Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Педагогіка»

Виховання інтересу до занять фізичними вправами у дітей молодшого дошкільного віку засобами рухливих ігор

Карточка работы:14843-2015ф
Цена:
Тема: Виховання інтересу до занять фізичними вправами у дітей молодшого дошкільного віку засобами рухливих ігор
Предмет:Педагогіка
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Дошкільна освіта: організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8 1.1. Загальна характеристика проблеми виховання інтересу до занять фізичними вправами у дітей 8 1.2. Потенціал рухливих ігор у підвищенні інтересу до активної рухової діяльності у дітей молодшого дошкільного віку 28 Висновки до розділу І 44 РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 46 2.1. Методика визначення наявних у дітей молодшого дошкільного віку інтересів до занять фізичними вправами 46 2.2. Стан організації роботи ДНЗ з використання рухливих ігор в практиці фізкультурно-оздоровчої діяльності 54 Висновки до розділу ІІ 67 РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ РУХЛИВИХ ІГОР ДЛЯ ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНТЕРЕСУ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ 70 3.1. Напрями використання рухливих ігор у реалізації виховних завдань фізичного виховання дітей молодшого дошкільного віку 70 3.2. Вплив рухливих ігор на виховання у дітей молодшого дошкільного віку інтересу до занять фізичними вправами 77 Висновки до розділу ІІІ 88 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98 ДОДАТКИ 111  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми дослідження. Економічні й політичні реформи в Україні здійснюються на тлі загострення проблеми захворюваності дітей, яка зросла за багатьма показниками: лише третина сучасних дошкільників вважаються відносно здоровими. За даними НАН України, абсолютно здорових дітей, які вступають до школи, лише 5% (Л. Бордіян, П. Добрий, В. Язловецький). Такий стан потребує пошуку оптимальних форм і шляхів зміцнення здоров’я дітей, зокрема, дошкільного віку (Е. Вільчковський, Н. Денисенко, М. Зубалій, М. Козленко, І. Козетов, Б. Шиян). Одним із шляхів зміцнення здоров’я дошкільників є формування у них інтересу до занять фізичними вправами, стійкого прагнення до виконання різної рухової діяльності. У період дошкільного дитинства закладається фундамент здоров’я, формуються життєво необхідні рухові навички, вміння, розвиваються важливі фізичні якості, що свідчить про необхідність правильного фізичного виховання, яке має сприяти оздоровленню і повноцінному розвитку дитини (С. Пєхарєва 76, c. 84. Відповідно до вказаного, дошкільні навчальні заклади та сім’я мають створити сприятливі умови для оптимального фізичного розвитку дитини, отримання нею знань про людський організм, опанування санітарно гігієнічних навичок тощо. Разом з тим, важливою передумовою збереження фізичної дієздатності, гармонійного розвитку і вдосконалення фізичних сил та здібностей у дитини дошкільного віку є формування у неї стійкого інтересу до занять фізичною культурою та спорту, інтересу до виконання фізичних вправ. Актуальність даного питання обґрунтовується тим, що дитина у дошкільний період свого життя має природну потребу в рухах, нових враженнях, цікавій для неї інформації, яка й може бути використана у процесі активізації інтересу дошкільників до занять фізичними вправами 93. За свідченням С. Пєхарєвої, дошкільний вік – безцінній етап у розвитку фізичної культури людини. У цей період формуються основи особистості, у тому числі позитивне ставлення до спорту, інтерес до занять фізичною культурою 76, c. 84. Розвиток у дошкільника стійкого інтересу до фізичної активності та занять фізичною культурою є важливою передумовою для збереження його фізичної дієздатності, гармонійного розвитку і зміцнення здоров’я. Тому підвищення рівня інтересу дитини до фізкультурно-оздоровчої діяльності сприяє вдосконаленню її фізичних сил та здібностей, закладає міцне підґрунтя для подальшого фізичного розвитку зростаючого покоління. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження показав, що поняття «мотивація», «інтерес» до занять фізичними вправами досліджувалися різними науковцями. Дане питання відображено в працях Р. Буре, О. Вавілової, Е. Вільчковського, Н. Денисенко, Т. Дмитренко, Є. Кудрявцева, О. Курка, Т. Осокіної, Л. Островської та ін. Дослідження багатьох авторів (О. Богініч, Л. Глазиріна, Н. Денисенко, Т. Дмитренко, О. Козленко, Н. Лурі, В. Новохатько, Л. Сварковська та ін.) переконують, що формування позитивного ставлення до занять фізичною культурою та потреби у фізичному вдосконаленні залежить від ефективності навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі, виховання в родині, дотримання дитиною гігієнічних вимог, наявності позитивної мотивації до діяльності, спрямованої на фізичне самовдосконалення. Водночас цілісне вивчення особливостей формування у дітей дошкільного віку інтересу до занять фізичними вправами не було предметом спеціальних досліджень. У роботах спеціалістів сфери фізичного виховання, зокрема Т. Круцевич, О. Андреєва, Г. Безверхня, Н. Москаленко, зазначено, що успішність даного процесу визначається не лише методикою, а й інтересами до навчання загалом та до виконання фізичних вправ зокрема. Проблему інтересу до фізичної культури вивчали вчені Б. Ананьєв, В. Ареф’єв, Н. Москаленко, Т. Круцевич, Ю. Курашушина, М. Тверхохліб та ін. Аналіз праць зазначених вище науковців свідчить, що мотиви й інтереси до занять фізичною культурою і спортом дітей мають свої вікові та гендерні особливості, пов’язані з психічним розвитком, соціальними і соціально-економічним умовами розвитку особистості 94. Реалізація стратегічних оздоровчих завдань фізичного виховання дошкільників знайшла своє відображення в основних положеннях О. Кононко, у дослідженнях О. Богініч, Н. Денисенко, О. Дубогай, Л. Лохвицької та інших, у яких зазначається, що педагогічний процес має будуватися відповідно до реалізації завдань збереження та зміцнення здоров’я дітей 61, c. 149. На даний час, набутий певний досвід організації фізичного виховання у дошкільному навчальному закладі, вивчені методичні засоби активізації інтересу дітей до занять фізичними вправами. Ця проблема як один із напрямів дошкільної педагогіки досить детально вивчалася М. Аляб’євою, Я. Бердиховою, Е. Вільчковським, С. Волковою, З. Джумаєвим, Л. Островською. Л. Сварковською, Л. Юр’євою та ін. Вивчення проблеми формування у дітей дошкільного віку інтересу до занять фізичними вправами базувалося на теоретичних засадах психолого-педагогічної науки про значення занять фізичною культурою для збереження й зміцнення здоров’я підростаючого покоління (М. Амосов, Г. Апанасенко, Н. Денисенко, О. Дубогай, В. Язловецький), про значення фізичного виховання дошкільників у навчальному процесі ДНЗ (О. Богініч, Е. Вільчковський, О. Куц), про ефективність виховання дітей на народних традиціях фізичного вдосконалення (В. Левків, А. Цьось, М. Шейко). Проте загалом рівень фізичного виховання молодших дошкільників та використання засобів рухливих ігор задля формування інтересу дітей до занять фізичними вправами потребує наступного науково-практичного обґрунтування. Вищевказане обумовлює актуальність теми дослідження: «Виховання інтересу до занять фізичними вправами у дітей молодшого дошкільного віку засобами рухливих ігор». Об’єкт дослідження – фізичне виховання дітей молодшого дошкільного віку. Предмет дослідження – зміст та методика використання рухливих ігор у фізичному вихованні дітей молодшого дошкільного віку. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментальним шляхом виявити вплив рухливих ігор на виховання у дітей молодшого дошкільного віку інтересу до занять фізичними вправами. Завдання дослідження: 1. Здійснити аналіз проблеми виховання інтересу до активної рухової діяльності у дітей в теорії та практиці дошкільної освіти. 2. Охарактеризувати вплив рухливих ігор на виховання у дітей молодшого дошкільного віку інтересу до занять фізичними вправами. 3. Виявити педагогічні умови виховання інтересу до занять фізичними вправами у дітей молодшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу. 4. Розробити методичні рекомендації для вихователів щодо підвищення інтересу у дітей молодшого дошкільного віку до занять фізичними вправами в процесі ігрової діяльності. Для вирішення поставлених у дослідженні завдань були використані наступні методи наукового дослідження: – теоретичні: аналіз наукової психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження; вивчення, аналіз та узагальнення педагогічного досвіду вихователів дошкільного навчального закладу; дослідницька робота; – емпіричні методи: спостереження, анкетування, бесіда; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний), якісний та кількісний аналіз результатів дослідження; методи математичної обробки зібраних даних. Експериментальною базою дослідження був дошкільний навчальний заклад № 771 м. Києва. На різних етапах дослідження було залучено 30 дітей молодшого дошкільного віку (3-4 років), 16 хлопчиків та 14 дівчаток. Наукова новизна та теоретична значущість дослідження полягає в обґрунтуванні змісту та методики використання рухливих ігор задля виховання інтересу до занять фізичними вправами; виокремленні факторів, які впливають на розвиток інтересу до фізкультурно-оздоровчої діяльності дітей молодшого дошкільного віку; з’ясуванні виховного впливу рухливих ігор та ефективність їх застосування в практиці дошкільного виховання. Практична значущість результатів дослідження полягає у використанні науково обґрунтованої та експериментально перевіреної добірки рухливих ігор для виховання інтересу у дітей молодшого дошкільного віку до занять фізичними вправами; розробці методичних рекомендацій для вихователів щодо активізації рухової діяльності дітей засобами рухливих ігор. Апробація результатів дослідження здійснювалася через публікацію матеріалів науково-дослідницької роботи: «Потенціал рухливих ігор у підвищенні інтересу до активної рухової діяльності у дітей молодшого дошкільного віку», «Вплив рухливих ігор на виховання у дітей молодшого дошкільного віку інтересу до занять фізичними вправами» у збірнику наукових праць та у виступах на наукових конференціях: «ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «ДИТИНСТВО. ОСВІТА. СОЦІУМ» та «ІІІ Міжнародної дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір». Структура роботи обумовлена логікою дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури, що нараховує 103 джерел, 8 додатків. Містить 12 таблиць та 10 рисунків. Загальний обсяг роботи становить 123 сторінки.
Объём работы:
95
Выводы: Теоретичний та практичний аналіз проблеми виховання інтересу до занять фізичними вправами у дітей молодшого дошкільного віку засобами рухливих ігор дозволив виокремити наступні висновки відповідно до поставлених у роботі завдань: 1. У межах виконання першого завдання здійснено аналіз проблеми виховання інтересу до активної рухової діяльності у дітей в теорії та практиці дошкільної освіти. Особливості фізичного розвитку дошкільників та активізації їх інтересу до виконання фізичних вправ у ході рухової активності відображено у працях О. Богініч, Р. Буре, О. Вавілової, Е. Вільчковського, Н. Денисенко, Т. Дмитренко, Л. Долинської, О. Дубогай, Є. Кудрявцева, О. Курка, Л. Лохвицької, Т. Осокіної, Л. Островської та ін. Зазначено, що дошкільний вік є найбільш сприятливим для формування стійкого інтересу до занять фізичними вправами. Саме у дошкільному віці дитина прагне дізнатися про все, що її оточує, демонструє зацікавленість у різних видах діяльності, й особливо у ході ігрової. Найбільш важливою формою роботи вихователя із дошкільниками є саме ігрова. Організація та проведення гри є найбільш сприятливою діяльністю, спрямованою на розвиток дитини, її навчання та виховання. Саме гра вважається провідним видом діяльності дитини-дошкільника, і дозволяє найбільш ефективно навчати і виховувати її. До переваг використання рухливих ігор у ході занять з фізичної культури відноситься те, що вони задовольняють потребу організму дитини в русі, сприяють збагаченню її рухового досвіду, закріплюють та вдосконалюють різноманітні вміння і навички основних рухів (ходьби, бігу, стрибків, рівноваги) дошкільників. Під час участі в рухливих іграх розвиваються такі важливі фізичні якості дітей, як швидкість, спритність, витривалість. Саме у ході рухливої гри діти вчаться підпорядковувати свою поведінку заданим правилам гри, які регулюють їх поведінку, сприяють вихованню у дошкільників свідомої дисципліни, привчають відповідати за конкретні вчинки, розвивають почуття товариськості. Крім того, у рухливих іграх у дітей формуються організаційні навички, вміння зважати на обставини. Фізкультурні заняття, побудовані на використанні елементів рухливих ігор, значною мірою сприяють підвищенню рівня фізичної підготовленості, фізичному і психічному розвитку, викликають підвищений інтерес у дошкільників до занять руховою діяльністю, і конкретно до виконання фізичних вправ. Рухливі ігри систематизуються за видами основних рухів: з ходьбою і бігом; з повзанням і лазінням; з підстрибуванням і стрибками; з киданням і ловом, а також ігри на орієнтування в просторі. Також відомим є поділ рухливих ігор на сюжетні й безсюжетні. У ході аналізу особливостей застосування рухливих ігор у фізичному вихованні дошкільників було відзначено доцільність їх проведення відповідно до інтенсивності та етапу заняття з дошкільниками. 2. Відповідно до другого завдання охарактеризовано вплив рухливих ігор на виховання у дітей молодшого дошкільного віку інтересу до занять фізичними вправами. Під час практичного вивчення сформованості інтересу дітей молодшого дошкільного віку до занять фізичними вправами організовано та проведено емпіричне дослідження. Програма дослідження передбачала його проведення в три етапи: констатувальний, формувальний та контрольний. За узагальненими результатами емпіричного дослідження встановлено, що тільки 18,8% дітей мають високий рівень сформованості інтересу до занять фізичними вправами. Їм цікаво займатися фізичною діяльністю, вони охоче виконують завдання вихователя з фізичної культури, адекватно ставляться до власного здоров’я та розуміють, що для його збереження треба займатися фізичною діяльністю та дотримуватися здорового способу життя. Вони здатні до самостійного контролю за виконанням фізичної вправи, можуть побачити помилку та вчасно її виправити, готові до застосування отриманих знань та вмінь у різних видах діяльності. Основна частина дітей – близько 50% мають низький рівень сформованості інтересу до виконання фізичних вправ. Ці діти не відчувають радості під час виконання фізичних завдань, їм потрібна допомога вихователя під час виконання вправ, а також у ході оцінки їх правильності. Вони не здатні до прояву ініціативності та активності у ході виконання поставлених завдань. Не можуть застосувати отримані знання та вміння в інших видах діяльності. Також на основі відповідей дітей було встановлено, що близько 30-40% дітей мають середні показники прояву інтересу до занять фізичними вправами. Ці опитувані правильно розуміли значення здоров’я та важливості дотримання здорового способу життя для його зміцнення, адекватно ставилися до занять фізично культурою, називали рухливі ігри серед інших улюблених ігор. Разом з тим їм була потрібна допомога вихователя в оцінці правильності виконання фізичних вправ. Вони не завжди були готові до застосування засвоєних видів рухової активності у повсякденному житті. Формувальний експеримент полягав у проведенні рухливих ігор з дітьми на прогулянках, екскурсіях, пішохідних переходах та заняттях з фізичного розвитку. За час формувального експерименту нами було впроваджено 9 рухливих ігор («Ведмежата», «Курчатка», «Метелики», «Жабки», «Ми – сніжинки», «Веселі м’ячики-Колобки», «У лісі», «На городі», «У саду»), два гімнастичних комплекси (комплекс ранкової гімнастики «Колобочок» та комплекс рухливих ігор з використанням фітбола), а також виховне заняття «Ми малята спритні й дужі, ні до кого не байдужі», у ході якого закріплювалися отримані знання та навички дітей з фізичної культури. У ході контрольного етапу дослідження з метою перевірки ефективності впливу рухливих ігор на розвиток інтересу дітей до занять фізичними вправами було встановлено, що результати контрольної групи дітей залишились незмінними, а серед дітей експериментальної групи в цілому на 12,4-18,7% стало більше дітей з високим рівнем розвитку інтересу до занять фізичними вправами. Крім того, помітним є зниження кількості дітей експериментальної групи з низьким рівнем прояву інтересу до занять фізичними вправами на 18,8%-25%. В цілому відзначимо, що діти молодшого дошкільного віку експериментальної групи, з якими проводилась формувальна робота, стали проявляти більш позитивне ставлення до занять фізичними вправами, тали більш фізично розвиненими, спритнішими, гнучкішими. Вони стали демонструвати вищу обізнаність з тим, як потрібно слухати та виконувати ігрові завдання, пропоновані вихователем. Загалом був відзначений більш бадьорий настрій дітей при виконанні різних вправ, їх вища ініціативність під час планування ігрових дій та виконання запропонованих правил рухливих ігор. У ході індивідуальних та групових бесід молодші дошкільники більш широко розповідали про сутність здоров’я, здоровий спосіб життя, у практичній діяльності – дотримувалися його основних вимог, були готові до застосування засвоєних рухливих дій у різних видах діяльності у ДНЗ (як під час занять, так і в ході режимних моментів, прогулянок, у вільний час). Також було відзначено зростання самостійності та фізичної впевненості молодших дошкільників – вони стали більш ініціативними та пропонували іншим дітям пограти у рухливу гру (не тільки на занятті, а й під час вільного часу дітей у групі). На основі встановленої позитивної динаміки змін у розвитку інтересу дітей молодшого дошкільного віку до занять фізичними вправами встановлюємо високу результативність проведеної формувальної роботи з ними, та підтверджуємо ефективність використання рухливих ігор з метою виховання інтересу дошкільників до рухливої активності та занять фізичними вправами. 3. У межах третього завдання дослідження виявлено педагогічні умови виховання інтересу до занять фізичними вправами у дітей молодшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу. Вказано, що формування інтересів – це тривалий процес, який вимагає певних умов і залежить від педагогічного керівництва, від правильного встановлення органічної єдності системи науки, системи пізнання цієї науки та системи її викладання. Основними етапами процесу формування пізнавального інтересу дітей є: 1) підготовка ґрунту для появи пізнавального інтересу – створення умов які, сприяють виникненню потреби в даних знаннях і відповідному виді діяльності; 2) створення позитивного ставлення до навчального предмету і до діяльності; 3) організація діяльності, за якої формується справжній пізнавальний інтерес. Важливе значення для розвитку інтересу дошкільників має ігрова діяльність. Цінність гри полягає ще й в тому, що вона викликає радісні переживання, задоволення, життєрадісність, активність, позитивно впливає на нервову систему і дає певні фізіологічні й виховні наслідки. Застосування ігор у взаємодії з дошкільниками сприяє тому, що під час навчально-виховного процесу (занять, ігор, праці) створюється нестресогенний психологічний мікроклімат, який сприяє саморегуляції дитини. Це такий психічний стан, коли імпульсивність, агресивність, тривожність перебувають у дитини в межах норми. Відповідно до вказаного, ігрова діяльність є однією з основних під час формування інтересу дошкільників до навчання різним формам активності, прагнення виконувати ті чи інші фізичні вправи та види рухової діяльності. Основними шляхами підвищення рухової активності та розвитку рухових умінь і навичок у дітей на заняттях фізичної культури є: 1) застосування навчально-розважальних ігор; 2) змагання, які сприятимуть активізації дітей з метою суперництва та самоствердження в колективі; 3) використання нестандартних занять; 4) застосування функціональної музики (музичний супровід допомагає дітям більш активно, з емоційним піднесенням виконувати запропоновані завдання). При цьому створення інтересу до занять фізичними вправами, як передумови формування потреби у цій діяльності, може здійснюватись лише у процесі самої діяльності. 4. Відповідно до четвертого завдання розроблено методичні рекомендації для вихователів щодо підвищення інтересу у дітей молодшого дошкільного віку до занять фізичними вправами в процесі ігрової діяльності. Турбуючись про виховання пізнавального інтересу дошкільника до навчально-виховного процесу, формуючи його інтерес та позитивну мотивацію до занять фізичними вправами, педагог має використовувати методично вдалі форми і методик роботи з дітьми. Завдання педагога полягає в такій організації заняття, щоб діти засвоювали передбачений програмою матеріал підсвідомо, із задоволенням рухаючись, граючись. Організовуючи роботу під час проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, педагог велику увагу має приділяти підбору вправ. При цьому він має враховувати можливості та стан здоров’я дітей, їх індивідуальні особливості, адже недостатня підготовленість педагога може викликати у дітей небажання виконувати вправи, призвести до втрати інтересу й мотивації до активної рухової діяльності, з’явиться почуття невпевненості. Важливими умовами практичної діяльності педагога-вихователя у напрямку активізації інтересу дітей молодшого дошкільного віку до занять фізичними вправами, що підвищить успішність виконання ними рухливих видів діяльності, є: 1) використання легкої, приємної музики, яка задає темп виконання завдань, створює бадьорий настрій в групі дітей; 2) забезпечення відповідної наочності, що повторює сюжет чи сприяє уявному перетворенню дітей на головних героїв-виконавців пропонованої рухливої гри; 3) створення сприятливої позитивної атмосфери спілкування між педагогом та вихованцями, де дорослий контролює якість виконання дітьми фізичних вправ та м’яко і ненав’язливо корегує дотримання ними правил рухливих ігор. Доведеною є ефективність використання рухливих ігор у процесі формування інтересу дітей до занять фізичними вправами. Відповідно до цього радимо підібрати оптимальний за віковими та психофізіологічними показниками доступності комплекс рухливих ігор, які використовувати у розвивальній роботи з молодшими дошкільниками. Мета роботи досягнута, завдання виконано. Перспективним напрямом дослідження є подальше науково-практичне вивчення особливостей застосування рухливих ігор у процесі формування інтересу дітей (середнього та старшого дошкільного віку) до занять фізичними вправами, що сприятиме збагаченню методичної бази фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі.
Вариант:нет
Литература: 1. Ашанін В. С. Диференційний підхід з використанням інформаційних технологій у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку / В. С. Ашанін, А. Є. Подоляка // Слобожанський науково–спортивний вісник.– Харків : ХДАФК, 2010. – № 3. – С. 120–123. 2. Бабюк С. М. Педагогічні умови фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку у взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї : Автореф. дис. канд. пед. наук. : 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання НАПН України / С. М. Бабюк. – К., 2011. – 22 с. 3. Бабюк С. М. Формування мотивації у дітей старшого дошкільного віку до занять фізичною культурою / С. М. Бабюк // Проблеми теорії і методики виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, олімпійського та професійного спорту : Наукові праці Кам’янець–Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець–Подільський : Абетка–НОВА, 2004. –Вип. 2 . – С . 30–34. 4. Бабюк С. М. Формування фізичної культури особистості дитини дошкільного віку / С. М. Бабюк // Проблеми теорії та методики фізичного виховання і професійного спорту, лікувальної фізичної культури та спортивної медицини : Наукові праці Кам’янець–Подільського університету. – Кам’янець–Подільський : Інформ.–видав. відділ, 2007. – Вип. V. – С. 168–170. 5. Бадретдинова Р. Р. Особливості організації різних видів занять з фізичної культури : Виступ на пед.раді для педагогів ДНЗ Електронний ресурс / Р. Р. Батретдинова. – Режим доступу : http://ditsad.com.ua/konsultac403.html. 6. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук.ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – 2– ге вид., випр. – К.: Світич, 2008. – 430 с. 7. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) // Дошкільне виховання. – 2012. – № 7. – С. 4–19. 8. Байер О. М. Використання казкотерапії із футбол-гімнастикою як здоров’язбережувальної технології (на матеріалі роботи експериментальних майданчиків) / О. М. Байер, К. Л. Крутій // Дошкільна освіта. – 2008. – № 1(19). – C. 54-63. 9. Бахмацька О. Дидактична гра як засіб формування пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку / О. Бахмацька // Вісник інституту розвитку дитини. Серія. Філософія. Педагогіка. Психологія: збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 4. – С. 45–48. 10. Белов В. И. Психология здоровья / В. И. Белов. – М. : КСП ; СПб. : Респекс, 1994. – 272 с. 11. Білітюк С. А. Формування стимулів до занять фізичними вправами в дітей молодшого шкільного віку (на прикладі плавання) : Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Волинський держ. ун–т ім. Лесі Українки / С. А. Білітюк. – Луцьк, 2006. – 22 с. 12. Богініч О. Л. Педагогічні умови підвищення рухової активності дітей 4–5 років на заняттях з фізичної культури: Автореф. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук / О. Л. Богініч. – К.: УДПУ ім. М. П. Драгоманова, 1997. – 24 с. 13. Богініч О. Л. Сучасні пріоритети фізичного розвитку дітей / О. Л. Богініч // Дошкільне виховання. – 2005. – № 7. – С. 12–14. 14. Богініч О. Оздоровчу ідеологію в життя малят / О. Богініч // Дошкільне виховання – 2006. – № 7. – С. 7–9. 15. Богініч О. Особистість дитини: здоров’я та фізичний розвиток дитини / О. Богініч // Дошкільне виховання. – 2012. – № 9. – С. 4–8. 16. Боднар І. Р. Єдність навчання, виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку у процесі занять карате / І. Р. Боднар, Я. К. Вітос // Педагогіка, психологія та медико–біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – Вип. 10. – С. 5–9. 17. Бойченко Т. Валеологія – мистецтво бути здоровим / Т. Бойченко // Здоров’я та фізична культура. – 2005. – № 2. – С. 1–4. 18. Большакова І.О. Роль вихователя в розвитку пізнавальних інтересів п’ятирічних дошкільників. Виступ на семінарі «Розвиток пізнавальних інтересів дошкільників у процесі художньої діяльності» для вихователів ДНЗ Електронний ресурс / І. О. Большакова. – К., 2011. – Режим доступу: http://www.ippo.org.ua/files/новини/ОСТАННІ_НОВИНИ_2011/0509/4/1.doc. 19. Бочарова Н. И. Туристские прогулки в детском саду : пособие для практических работников дошкольных образовательных учреждений / Н. И. Бочарова. – М. : АРКТИ, 2004. – 116 с. 20. Виховання дітей 3–4–річного віку. Програма «Дивосвіт» Електронний ресурс. – Режим доступу: http://dyvosvit.lviv.ua/programs/programn–vimogi–navchannya–vihovannya–dtej–3–4–rchnogo–vku/?lang=ua. 21. Вільчковський Е. С. Інтеграція рухів і музики у фізичному розвитку дітей старшого дошкільного віку: навч.–метод. посібн. / Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Денисенко, Ю. М. Шевченко. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с. 22. Вільчковський Е. С. Оптимізація режиму рухової активності дітей у дошкільному закладі / Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Денисенко, О. І. Курок // «Українське дошкілля»: проблеми, пошуки, творчі знахідки. – Умань, 1996. – С. 12–13. 23. Вільчковський Е. С. Організація рухового режиму дітей 5–10 років у закладах освіти / Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Денисенко. – Запоріжжя: Диво, 2006. – 228 с. 24. Вільчковський Е. С. Розвиток у дошкільників інтересу до занять фізичними вправами / Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Денисенко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Концепція підготовки спеціалістів фізичноъ культури в Україні». – Київ-Луцьк, 1996. – С. 430-439. 25. Вільчковський Е. С. Сюжетні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку / Е. С. Вільчковський, Г. В. Біленька, О. Л. Богініч. – К.: ІЗМИ, 1996. – 74 с. 26. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку / Е. С. Вільчковський. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 336 с. 27. Волошина В. В. Розвиток пізнавальних інтересів у дошкільників та молодших школярів / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, Л. В. Лохвицька. – К., 2003. – 243 с. 28. Вольчинський А. Я. Вплив гри на підвищення рухової активності дошкільників / А. Я. Вольчинський, Н. О. Вольчинська, Я. А. Смаль // Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – Луцьк, 2013. – № 1 (21). – С. 144–148. 29. Вольчинський А. Я. Фізичне виховання дитини за традиціями української етнопедагогіки / А. Я. Вольчинський, Н. А. Колесник, А. М. Лящук // Матеріали XLII наук. конф. ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1996. – № 4. – С. 179−180. 30. Воронін Д. Фактори формування ціннісних орієнтацій молоді на здоровий спосіб життя на заняттях з фізичного виховання / Д. Воронін // Гуманізація навчально–виховного процесу. – Вип. LV. Частина І. – Слов’янськ, 2011. – С. 204–213. 31. Глазырина Л. Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста : пособие для пед. дошк. учреждений / Л. Д. Глазырина, В. А. Овсянкин. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 175 с. 32. Гнітецький Л. В. Етапи формування потреби займатися фізичними вправами / Л. В. Гнітецький // Педагогіка, психологія та медико–біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / під ред.С. С. Єрмакова. – Х. : ХХПІ, 2000. – № 11. – С. 3–6. 33. Грицишина Т. І. Маленькі туристи. Краєзнавство і туризм у дошкільному закладі / упор. Т. Вороніна. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с. 34. Денисенко Н. Оздоровчі технології в освітньому процесі / Н. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2004. – № 12. – С. 4–6. 35. Денисенко Н. Ф. Витоки здоров’я дитини: навч.–метод. посібн. / Н. Ф. Денисенко, Л. В. Лихолід, С. В. Лупінович, А. Ф. Михайліченко. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 160 с. 36. Денисенко Н. Ф. Теоретичні засади та технологія управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів: автореф... дис…. канд. пед. наук / Н. Ф. Днисенко. – К.: КНУ, 2002. – 20 с. 37. Денисенко Н. Ф. Управління системою фізичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах. – Запоріжжя: ЛІПС. Лтд., 2001. – 308 с. 38. Денисенко Н. Ф. Формування свідомого ставлення до здоров’я / Н. Ф. Денисенко// Дошкільне виховання. – 2008. – № 9. – С. 68–85. 39. Джоган І. А. Особливості організації роботи з управління системою фізичним вихованням дітей в дошкільному навчальному закладі Електронний ресурс / І. А. Джоган. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/almanax/18.pdf. 40. Дзьоба Л. І. Засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку. Сторінка фізінструктора Електронний ресурс / Л. І. Дзьоба. – Режим доступу: http://provesin.lvivedu.com/uk/site/PT–instructor.html 41. Друзь В. А. Особливості індивідуального фізичного розвитку дітей дошкільного віку / В. А. Друзь, Г. П. Артем’єва, М. В. Нечитайло // Слобожанський науково–спортивний вісник. – 2014. – №6 (44). – С. 41–46. 42. Дубогай О. Д. Теоретичні та метадичні аспекти особистісно–орієнтованого підходу у фізичному вихованні дітей Електронний ресурс / О. Д. Дубогай // Дошкільна освіта. – 2005. – № 2 (8). – Режим доступу: http://lips.zp.ua/states/253–120032.html. 43. Дубогай О. Д. Інтеграція пізнавальної та рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів / О. Д. Дубогай, Б. П. Пангелов, Н. О. Фролова, М. І. Горбенко. – К. : Оріяни, 2001. – 152 с. 44. Дубограй О. Фізкультура як складова здоров’я та успішного навчання дитини / О. Дубограй. – К.: вид. дім. «Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 128 с. 45. Дяченко П. М. Формування інтересу до занять фізичними вправами протягом усього життя / П. М. Дяченко // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого–педагогічні науки. – 2011. –№ 10. – С. 127–128. 46. Ефименко Н. Н. Театр горизонтального пластического балета (пластик–шоу). Уникальная эстетико–оздоровительная система для детей и взрослых Електронний ресурс / Н. Н. Ефименко. – Режим доступа: http://plastic–show.od.ua/content/metodicheskie–sekrety. 47. Єзерський В. І. Оцінка моделі фізичного виховання в літньому оздоровчому таборі, спрямованої на виховання у підлітків інтересу до занять фізичними вправами / В. І. Єзерський // Педагогіка, психологія та медико–біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 3. – С. 25–27. 48. Єзерський В. Психолого–педагогічні аспекти теоретичної підготовки та її місце у фізичному вихованні / В. Єзерський // Педагогіка, психологія та медико–біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків : ХХПІ, 2002. – № 25. – С. 19–24. 49. Журат Ю. В. Формування пізнавального інтересу у майбутніх фахівців у процесі професійного навчання Електронний ресурс / Ю. В. Журат. – Режим доступу : http://arr.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/833/1/Журат стаття 1.docx. 50. Зганяйко Г. В. Рухливі ігри, навчально–методичний посібник (короткий лекційний курс та практикум лабораторних занять з теорії і методики рухливих ігор) / Г. В. Зганяйко, В. О. Пустовалов. – Черкаси. 2012. – 105 с. 51. Карабаєва І. І. Формування пізнавальної спрямованості дошкільників на оточуючу дійсність / І. І. Карабаєва // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2011. – Т. IV (7). – С. 155–165. 52. Климчук І. ?Формування потреби займатися фізичними вправами в дітей середнього шкільного віку / І. Климчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. – 2013. – № 2 (22). – С. 43–47. 53. Кожухова H. H. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста : схемы и таблицы / H. H. Кожухова, Л. А. Рыжкова, М. М. Борисова. – М. : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 192 с. 54. Колбанов В. В. Валеология: Основные понятия, термины и определения / В. В. Колбанов. – 2–е изд. – СПб.: Деан, 2000. – 256 с. 55. Кононко О. Л. Субсфера «Я – фізичне»; Субсфера «Я – психічне» / О. Л. Кононко // Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні. – К. : Дошкільне виховання. – 2003. – 243 с. 56. Конох А. П. Ігри спортивного характеру як засіб розвитку в дітей старшого дошкільного віку фізичних якостей Електронний ресурс / А. П. Конох, О. Є. Конох // Матеріали науково–практичної конференції «Личность и здоровьесберегающее пространство». – Режим доступу: http://www.ukrdeti.com/firstforum/r23.html. 57. Конох О. Є. Методика проведення занять фізичної культури з дітьми 5–6 років з використанням елементів футболу / О. Є. Конох // Вісник Запорізького національного університету. Секція «Фізичне виховання і спорт». – 2011. – № 2(6). – С. 12–15. 58. Кравчук Я. Формування у школярів інтересу до виконання фізичних вправ / Я. Кравчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. – 2009. – №. 2. – С. 67–71. 59. Круцевич Т. Ю. Общие основы теории и методики физического воспитания / Т. Ю. Круцевич. – К. : Олимп. литература. – 2003. – Ч. 2. – С. 154–170. 60. Левченко А. М. Опрацювання та застосування педагогічних інноваційних технологій на уроках фізичної культури Електронний ресурс / А. М. Левченко // Віртуальна школа професійного становлення молодого педагога. – Режим доступу: http://teacher.ed–sp.net/index.php?option=com_content&view=article&id=131%3A2013–05–22–09–13–57&Itemid=25. 61. Лісневська Н. В. Здоров’язберігаючі технології у фізичному вихованні дітей дошкільного віку / Н. В. Лісневська // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 5 (264), Ч. ІІ. – С. 149–155. 62. Лохвицька Л. В. Дошкільникам про основи здоров’я /Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрущенко – 2–ге вид., оновл. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 192 с. 63. Лущик І. В. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. Четвертий рік життя: Метод. посіб / І. В. Лущик. – Х.: Вид. група, Основа, 2002. – 207 с. 64. Михайлова Н. В. Как сформировать интерес к физической культуре / Н. В. Михайлова // Физическая культура в школе. – 2005. – №4. – С. 4–17. 65. Овчинникова Т. С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных образовательных учреждениях / Т. С. Овчинникова. – СПб. : Каро, 2006. – 176 с. 66. Олійник Н. В. Здоровенькі були: Упровадження інноваційних технологій у фізкультурно–оздоровчу роботу ДНЗ / Н. В. Олійник // Дошкільний навчальний заклад. – 2011. – № 2 (50). – С. 8–19. 67. Онищук І. А. Деякі аспекти проблеми художньо-естетичних інтересів старших дошкільників Електронний ресурс / І. А. Онищук. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/SND/Pedagogica/3_onischukIa.doc.htm. 68. Операйло С. І. Актуальність і проблеми модернізації системи фізичного виховання / С. І. Операйло // Фізичне виховання в школі. – 2006. – № 1. – С. 3–5. 69. Остапенко О. Виховання фізичної культури в учнів 3–4–х класів загальноосвітньої школи / О. Остапенко // Теоретико–методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 13, кн. ІІ. – С. 272–280. 70. Пангелов Б. П. Організаційно–методичні засади туристсько–краєзнавчої роботи з дітьми в умовах дошкільної освітньої установи / Б. П. Пангелов // Педагогіка, психологія та медико–біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. С. С. Єрмакова. – Х. – 2007. – № 6. – С. 221–223. 71. Пангелова Н. Є. Теоретико–методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання : Автореф. д–ра наук з фіз. вих–ня і спорту: 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Національний університет фізичного виховання і спорту України / Н. Є. Пангелова. – К., 2014. – 40 с. 72. Пангєлова Н. Напрями удосконалення змісту та організації фізичного виховання для гармонійного розвитку дошкільників / Н. Пангєлова // Спортивний вісник Придніпров’я. 2005. –№ 2. – С. 40–43. 73. Пасічник В. М. Оцінка фізичного і розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку / В. М. Пасічник, Д. Д. Сосновський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 7. – С. 86–91. 74. Пастушенко Н. Б. Розвиток пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку засобами пошуково-дослідницької діяльності / Н. Б. Пастушенко, З. О. Суддя // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». – 2012. – № 5. – С. 129–133. 75. Петренко Г. В. Сучасні технології у здоров’яорієнтованому фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку / В. Г. Петренко // «Наука і освіта». Педагогіка: теорія і методика фізичного виховання. – 2013. – №4. – С. 169–171. 76. Пєхарєва С. В. Формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку / С. В. Пєхарєва // Педагогіка, психологія, та медико–біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – Вип. 1. – С. 84–87. 77. Пиріг О. М. Формування духовних цінностей дітей дошкільного віку через фізичне виховання Електронний ресурс / О. М. Пиріг // Режим доступу: http://sconference.org/publ/nauchno_prakticheskie_konferencii/pedagogicheskie_nauki/doshkolnaja_pedagogika/12–1–0–2161 78. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження нових технологій навчання в сільській початковій школі : монографія / О. А. Біда, Г. П. Волошина, М. В. Картель та ін. ; за заг. ред. Н. С. Побірченко. – К. : Наук. світ, 2002. – 229 с. 79. Потужній О. В. Формування у дітей старшого дошкільного віку позитивного ставлення до занять фізичною культурою в умовах села: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.08 – дошкільна педагогіка. – Інститут проблем виховання АПН України / О. В. Потужній. – К., 2006. – 16 с. 80. Потужній О.В. Формування у старших дошкільників позитивного ставлення до занять фізичною культурою в умовах сільських дошкільних закладів // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць. – Вип. 9. – Т. 4. – Львів: ЛДІФК, 2005. – С. 26–30. 81. Рібцун Ю. В. Вивчення моторної функції молодших дошкільників із ЗНМ / Ю. В. Рібцун // Дефектологія. – № 1. – 2006. – С. 44–48. 82. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб., М., Минск, 2001. – 705 с. 83. Рунова М. О. Рухова активність дитини в дитячому садку / М. О. Рунова. – Х.: Ранок, 2007. – 192 с. 84. Рухливі ігри для дітей молодшого дошкільного віку Електронний ресурс. – Режим доступу: http://laskavushka.com.ua/metodichna–robota/f–zkultura/gri/ruhliv–gri–dlya–d–tej–molodshogo–doshk–lnogo–v–ku.html. 85. Сембрат С. В. Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 / С. В. Сембрат ; Львів. держ. ін–т фіз. культури. – Л., 2003. – 20 с. 86. Смаль Я. Народна фізична культура як засіб фізичного виховання дошкільнят / Я. Смаль // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень. – 2014. – Вип. 7. – Т. 2. – С. 527–529. 87. Смаль Я. Теоретико–методичні основи засобів народної фізичної культури / Я. Cмаль // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. – № 4 (24), 2013. – С. 44–48. 88. Суржанська В. А. Творчі завдання в роботі з дітьми старшого дошкільного віку: Навч. посібник / В. А. Суржанська. – К.: Науковий світ, 2003. – 34 с. 89. Тарасова Т. А. Контроль физического воспитания детей дошкольного возраста: Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ / Т. А. Тарасова. – М. : ТЦ Сфера, 2006. – 176 с. 90. Тєрянік Н. С. Формування культури здоров′я в умовах рухової діяльності дошкільника Електронний ресурс / Н. С. Тєрянік. – Режим доступу: http://www.teacherjournal.com.ua/attachments/11622_ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ′Я В УМОВАХ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА.docx 91. Тітаренко С. Засоби підвищення рухової активності у дітей старшого дошкільного віку в процесі проведення туристичних прогулянок / С. Тітаренко, Є. Дихал // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2013. – №4. – C. 207–209. 92. Фесун В. І. Ми малята спритні й дужі, ні до кого не байдужі (Конспект заняття з фізкультури в молодшій групі) Електронний ресурс / В. І. Фесун. – Режим доступу: http://bordnz3.in.ua/stornka–fznstruktora/rukhova–aktivnst–dtey/. 93. Харченко А. Педагогічний потенціал дидактичних ігор у вихованні інтересу дітей старшого дошкільного віку до спорту Електронний ресурс / А. Харченко. – Режим доступу: http://www.ird.npu.edu.ua/files/harchenko_2.pdf. 94. Хуртенко О. В. Шляхи підвищення рухової активності та розвитку рухових умінь і навичок дітей старшого шкільного віку Електронний ресурс / О. В. Хуртенко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 1/2011. – Режим доступу: http://irbis–nbuv.gov.ua/cgi–bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnadps_2011_1_25.pdf. 95. Циганок А. М. Активізація рухової діяльності дошкільників як необхідність сьогодення (методичні рекомендації) Електронний ресурс / А. М. Циганок. – Режим доступу: http://dnz581.edukit.kiev.ua/Files/downloads/8F.doc. 96. Цьось А. В. Стан та шляхи формування у школярів інтересу до фізичного виховання та спорту Електронний ресурс / А. В. Цьось, А. В. Розтока, Я. І. Кравчук. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/2072/1/3.pdf. 97. Цьось А. Педагогічна діагностика в процесі навчання фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладі / А. Цьось, Г. Гац // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Волинського національного університету ім. Л. Українки. – 2012. – Вип. № 4 (20). – С. 201–209. 98. Чаговец А. И. Сущность понятия «здоровый образ жизни» в научно–педагогической литературе / А. И. Чаговец // Педагогіка, психологія та медико–біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2006. – № 5. – С. 113–117. 99. Чаговець А. І. Проблема здоров’язбережувальних технологій у науково–педагогічній теорії / А. І. Чаговець, І. В. Апрєлєва // Проблеми інженерно–педагогічної освіти. – 2012. – № 36. – С. 85–89. 100. Яворська Т.Є. Використання оздоровчо–корекційної технології в дошкільних закладах освіти Електронний ресурс / Т. Є. Яворська. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/8786/1/doclad_Yavorskoy.pdf. 101. Ягодин В. В. Народные традиции в физической культуре / В. В. Ягодин. – Екатеринбург, 1992. – 79 с. 102. Янгулова О. Д. Значення рухової активності, поняття про фізичну вправу Електронний ресурс / О. Д. Янгулова. – Режим доступу: http://marganets_school2.mirshkol.com/uk/article/znachennya-rukhovoyi-aktivnosti-ponyattya-pro-fizi.html. 103. Янгулова О. Д. Роль рухливих ігор в забезпеченні здорового способу життя дитини Електронний ресурс / О. Д. Янгулова. – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/rol-rukhlivikh-igor-v-zabezpechenni---zdorovogo-sp.html.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (407)