Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Управління підвищенням конкурентоспропожності малого підприємства

Карточка работы:13889-2015ф
Цена:
Тема: Управління підвищенням конкурентоспропожності малого підприємства
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2015
Специальность (факультет):Менеджмент організацій / Менеджмент малого бізнесу, корпорацій / Менеджмент комерційних організацій
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ХХХХ» ТА ОЦІНКА РІВНЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 2 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 2 2.2. Дослідження середовища функціонування підприємства 19 2.3. Аналітична оцінка поточного рівня конкурентоспроможності 31 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ «ХХХХ» 43 3.1. Формування альтернативних пропозицій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства 43 3.2. Економічне обґрунтування та оцінка ефективності реалізації запропонованих напрямків підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства 50 3.3. Опрацювання управлінських заходів із впровадження обраного проекту підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства 63 ВИСНОВКИ 66 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 70 ДОДАТКИ 76  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
67
Выводы: У першому розділі роботи досліджено підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність» в економічній літературі та надано власне визначення даного поняття: конкурентоспроможність – це позиція підприємства у внутрішній і зовнішній компетенції однієї галузі як системи, яка здатна забезпечувати динамізм у реалізації своєї продукції та спрямована на отримання позитивних результатів в конкурентній боротьбі із собі подібними. Визначено методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства: ресурсний, факторний, рейтинговий. Слід також зазначити, що на всіх рівнях господарювання у механізмі забезпечення конкурентоспроможності підприємства виділяють окремо механізм державного регулювання економіки, і тоді оцінка механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства набуває вирішального значення. Виявлено, що економічні зміни сьогодення створюють об’єктивні умови для визначення підходів управління конкурентоспроможністю підприємства. Правильна ідентифікація основної «відправної точки» для управління конкурентоспроможністю підприємства дає змогу підприємству сформувати управлінські завдання, прийняти управлінські рішення, розробити заходи розвитку конкурентних переваг та адаптувати підприємство до нестабільних умов господарювання. В другому розділі роботи проведено аналіз результатів господарської діяльності підприємства «ХХХХ» та оцінка рівня його конкурентоспроможності. Основними напрямками діяльності «ХХХХ» є: - розвиток оптового продажу запасних частин для автомобілів імпортного та вітчизняного виробництва дизельної групи; - продаж обладнання та спецінструменту для ремонту і діагностики технічного стану автомобілів із дизельною системою впорскування. Компанія «ХХХХ» використовує два канали збуту: 1) прямий – надання послуг з ремонту дизельних систем кінцевим споживачам (юридичні та фізичні особи); 2) опосередкований – продаж запасних частин та обладнання для ремонту дизельних систем іншим станціям технічного обслуговування автомобілів. Напрямку розширення дилерської мережі приділяється особлива увага на підприємстві, він вважається основним. Не дивлячись на основний напрямок роботи – продаж запчастин дилерам, група «Автодистриб‘юшн Україна» відкрила три власні дизельні сервіс-центри. В роботі проведено аналіз зовнішнього, внутрішнього та ринкового середовища функціонування підприємства. Серед факторів зовнішнього середовища особливо потрібно виділити такі сприятливі чинники як: збільшення частки дизельних автомобілів в Україні, економія коштів клієнтами за рахунок ремонту замість заміни агрегатів, зростання складності ремонту дизельних систем впорскування. Серед основних сильних сторін підприємства «ХХХХ» слід відмітити: висока якість послуг (сертифіковане обладнання), досвідчений персонал, висока прибутковість діяльності. Серед слабких сторін: неконкурентні умови для залучення нових дилерів, невисока ліквідність та фінансова стійкість. За результатами проведеного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища «ХХХХ» складено матрицю SWOT-аналізу. Аналіз конкурентного середовища показав наступне. Основними конкурентами є: 1) «ХХХХ» – представництво Bosch в Україні як окремий стратегічний напрямок діяльності розвиває дизельний сервіс, здійснює обладнання дилерських СТО за своїми технологіями та проводить навчання персоналу і авторизацію СТО; 2)  «ХХХХ» - постачальник запчастин і обладнання для ремонту автомобілів (чеська група ELIT Group), має в тому числі і напрямок дизельного сервісу, потужна власна мережа СТО. 3) «ХХХХ» − постачальник запчастин та обладнання дешевого сегменту для ремонту дизельних систем, має мережу дилерів. Проведений аналіз ринкових сегментів показав, що середній та низько ціновий сегмент сількогосподарської техніки не зайнятий найближчими конкурентами «ХХХХ», а отже може розглядатися підприємством як перспективний. Для порівняння позицій конкурентів між собою та визначення слабких конкурентних позицій «ХХХХ» використаємо методи оцінки конкурентоспроможності: експертний, інтегральний та графічний. «ХХХХ» з інтегральною оцінкою конкурентоспроможності 2,93 займає третє місце. Найвищі бали отримані «ХХХХ» за розвиток дилерської мережі та якість обслуговування. Однак, навіть ці кращі оцінки нижчі ніж у двох основних конкурентів. За допомогою графічного методу наочно показано недостатність конкурентних позицій у «ХХХХ» за такими параметрами як: 1) 3 бали – логістика, мала чисельність логістичних центрів, що ускладнює доставку в регіони і знижує якість сервісу; 2) 2 бали – дилерська мережа, основні конкуренти випереджають «ХХХХ» за чисельністю дилерів; 3) 1 бал – додаткові послуги, у підприємства «ХХХХ» з додаткових сервісів доступна тільки система експрес постачання запчастин з Європи. В третьому розділі роботи запропоновано напрямки удосконалення управління підвищенням конкурентоспроможності «ХХХХ». З‘ясовано, що «ХХХХ» орієнтується на конкретний сегмент ринку та намагається диференціюватись за рахунок обладнання на якому здійснюється діагностика та надаються послуги ремонту запчастин дизельних двигунів та систем впорскування Hartridge (провідний світовий бренд, Великобританія), тобто використовує стратегію фокусування на диференціації. Враховуючи конкурентну стратегію «ХХХХ» розроблено альтернативні проекти реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності: 1. Посилення конкурентної позиції по параметру «ХХХХ». 1.1. Підряд на ремонт. 1.2. Оперативна оренда обладнання. 2. Посилення конкурентної позиції «Логістика». Даний проект передбачає розміщення сервісно-логістичного центру в східному регіоні України. 3. Посилення конкурентної позиції «Додаткові послуги». Враховуючи обрану конкурентну стратегію, рекомендується обрати послугу – обслуговування сільськогосподарської техніки на виїзді. В розділі проведено економічне обґрунтування двох проектів: 1) запровадження додаткових послуг з діагностики та ремонту сільськогосподарської техніки на виїзді; 2) покращення умов для дилерів за програмою «Оперативна оренда» . В результаті реалізації першого проекту прибуток підприємства зросте на 359,86 тис. грн. за оптимістичним сценарієм. Проект є помірно ризиковим, при песимістичному сценарії він залишається прибутковим, але термін окупності значно зростає. В результаті реалізації другого проекту прибуток підприємства зросте на 1137,35 тис. грн. за оптимістичним сценарієм. Рентабельність реалізованої продукції буде вищою при реалізації 2 проекту (36,9%). В той же час збільшення вартості основних засобів та виробничих потужностей підприємства є більш значним за 2 проектом. Однак, другий проект є більш ризикованим із-за значного терміну окупності проекту. Вважаємо доцільним обрати 1 проект. Не дивлячись на невисоку прибутковість він також дозволить значно збільшити конкурентоспроможність підприємства.
Вариант:нет
Литература: 1. Барабась Д.О. Оцінка інтенсивності конкуренції в галузі// Стратегія економічного розвитку України: Наук. збірник. – Вип.2(9). – К.: КНЕУ 2002. – С. 368-373. 2. Білик М. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства// Економіст. – 2001. – №11. – 40 с. 3. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. – К.: Таксон 204. – 704 с. 4. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учебное пособие. – М.: «Маркетинг», 1998 5. Сутність і значення конкурентоспроможності підприємства / І. О. Журба, Ю. М. Коляденко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. 2012. Випуск 35. – с. 97-103 6. Кредісов В.А. Підприємництво – вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою. – К.: Знання України, 2003. – 327 с. 7. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с. 8. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность / Р.А. Фатхутдинов. − М.: Экономика, 2005. – 512 с. 9. Теорія конкурентоспроможності: сучасний стан і предметно-методологічні аспекти розвитку Текст / І. Піддубний, Л. Піддубна // Економіка України. - 2007. - № 8. - С. 52-60 10. Михайлик Г.В. Конкурентні переваги та шляхи їх формування на машинобудівних підприємствах України // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 11 . – С. 130-136. 11. Теслюк Н.П. Стратегії підприємства по досягненню конкурентних переваг // Економіка, фінанси, право. – 2005. - № 11. – С. 17-20. 12. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с франц. / Ж.-Ж. Ламбен. – СПб. : Наука, 2001. – 589 с. 13. Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. – К. : Основи, 1998. 14. Войчак А.В., Камишніков Р.В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація // Маркетинг в Україні. – 2005. - № 2. – С. 50-53. 15. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посібник / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – Львів : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 16. Конкурентоспроможність підприємства : оцінка рівня та напрями підвищення : монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового. – Одеса : Атлант, 2013. – 470 с. 17. Пуцентейло П. Р. Конкуренція як економічна категорія / П. Р. Пуцентейло // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С. 122–127. 18. Костусєв О. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми / О. Костусєв // Економіка України. – 2009. – № 7. – С. 5–11. 19. Волинський Г. Про конкурентні переваги в умовах глобалізації / Г. Волинський // Економіка України. – 2006. – № 12. – С. 68–72. 20. Лучко О. Д. Аналіз показників конкурентоспроможності підприємств / О. Д. Лучко // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 23. – С. 33–37. 21. Суліма О. А. Теоретико-методологічні засади конкурентоспроможності підприємств Електронний ресурс / О. А. Суліма // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (постанова президії ВАК України № 2-05/3 від 08.07.2009 р.). – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2675 22. Кузьмін О. Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : навч. посібник для студ. спец. «Міжнародна економіка» / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль. – Львів : Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с. 23. Нефедова О. Г. Прикладний аспект оцінки конкурентності підприємств / О. Г. Нефедова // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 196–202. 24. Маренич А. Управление конкурентоспособностью предприятия / А. Маренич, І. Астахова // Бизнес-Информ. – 1996. – №5 – С. 23–27. 25. Онопрієнко М. О. Методологічні засади конкурентоспроможності / М. О. Онопрієнко // Проблеми науки. – 2009. – № 12. – С. 35–40. 26. Смерічевська С. В. Конкурентоспроможність у соціально-економічному вимірі / С. В. Смерічевська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3. – С. 36–45. 27. Миленький Д. В. Вибір конкурентної стратегії підприємства за допомогою дерева рішень / Д. В. Миленький // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – 2008. – № 4. – С. 9–17. 28. Пономаренко В. С. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 328 с. 29. Николайчук В. Конкурентные стратегии на рынке услуг / В. Николайчук // Менеджмент і менеджер. – 2009. – № 4. – С. 2–6. 30. Романко О. П. Чинники формування конкурентоспроможності машинобудівного підприємства / О. П. Романко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3. – С. 113–126. 31. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник / Є. В. Мних. – Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – Львів : Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с. – С. 172–175, C. 184–185. 32. Галелюк М. М. Система управління конкурентоспроможністю машинобудування підприємства / М. М. Галелюк // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 2. – С. 15. 33. Савельева Н. А. Управление конкурентоспособностью фирмы : учебник / Н. А. Савельева. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 382 с. 34. Мельник О. Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій : монографія / О. Г. Мельник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 344 с. 35. Плосконос Г. М. Економічні ризик-фактори діяльності підприємств / Г. М. Плосконос // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 9. – С. 166–171. 36. Череп А. В. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств / А. В. Череп, Ю. О. Салип // Інноваційна економіка. – 2012. – 8 (34). – С. 77–79. 37. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. Ю. Г. Каптуревского. – СПб. : Питер, 1999. – 416 с. 38. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации : учебное пособие / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Изд-во Эксмо, 2004. – 544 с. 39. Мальчик М. Забезпечення конкурентних переваг машинобудівних підприємств / М. Мальчик, І. Філіпішин // Схід. – 2007. – № 6. – С. 25–28. 40. Грецький Р. Л. Теоретичні підходи до визначення природи і сутності конкуренції / Р. Л. Грецький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 12. – С. 35–38. 41. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: навчальний посібник / — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.– С. 122–126. 42. Карпенко Н. М. Сутність та особливості формування конкурентних переваг підприємства / Н. М. Карпенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 8. – С. 14–18. 43. Зюкова І. О. Конкурентний аналіз як інструмент управління стратегічним розвитком підприємства / І. О. Зюкова // Економіка, фінанси, право. – 2007. – № 2. – С. 3–7. 44. Гарачук Ю. О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок утворення конкурентоспроможністю: на засадах самореалізації з розвитком адаптивності та інноваційності / Ю. О. Гарачук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2. – С. 60–65. 45. Богуславский Є. І. Стратегія диверсифікації: вибір моменту старту / Є. І. Богуславський, Ю. С. Шибалкіна // Социальная экономика. – 2009. – № 2. – С. 182–187. 46. Башнянин Г. І. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку / Г. І. Башнянин, О. В. Паранчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.1. – С. 125–128. 47. Мармуль Л. О. Механізм формування диверсифікаційної політики підприємства в умовах трансформаційної економіки : монографія / Л. О. Мармуль, М. М. Радєва. – К. : ННЦ ІАЕ, 2006. – 198с. 48. Мочерний С. В. Світове господарство в умовах глобалізації / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, С. В. Фомішин. – К. : Нікацентр, 2006. – 200 с. 49. Корінько М. Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація: Монографія / М. Д. Корінько. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2007. – 429 с. 50. Циганок О. О. Аналіз позиції підприємства в конкурентній боротьбі за методом конкурентних переваг / О. О. Циганок // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 155–162. 51. Маслак О.І. Визначення рівня конкурентних переваг / Маслак О.І., Квятковська Л.А., Безручко О.О. // Ефективна економіка – 2014 - № 7 – с. 11-25. 52. Жовновач Р.І. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. – Вісник Класичного приватного .університету. – 2010. – №11. – с.86. 53. Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти. Монографія. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 160 с. 54. Буркинский Б.В. Стрелец А.А. Экономическая оценка конкурентоспособности/НАН Украины Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований. – О. 2008. – 53 с. 55. Герасимчук В.И. Розвиток підприємства. Діагностика стратегія ефективність. – К.: Просвіта 2005. – 268 с. 56. Оцінка конкурентних переваг (конкурентоспроможності) підприємства. Конкурентоспроможність продукції. Шляхи забезпечення конкурентних переваг підприємства / В. І. Хомяков, І. В. Бакум // Управління потенціалом підприємства. – Черкаси, 2005. – С. 25–171. 57. Валовой внутренний продукт Украины Електронний ресурс. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua/index/gdp/ 58. Статистична інформація Електронний ресурс/ Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ 59. Динамика изменения цен на дизельное томливо Електронний ресурс. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua/fuel/chart/?dt 60. В Украине стали использовать временное «обезболивающее» от спецпошлин Електронний ресурс. − 2013-07-23. – Режим доступу : www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=28064
Дополнительная информация: Написано 2 та 3 розділи. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)