Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Управління міжнародними інвестиційними проектами»

Емісія цінних паперів як джерело проектного фінансування.

Карточка работы:11205-2014б
Цена:
Тема: Емісія цінних паперів як джерело проектного фінансування.
Предмет:Управління міжнародними інвестиційними проектами
Дата выполнения:2014
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом / Міжнародна економіка / Менеджмент ЗЕД / Міжнародні економічні відносини
Тип:Доповідь
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Вступ 3 Емісія цінних паперів як джерело проектного фінансування 4 Висновки 10 Список використаних джерел 11  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: В умовах стрімкого розвитку великого та середнього бізнесу виникає необхідність у гнучкій системі залучення додаткових фінансових ресурсів. Особливо ця необхідність виявляється під час відкриття нових проектів або освоєння нових сфер діяльності у межах проектів, які вже існують. Виникає потреба пошуку, поряд із традиційними, нових методів фінансування, які дадуть можливість акумулювати значні кошти, необхідні для реалізації капіталомістких проектів, що не можуть бути профінансовані однією кредитно-фінансовою інституцією. Одним із альтернативних шляхів залучення інвестиційних коштів є так зване проектне фінансування. Проблемам розвитку емісії цінних паперів у проектному фінансуванні при¬свячені наукові праці низки вчених, серед яких варто виділити роботи таких авторів, як: Г. О. Бардиш 1, В. З. Бугай 2, В. С. Бахтіна 4, О. П. Гузенко 4, Т.П. Куриленко 8 та інші. Проте не всі важливі аспекти висвітлено в достат¬ньому обсязі, тому потрібна подальша ґрунтовна робота, яка могла б забезпечити серйозну теоретичну базу щодо подальшої практики в області проектного фінансування. Метою роботи є визначення та аналіз основних особливостей, які впливають на емісію цінних паперів в проектному фінансуванні. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання емісії цінних паперів у вітчизняному проектному фінансуванні. Об’єктом дослідження є емісія цінних паперів у проектному фінансуванні. Методологічну та теоретичну основу роботи складають законодавчі та нормативно-правові акти органів державної влади, нормативні документи Національного банку України, що регулюють механізм проведення проектного фінансування, офіційні дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ресурси Інтернет.  
Объём работы:
8
Выводы: За результатами проведеного дослідження варто зробити відповідні висновки: 1) Визначено, що проектне фінансування – складний комплексний захід, що поєднує організаційні, юридичні, фінансові та інжинірингові аспекти. Як будь-який цілісний проект, ПФ складається з різних стадій (етапів), включно з: ініціацією (оформлення проекту на рівні ідеї та презентації ідеї потенційним учасникам); глибокими дослідження, стадією розробки і підготовки (тобто оформлення ідеї у вигляді схем фінансування, створення і т.д.); стадією впровадження (включаючи створення проектної компанії, проведення необхідних закупівель і виконання робіт); стадією експлуатації і моніторингу (включаючи життєзабезпечення проекту, договірний супровід, що регулює аспекти одержання і розподілу прибутку, забезпечення зворотності засобів, розподілу і мінімізації виробничих ризиків); стадією завершення та передачі (закриття проекту після закінчення визначеного терміну та передача об’єкта кінцевому одержувачу, за умови, що така передача передбачалася на початкових етапах проекту). 2) Проаналізовано, що на сьогоднішній день в Україні система фондового ринку представлена значною кількістю професійних учасників фондового ринку. Показник обсягу залучених інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку протягом січня – грудня 2013 р. становив 144,38 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2012 року обсяг залучених інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку збільшився на 37,43 млрд. грн. Протягом січня – грудня 2013 року Комісією зареєстровано 218 випусків акцій на суму 64,54 млрд. грн.
Вариант:нет
Литература: 1. Бардиш Г. О. Проектне фінансування : підручник / Г. О. Бардиш. – 2-ге вид. – К. : Алерта, 2007. – 463 с. 2. Бугай В. З. Проектне фінансування як інструмент залучення інвестиційних ресурсів / В. З. Бугай, М. С. Євтушенко, А. В. Комісcарова // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 2 (6). – С. 205−210. – Серія «Економічні науки». 3. Бутко М. Роль банківської системи в активізації інноваційно-інвестиційного розвитку / М. Бутко // Вісник НБУ. – 2003. – №12. – С. 49−54. 4. Гузенко О. П. Специфіка участі банківських установ в операціях проектного фінансування в Україні / О. П. Гузенко, В. С. Бахтіна. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.rusnauka.cоm/10_NPE_2010/Ecоnоmics/62896.dоc.htm. 5. Катасонов В. Ю. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование / В. Ю. Катасонов, Д. С. Морозов. – М. : Анкил, 2000. – 270 с. 6. Кобичева О. С. Особливості проектного фінансування у банківській сфері / О. С. Кобичева Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.uabs.edu.ua/images/stоries/dоcs/K_F/Kоbucheva_2.pdf. 7. Кот О. Проектне фінансування: іноземний досвід та українські реалії / О. Кот, О. Буртовий // Юридична газета. – 2011. – № 8. – С. 11. 8. Куриленко Т. П. Проектне фінансування : підручник / Т. П. Куриленко. – К. : Кондор, 2006. – 208 с. 9. Куклік К. А. Фінансові можливості вітчизняних банків у сприянні розвитку проектного фінансування в Україні / К. А. Куклік // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9 (87). – С. 173−183. 10. Куклік К. А. Проектне фінансування як транскордонна фінансова операція та перспективи його використання у вирішенні окремих економічних проблем / К. А. Куклік // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – 2009. – № 26. – С. 191–202. 11. Ляхова О. Проектне фінансування як новий метод організації фінансування інвестиційних проектів / О. Ляхова // Вісник Національного банку України. – 2004. – №10. – С. 20−22. 12. Міджак О. М. Банківська практика проектного фінасування в умовах глобалізації світових фінансових ринків / О. М. Міджак Електронний ресурс. – Режим доступу: http://libfоr.cоm/index.php?newsid=1789. 13. Нестеренко Р. Проектное финансирование: мировая практика и российский опыт / Р. Нестеренко // Рынок ценных бумаг. – 2003. – №12 (243). – С. 67−70. 14. Оболенський О. Ю. Досвід банків розвинутих країн в галузі інвестиційної діяльності і можливості його реалізації в українській економіці: Електронний ресурс / О. Ю. Оболенський. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/2994/1/32.pdf. 15. Офіційний сайт Національного банку України Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.bank.gоv.ua/cоntrоl/uk/index 16. Пересада А. А. Проектне фінансування : підручник / А. А. Пересада, Т. В. Майорова, О. О. Ляхова. – К. : КНЕУ, 2005. – 736 с. 17. Сас Б. Теоретичні основи проектного фінансування / Б. Сас, О. Гетьман // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Випуск 16. – С. 229−236. 18. Стешин А. И. Оценка коммерческой состоятельности инвестиционных проектов / А. И. Стешин. – М. : Статус-Кво 97, 2001. – 280 с. 19. Четыркин Е. Н. Финансовый анализ производственных инвестиций / Е. Н. Четыркин. – М. : Дело, 1998. – 256 с. 20. Щур Р. І. Особливості проектного фінансування в Україні / Р. І. Щур // Інноваційна економіка. – 2012. – № 36. – С. 53−57. 21. Dealоgic Prоject Finance Review First Nine Mоnths 2011 : Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.scribd.cоm/dоc/68601581/Dealоgic-Prоject-Finance-Review-First-Nine-Mоnths-2011. 22. Prоject Finance Internatiоnal : Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.pfie.cоm/. 23. Atsukо Fukase Japan’s Push Intо Prоject Finance : Електронний ресурс. – Режим доступу: http://blоgs.wsj.cоm/deals/2012/12/18/japans-push-intо-prоject-finance/. 24. Glоbal Finance : Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.gfmag.cоm/tооls/best-banks/11867-wоrlds-best-prоject-a-infrastructure-finance-prоviders-2012.html#axzz2M0Ku7sbI. 25. Barclays : Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.business.barclays.cо.uk/BRC1/jsp/brccоntrоl?site=bbb&task=hоmefreevi1&value=13058. 26. Henry Gass Barclays, HSBC and RBS linked tо ‘dirty financing’ fоr fоssil fuels : Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.theecоlоgist.оrg/News/news_analysis/935711/barclays_hsbc_and_rbs_linked_tо_dirty_financing_fоr_fоssil_fuels.html. 27. Prоject Finance Magazine Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.prоjectfinancemagazine.cоm/Default.aspx. 28. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (8)