Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Механізм нотаріальної охорони цивільних прав

Карточка работы:12960-2015б
Цена:
Тема: Механізм нотаріальної охорони цивільних прав
Предмет:Право
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Державної Податкової Служби України (НУДПСУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ I. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ОХОРОНУ МАЙНА 7 1.1. Накладання заборони на відчуження нерухомого майна 7 1.2. Здійснення нотаріусом дій щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою 23 1.3. Здійснення нотаріусом дій щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме 30 Висновок до Розділу I 35 РОЗДІЛ II. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ОХОРОНУ ДОКУМЕНТІВ 37 2.1. Характеристика і сутність нотаріальної дії, щодо прийняття документів на зберігання 37 2.2. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 51 Висновок до Розділу II 58 РОЗДІЛ III. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ОХОРОНУ СПАДКОВОГО МАЙНА 60 3.1. Вжиття нотаріусами та іншими посадовими особами заходів щодо охорони спадкового майна та їх процесуальний порядок 60 3.2. Опис майна і передача його на зберігання 71 3.3. Порядок видачі із спадкового майна коштів на покриття витрат із зберігання 75 3.4. Припинення охорони спадкового майна 78 3.5. Застосування іноземного права при охороні спадкового майна при видачі свідоцтва про право на спадщину 80 Висновки до Розділу III 91 ВИСНОВКИ 93 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Актуальність теми дослідження обумовлена теоретичною та практичної значимістю питань, пов’язаних із з’ясуванням визначення сутності та компетенції органів нотаріату в сучасній Україні. Основним нормативним актом, що регулює діяльність нотаріусів, є Закону України «Про нотаріат». Прийняття відповідного нормативно-правового акту було закономірним явищем у зв’язку із зародженням майнового обороту, об’єктивною необхідністю захисту приватної власності, залученням в цивільний оборот нерухомості, землі та іншого дорогого майна. Закону України «Про нотаріат» пішов шляхом встановлення вільного нотаріату, тобто був введений інститут вільних нотаріусів – незалежних представників держави. Унікальність даного інституту, його корисність, а також економічність для суспільства полягає в тому, що нотаріат дозволяє забезпечити правоохоронні функції, законність і правомірність юридичних дій учасників цивільного обороту за рахунок них самих, без будь-яких витрат з боку держави. Дані переваги проявляються зараз, коли держава зазнає труднощів з фінансуванням правоохоронної та судової системи. Введення інституту нотаріусів, що займаються приватною практикою, є найбільш яскравою і позитивною рисою діючого законодавства. Однак роль державного нотаріату не принижується. Фундаментальне реформування відносин власності стало об’єктивним чинником сучасного виділення ролі і значущості інституту нотаріату. Нові принципи організації нотаріальної діяльності, закладені в законодавстві, не тільки вирішили організаційні проблеми з нотаріального забезпечення суб’єктів цивільно-правових відносин, а й дозволили державі практично зняти з себе більшість організаційних питань і матеріальних витрат у цій сфері. За період існування нотаріат зазнав змін не тільки в кількісному, але і в якісному відношенні. Серед них: зростання рівня самосвідомості в нотаріальному співтоваристві, зростання професіоналізму нотаріусів; збільшення нотаріальних контор, більш швидке обслуговування фізичних осіб і організацій і багато іншого. Проблеми охоронних нотаріальних дій, у тому числі, охорони спадкового майна набули економічної і правової значимості в умовах становлення, розвитку і поглиблення ринкових відносин в Україні. Ступінь наукової розробленості теми дослідження. Нотаріальна діяльність відрізняється особливим характером своїх функцій і нерозривно пов’язана з правовстановлюючою, посвідчуючою, охоронною та юридичною діяльністю. Проблема організації та діяльності нотаріату до теперішнього часу в значній мірі є не вивченою. У юридичній літературі проблеми правової політики держави щодо нотаріату, його сучасні організаційно-правові основи в контексті порівняльно-правового вивчення світового та українського історичного досвіду залишаються мало дослідженими. Нотаріальній формі захисту власності, цивільних прав не приділяється належної уваги. Багатій історії, практиці і найважливішим документам нотаріату – вітчизняного, а також зарубіжного – присвячена серія видань, перші з яких вже дійшли до свого читача. Це зустрічі з такими дослідниками минулого як Н. Ляпидевский («Історія нотаріату»), К. Асосков («Вирішення питань з нотаріального і матеріального права»), І. Вольман («Програма випробувань на посаду нотаріуса»), А. Мацкевич («Сучасне, минуле і майбутнє російського нотаріату»), А. Фемеліді («Піддячі Іванівської площі»), Я. Гурлянд («Юридичний розбір нотаріальних питань з практики Якова Гурлянда, харківського нотаріуса»), а також іншими відомими авторами кінця XIX і початку XX століття. Саме їх фундаментальні праці стали основою відродження нотаріату нової України. Також заслуговує на увагу література, яка представляє собою найбільш помітні, цікаві з сучасних позицій історико-правові джерела з нотаріату, праці сучасних російських, українських та зарубіжних авторів, які досліджували правові проблеми нотаріату (Д. М. Мейчика, А. К. Плохотенка, А. Гасмана, В. С. Рєпіна, Т. М. Шамби, Л. А. Стешенка, Г. Б. Романовського, Л. К. Радзієвської, С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. Г. Пасєчника, В. В. Баранкової, В. В. Комарова, О. М. Макаренка, Т. І. Зайцевої, Р. Ф. Танєєвої, В. В. Яркова, Ю. М. Власова, В. В. Калініна, П. П. Глушенка, А. М. Сєдова, Ж.-Ф. Піепу, Ж. Ягр). Мета і завдання дослідження. У даній роботі обраний актуальний і практично недостатньо досліджений аспект: найважливіші питання щодо визначення охоронюваної діяльності нотаріусів. Завдання роботи: ? дослідити накладання заборони на відчуження нерухомого майна; ? проаналізувати здійснення нотаріусом дій щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою; ? розглянути здійснення нотаріусом дій щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме; ? надати характеристику і сутність нотаріальної дії, щодо прийняття документів на зберігання; ? дослідити прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів; ? проаналізувати вжиття нотаріусами та іншими посадовими особами заходів щодо охорони спадкового майна та їх процесуальний порядок; ? розглянути опис майна і передача його на зберігання; ? визначити порядок видачі із спадкового майна коштів на покриття витрат із зберігання; ? дослідити припинення охорони спадкового майна; ? дослідити застосування іноземного права при охороні спадкового майна при видачі свідоцтва про право на спадщину. Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини у сфері реалізації охоронної функції органами нотаріату. Предметом дослідження є компетенція органів нотаріату та особливості її реалізації. Теоретична і методологічна основа дослідження. Нормативну основу дослідження становлять Конституція України, Закон України «Про нотаріат», підзаконні правові акти. При вивченні питань компетенції нотаріату застосовувались порівняльно-правовий, конкретно-історичний та теоретико-прогностичний методи наукового аналізу. Дипломна робота написана на основі відповідних нормативно-правових матеріалів, що стосуються нотаріату та нотаріальної діяльності в цілому. Використано практичні матеріали нотаріату України. Практичне значення результатів дослідження. Матеріали роботи можуть бути використані при подальшій розробці даної теми, при проведенні наукових досліджень, під час викладання правових дисциплін у юридичних навчальних закладах, з метою підвищення кваліфікації нотаріусів, суддів, працівників правоохоронних органів. Практичні пропозиції можуть використовуватися в законотворчій діяльності для вдосконалення нотаріального законодавства України. Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, поділених на підрозділи, висновків, а також списку використаних нормативних правових актів та наукової літератури.  
Объём работы:
94
Выводы:У результаті дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законодавства та практики його застосування, теоретичного осмислення низки наукових праць у різних галузях знань отримано такі найважливіші результати: 1. Нотаріальні дії – це професійна діяльність по закріпленню визначених законодавством безперечних прав і фактів, здійснювана на платній основі (за винятками, встановленими законодавством) у встановленому порядку уповноваженим колом осіб, з метою забезпечення прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб; захисту прав і законних інтересів фізичних осіб, юридичних осіб, суспільства і держави; надання правової допомоги. В залежності від правового змісту і мети нотаріального провадження розмежовують: – нотаріальні дії щодо посвідчення безспірного права; – нотаріальні дії щодо посвідчення та засвідчення безспірних фактів; – нотаріальні дії щодо надання документам виконавчої сили; – охоронні нотаріальні дії. Так, загалом, основною метою вжиття заходів до охорони майна є забезпечення його збереження, а також запобігання можливому його псуванню, загибелі чи розкраданню. При вчиненні нотаріальних дій щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце знаходження якої невідомо нотаріуси: 1) встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії; 2) досліджують документи, які підтверджують, що місце перебування особи невідоме або що така особа визнана безвісно відсутньою; 3) визначають обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і перевіряють цивільну правоздатність та дієздатність юридичних осіб, перевіряють повноважень представника фізичної або юридичної особи; 4) проводять опис майна, у випадках, встановлених законодавством передають майно в довірче управління. 2. Особливої уваги заслуговують питання відносно вчинення нотаріальних дій шляхом накладення та зняття заборони на відчуження відповідного майна. Сьогодні, в результаті прийняття Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» нотаріус отримав нові повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та даний Закон визначив нотаріуса як спеціального суб’єкта, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно. Обтяження речового права реєструється після реєстрації права власності на це майно. 3. Підсумовуючи зазначимо, що прийняття на зберігання документів нотаріусом здійснюється за заявою зацікавлених осіб, або з складанням опису прийнятих документів, або без складання опису. Після підписання опису один примірник залишається у справах нотаріуса, а другий передається особі, яка здала документи на зберігання. У деяких випадках, якщо це в інтересах осіб здають документи на зберігання, нотаріус може прийняти на зберігання документи без складання опису, здійснивши належну упаковку документів у своїй присутності. Разом з одним екземпляром опису нотаріус повинен видати особі, яка здає документи на зберігання, свідоцтво про прийняття документів на зберігання встановленої форми. Коли особа, яка здала документи на зберігання, або його уповноважена особа захочуть повернути здані документи, то вони звертаються до нотаріусу і пред’являють свідоцтво про прийняття та опис, якщо він складався. Прийняття в депозит нотаріусом грошових коштів або цінних паперів відноситься до числа охоронних нотаріальних дій. 4. Нотаріус, приймаючи депозит від боржника, тим самим забезпечує його інтереси, так як при невиконанні грошових зобов’язань в строк боржником, кредитор має право пред’явити претензії. При внесенні грошових сум або цінних паперів у депозит нотаріуса за законом зобов’язання вважається виконаним. З моменту прийняття депозиту нотаріусом припиняється нарахування відсотків по боргу. Місцем прийняття депозиту нотаріусом вважається місце виконання зобов’язань, узгоджене сторонами в договорі або передбачене законом або іншими нормативними актами. 5. Боржник для виконання своїх зобов’язань перераховує кошти на депозитний рахунок нотаріуса або передає належні грошові кошти або цінні папери особисто нотаріусу, в цьому випадку при вчиненні нотаріальної дії боржнику видається квитанція про внесок. 6. У підсумку хотілося б відзначити одну проблему – це оформлення прийняття в депозит грошових сум як нотаріальної дії. Вважаю, що при вчиненні даної цієї нотаріальної дії необхідно видавати не квитанцію, а свідоцтво про внесення в депозит, в якому вказувати суму внесеного депозиту, в рахунок якого зобов’язання він внесений. Дане свідоцтво підтверджувало б належне виконання боржником свого зобов’язання. Отже, охорона спадкового майна – правовий інститут, який дуже давно існує в українському праві і ніколи не зникав з нього: відповідні норми містив як Цивільний Статут, так і обидва Цивільних кодексу радянського періоду. Тим не менш, з ряду причин, головними з яких були обмеження свободи заповіту і малозначність спадкового майна, особливого практичного застосування норми про охорону спадщини до останнього часу не мали. 7. Інститут охорони спадкового майна є комплексним інститутом права. Комплексність його зумовлюється необхідністю організації всебічної правової охорони інтересів суб’єктів спадкових відносин і в основі його лежить спільність регульованих цивільним правом та іншими правовими галузями суспільних відносин. Ця спільність зазначених відносин проявляється в єдності суб’єктів і об’єктів. При цьому провідними у складі даного інституту є норми цивільного права. Охорона спадщини та управління нею, у запропонованому розумінні – це система цілеспрямованих дій по збереженню спадщини в належному вигляді, скоєних спеціально уповноваженими особами в інтересах передбачуваних спадкоємців та інших зацікавлених осіб. 8. Відповідно до положень діючого законодавства прийняття заходів охорони спадщини та управління нею покладено на певних осіб, наділених в цих цілях відповідними повноваженнями за законом. До цих осіб належать: нотаріус за місцем відкриття спадщини; виконавець заповіту, якщо він призначений спадкодавцем; посадова особа органу місцевого самоврядування і посадова особа консульської установи, але лише у випадках, якщо законом надано їм право вчинення нотаріальних дій. Крім того, фактичні дії, спрямовані на охорону і управління спадщиною, можуть в ряді випадків відбуватися і самими спадкоємцями. Нотаріус здійснює заходи з охорони спадщини та управління нею протягом строку, який визначається з урахуванням характеру та цінності спадщини, а також часу, необхідного спадкоємцям для вступу у володіння спадщиною, але не більше ніж протягом строку, встановленого законом. Проведений комплексний аналіз заходів щодо охорони спадкового майна, показав, що практика застосування зустрічається не так часто. Це пояснюється, насамперед, відсутністю розробленого механізму його застосування, а також іншими об’єктивними і суб’єктивними факторами.  
Вариант:нет
Литература:1. Шишленко В. Г. Правове регулювання та організація діяльності нотаріату в Україні / В. Г. Шишленко // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 971–975 2. Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб : колективна монографія / В. Л. Яроцький, В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, І. В. Жилінкова та ін. / За наук. ред. проф. В. Л. Яроцького. – Х. : Юрайт, 2013. – 272 с. 3. Косенко Д. В. Нотариальные действия как правовой институт: проблемы определения и содержания. Часть 2 / Д. В. Косенко // Нотариальный вестникъ. − 2012. − № 5. − С. 28. 4. Баранкова В. В. Нотариальная деятельность как правовая форма / В. В. Баранкова // Проблемы законности. − 1996. − № 3. − С. 190. 5. Нотаріат України Текст : навч. посіб. для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підгот. 6.030401 «Правознавство» ден. та заоч. форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; уклад. Котуха О. С.. − Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. − 207 с. 6. Юдельсон К. С. Советский нотаріат / К. С. Юдельсон. – М. : Госюриздат, 1959. – 340 с. 7. Ковалева Е. Н. Нотариат в СССР : учебное пособие / М. Г. Авдюков, А. Ф. Клейнман, Е. Н. Ковалева, Л. П. Смышляев, и др. ; Отв. ред.: А. Ф. Клейнман. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1960. – 238 c. 8. Фурса С. Я. Нотаріальний процес: Теоретичні основи / С. Я. Фурса. − K. : Істина, 2002. − 320 с. 9. Искендеров З. А. Сущность советского нотариата и классификация нотариальных действий / З. А. Искендеров // Вопросы охраны прав личности и укрепления социалистической законности. Материалы научной конференции, март 1966 г. / Редкол.: Манохин В. М., Соколов В. А. (Отв. ред.), Цыпкин А. Л., Юдельсон К. С. – Саратов, 1966. – С. 65−68. 10. Теорія нотаріального процесу текст : науково-практичний посібник / За заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Алерта; Центр учбової літератури, 2012. – 920 с. 11. Желіховська Ю. В. Охорона цивільних прав та інтересів нотаріусом: автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Ю. В. Желіховська. – К., 2012. – 21 с. 12. Желіховська Ю. В. Форми та способи охорони цивільних прав та інтересів нотаріусом / Ю. В. Желіховська // Молодий вчений. − 2014. − № 4(07)(2). − С. 33−38. 13. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 01.07.2004 № 1952–IV // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 51. – Ст. 553. 14. Красногор О. В. Обтяження нерухомого майна: сучасний стан та перспективи для вдосконалення законодавчого закріплення / О. В. Красногор // Право і Безпека. − 2011. − № 2. − С. 301−305. 15. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356. 16. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 3–4. – Ст. 27 17. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 р. №3425-XII // Відомості Верховної Ради. – 1993. – №39. – Ст. 383. 18. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 01.07.2004 № 1952–IV // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 51. – Ст. 553. 19. Про іпотеку : Закон України від 05.06.2003 № 898-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 38. – Ст. 313. 20. Про затвердження порядоку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : Наказ від 22.02.2012 № 296/5 // Офіційний вісник України. – 2012. − № 17. – Ст. 632. 21. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно : Закон України від 04.07.2012 № 5037-VI // Голос України. – 2012. – № 143. 22. Завальна І. І. Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно : проблеми та перспективи розвитку Електронний ресурс / І. І. Завальна, О. І. Косенко. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/3668 23. Хіміч С. П. Проблеми проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно за законодавством України / С. П. Хіміч // Житлові права в системі цивільно-правових. − С. 129−132. 24. Захандревич О. М. Нотаріус – спеціальний суб’єкт державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень / О. М. Захандревич // Бюлетень Міністерства юстиції України . − 2013. − № 12. − С. 28−30. 25. Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно : Постанова КМУ від 22.06.2011 № 703 // Офіційний вісник України. – 2011. − № 51. – Ст. 2035 (Втрата чинності від 11.02.2014) 26. Дякович М. М. Питання реалізації порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: правові аспекти та проблемні питання / М. М. Дякович, Ю. М. Юркевич // Бюлетень Міністерства юстиції України . − 2012. − № 4. − С. 72−78. 27. Комплексна система Міністерства юстиції України Електронний ресурс. – Режим доступу : http://corpsite.am-soft.ua/wp-content/uploads/2014/04/Ministerstvo-yustitsiyi-Ukrayini1.pdf 28. Колеснікова М. В. Інформатизація як шлях до розвитку нотаріальної діяльності в України / М. В. Колеснікова, О. Д. Головашов // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. − № 3. – С. 99−101. 29. Про затвердження «Положення про Єдиний реєстр для реєстрації заборон відчуження об’єктів нерухомого майна» : Наказ Міністерства юстиції України від 27.05.1997 № 41/5 // Офіційний вісник України. − 1997. − № 22. – Ст. 148 (Втрата чинності від 10.06.1999). 30. Про затвердження Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна : Наказ Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1844/5 // Офіційний вісник України. –2012. – Ст. 3890. 31. Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Постанова КМУ від 17.10.2013 № 868 // Офіційний вісник України. – 2013. − № 96. – Ст. 3549. 32. Цивільне процесуальне право України та уніфікація на його основі інших процесуальних галузей права: теорія і практика Текст : монографія / М. П. Курило ; Сум. нац. аграр. ун-т. − Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2013. – 401 с. 33. Статут Великого князівства Литовського 1529 року / Отечественное законодательство ХІ-ХХ в. Ч. І. ХІ-ХХ в. ; под ред. О. И. Чистякова. − М., 2000. − С. 89−99. 34. Адаховська Н. С. Інститут опіки над майном (досвід Німеччини) / Н. С. Адаховська // Актуальні проблеми держави і права . − 2012. − Вип. 64. − С. 331−337. 35. Д’ячкова Н. О. Деякі проблеми правового регулювання опіки та піклування над неповнолітніми / Н. О. Д’ячкова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. − 2005. − № 12. − С. 305−307. 36. Германское право. Ч. I. Гражданское уложение : пер. с нем. − М. : Междунар. центр финансово-экономического развития, 1996. − 552 c. 37. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. У 2 т. Т. 1 / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. − К. : Юриінком Інтер, 2005. − 890 с. 38. Встановлення опіки над майном фізичної особи, визнаної судом безвісно відсутньою : Роз’яснення Міністерства юстиції України від 04.02.2011 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0004323-11. 39. Д’ячкова Н. А. До питання про правосуб’єктність учасників правовідносин, що виникають при встановленні опіки над майном / Н. А. Д’ячкова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. − 2013. − № 2. − С. 256−265. 40. Гордон А. Представительство в гражданском праве / А. Гордон. − СПб., 1879. – 434 с. 41. Загоровский А. И. Курс семейного права / Под ред. и с предисловием В. А. Томсинова. − М., 2003. − 464 с. 42. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР (принят ВЦИК 16 сентября 1918 г.) // СУ РСФСР. − 1918. − №76-77. − Ст. 818. 43. Гражданский кодекс Квебека. Серия: Современное зарубежное и международное частное право. − М., 1999. − С. 51. 44. Цивільне право України. Загальна частина Текст : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Бошицький Ю. П. та ін. ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. − Київ : Ліра-К, 2013. − 759 с. 45. Науково-практичний коментар Закону України «Про нотаріат» Текст / О. В. Коротюк. − Х. : Право, 2012. − 641 с. 46. Сміян Л. С. Нотаріат в Україні : навчальний посібник (2-е вид., стереотип. ) / Л. С. Сміян, Ю. В. Нікітін, П. Г. Хоменко ; Заред. Ю. В. Нікітіна. − К. : КНТ, 2008. − 680 с. 47. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник. 8-е изд. / Н. Н. Кушнаренко. – К. : Знания, 2008. – 456 с. 48. Дорохов В. Я. Понятие документа в советском праве / В. Я. Дорохов // Правоведение. – 1982. – № 2. – С. 50–57. 49. Про інформацію : Закон від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. − № 48. – Ст. 650. 50. Про обов’язковий примірник документів : Закон України від 09.04.1999 № 595-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22-230. – Ст. 199 51. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від22.05.2003 № 851-IV // 2003. − № 36. – Ст. 275. 52. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде : учебно-практическое пособие / А. П. Вершинин. – М. : Городец, 2000. – 247 с. 53. Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв’язку : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 / А. В. Чучковська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 20 с. 54. Косовец А. А. Правовое регулирование электронного документооборота / А. А. Косовец // Вестник Московского университета. − Сер. 11, Право. – 1997. – № 4. – С. 46–60. 55. Дутов М. М. Правове забезпечення розвитку електронної комерції : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.04 / Дутов М. М. ; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2003. – 17 с. 56. Гадасин В. А. От документа – к электронному документу. Системные основы / В. А. Гадасин, В. А. Конявский. – М. : РФК Имидж Лаб, 2001. – 192 с. 57. Гулєвська Г. Ю. Аналіз зарубіжного досвіду державного регулювання нотаріальної діяльності та пріоритети запозичення в Україні / Г. Ю. Гулєвська // Підприємництво, господарство і право. – 2003. − № 7. – С. 57−61. 58. Бадила О. О. Теоретичні основи забезпечення доказів у цивільному та нотаріальному процесі: порівняльний аспект / О. О. Бадила // Часопис Київського університету права . − 2014. − № 1. − С. 191−196. 59. Словарь современных понятий и терминов. – 4-е изд., дораб. и доп. / Под общ. ред. В. А. Макаренко. − М. : Республика, 2002. – 528 с. 60. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 30 червня 1999 р. № 784-ХIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 440. 61. Дзера О. В. Цивільне право України : Підруч.:У 2 кн. / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгерт, Н. С. Кузнєцова ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка ; О. В. Дзера (ред.), Н. С. Кузнєцова (ред.). − Кн.1. – К. : Юрінком Інтер, 2006. − 719 с. 62. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Вжиття заходів до охорони спадкового майна / Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2008. – С. 479–500 63. Радзієвська Л. К. Нотаріат в Україні / Л. К. Радзієвська. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 317 с. 64. Павлова Л. Виконавець заповіту: процедура призначення та його повноваження. Видача свідоцтва виконавцю заповіту / Л. Павлова // Юридичний журнал. Юстиніан. – № 5. – 2005. 65. Рябокінь Є. О. Охорона та управляння спадковим майном / Є. О. Рябокінь // Спадкове право. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – С. 220−230. 66. Рудко Б. Б. Процедура нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна : автореф. … канд. юрид. наук (12.00.03) / Б. Б. Рудко. – К., 2012. – 17 с. 67. Фурса Є. Є. Теоретичні основи спадкування з іноземним елементом / Юриспруденція: Теорія і практика. – 2011. – № 3. – С. 2–5. 68. Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальний дій у дипломатичних представництвах і консульських установах України : Положення від 27.12.2004 № 142/5/310 // Офіційний вісник України. – 2004. − № 52. – Ст. 3492. 69. Фурса С. Правова концепція нотаріальної діяльності щодо охорони прав фізичних осіб / С. Фурса // Право України. - 2000. - № 6. - С. 100-104. 70. Фурса С. Я. Посвідчення факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту (п. 13 ст. 34 Закону) та видача про це свідоцтва / С. Я. Фурса, С. Я. Рабовська // Теорія нотаріального процесу. – Алерта, Центр учбової літератури, 2012. – С. 631–638 71. Фурса Є. Є. Вжиття консулом заходів щодо охорони спадкового майна: теоретичні, законодавчі та практичні аспекти / Є. Є. Фурса // Часопис Київського університету права. − 2013. − № 4. − С. 219−222. 72. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2т.-4-те вид., перероб. і допов. / (за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2010 – Т. II. – 1056 с. 73. Консульський статут України від 02.04.1994 № 127/94 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/127/94. 74. Деякі аспекти діяльності консула при посвідченні заяв про прийняття спадщини та відмову від неї Текст / Є. Є. Фурса // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. − 2014/1. − № 6. − С. 172−180. 75. Гріненко О. О. Особливості правового статусу консула при виконанні нотаріальних функцій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Олена Олексіївна Гріненко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. − К., 2005. − 20 с. 76. Фурса С. Я. Класифікація нотаріальних проваджень / В кн. : Теорія нотаріального процесу / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса. – К. : Алерта, Центр учбової літератури, 2012. – 920 с. 77. Спадкове право: практика застосування нотаріусами України. – Х. : ФОП Лисяк Л. С., 2012. – С. 299. 78. Фурса С. Я. Сімейне право. Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.-практ. посіб.: у 2 кн. з інформ. дод. на лазер. носії. Кн. 1 / С. Я. Фурса, Л. Ю. Драгнєвіч, О. С. Пульнєва, Є. І. Фурса; Центр прав. дослідж. Фурси. - К. : Вид. Фурса С.Я., 2005. - 894 c. 79. Кухарєв О. Є. Спадкове право України / О. Є. Кухарєв. – К. : Правова єдність, 2011. – С. 95−107. 80. Фурса С. Я. Сучасні проблеми нотаріату / С. Я. Фурса // Правовий тиждень. – №51-52. – 2009. – 29 груд. 81. Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені Наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 р. № 3253/5 // Офіційний вісник України. – 2010. − № 98. – Ст. 3515.  
Дополнительная информация: До дипломної роботи додається: презентація, анотація та доповідь. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)