. Г. Герасименко. – Одесса : Черномор’є, 1997. – 160 с. 12. Гончаренко І. Іпотерапія в гуманній медицині Електронний ресурс / І. Гончаренко // Сайт публікацій наукових конференцій. – Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1853 13. Грицак Ю. П. Основні види екстремального спортивного туризму / Ю. П. Грицак // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2010 року. – Харків : ХНУ ім. Каразіна, 2010. – С. 65–71. 14. Губергриц Н. Б. Апитерапия в гепатологии: от векового опыта народной медицины к современным научным доказательствам / Н. Б. Губергриц, А. Е. Клочков // Сучасна гастроентерологія. – 2011. – № 5 (61). – С. 57–63. 15. Елканова Д. И. Основы индустрии гостеприимства : учебное пособие / Д. И. Елканова, Д. А. Осипов, В. В. Романов, Е. В. Сорокина. – М. : Дашков и Ко, 2010. – 248 с. 16. Карвасарский Б. Д. Психотерапетическая энциклопедия / Б. Д. Карвассарский. – СПб. : Питер, 1999. – 752 с. 17. Килимистий С. М. Анімація в туризмі : навч. посіб. / С. М. Килимистий. – К. : Вид-во ФПУ, 2007. – 188 с. 18. Ковач М. Й. Концептуальні основи інноваційного розвитку санаторно-курортного господарства регіону / М. Й. Ковач // Економіка і регіон. – 2011. – № 3 (30). – С. 58–63. 19. Круль Г. Я. Основи готельної справи : навч. посіб. / Г. Я. Круль. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 368 с. 20. Кузнєцова Н. М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства : навчальний посібник / Н. М. Кузнєцова – К. : Інститут туризму ФПУ, 1997. – 174 с. 21. Левцов С. Поняття рекреаційної послуги як продукту рекреаційної діяльності / С. Левцов // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 37. – С. 443–450. 22. Литвинчук О. М. Сутність оздоровчо-спортивного туризму як шлях збереження здоров’я студентської молоді / О. М. Литвинчук // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2014. – Вип. 1. – С. 384–395. 23. Луцишин І. Я. Санаторно-курортна сфера – важлива складова євроінтеграційного вектора України / І. Я. Луцишин // Продуктивні сили і регіональна економіка. – 2008. – Ч. 2. – С. 195–198. 24. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 472 с. 25. Мальська М. П. Основи туристичного бізнесу : навчальний посібник / М. П. Мальська, В. В. Худо, В. І. Цибух. – К. : Центр учбової літератури, 2004. – 272 с. 26. Малюк Т. А. Сущность и содержание услуг средств размещения / Т. А. Малюк, Э. В. Пешина, Г. Н. Самышкина // Вопросы управления. – 2009. – № 2. – С. 34. 27. Маначинська Ю. А. Сутність і специфіка готельних послуг, класифікація засобів розміщення туристів / Ю. А. Маначинська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2010. – Вип. 4. – С. 211–217. 28. Мандюк Н. Суть та специфіка маркетингових досліджень ринку рекреаційних послуг / Н. Мандюк // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – 2006. – Вип. 33. – С. 238–243. 29. Мунін Г. Б. Управління сучасним готельним комплексом : навч. посіб. / Г. Б. Мунін, А. О. Змійов, Г. О. Зінов’єв, Є. В. Самарцев, О. О. Гаца, Г. Б. Максимець, Х. Й. Роглєв ; за редакцією члена кор. НАН України, д.е.н., професора С. І. Дорогунцева. – К. : Ліра – К, 2005. – 520 с. 30. Новикова В. І. Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / В. І. Новикова ; Ін-т географії НАН України. – К. : б. в., 2008. – 294 с. 31. Поколодна М. М. Рекреаційна географія : навч. посіб. / М. М. Поколодна ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 275 c. 32. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку : монографія / за заг. ред. професора В. Г. Герасименко. – Одеса : Астропринт, 2013. – 334 с. 33. Романович Ж. А. Сервисная деятельность / Ж. А. Романович, С. Л. Калачев. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 219 с. 34. Рутинський М. Й. Сільський туризм / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – К. : Знання, 2006. – 271 с. 35. Савкина О. В. Новый подход к классификации коллективных средств размещения рекреационного типа / О. В. Савкина // Сервис в России и за рубежом. – 2011. – Т. 25. – № 6. – С. 179–189. 36. Савкина О. В. Разработка рекомендаций по формированию типовых комплексов услуг для рекреационных гостиниц различных видов Электронный ресурс / О. В. Савкина // Актуальные проблемы экономики и управления в сфере туризма и сервиса : материалы всероссийской заочной научно-практической конференции, 25-26 апреля 2012 года. – Режим доступа : http://old.rguts.ru/electronic_ journal/number38/contents 37. Савкина О. В. Эффективное управление рекреационными гостиницами Подмосковья Электронный ресурс / О. В. Савкина ; ФГБОУ ВПО Российский государственный университет туризма и сервиса, Россия // Сайт научных Интернет-конференций. – Рубрика : Экономика. – 2012. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Economics/6_102141.doc.htm 38. Сенин В. С. Организация международного туризма : учебник / В. С. Сенин. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 400 с. 39. Сидоренко Ю. О. Організація рекреаційних зон при готельних комплексах Електронний ресурс / Ю. О. Сидоренко, Л. М. Бармашина // Репозитарій Національного Авіаційного Університету. – 2012. – Режим доступу : http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/9454 40. Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах : підручник / Т. Г. Сокол. – К. : Альтерпрес, 2009. – 447 с. 41. Стафійчук В. І. Рекреалогія : навч. посібник / В. І. Стафійчук. – К. : Альтерпрес, 2006. – 264 с. 42. Управление качеством : учебник для студ., обучающихся по спец. экономики и управления / под. ред. С. Д. Ильенковой. – 3-е изд. перер. и доп. – М. : НИТИ – ДАНА, 2007. – 352 с. 43. Федорченко В. К. Туристський словник – довідник : навч. посібник / В. К. Федорченко, І. М. Мініч. – К. : Дніпро, 2000. – 155 с. 44. Ячменьова В. М. Згрупування готельних організацій за ознаками та визначення сутності поняття «готельні послуги» / В. М. Ячменьова, Л. А. Кальченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 720 – С. 283–289. 45. Офіційний сайт еко-курорту ХХХХ Електронний ресурс. – Режим доступу : http:/  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)