Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Управління міжнародними інвестиційними проектами»

Практична робота з предмету "Управління міжнародними інвестиційними проектами", Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, 5 курс

Карточка работы:11196-2014б
Цена:
Тема: Практична робота з предмету "Управління міжнародними інвестиційними проектами", Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, 5 курс
Предмет:Управління міжнародними інвестиційними проектами
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом / Міжнародна економіка / Менеджмент ЗЕД / Міжнародні економічні відносини
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: 1. Ключові фактори успіху проекту 3 2. Конкурентне середовище ПП «ХХХХн» та його інвестиційна привабливість 5 3. Технічні, організаційні, інституційні аспекти проекту 10 4. Основні фактори ризику проекту 14 5. Особливості взаємодії ПП «ХХХХ» з іноземними партнерами 16 6. Оцінка економічної ефективності проекту 20 Список використаної літератури 25 Додатки 27  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
22
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112. 2. Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації : Наказ Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України 26.01.2001 № 49/121. 3. Авдющенко А. С. Обґрунтування можливості використання агрегованого показника для оцінки економічного стану підприємства / А. С. Авдющенко // Науковий вісник НГУ. – 2010. – № 5. – С. 141–147. 4. Бердар М. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с. 5. Бланк І. А. Основы финансового менеджмента : учеб. пособие / І. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2007. – 487 с. 6. Гайдис Н. М. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібн. / Н. М. Гайдис. – Львів : Вид-во ЛБІ НБУ, 2006. – 414 с. 7. Дацко А. О. Сутність та оцінка фінансового стану підприємства / А. О. Дацко // Держава та регіони. – 2006. – № 1. – С. 307–312. 8. Дем’яненко М. Я. Фінансовий словник-довідник / за редакцією Дем’яненка М. Я. – К. : ІАЕУААН, 2005. – 507 с. 9. Загородній А. Г. Фінансовий словник / А. Г. Загородній, Л. Г. Вознюк, Т. С. Смовженко. – 3-тє вид., випр. та допов. – К. : Знання, 2004. – 378 с. 10. Квасницька Р. С. Матричний баланс, як носій аналітичної інформації щодо відповідності між активами та пасивами підприємства / Р. С. Квасницька // Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і аудиту та перспективи для України : міжнар. наук.-практ. конф. : тези допов. – К. : КНЕУ, 2006. – С. 157–159. 11. Костирко Л. А. Економіко-правове та інформаційне забезпечення управління фінансово-господарською діяльністю промислових підприємств / Л. А. Костирко, Л. О. Сурженко // Часопис економічних реформ. – 2011. – № 1. – С. 85–91. 12. Крайник О. П. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / О. П. Крайник, З. В. Клепкова. – Львів : «Інтелект», 2001. – 87 с. 13. Кудлаєнко С. В. Особливості прояву кризових явищ на вітчизняних підприємствах / С. В. Кудлаєнко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 6. – Т.1. – С. 83–86. – (Серія : Економічні науки). 14. Литовченко О. Ю. Сутність та концептуальні засади управління фінансовим станом підприємства Електронний ресурс / О. Ю. Литовченко, Г. С. Цой. – 2012. – № 1. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com /1_NІO_2012/Economіcs/10_98585.doc.htm 15. Ольховський А. М. Ліквідність і платоспроможність підприємства: концептуальний підхід / А. М. Ольховський, Є. В. Шемчук, В. О. Вдовиченко // Фінанси України. – 2009. – № 5. – C. 118–123. 16. Павловська В. О. Фінансовий аналіз : навч. посібн. / В. О. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : Вид-во КНЕУ, 2007. – 592 с. 17. Поддерьогін А. М. Фінанси підприємств : навч. посібник / А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 536 с. 18. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие / Г. В. Савицкая. – М. : ИНФРА-М. – 2003. – 169 с. 19. Фінансовий словник-довідник / М. Я. Дем’яненко, Ю. Я. Лузан та ін. ; за редакцією М. Я. Дем’яненка. – К. : ІАЕУААН, 2003. – 507 с. 20. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз : навч. посібн. / М. Г. Чумаченко. – К. : КНЕУ, 2001. – 540 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (8)