Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Фінансові документи. Способи оформлення. Способи захисту інформації.

Карточка работы:927
Цена:
Тема: Фінансові документи. Способи оформлення. Способи захисту інформації.
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Секретар (діловодство, документознавство)
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональне Вище Професійне Училище Зв'язку (МВПУЗ)
Содержание:ВСТУП 3 Розділ 1. Сучасні підходи до оформлення фінансових документів та захисту фінансової інформації 4 1.1. Склад та зміст фінансових документів підприємства 4 1.2. Порядок оформлення фінансових документів на підприємстві 5 1.3. Захист фінансової інформації 9 Розділ 2. Оформлення службових документів 14 2.1. Документи з діяльності підприємства, організації, установи 14 2.1.1. Службовий лист 14 2.1.2. Факсограма (Телефонограма) 16 2.1.3. Довідка 17 2.1.4. Доповідна записка 18 2.1.5. Протокол 20 2.1.6. Акт 23 2.1.7. Наказ 24 2.1.8. Витяг з наказу 25 2.1.9. Договір 26 2.2. Документи з особового складу 27 2.2.1. Заява 27 2.2.2. Наказ по особовому складу 28 2.2.3. Характеристика 30 2.2.4. Автобіографія 31 2.2.5. Резюме 32 2.2.6. Доручення (Розписка) 32 2.2.7. Особова картка 34 2.2.8. Трудова книжка 36 2.2.9. Посвідчення по відрядження 42 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 45 ДОДАТКИ 47
Курс:
Реферат:
Язык:Укр
Вступление:Керівник реалізується в культурі мислення, прийняття рішень, культурі поведінки, ділового мовлення, культурі своєї управлінської діяльності взагалі. Сьогодні культура і ділове мовлення як усне, так і письмове виявилися об'єднаними в царині духовних вартостей кожного управлінця, кожної людини і всього суспільства. Ніхто не стане заперечувати, що в низькій культурі мови проявляються виразні ознаки бездуховності. Мовна неграмотність, невміння написати елементарне розпорядження, наказ чи службову довідку самі по собі говорять про рівень управлінської культури, загальний розвиток особистості керівника, міру його причетності до багатств рідного народу й надбань усього людства. Основою культури ділового мовлення є грамотність оформлення ділових документів. Діловодство визначається як діяльність, що охоплює питання документування та організації роботи з документами стосовно фінансів та особового складу підприємства тощо. Правильна організація діловодства має велике значення, саме тому тема роботи є актуальною. Об’єктом дослідження є фінансова документація. Предметом дослідження даної роботи є організація та порядок складання фінансової документації. Метою даної роботи є вивчення особливостей фінансових документів, порядку їх складання та захисту інформації, а також практичне застосування набутих знань. Для написання роботи була використана навчальна література провідних зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема, дослідженням автоматизації діяльності офісу займалися Палеха Ю.І., Кузнецова Т.В., Корж Л.В., Зубенко Л.Г., Немцов В.Д., Чупріна М.О.
Объём работы:
70
Выводы:В першому розділі роботи було розглянуто основні теоретичні засади організації фінансової документації на підприємстві. Обов'язковою умовою здійснення фінансово-розрахункових операцій є їх документування. Жодна фінансова операція може бути проведена без підтвердження її відповідними документами. Система фінансово-розрахункової документації покликана забезпечити: — повну схоронність грошових та інших коштів, акцій; — точне виконання фінансових, банківських та інших операцій; — своєчасне відображення ви робочих операцій; — запобігання фінансовим по рушенням і зловживанням; — можливість документальної (обґрунтування відповідальності службових осіб; — складання бухгалтерської та іншої звітності, бізнес планування; — здійснення грошово-розрахункових операцій у фінансових і банківських органах. Від інших видів обліку фінансово-розрахункова доку¬ментація відрізняється такими ознаками: 1. Облік суворо документований, тобто кожний запис проводиться лише на підставі спеціально оформленого документа. 2. Рух фінансових потоків і господарських процесів відображається в грошових вимірах. 3. Облік має цілісній і безперервний характер, у ньому неможливий вибірковий нагляд. Відмітна риса фінансово-розрахункової документації — її сувора стандартизація. Суть інформаційної безпеки — забезпечити безперебійну роботу організації і звести до мінімуму збиток від подій, що таять погрозу безпеки, за допомогою їхнього запобігання і зведення наслідків до мінімуму. Управління інформаційною безпекою дозволяє колективно використовувати інформацію, забезпечуючи при цьому її захист і захист обчислювальних ресурсів. Інформаційна безпека складається з трьох основних компонентів: а) конфіденційність: захист конфіденційної інформації від несанкціонованого розкриття чи перехоплення; б) цілісність: забезпечення точності і повноти інформації і комп'ютерних програм; в) доступність: забезпечення доступності інформації і життєво важливих сервисів для користувачів, коли це потрібно. В другій частині роботи було проведено практичне дослідження порядку складання документів.
Вариант:нет
Литература:1. Про інформацію // Закон України, Вісник Верховної Ради України вiд 02.10.1992 № 2657-XII 2. Про затвердження типових форм первинного обліку // Наказ Міністерства статистики України від 28.11.95 р. №342 3. Державний класифікатор управлінської документації ДСТУ 2734:2004// Наказ Держстандарту України від 31.12.98 N 1024 4. Белов А. А., Белов А. Н. Делопроизводство и документооборот. — 4.изд., доп. и перераб. — М. : Книжный мир, 2004. — 340с. 5. Бибик Світлана Павлівна, Сюта Галина Мирославівна. Ділові документи та правові папери: Листи. Протоколи. Заяви. Договори. Угоди. — Х. : Фоліо, 2005. — 493с. 6. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови.— К., 2002. – 286 с. 7. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібник.— К.: А.С.К., 2002. – 242 с. 8. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. для уч. проф.-техн. закл. освіти. — 4.вид. — К. : Либідь, 2004. — 384с. 9. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Бланки, статути, положення, інструкції, службові листи, протоколи, довідки, акти, договори, накази, контракти, заяви, анкети: Навч. посіб. для учнів проф.-техн. закл. освіти. — 3.вид. — К. : Либідь, 2001. — 383с. 10. Загорецька Олена Михайлівна. Службові документи сучасної організації: Довідник. — К. : МедіаПро, 2005. – 120 с. 11. Збірник норм і правил з документального забезпечення / Державна адміністрація залізничного транспорту України. Управління справами. — К. : ТОВ "ВД "Мануфактура", 2005. — 595с. 12. Зубенко Л.Г., Немцов В.Д., Чупріна М.О. Ділові папери в менеджменті: Навчальний посібник. – К.: ТОВ „УВПК „ЕксОб”, 2003 – 272с. 13. Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення: Практикум / За ред. проф. А.П.Загштка.- До¬нецьк, 1997. 14. Кавторева Яна. Документооборот: организация и ведение. — 5. изд., перераб. и доп. — Х. : Издательский дом "Фактор", 2004. — 220с. 15. Кавторева Яна. Документооборот: организация и ведение. — 6.изд., перераб. и доп. — Х. : Издательский дом "Фактор", 2005. — 226с. 16. Корж Л.В. Документація праводілової сфери. - К-2002. - 232 с. . 17. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи. УДНДІАСД.- К., 2000.- 161 с. 18. Кавторева Я. Документообіг: організація та ведення. – 4-те вид., перероб і доп. – Х.: Фактор, 2003 – 184 с. 19. Козоріз В.П., Лаписька Н.І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2002 – 168 с. 20. Кузнецова Т.В. Проблемы организации службы документационного обеспечения управления (ДОУ) на современном этапе // Делопроизводитель. – 2001. - №1. 21. Олексюк О.С., Задірака В. К. Методи захисту фінансової інформації: Навчальний посібник. – Тернопіль: Збруч, 2000. – 456 с. 22. Палеха Ю. І. Управлінське документування: Навч. посібник для вищих навч. закл.: У 2 ч. / Європейський ун-т. — 3.вид., доп. — К. : Видавництво Європейського університету, 2003. — Бібліогр.: с. 275-277. 23. Палеха Ю. І. Управлінське документування: Навч. посібник для вищих навч. закл.: У 2 ч. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2002. — Ч. 2 : Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). — 222с. 24. Палеха Ю. І. Управлінське документування: Навч. посібник для вищих навч. закл.:У 2 ч. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2001. — Т. 1 : Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів). — 327с. 25. Палеха Ю. І. Менеджмент для початківців: Навч. посібник:Для студ. вищих навч. закл. / Європейський ун-т. — 3.вид., доп. — К. : Видавництво Європейського університету, 2003. — 216с. 26. Шахвердов В.А. Цифровий підпис у системах автоматизації ділового документоведення 27. Хоменко М.Ф., Грабар О.В. Посібник з діловодства. Видання друге, випр. і доп. – К.: Генеза, 2003. – 104 с.
Дополнительная информация:Робота 70 стор. 14 пт, та 55 стор. – 12 пт подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)